Úřední deska

Oznámení

15. 11. 2021

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 13. ročník studentské grantové soutěže na UP

10. 11. 2021

Rektor UP každoročně oceňuje čestným uznáním autory odborných knih. Letošní soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2021 s termínem odevzdání návrhů na součástech UP do 30. 9. 2021. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 53...

1. 9. 2021

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského...

Vnitřní předpisy UP (registrované na MŠMT)

Číslo normy Název Účinnost od
R-A-21/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 13.8.2021
A-14/2013-ÚZ02 Jednací řád Vědecké rady UP (II. úplné znění ze dne 13. dubna 2021) 14.4.2021
A-14/2013-N02 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 2 14.4.2021
A-5/2017-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu UP (II. úplné znění ze dne 25. ledna 2021) 26.1.2021
A-5/2017-N02 Jednací řád Akademického senátu UP - novela č. 2 26.1.2021
R-A-20/03 Řád normotvorby na UP 1.12.2020
R-A-20/01 Garant studijního programu na UP 1.9.2020
R-A-18/01-ÚZ01 Stipendijní řád UP (I. úplné znění ze dne 31. srpna 2020) 1.9.2020
A-1/2017-UZ06 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (VI. úplné znění ze dne 3. července 2020) 1.8.2020
A-1/2015-ÚZ01 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-3/2017-ÚZ01 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-4/2017-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 23. dubna 2020) 24.4.2020
A-10/2011-UZ05 Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) 1.9.2019
R-A-18/02-ÚZ01 Vnitřní mzdový předpis UP (I. úplné znění ze dne 10. června 2019) 1.7.2019
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 9.11.2017
A-12/2012-UZ Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 1.9.2017
A-9/2017 Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci 18.8.2017
A-15/2013-UZ Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017) 11.4.2017
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8.3.2017
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3.8.2011

Plný seznam vnitřních předpisů a norem UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Další předpisy UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na http://files.upol.cz

Poplatky spojené se studiem

Habilitační a profesorská řízení

Údaje o zahájených a uskutečněných habilitačních řízeních

Údaje o zahájených a uskutečněných řízeních ke jmenování profesorem

Předpisy a pravidla habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP je vymezen Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předpisem UP Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 1. 3. 2017, předpisem UP Řád přezkumné komise a normou UP Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci.

Vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů se řídí předpisy UP Statut Univerzity Palackého v Olomouci úplné znění a Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouc (článek 31).

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení/řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 6.000,-Kč/9.000,-Kč (B3-17/4-RR). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

Postavení významných zahraničních spolupracovníků UP a postavení významných odborníků z praxe na UP upravuje norma UP Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci.

Žádosti o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh projednávání žádostí o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem je upraven normou UP Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v úplném znění.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Poskytování informací na UP

Ve věci poskytování informací a úhrad za poskytování informací Univerzita Palackého v Olomouci postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vnitřní norma UP o vyřizování žádostí o informace

Vnitřní norma UP č. R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na UP.
Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací je přílohou vnitřní normy.

Licenční smlouvy

UP neposkytuje licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí

Počet podaných žádostí podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

 • rok 2010: čtyři žádosti
 • rok 2011: dvě žádosti
 • rok 2012: dvě žádosti
 • rok 2013: osm žádostí
 • rok 2014: devět žádostí
 • rok 2015: šest žádostí
 • rok 2016: třináct žádostí
 • rok 2017: deset žádostí
 • rok 2018: deset žádostí
 • rok 2019: šestnáct žádostí
 • rok 2020: třináct žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • rok 2010: dvakrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2011: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2013: jedno odmítnutí části žádosti
 • rok 2014: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2015: jedno odmítnutí  žádosti v celém rozsahu
 • rok 2016: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu
 • rok 2017: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu, jedno odmítnutí části žádosti
 • rok 2018: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu
 • rok 2019: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, čtyřikrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2020: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, osmkrát žádost odmítnuta zčásti

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 • rok 2019: dvě odvolání proti rozhodnutí v případě částečného odmítnutí
 • rok 2020: jedno odvolání proti rozhodnutí v případě částečného odmítnutí

