Základní informace

Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2020 studovalo na UP 21 824 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a umožňuje studium v 840 studijních programech. V lednu 2021 zahájil provoz nový vysokoškolský ústav Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN), který vznikl integrací vědeckých týmů vědeckých center CRH, RCPTM a ÚMTM. Rektorem Univerzity Palackého je od května 2021 Martin Procházka.

Ve své činnosti plní také tzv. „třetí roli“ ve společnosti a vzdělává nejširší veřejnost. Založila interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a pořádá vzdělávací a společensko-kulturní akce v Olomouci a okolním regionu. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými VŠ ve světovém kontextu. V roce 2019 jí byla udělena Evropská cena za internacionalizaci od evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE.

Adresa, kontakty a údaje pro platby

Prestiž a kvalita

Univerzita Palackého v Olomouci patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky evropské a světové úrovně. Kromě toho hraje i důležitou roli regionální. Je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a statutárním městě Olomouci. Bez Univerzity Palackého si nelze představit hospodářský růst a rozvoj regionu.

Osm fakult Univerzity Palackého zajišťuje 840 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zájemci o studium mohou čerpat ze široké nabídky: od teologie, učitelství, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Kreditní systém studia na Univerzitě Palackého je plně kompatibilní s ECTS. Prestižní postavení olomoucké univerzity potvrzuje obrovský zájem o studium nejen mladých uchazečů, ale také zájemců z praxe, včetně seniorů. O studium je velký zájem také v zahraničí, zejména o anglický program General Medicine.

Univerzita Palackého se profiluje jako moderní „research“ univerzita. Na území města Olomouce vyrostla díky projektům univerzity nová moderní vědecko-výzkumná centra se špičkovou technikou, která spolupracují s předními světovými pracovišti. V lednu 2021 zahájil provoz nový vysokoškolský ústav Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN). Kvalitu pěstovaných oborů, vzdělávání i vědeckých výsledků potvrzují i mezinárodní žebříčky, jako např. The Times Higher Education World University Rankings, The Center for World University Rankings nebo U. S. News Best Global Universities Ranking, podle kterých Univerzita Palackého patří k nejlépe hodnoceným univerzitám v republice a zaujímá významné pozice i v celosvětovém srovnání.

Univerzita spolupracuje s řadou partnerských univerzit v zahraničí. Intenzivně podporuje internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí, zahraniční mobility studentů a akademických i vědeckých pracovníků a věnuje péči rozvoji mezinárodních strategických partnerství ve vzdělávání, vědě a výzkumu. Olomoucká alma mater potvrzuje své místo mezi významnými vědecko-výzkumnými pracovišti činností Vědeckotechnického parku, jenž tvoří spojovací článek mezi univerzitou a podnikatelskými subjekty. Své služby nabízí také studentům, kteří zde mohou konzultovat své podnikatelské záměry.

Univerzita Palackého disponuje kvalitním zázemím pro své studenty a zaměstnance. Mnoho zařízení bylo nedávno nově postaveno nebo rekonstruováno. Moderní ubytovací kapacity, stravovací služby, knihovna, sportovní zařízení a poradenské služby nezapomínají ani na studenty se speciálními potřebami. Komplex poradenských služeb poskytují odborníci všem studentům, akademickým pracovníkům, absolventům i uchazečům o studium, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na univerzitě nechybí profesně poradenské centrum, centrum podpory studentů se specifickými potřebami a poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Univerzita Palackého se zároveň hlásí k podpoře rozvoje občanské společnosti v České republice a řadou svých aktivit naplňuje étos instituce, která je k tomuto úkolu povolána.

Poslání, hodnoty a vize

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Naše aktivní partnerství s regionální a globální komunitou přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k jejímu udržitelnému vědeckému, technickému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji.

Ve všem, co na univerzitě děláme, usilujeme o dokonalost, inovaci, angažovanost, týmovou práci, transparentnost, akademickou integritu, svobodu a samosprávu, potřebnou kontinuitu a začlenění se do společnosti. S hrdostí se hlásíme k bohaté a úspěšné historii univerzity, která počíná rokem 1573. O tyto hodnoty budeme náležitě pečovat, udržovat a rozvíjet je. Univerzita Palackého v Olomouci bude i nadále přední výzkumnou univerzitou usilující o umístění mezi pěti nejvýznamnějšími vysokými školami v ČR a mezi 500 univerzitami ve světě.

Umístění Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2020: 501–600. místo
 • QS World University Rankings 2021: 591–600. místo
 • The Times Higher Education World University Rankings (THE) 2022: 801–1000. místo
 • U.S. News Best Global Universities Ranking (2020): 529. místo
 • The Center for World University Rankings CWUR (2021): 572. místo

Podrobné informace na stránkách: UP v mezinárodních žebříčcích

Statistické údaje

Údaje k 31. 12. 2020

 • 21 824 studentů v akreditovaných studijních programech
 • 23 631 studentů, účastníků dlouhodobých zahraničních pobytů a CŽV
 • 3 646 zahraničních studentů ze 103 zemí
 • 11 457 účastníků programů celoživotního vzdělávání
 • 2 400 účastníků Univerzity třetího věku
 • 840 akreditovaných studijních programů
 • 186 akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
 • 576 kurzů celoživotního vzdělávání
 • 28 754 podaných přihlášek ke studiu
 • 21 626 uchazečů o studium
 • 3 977 absolventů
 • 4 895 absolventů programů celoživotního vzdělávání
 • 743 absolventů Univerzity třetího věku
 • 441 studentů-samoplátců
 • 4 022 zaměstnanců
 • 385 zahraničních akademických a vědeckých pracovníků 
 • 8 profesorů jmenovaných na návrh Vědecké rady UP
 • 27 nových docentů
 • 179 vědeckých konferencí včetně mezinárodních
 • 670 000 Kč rozdělených Nadačním fondem UP na podporu mladých vědců
 • 13 761 studentů pobírajících stipendia
 • 565 341 položek v knihovním fondu UP
 • 4 785 lůžek na kolejích
 • 464 517 jídel vydaných menzou, z toho 255 575 jídel vydaných studentům

Zdroj: Výroční zpráva UP za rok 2020

Historie univerzity

Olomoucká univerzita je nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší univerzitou v České republice. Za datum vzniku olomoucké univerzity můžeme považovat 22. prosince 1573, kdy bylo tehdejší olomoucké jezuitské akademii přiznáno promoční právo. Vývoj olomoucké univerzity v průběhu čtyř staletí reflektoval mezníky historie Evropy i českých zemí. Třicetiletá válka v letech 1618 až 1650, zrušení jezuitského řádu v roce 1773, revoluční rok 1848, vznik Československé republiky v roce 1918, německá okupace Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 či studentské demonstrace v letech 1939 a 1989 – to vše poznamenalo minulost dnešní Univerzity Palackého. Dnes patří Univerzita Palackého v Olomouci, reprezentovaná osmi fakultami k prestižním českým vysokým školám.

Podrobněji o historii univerzity