Univerzitní orgány

Vedení Univerzity Palackého

Rektor
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
tel.: 585 631 001
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz

Prorektor pro strategii a vnější vztahy
statutární zástupce rektora
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
e-mail: prorektor.strategie@upol.cz 

 

Prorektor pro studium
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
tel.: 585 631 004, fax: 585 631 012
e-mail: prorektor.studium@upol.cz

Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
e-mail: dusan.luzny@upol.cz

Prorektor pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
e-mail: zdenek.hradil@upol.cz

Prorektorka pro legislativu a organizaci
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
e-mail: zdenka.papouskova@upol.cz 

Prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
e-mail: vit.prochazka@upol.cz

 

Prorektor pro internacionalizaci
Jiří Stavovčík, B.A., MBA
e-mail: jiri.stavovcik@upol.cz

 

Prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
e-mail: tomas.opatrny@upol.cz

 

Kvestor
Ing. Jiří Přidal
tel.: 585 631 008
fax: 585 631 012
e-mail: jiri.pridal@upol.cz

Ing. Jiří Přidal (*1964) vystudoval systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil na generální ředitelství SIGMA koncern Olomouc jako samostatný odborný technický pracovník, kde byl spoluodpovědný za budování automatizovaných systémů řízení. Ve společnosti AQUACOOP pracoval jako vedoucí odborný technický pracovník na úseku rozvoje technického řízení a automatizace. Na Okresním úřadu v Olomouci působil jako člen Okresní privatizační komise (vyhodnocování privatizačních projektů a organizování dražeb v tzv. malé privatizaci). V Hanáckých pekárnách a cukrárnách pracoval na pozici programátor-analytik, kde bylo jeho úkolem zavádění a rozšiřování softwaru pro řízení podniku. Od roku 1992 je jeho profesní život již spojen s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého, kam nastoupil jako ekonom.

Od roku 1995 do ledna 2014 tam působil na postu tajemníka. Jeho úkolem bylo řízení fakulty po ekonomické a provozní stránce. V nedávné době se podílel na realizaci dvou významných projektů: dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty a výstavby nové budovy BIOMEDREG – Ústavu molekulární a translační medicíny. Oba projekty doplňují původní budovu Teoretických ústavů a uskutečnily se díky podpoře ve výši 2 miliardy Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Účastnil se tak dosud největší investice v historii Lékařské fakulty.

Novou pozici kvestora Univerzity Palackého v Olomouci považuje za pokračování dosavadní práce pro Lékařskou fakultu, které znamená rozšíření působnosti pro univerzitu jako celek. Pro výkon nové funkce uplatní dosud získané pracovní zkušenosti a znalosti v oblasti ekonomického řízení, a může tak pomoci podílet se na rozvoji a modernizaci celé univerzity.

Kancléř
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
tel.: 585 631 009
fax: 585 631 012
e-mail: kancler@upol.cz

PhDr. Rostislav Hladký, MBA (*1954) studoval historii a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vědecké informace na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Na mateřské univerzitě složil státní rigorózní zkoušku z historie a získal titul doktora filozofie.

Pracovní kariéru zahájil jako odborný pracovník pro novodobou historii ve Vlastivědném muzeu ve Vsetíně, ale záhy se vrátil do Olomouce. Na Lékařské fakultě řídil knihovnu, zaváděl informační technologie a databázové služby pro biomedicínský výzkum (v listopadu 1989 byl mluvčím fakultního Občanského fóra). Od počátku roku 1990 se věnoval přípravě projektu Informačního centra UP a první polovinu roku 1991 strávil na stáži na univerzitách v Kanadě. V letech 1991–2006 byl ředitelem Informačního centra (zahrnovalo dnešní Audiovizuální centrum, Konferenční centrum, Centrum distančního vzdělávání, Centrum výpočetní techniky, Knihovnu a Vydavatelství UP). V letech 1996–1997 a 2002–2006 byl ředitelem festivalu Academia film Olomouc, který navštívila řada významných filmařů, dokumentaristů, fotografů a dalších umělců (Marcel Łoziński, Vojtěch Jasný, Albert Maysels, Agnieszka Holland, Matej Mináč, Norbert Auerbach nebo Suzanne Vega). Je tajemníkem Správní rady UP.