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 • rok 2012: dvě stížnost
 • rok 2016: jedna stížnost
 • rok 2019: jedna stížnost – vyřešeno rozhodnutím ÚOOÚ ve prospěch UP
 • rok 2020: stížnost proti rozhodnutí podána dvakrát. V prvním případě byla stížnost mířena proti výši poplatku za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§16a 1 d). Nadřízený orgán (ÚOOÚ) požadovanou částku mírně snížil, žadatel však neuhradil, tudíž byla celá věc odložena.
  V druhém případě (stížnost dle §16a 1 c) nadřízený orgán (ÚOOÚ) potvrdil předchozí postup UP.

Zveřejnění obsahu informací

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2019

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 23.1.2019 týkající se poskytnutí informací o fakultách UP na tvorbu žebříčku nejlepší vysoké školy.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 7.2.2019 poskytnuty informace – viz příloha.

2) Žádost ze dne 24.2.2019 týkající se počtu případů, kdy rektor UP vyslovil rozhodnutím neplatnost státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v kalendářním roce 2017, 2018, 2019 (dle data vydání rozhodnutí).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 5.3.2019 poskytnuty následující informace:

V roce 2017 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

V roce 2018 vyslovil rektor UP neplatnost rozhodnutím vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v 1 případě.

V roce 2019, resp. ke dni 4. 3. 2019 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

3) Žádost ze dne 13.5.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.5.2019 poskytnuty informace  – viz příloha.

4) Žádost ze dne 5.6.2019 týkající se zpřístupnění stanoviska čj. UPOL-58313/9410-2018 ze dne 25.6.2018 a rozhodnutí rektora ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 17.6.2019 částečně poskytnuty informace  – viz příloha 1, příloha 2

5) Žádost ze dne 19.6.2019 týkající se dotazu ohledně nostrifikace zahraničního právního vzdělávání.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 12.7.2019 poskytnuty následující informace:

"UK má za to, že pakliže zahraničnímu absolventovi chybí tzv. "klíčový předmět", kam řadí třeba i římské právo nebo evropské právní dějiny, nelze osvědčení vydat, jelikož tento rozdíl je podstatný ve smyslu§ 89 on. vysokoškolského zákona. MŠMT se k tomuto v mém případě (ale platí to nepochybně obecně) vyjádřilo v tom smyslu, že to je nevyhnutelný rozdíl daný rozdíly v obsahu toho kterého právního řádu, a že je tedy z hlediska nostrifikace nepodstatný. Posouzení UK bylo vyhodnoceno jako diskriminační. To, že je tento systém špatně nastaven a stojí pouze na formalitách, si uvědomuje jak příslušná referentka studijního oddělení, tak děkan PF UK. Mým cílem je to, aby se napříště žadatelé nemuseli s univerzitami přetahovat   a podávat zbytečná odvolání na MŠMT. Případně svou argumentaci rozvedu, bude-li to potřeba.

Přistupuje k tomuto právnická fakulta resp. rektorát Univerzity Palackého v Olomouci obdobně? Jestliže ano, mohl bych se zeptat, zdali si u Vás zahraniční absolventi práv podávají žádosti o uznání zahraničního studia? Popř. kolik jich je a v kolika případech jsou žádosti schváleny/zamítnuty?"

UP není znám pojem "klíčový předmět" a ve svých rozhodnutích neargumentuje chybějícími „klíčovými předměty". UP každou žádost posuzuje individuálně a pokud v řízení dojde k posuzování srovnatelnosti studijních programů, zabývá se UP výhradně posuzováním obsahové shody obou studijních programů, resp. posuzováním znalostí a dovedností absolventů obou studijních programů.

„Schvalujete běžně žádosti o nostrifikace LLB/BCL/LLM z Velké Británie či jiných common law jurisdikcí?"

Není jasné, za jaké období údaje požadujete. Např. v roce 2019 žádnou takovou žádost neevidujeme. Lze tedy říci, že takové žádosti na UP běžně vůbec nechodí.

„A týká se tento problém, tj. zamítání všech či většiny žádostí na úrovní univerzity a jejich schvalování na úrovni ministerstva, i jiných oborů?"

