Oznamování porušení práva

Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem na UP (Whistleblowing na UP)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) je UP subjektem, který je v souladu s touto právní úpravou povinen zavést kanály a postupy pro interní oznamování porušení práva v rozsahu popsaném zákonem a pro přijímání následných opatření.

UP je dále povinna zajistit vysokou úroveň ochrany osob oznamujících vybraná porušení práva a zajistit, aby oznamovatelům porušení byla poskytnuta účinná ochrana.

UP považuje podávání oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému za nejefektivnější možnou variantu, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit.

UP si tedy tímto dovoluje požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené kanály interního oznamovacího systému UP. 

Interní kanály pro oznámení

Oznámení lze učinit prostřednictvím

  1. elektronické pošty na adresu wb@upol.cz
  2. webové aplikace „Helpdesk
  3. poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku označte slovy „neotvírat - oznámení dle vnitřní normy UP č. R-B-23/21, či slovy „neotvírat - whistleblowing“.

Za podmínek stanovených zákonem a vnitřní normou je možné oznámení učinit také ústně či na žádost osobně.

Externí kanál pro oznámení

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz.

Řešitel podaných oznámení

Osobou řešitele byl ustanoven Ing. Pavel Lukáš Trunda. Zástupcem řešitele byl ustanoven Ing. Zbyněk Křížka.

Více informací o způsobech oznamování, podmínkách ochrany oznamovatele, procesu vyřizování oznámení, zachování důvěrnosti a o zákazu odvetných opatření naleznete ve vnitřní normě R-B-23/21.

UP zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. UP také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Více o zásadách zpracování osobních údajů na UP a o právech subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)