Absolvoval kratší zahraniční stáže, pobyty, workshopy a přednášky na domácích i zahraničních konferencích. V letech 1994–2000 byl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR členem Rady programu INFRA, místopředsedou Nadace na záchranu Národní knihovny v Praze, členem Rady CASLIN a členem sekce pro VŠ knihovny při Radě VŠ. Byl řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů (Getty Foundation, Mellon Foundation, Fond rozvoje vysokých škol aj.) a oponentem projektů v rámci MŠMT, Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od roku 2007 je kancléřem UP, zajišťuje administrativní, správní a organizační činnosti spojené s chodem univerzity, organizuje konferenční i kongresové aktivity a univerzitní slavnosti. Od roku 2008 do roku 2012 měl na starosti vztahy s veřejností a byl tiskovým mluvčím univerzity.

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP a Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Funkční období 2020–2023

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií – ředitel
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz

Místopředsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

RNDr. Svatopluk Horák
(dočasně, na období 30. 9. 2020–1. 9. 2021)
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tel. 585 636 010
e-mail: svatopluk.horak@upol.cz

doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav mikrobiologie
tel. 585 639 515
e-mail: vladislav.raclavsky@upol.cz 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav klinické a molekulární patologie - přednosta
tel. 585 632 466
e-mail: jiri.ehrmann@upol.cz

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Na Hradě 5, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 181
e-mail: monika.menke@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 585 632 835, 830
e-mail: petra.gaul@upol.cz

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, Olomouc
Katedra politologie a evropských studií – vedoucí katedry
tel. 585 633 309
e-mail: tomas.lebeda@upol.cz

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra sportu
tel. 585 636 506
e-mail: jan.belka@upol.cz

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, tř. Svobody 8, Olomouc
Ústav společenských a humanitních věd
tel. 585 632 865
e-mail: lukas.merz@upol.cz

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra správního práva a finančního práva
tel. 585 637 814
e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Vodární 6, Olomouc
Katedra psychologie
tel. 585 633 512
e-mail: matus.sucha@upol.cz

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 143
e-mail: jitka.jonova@upol.cz

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
Právnická fakulta, tř. 17 listopadu 6, Olomouc
Katedra soukromého práva a civilního procesu – tajemnice katedry
tel. 585 637 629
e-mail: klara.hamulakova@upol.cz 

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra algebry a geometrie – vedoucí katedry
tel. 585 634 640
e-mail: michal.botur@upol.cz   

Studenti

Místopředseda AS UP

Marek Stratilík – Právnická fakulta UP
e-mail: marek.stratilik01@upol.cz

Lukáš Janoušek, DiS. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP   
e-mail: lukas.janousek01@upol.cz

Mgr. Dominik Voráč  - Pedagogická fakulta UP
e-mail: dominik.vorac01@upol.cz

Mgr. Lenka Murínová - Fakulta tělesné kultury UP
e-mail: lenka.murinova01@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal – Přírodovědecká fakulta UP
e-mail: ales.stejskal@upol.cz

Mgr. Michal Nguyen – Filozofická fakulta UP
e-mail: michal.nguyen01@upol.cz

Erik Juriš – Lékařská fakulta UP
e-mail: erik.juris01@upol.cz

Tereza Marková – Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: tereza.markova01@upol.cz

Ekonomická komise

Předsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 

Členové

doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. (FTK), e-mail: roman.cuberek@upol.cz - místopředseda
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (FF), e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. (FZV), e-mail: jiri.vevoda@upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova@upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil@upol.cz
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik@upol.cz
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (LF), e-mail: tomas.papajik@upol.cz 

Legislativní komise

Předsedkyně

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

Členové

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl@upol.cz  - místopředseda
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
prof. lic. Damián Němec, dr (CMTF), e-mail: damian.nemec@upol.cz
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (FZV), e-mail: helena.kisvetrova@upol.cz
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK), e-mail: jana.vasickova@upol.cz

Komise pro udržitelnou UP

Předseda:

Mgr. Jan Bělka, Ph.D., e-mail: jan.belka@upol.cz 

Členové

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF), e-mail: martin.rulik@upol.cz – místopředseda
Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. (FF), e-mail: martin.bernatek@upol.cz
Ing. Jiří Přidal (kvestor), e-email: jiri.pridal@upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz
Mgr. Dominik Voráč (PdF), e-mail: dominik.vorac01@upol.cz  
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., e-mail: matus.sucha@upol.cz 

Kancelář Akademického senátu UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova@upol.cz; kancelar.asup@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
e-mail: emilie.petrikova@upol.cz 

Adresa:

Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 779 00, Olomouc

Mgr. Dominik Voráč  - Pedagogická fakulta UP
e-mail: dominik.vorac01@upol.cz

Vědecká rada

Členy Vědecké rady UP jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Vědecká rada UP:

 • projednává strategický záměr UP,
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP,
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky,
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení,
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“),
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor,
 • schvaluje návrhy žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Členství ve VR UP je čestné a nezastupitelné a pravidla zasedání a způsob jednání VR UP určuje Jednací řád VR UP.