Opět není zřejmé, o jakém období hovoříte. Pokud vezmeme kompletní údaje na rok 2018, pak UP obdržela celkem 121 žádostí o uznání zahraničního VŠ vzdělání. Z toho bylo zamítnuto 45 žádostí. Naproti tomu 59 žádostem bylo vyhověno. Zbývající věci (17) byly vyřízeny jiným způsobem - některé žádosti byly postoupeny jinému  správnímu  orgánu, popř. řízení bylo zastaveno (typicky pro zpětvzetí žádosti, nezaplacení poplatku či neodstranění vad žádosti).

 6) Žádost ze dne 15.7.2019 týkající se zpřístupnění informací o iniciaci odebírání akademických titulů ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 22.7.2019 poskytnuty následující informace:

Ze strany Univerzity Palackého v Olomouci nikdy odebrání akademického titulu iniciováno nebylo. Řízení dle § 47c zákona o vysokých školách bylo doposud zahájeno jediné s výsledkem, že rektor prohlásil neplatnost vykonání součásti státní závěrečné zkoušky.

7) Žádost ze dne 30.7.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018 – dotaz na další opatření ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 2.8.2019 poskytnuty následující informace:

 „Zda univerzita podala proti rozhodnutí krajského soudu opravný prostředek. Pokud ano, poskytněte jeho znění.“

 UP podala proti rozsudku kasační stížnost, jejíž anonymizovanou podobu přikládáme – viz příloha.

 „Zda rektor UPOL znovu projednal uvedený případ, pokud ano s jakým výsledkem (rozhodnutí poskytněte). Pokud ne, sdělte, kdy bude projednáno..“

Zatím po doručení rozsudku krajského soudu rektor věc znovu neprojednal, a tedy není vydáno ani žádné nové rozhodnutí, které bychom Vám mohli poskytnout. Informací, kdy bude projednán případ rektorem znovu, UP aktuálně nedisponuje, a tak Vám ji nemůže poskytnout. Další postup ve věci však lze očekávat po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.

„Sdělte jaká opatření UPOL učinila, aby zamezila opakování situace popsané v uvedeném rozhodnutí rektora (tedy možnost napovídání skrze ukryté zařízení).“

UP se touto otázkou zabývala na poradách rektora, jednáních Pedagogické komise   UP a dalších interních orgánů. Výsledkem byla dvě opatření:

 • Fakulty byly upozorněny na obdobné způsoby podvodného jednání, přičemž byl kladen důraz na prevenci a důsledný monitoring ze strany examinátorů.
 • Byla vyhodnocena technická opatření, která zabrání obdobným případům.

8) Žádost ze dne 15.8.2019 týkající se podmínek přijímacího řízení, testu či protokolu o přijímacím řízení studenta z Mali.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 28.8.2019 částečně poskytnuty informace – podmínky přijímacího řízení - viz příloha.

Podmínky pro přijetí ke studiu programů uskutečňovaných na Právnické fakultě UP, na které dotčený student studuje, schvaluje dle ust. § 27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZoVŠ“), Akademický senát Právnické fakulty UP. Tyto podmínky jsou veřejně dostupné na webových stránkách Akademického senátu Právnické fakulty UP, v části „Zápisy ze zasedání“, konkrétně v zápisu ze zasedání ze dne  26. 6. 2017. Daný zápis ze zasedání lze dohledat na této internetové adrese: https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Dle ust. § 49 ZoVŠ odst. 5 a ve lhůtách tam uvedených dále byly podmínky k přijetí do studijního programu International and European law  zveřejněny na veřejně přístupných webových stránkách Právnické fakulty UP, přičemž na této stránce byly uveřejněny, dokud byly aktuální. S ohledem na to, že se jednalo o příjímací řízení v roce 2017/2018 a právní předpis nestanoví povinnost uchovávat na veřejně přístupných stránkách neaktuální podmínky přijímacího řízení, UP přílohou tohoto rozhodnutí přikládá Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského studijního programu Specialisation in Law, studijního oboru International and European law realizovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/2018 v listinné podobě. 

