Volby rektora 2021

Informace k volbám rektora dle usnesení AS UP

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) na svém zasedání dne 20. ledna 2021 zahajuje v souladu s článkem 25 odst. 12 a článkem 24 odst. 1 Jednacího řádu AS UP řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025.

Volební komise

Pro účely řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP zvolil AS UP ze svých členů komisi ve složení:

 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF UP) – předseda
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP)
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (FF UP)
 • Mgr. Michal Nguyen (FF UP)
 • JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF UP)

Harmonogram voleb

 1. Předkládání písemných návrhů kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP členem akademické obce UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS UP v termínu do 19. února 2021 do 15:00.
 2. Kancelář AS UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátek/kandidátů zvolené zvláštní komisi AS UP v termínu do 22. února 2021.
 3. Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržená kandidátka/navržený kandidát na funkci rektorky/rektora splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 4. března 2021 do 12:00.
 4. Komise sestaví abecední seznam kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP a zveřejní seznam na Úřední desce UP v termínu do 5. března 2021.
 5. Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátek/kandidátů na webových stránkách AS UP – 14. března 2021.
 6. Veřejná prezentace kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP a diskuze členů akademické obce UP s kandidátkami/kandidáty se uskuteční dne 24. března 2021 ve 13:00 v aule Pedagogické fakulty UP.
 7. Prezentace kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP před AS UP a první, případně druhé a třetí, kolo voleb kandidátky/kandidáta na rektorku/rektora UP se uskuteční dne 31. března 2021.
 8. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora UP včetně podkladů pro jmenování rektorky/rektora postoupí předseda AS UP ministru školství v termínu do 7. dubna 2021.
 9. Pokud se AS UP ani ve třetím kole neusnese, kterou kandidátku/kterého kandidáta navrhne ministrovi ke jmenování rektorkou/rektorem UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem.

Zasedání AS UP dne 31. března od 13:00, na němž senátoři budou volit nového rektora UP, se uskuteční v aule pedagogické fakulty. S ohledem na opatření v souvislosti s pandemií covidu-19 se budou moci tohoto zasedání fyzicky účastnit pouze senátoři a kandidáti na rektora. Všichni ostatní zájemci mohou průběh celého zasedání a voleb sledovat prostřednictvím živého streamu na stránkách avp.upol.cz/stream.

Podmínky voleb

Všeobecné informace o podmínkách voleb kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2021–2025

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) vyhlašuje podle § 9 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. 

1. Podmínky a postup při volbě kandidátky/kandidáta na rektorku/rektora UP  

Podmínky a postup řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP upravuje Jednací řád AS UP (dále jen „řád) v čl. 24.  
Právo podat návrh na kandidátku/kandidáta na funkci rektorky/rektora UP má každý člen akademické obce UP.  
Návrh musí být podán AS UP písemně prostřednictvím Kanceláře AS UP ve stanoveném termínu, který je uveden v časovém harmonogramu voleb, který schválil AS UP. 

Adresa: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Rektorát – Kancelář AS UP 
(Návrh kandidáta na jmenování rektorem UP) 
Křížkovského 8 
779 00 Olomouc  

Návrh musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, titul(y) a rok narození navrhované osoby, 
 • pracoviště/současnou profesi navrhované osoby, 
 • vyjádření navrhované osoby o hrozícím či nehrozícím střetu zájmů dle čl. 7 Statutu UP, 
 • podpis navrhované osoby stvrzující její souhlas s kandidaturou; podpis může být nahrazen jiným nezpochybnitelným vyjádřením souhlasu, 
 • jméno, příjmení, datum podpisu a podpis navrhovatele. 

Formulář návrhu kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora je ke stažení zde
Komise, kterou zvolil senát, ověří, zda příslušná kandidátka/příslušný kandidát splňuje zákonné náležitosti.  

2. Náležitosti kandidátek/kandidátů na rektora UP 

Podle požadavku odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky musí návrh na jmenování obsahovat:  

 1. životopis kandidátky/kandidáta se základními údaji (životopis dle standardu Europass s doplněním informací o dosavadních akademických, manažerských, jiných řídících zkušenostech a zahraničních zkušenostech, sumární přehled publikační a projektové činnosti.)
 2. osvědčení podle § 9 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (ověřená kopie), 
 3. čestné prohlášení podepsané kandidátkou/kandidátem podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (vzor k dispozici zde).  

Seznam kandidátů na funkci rektora UP

 • prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Prezentace kandidátů na funkci rektora UP

Ve středu 24. března 2021 se uskutečnila veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora. Vzhledem k epidemické situaci proběhla formou online přenosu, včetně následné diskuse s předem registrovanými účastníky. Videozáznam prezentace s diskusí je k dispozici na univerzitním kanále Youtube.

Zasedání AS UP s volbou rektora UP

O volbě nového rektora budou rozhodovat senátoři Akademického senátu UP na svém řádném zasedání dne 31. března od 13:00 v aule pedagogické fakulty. S ohledem na přísná opatření v souvislosti s pandemií covidu-19 se budou moci tohoto zasedání fyzicky účastnit pouze senátoři a kandidáti na rektora. Všichni ostatní zájemci však budou moci průběh celého zasedání a voleb sledovat prostřednictvím živého streamu na stránkách avp.upol.cz/stream.

Videomedailonky kandidátů a rozhovory o volbách rektora

Seznamte se s kandidáty na rektora UP v krátkých videomedailoncích, v nichž shrnují své plány a vize pro Univerzitu Palackého v Olomouci:

prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Pustit si zároveň můžete i krátké rozhovory s předsedou volební komise doc. Jiřím Langerem a ředitelem Archivu UP dr. Pavlem Urbáškem. Doc. Langer vám přiblíží, jak samotná volba rektora UP probíhá. Dr. Urbášek vám pak prozradí něco k historii rektorských voleb obecně.

Výsledek volby rektora UP

Dne 31. března 2021 byl na zasedání Akademického senátu UP zvolen kandidát na funkci rektora UP prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Zápis ze zasedání AS UP 31. března 2021

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)