Uznání zahraničního vzdělání za účelem přijetí ke studiu

Pokud potřebujete posoudit své předchozí zahraniční vzdělání pouze pro splnění podmínky přijetí na Univerzitu Palackého v Olomouci, čtěte informace níže na této stránce. 

Pokud potřebujete své předchozí vzdělání nostrifikovat, navštivte stránku Nostrifikace.

Posuzování středoškolského a vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na UP

Posuzování středoškolského zahraničního vzdělání

Informace pro uchazeče o studium bakalářských a magisterských studijních programů, které nenavazují na bakalářský studijní program

V rámci přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) pro studium v  akademickém roce 2024/2025 budou fakulty UP posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dále jen „zákon o vysokých školách“. Tato podmínka se týká uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč v termínu a na adresu stanovenou fakultou. 

UP je oprávněna požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, který v akademickém roce 2024/2025 činí 967 Kč. Bližší informace k platbě tohoto poplatku obdrží uchazeč ve výzvě, která bude zaslána elektronicky prostřednictvím e-přihlášky.

Důležité upozornění:

V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a bude požadovat dodání úředně ověřené kopie dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů.

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů (tzv. „nostrifikace“)

uchazeč doloží:

 • úředně ověřenou kopii  dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů. Tento doklad vydá Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele v České republice na základě podané žádosti. Poplatek se hradí krajskému úřadu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)
 • více informací zde

Pozn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního studia absolventům Evropské školy podle Úmluvy o statutu Evropských škol
 • Rozhoduje o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které bylo vydané lyceem v Dijonu nebo Nîmes a Gymnáziem Friedricha Shillera v Pirně
 • Je odvolacím správním orgánem v případě zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vzdělání krajským úřadem

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • bez poplatku – automaticky uznávaný doklad
 • Pozn. Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Pozn. Osvědčení o Evropském bakalaureátu je bez dalšího automaticky považováno za doklad rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce. K jeho užití v České republice absolvent Evropské školy nepotřebuje žádný speciální akt správního úřadu České republiky. Vzdělávání ve vyšších ročnících sekundárního stupně Evropských škol (tj. v 5.-7. ročníku sekundárního stupně Evropských škol) je v České republice uznáváno jako vzdělání ve vzdělávacím oboru 79-41-K/410 Gymnázium (viz nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.). Informace o Evropských školách

c) dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný s dokladem o vzdělání vydaným v České republice bez dalšího úředního postupu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu:
  Jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Slovinsku:
  • Slovensko - Vysvedčenie o maturitnej skúške (Gymnázium, Konzervatoř, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště)
  • Polsko - Swiadectwo Dojrzalosci
  • Maďarsko - Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány, Szakközépiskolai Érettségi-Képesítő Bizonyítvány, Érettségi Szakiskolai Bizonyítvány
  • Slovinsko - Splošna Matura, Poklicna Matura
  •  Německo - Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
 • bez poplatku

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vzdělávacím programu na zahraniční škole působící dle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení,
  • nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující originální nebo úředně ověřené podklady:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia
  • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona
  • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program
 • POSUZUJE SE - v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • poplatek ve výši 967 Kč

Důležité upozornění:

 • V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a bude požadovat dodání úředně ověřené kopie dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů.

Důležité informace:

 • Podklady, které nebyly v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
 • Podklady musejí být předloženy v listinné podobě nebo jako PDF dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je výše uvedeno, nebudou akceptovány.
 • Termíny a případné další podrobnosti pro předkládání podkladů stanoví děkan.
 • Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění podkladů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

a. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem

b. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

c. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci -

originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin

Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“. Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41).

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Posuzování vysokoškolského zahraničního vzdělání

Informace pro uchazeče o studium navazujících magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a do doktorských studijních programů

V rámci přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP) pro akademický rok 2024/2025 budou fakulty UP posuzovat splnění podmínky dosažení bakalářského vzdělání dle § 48 odst. 1 věta třetí nebo podmínky dosažení magisterského vzdělání dle § 48  odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dále jen „zákon o vysokých školách“. Tato podmínka se týká uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Doklad o splnění podmínky dosažení požadovaného vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč v termínu a na adresu stanovenou fakultou.

UP je oprávněna požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, který v akademickém roce 2024/2025 činí 967 Kč. Bližší informace k platbě tohoto poplatku obdrží uchazeč ve výzvě, která bude zaslána elektronicky prostřednictvím epřihlášky.

Důležité upozornění:

V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání bude požadovat dodání úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů.

Prokázání splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání dle § 48 odst. 1 věta třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaným podle získaným dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů uchazeč doloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů. Tento doklad vydá veřejná vysoká škola v České republice na základě podané žádosti, popř. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poplatek se hradí příslušné veřejné vysoké škole v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 • více informací zde.
 • Poplatek za úkony spojené s řízením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace popř. správní poplatek je vybírán:
  • veřejnou vysokou školou, pokud rozhoduje o žádosti veřejná vysoká škola,
  • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra, pokud rozhoduje o žádosti příslušné ministerstvo a je vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • V případě podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.
 • Pokud příslušné ministerstvo žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou. Poznámka: na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se zpoplatnění nevztahuje.

b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejich mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
 • bez poplatku – automaticky uznávaný doklad
 •  týká se pouze států, se kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu – Slovensko, Německo, Slovinsko, Maďarsko a Polsko
 • více zde.

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
 • ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek vydaného zahraniční vysokou školou.
 • V případě potřeby děkan vyzve uchazeče k doložení těchto podkladů:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v příslušném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  • potvrzení o tom, na území kterého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem, vydané zahraniční vysokou školou, a to v případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015,
  • dalších pokladů, je-li to třeba (např. plná moc pro zastupování uchazeče, ověřená kopie dokladu o změně jména uchazeče).
 • POSUZUJE SE - v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • poplatek ve výši 967 Kč

Důležité upozornění:

 • v případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání bude požadovat dodání úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů.

Důležité informace:

 • Podklady, které nebyly v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
 • Podklady musejí být předloženy v listinné podobě nebo jako PDF dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je výše uvedeno, nebudou akceptovány.
 • Termíny a případné další podrobnosti pro předkládání podkladů stanoví děkan.
 • Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění podkladů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

a. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem

b. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

c. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci -

originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin

Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“. Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41).

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Formy ověření dokumentů podle států

Požadované ověření podkladů - členěno podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán doklad

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)