9) Žádost ze dne 18.11.2019 týkající se studia na UP dcery žadatele.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 3.12.2019 poskytnuty následující informace:

Ke dni 3.12.2019 není jmenovaná studentkou Univerzity Palackého v Olomouci.

10) Žádost ze dne 21.11.2019 týkající se seznamu peněžitých a nepeněžitých darů, které byly poskytnuty UP v roce 2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 částečně poskytnuty informace – viz příloha.

11) Žádost ze dne 3.12.2019 týkající se výuky náležitostí lékařské zprávy, jaké konkrétní náležitosti-údaje musí lékařská zpráva obsahovat.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 poskytnuty následující informace:

„Vyučujete na lékařské fakultě, kterou řídíte, obor, předmět nebo v jiné souvislosti, ve které studenty – budoucí lékaře – seznamujete (učíte) jaké konkrétní náležitosti – údaje musí obsahovat lékařská zpráva, kterou při vyšetření pacienta lékař vyplní?“

Ano. Například v rámci výuky předmětů „Sociální lékařství 1“ (4. ročník oboru Všeobecné lékařství) a „Sociální lékařství 2“ (5. ročník oboru Všeobecné lékařství) se zaměřujeme na zdravotnickou legislativu s důrazem na poskytování zdravotních služeb v ČR podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Studenti jsou upozorňováni na legislativní aspekty důsledného vedení zdravotnické dokumentace jak v elektronické, tak písemné podobě (při psaní rukou na čitelnost). Tato problematika je též součástí státní rigorózní zkoušky z „Epidemiologie, práva a sociálního lékařství“. V průběhu praktické výuky klinických oborů jsou pak studenti seznamováni s praktickým vedením dokumentace na akreditovaných klinikách Fakultní nemocnice Olomouc.

„Jaké konkrétní údaje – náležitosti – musí obsahovat lékařská zpráva, vypsaná lékařem po vyšetření pacienta?“

Tato informace je veřejně dohledatelná ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která v příloze č. 1 s názvem Minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace zakotvuje pro zprávu o poskytnutých zdravotních službách následující základní náležitosti:

 1. údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření,
 2. údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ní,
 3. doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb, včetně doporučení v posudkové péči.

V případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva obsahuje údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb. V případě vyžádaných odborných vyšetření spočívajících v laboratorním vyšetření nebo v použití přístrojového vybavení, zejména ekg, ultrazvuk, rentgen, zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje informace podle písmene a).

Právní předpisy lze vyhledat například na webovém odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Text konkrétní zmíněné vyhlášky je mimo jiné dostupný na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-98/zneni-20181101

12) Žádost ze dne 9.12.2019 týkající se seznamu uchazečů pro obor právo a právní věda a právo ve veřejné správě (2019-2020).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 11.12.2019 poskytnuty informace – viz  příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4.

2020

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 6. 2. 2020 o poskytnutí informací týkajících se financování ubytovacích a stravovacích služeb pro členy své akademické obce.
Žadateli byly dne 21. 2. 2020 částečně poskytnuty požadované informace prostřednictvím odkazů na veřejně dostupné dokumenty uveřejněné na webových stránkách www.skm.upol.cz a www.upol.cz.

2) Žádost ze dne 3. 3. 2020 týkající se poskytnutí kopie originálů podání k Etické komisi PřF UP ze dne 10. 2. 2020.
Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16. 3. 2020 částečně poskytnuty následující informace:
Podání k etické komisi bylo osobně podatelem doručeno v jednom vyhotovení k rukám děkana Přírodovědecké fakulty UP. Podatel požádal děkana výslovně o to, aby jeho identita nebyla zveřejněna, podatel tedy výslovně nesouhlasil se zveřejněním svého jména.

3) Žádost ze dne 3. 1. 2020 týkající se smluv a dohod, které má UP uzavřeny s univerzitami v Číně, Rusku, a USA.
Na základě písemné žádosti byly dne 20. 1. 2020 částečně poskytnuty následující informace:
"Poskytnutí dohod, které má UP s Wuhan University“
Žadateli bylo dne zasláno Memorandum of Understanding – viz příloha.
„Kolik studentů z UP, kteří na základě dohod studuje nebo odjelo na pobyt do Číny a kolik studentů z Číny studuje na základě těchto dohod u nás.“
Počet studentů splňujících tato kritéria je 0.
„Kolik českých studentů z UP studuje na této čínské univerzitě a kolik čínských studentů této univerzity studuje na UP.“
Počet studentů z Wuhan University v Olomouci a studentů UP ve Wuhanu: 0.

4) Žádost ze dne 25. 6. 2020 požadující kopii Protokolu o kontrole, kterou na UP provedl Oblastní inspektorát práce v první polovině roku 2020.
Žadateli byly dne 10. 7. 2020 částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.

5) Žádost dne 26. 6. 2020 týkající se poskytnutí Důvodové zprávy k „Založení spin-off společnosti pro výrobu a servis Mössbauerových spektrometrů“ a „Studie proveditelnosti – transfer znalostí prostřednictvím převodu práv na spin-off společnost založenou bez účasti Univerzity Palackého v Olomouci jejími zaměstnanci“; oba dokumenty byly požadovány bez „tajných či osobních informací“.
Žadateli byly dne 13.7.2020 informace poskytnuty formou anonymizovaných dokumentů -  viz příloha 1 a příloha 2.

6) Žádost ze dne 1. 9. 2020 požadující zprávu o zjištěních z interního auditu UP, jehož auditovaným subjektem byla Přírodovědecká fakulta UP. Žadateli byly dne 10. 9. 2020 částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.

7) Žádost ze dne 8. 9. 2020 týkající se zveřejnění celkových ročních mezd jednotlivých ředitelů výzkumných center (RCPTM, CRH a UMTM) za léta 2014-2019. Žadateli byly dne 23. 11. 2020 poskytnuty požadované informace, viz příloha.

8) Žádost ze dne 14. 12. 2020 požadující informace o tom, zda UP, jakožto zadavatel veřejné zakázky, posuzovala u konkrétní nabídky splnění zadávacích podmínek na rotační datové disky.
Na základě písemné žádosti byly dne 29. 12. 2020 poskytnuty požadované informace:
„Posuzoval zadavatel u vybraného dodavatele (…) splnění zadávací podmínky: „6.8.2. Minimální celková kapacita žurnálových SSD je 4 % kapacity celkové kapacity rotačních datových disků?“.
Ano, zadavatel, resp. ustanovená hodnotící komise určená pro posouzení a hodnocení nabídek tento parametr posuzovala.
„Posuzoval zadavatel, zda je fyzicky možné osadit storage servery nabízené dodavatelem deklarovaným počtem disků?(…)
Ano, zadavatel (…) mimo jiné posuzoval, zda je fyzicky možné osadit storage servery nabízené dodavatelem deklarovaným počtem disků. Dodavatel nabízí takové řešení, které umožní osadit storage servery deklarovaným počtem disků.
„Posuzoval zadavatel u vybraného dodavatele splnění zadávací podmínky“ „6.7… U žurnálových SSD je požadováno DWPD alespoň 3.“
Ano, zadavatel (…) mimo jiné posuzoval, zda u žurnálových SSD je DWPD alespoň 3. Zadavatel konstatuje, že tento parametr je splněn. Tato informace je ověřitelná dle podrobností nabízených SSD disků, zadavatel vycházel z nabídky společnosti.

2021

1) Žádost ze dne 9. února týkající se možnosti obnovy experimentální výuky na PřF omezené kvůli protiepidemickým opatřením.

Žadateli byly dne 15. února poskytnuty informace dokládající, že tato problematika je intenzivně sledována a analyzována, a to jak ze strany představitelů Přírodovědecké fakulty, tak ze strany vedení Univerzity Palackého. Společnou snahou Univerzity Palackého, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity je také komunikace s MŠMT ohledně umožnění laboratorní, experimentální či umělecké výuky a práce za přítomnosti nejvýše 15 osob.
Ze strany Akademického senátu PřF bylo schváleno usnesení ve znění: „Experimentální obory na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jsou velmi znepokojeny a vážně se potýkají s dlouhodobou paralýzou laboratorní výuky jako důsledkem vládních opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19. Absence laboratorní výuky kriticky ohrožuje kvalitu budoucích absolventů řady experimentálních studijních programů a jejich následnou uplatnitelnost v praxi. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého proto apeluje na MŠMT, aby iniciovalo změnu protiepidemických opatření tak, aby za podmínky dodržování adekvátních hygienických podmínek umožnila experimentálním oborům co nejdříve znovu realizovat laboratorní výuku. AS PřF vyzývá Radu VŠ a Českou konferenci rektorů jako reprezentace vysokých škol, aby se zasadily o prosazení tohoto požadavku.“

2) Žádost ze dne 15. 2. 2021 požadující harmonogram přednášek a harmonogram konzultací k diplomovým a dalším pracím nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců na právnické fakultě Univerzity Palackého v posledních 10 letech, informaci o jejich hodinové mzdě a o tom, zda fakulta poskytuje ubytování či proplácí cestovné.
Informace byly částečně poskytnuty dne 1. března 2021, viz odkaz.

3) Žádost ze dne 25. 2. 2021 požadující informace o celkové výši finančních odměn (mezd a různých forem osobního ohodnocení) rektora UP a děkanů jednotlivých fakult v roce 2020.
Dne 26. 3. 2021 byly částečně poskytnuty požadované informace, více viz příloha.

4) Žádost ze dne 21. 4. 2021 týkající se informací o smluvních vztazích mezi firmou STANĚK-projekce, s.r.o. a Univerzitou Palackého. Další bod žádosti směřoval k poskytnutí dokumentů uzavřených mezi UP a soukromými subjekty v souvislosti s vyvinutým testem na koronavirus Gargtest.
Na základě písemné žádosti byly dne 13. 5. 2021 poskytnuty následující informace:
Zda měla či má univerzita smluvní vztahy se společností STANĚK-projekce, s.r.o.
Povinný subjekt (UP) byl ve smluvním vztahu se společností na základě objednávky v roce 2012 a dvou objednávek povinného subjektu v roce 2013.
Zda se výše uvedená společnost účastnila plnění některé zakázky jako subdodavatel.
V rámci prověřování požadovaných informací nebylo zjištěno, že by se společnost účastnila některé zakázky jako subdodavatel. Zároveň nelze tuto informaci vyloučit, neboť povinný subjekt touto informací nemusí ani není povinen disponovat.
Žádost o zaslání veškerých souvisejících listin týkajících se spolupráce mezi UP a soukromými subjekty, kterými se řídí stanoviska spolupráce na výzkumu a podmínky vzájemné spolupráce ohledně vyvinutého testu na koronavirus Gargtest.
Žádost byla v tomto bodě částečně odmítnuta v rozsahu osobních údajů a obchodního tajemství. Poskytnuté informace viz příloha.

5) Žádost ze dne 12. 8. 2021 požadující informace ohledně osob odpovědných za obsah a formu newsletterů UP; zda jsou tyto e-maily „výzvou“ dle studijního řádu či obchodním sdělením; zda je newsletterem odkazovaný článek s imunologem „lékařským doporučením“; zda se UP hodlá podílet na náhradě škod po očkování; jakým způsobem UP zajistí „vyvážené informování“ ohledně očkování proti covid-19; parametry ovlivňující průběh následujícího akademického roku.
Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 25. 8. 2021 poskytnuty informace - viz příloha.

6) Žádost ze dne 10. 9. 2021 požadující následující informace:

1. Jakým způsobem bylo v letech 2019 a 2020 na PřF UP zajištěno naplnění § 217 a § 208 zákona č. 262/2006 Sb.; žádost se týká kopií písemných rozvrhů čerpání dovolené a odpovídajících souhlasných usnesení dotčených odborových organizací pro oba roky.

2. Kolik dní dovolené bylo proplaceno jednotlivým zaměstnancům PřF UP, kteří v letech 2020 a 2021 přešli z PřF na VŠÚ CATRIN cestou výpovědi z pracovního poměru na PřF a navazujícího nového pracovního poměru na VŠÚ CATRIN, včetně zdůvodnění, proč nebyla nevyčerpaná dovolená převedena na novou pracovní smlouvu (u stejného zaměstnavatele).

3. Jaký je celkový objem finančních prostředků, které byly vyplaceny jako náhrada nevyčerpaných dovolených.

Dne 23. 9. 2021 byly na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.

7) Žádost ze dne 24. 8. 2021 požadující informace o smluvních či obdobných vztazích mezi UP a společnostmi SciChem s.r.o., Scale Up Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories s.r.o., a mezi UP a dvěma konkrétními fyzickými osobami:

 1. Zda se výše zmíněné subjekty účastnily výběrového řízení na plnění některé ze zakázek UP a s jakým výsledkem.
 2. Zda UP poskytla subjektům jakékoliv plnění a na základě jakého důvodu.
 3. Zda UP poskytuje k úplatnému nebo bezplatného užívání formou nájmu, licence nebo výpůjčkou jakýkoli majetek výše zmíněným společnostem a osobám.
 4. Zda UP obdržela nebo získává od výše zmíněných subjektů jakékoli plnění a na základě jakého důvodu.

Další okruh otázek se týkal informací, zda má UP v pracovních smlouvách uzavřených se svými zaměstnanci (akademickými pracovníky) sjednány konkurenční doložky, které by těmto zaměstnancům znemožňovaly podnikání. Žadatel dále požadoval informace o tom, jakým způsobem je zajišťováno, že výsledky duševní činnosti zaměstnanců nejsou převedeny na jiný subjekt, a jakým způsobem UP zajišťuje, že výzkum a duševní činnost vyvíjená ve vztahu k UP není dále využívána k vytvoření zaměstnaneckého autorského díla či podnikového vynálezu ve prospěch třetí osoby.

Žadatel svou žádost doplnil požadavkem na poskytnutí kopií všech smluv uzavřených UP s výše uvedenými subjekty, kde je to možné vzhledem k omezením zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dne 23. 9. 2021 byla žádost částečně odmítnuta v rozsahu neexistujících informací a informací, které jsou osobními údaji a obchodním tajemstvím jiného subjektu.

Poskytnuté informace jsou k nahlédnutí v následujících přílohách: odpověď žadateli – příloha č. 1, smlouvy s firmou Alven Laboratories – příloha č. 2, smlouvy s firmou Scale Up Laboratory – příloha č. 3, smlouvy s fyzickou osobou – příloha č. 4, Vnitřní norma B3-16/1-SR-ÚZ01 – příloha č. 5.
Vzhledem k rozsahu poskytnutých dokumentů jsou smlouvy a objednávky, spadající pod povinnost uveřejnění v registru smluv, zveřejněny formou odkazu na CES: smluvní vztahy se subjektem Alven Laboratories s.r.o., smluvní vztahy se subjektem Scale Up Laboratory s.r.o.

8) Žádost ze dne 8. 10. 2021 týkající se rozhodnutí rektora č. j. UPOL-109065/9410-2018 ze dne 31. 8. 2018, které bylo zrušeno rozsudkem krajského soudu. Žadatel požadoval informace o tom, zda univerzita podala proti rozhodnutí krajského soudu opravný prostředek; v případě, že UP opravný prostředek podala, žadatel požadoval jeho znění, případně poskytnutí rozsudku NSS. Dále žadatel požadoval informace o tom, zda rektor znovu projednal uvedený případ a s jakým výsledkem.

Dne 15. 10. 2021 byla žádost částečně odmítnuta v rozsahu osobních údajů obsažených v poskytnutých dokumentech. Požadované informace byly na základě písemné žádosti poskytnuty formou odkazu na dříve zodpovězenou žádost v téže věci (viz výše, žádost č. 7 z roku 2019), odkazem na veřejně přístupný rozsudek NSS sp. zn. 2 As 123/2019 a formou poskytnutí Usnesení o zastavení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součásti závěrečné zkoušky - viz příloha.

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách zveřejňuje UP na: https://zakazky.upol.cz 

Doručování veřejnou vyhláškou

Publicita projektů

Archiv úřední desky