Členové Vědecké rady UP

Funkční období od 8. 2. 2018 do 31. 1. 2022

Interní členové Vědecké rady UP:

 1. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - rektor UP, gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství
 2. prof. Dr hab. RNDr. Jan Andres, DSc. - PřF UP, matematika, matematická analýza;  OV IA: Matematika
 3. prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. - PřF UP, geologické vědy, geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi
 4. prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. - PřF UP, informatika a kybernetika; OV IA: Informatika
 5. Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. - FF UP, pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
 6. prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. - PřF UP, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 7. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. - PřF UP, analytická chemie, biochemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
 8. prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. - FF UP, národohospodářství, ekonomie; OV IA: Ekonomické obory
 9. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - LF UP, onkologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 10. prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. - PřF UP, algebra a geometrie;  OV IA: Matematika
 11. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - LF UP, chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství
 12. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 13. prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. - PřF UP, optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 14. doc. Vít Hušek, Th.D. - CMTF UP, teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 15. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. - FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 16. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. - FF UP, muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře
 17. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. - děkan PřF UP, biofyzika; OV IA: Fyzika
 18. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., MA. - FF UP, historie, politologie; OV IA: Politické vědy
 19. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - děkanka PdF UP, speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
 20. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. - FF UP, sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie
 21. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. - CMTF UP, pedagogika, andragogika, sociální práce; OV IA: Sociální práce
 22. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - děkan FF UP, dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie
 23. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. - děkan PF UP, právo Evropské unie; OV IA: Právo 
 24. Mgr. Michal Šafář, Ph.D. - děkan FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 25. prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - děkan CMTF UP, klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie
 26. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - prorektorka VaV UP, LF UP, lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie
 27. doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA - FZV UP, radiologie, zobrazovací metody v radiologii, radiologické asistenci; OV IA: Zdravotnické obory
 28. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP, fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi
 29. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan LF UP, vnitřní nemoci, nefrologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 30. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie

Externí členové:

 1. doc. PhDr. Emil Aslan (Souleimanov-pen name), Ph.D. - FSV UK, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia; OV IA: Politické vědy
 2. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - rektor MU, neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství
 3. prof. Miloš Havelka, CSc. - FHS UK, filozofie, dějiny politického myšlení, idejí a filosofie, historická sociologie, sociologie náboženství; OV IA: Sociologie
 4. PhDr. Eva Kowalská, DrSc. - Historický ústav SAV, historie - slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
 5. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. - PF MU, právo Evropské unie, světové hospodářské právo, zdravotnické právo; OV IA: Právo
 6. prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. - FF MU, dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
 7. prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. - TF JU v Českých Budějovicích, systematická teologie, filozofie, aplikovaná a krajinná ekologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 8. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - rektor UPa, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 9. doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. - děkan PdF MU, pedagogika, psychologie; OV IA: Neučitelská pedagogika
 10. prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková - FAME UTB, management a ekonomika podniku, podniková ekonomika a management; OV IA: Ekonomické obory
 11. prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - FF MU, andragogika, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika; OV IA: Učitelství
 12. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. -  FF UPa, pedagogika, dějiny pedagogiky; OV IA: Učitelství
 13. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. - rektor VŠB - Technické Univerzity v Ostravě, informatika; OV IA: Informatika
 14. prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. - FSS MU, vývojová psychologie, sociální psychologie;  OV IA: Mediální a komunikační studia
 15. prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. FPF - SU v Opavě, volné a užité umění, výtvarné umění - fotografie; OV IA: Mediální a komunikační studia + OV IA: Vědy o umění a kultuře
 16. prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. - ZSF JU v Českých Budějovicích, ošetřovatelství; OV IA: Zdravotnické obory
 17. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. - předsedkyně AV ČR, anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí

Usnesení Vědecké rady UP

Správní rada

Správní rada Univerzity Palackého je v zákoně o vysokých školách definovaná především jako dozorčí orgán s některými exekutivními pravomocemi. Jednoznačně definovaným předmětem jejího působení a pravomocí jsou především hospodaření veřejné vysoké školy a činnosti související.

Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu, k výročním zprávám o činnosti a hospodaření, a k výsledkům hodnocení její činnosti.

Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými UP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci a ve vymezených případech i movité věci, k právním úkonům, kterými univerzita hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, ale též k právním úkonům, kterými UP hodlá založit jinou právnickou osobu.
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Univerzita Palackého coby veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci školy.

Členové Správní rady UP

7. 6. 2021

Předseda Správní rady UP

 • Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do srpna 2023)

Místopředsedové Správní rady UP

 • MUDr. Jitka Chalánková, nezávislá senátorka PČR za obvod č. 62 – Prostějov (funkční období do května 2023)
 • Ing. Bořivoj Minář, podnikatel, v letech 2014 až 2020 viceprezident Hospodářské komory ČR (funkční období do října 2021)

Členové Správní rady UP 

 • Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, generální ředitel DELL Computer, spol. s r. o. (funkční období do srpna 2023)
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT (funkční období do února 2027)
 • Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do února 2027)   
 • Dr. Ing. Václav John, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, manažer (funkční období do května 2023)
 • RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manažer pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2023)
 • Ing. Pavel Kysilka, CSc., ekonom, předseda správní rady 6D Academy, z.ú. (funkční období do května 2023) 
 • Martin Novotný, politik a konzultant v oblasti PR, (funkční období do května 2027)
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (funkční období do února 2027)
 • Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj, ředitel územního pracoviště Prostějov (funkční období do května 2027)
 • RNDr. Hana Ripková, Ph.D., výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta, (funkční období do května 2026)
 • Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP a.s. (funkční období do května 2025)
 • Ing. Tomáš Uvízl, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc (funkční období do května 2027)

Tajemník Správní rady UP 

 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA,  kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

Statut SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, kancléř, kvestor, předseda akademického senátu a další osoby z UP, jako např. zástupci organizačních úseků.

Složení Kolegia rektora UP

Složení od 1. 5. 2021

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.   
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.                
 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA
 • Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • Ing. Bc. Libor Kolář
 • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
 • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
 • Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • Mgr. Lenka Murínová
 • Mgr. Michal Nguyen
 • Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.  
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • Mgr. Gabriela Pokorná               
 • Prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
 • Ing. Aleš Prstek                        
 • Ing. Jiří Přidal
 • Mgr. Helena Sedláčková
 • RNDr. David Skoupil  
 • Jiří Stavovčík, B.A., MBA
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.                    
 • Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Zápisy z jednání Kolegia rektora UP

Seznam zápisů z jednání Kolegia rektora UP

Rada pro vnitřní hodnocení

Univerzita Palackého v Olomouci v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a na základě čl. 12 vnitřního předpisu Statut Univerzity Palackého v Olomouci zřídila Radu vnitřního hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci. Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým orgánem Univerzity Palackého v Olomouci a jejím posláním je dohlížet a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UP.

Rada dále:

 • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy;
 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • kontroluje a objektivně vyhodnocuje procesy na jednotlivých fakultách UP vedoucí k zajištění a vnitřnímu hodnocení kvality podle „Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dohlížejí na ně;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě;
 • schvaluje zprávu o opatřeních, která povedou k odstranění případných nedostatků v kvalitě činností UP a dohlíží na správnou aplikaci opatření vedoucích k jejich nápravě;
 • schvaluje žádosti o akreditaci studijních programů podle standardů pro akreditaci studijního programu a soulad studijního programu s požadavky kladenými na daný typ, formu a profil, rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů;
 • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu, a to za podmínky, že UP získala v dané oblasti vzdělávání, do níž daný studijní program náleží, institucionální akreditaci
 •  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
 • ověřuje, zda UP plní požadavky standardů pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • sleduje soulad mezi Výroční zprávou UP, Strategickým záměrem UP s důrazem na poslání UP a závěrečnou zprávou o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

Členové Rady pro vnitřní hodnocení UP

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., předseda
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., předseda AS UP
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
RNDr. Svatopluk Horák
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
Mgr. Petr Černikovský
Bc. Kristýna Bartoňková
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Tajemník RVH UP: Mgr. Pavla Šimáčková, M.Sc.

Termíny jednání

Harmonogram jednání Rady pro vnitřní hodnocení UP v roce 2021 s termíny pro podání žádostí o schválení uskutečňovat studijní programy

Termín jednání RVH UP

Termín pro podání žádosti

Poznámka

28. 04. 2021

do 03. 03. 2021

 

26. 05. 2021

do 31. 03. 2021

 

23. 06. 2021

do 28. 04. 2021

 

14.–15. 9. 2021

výjezdní zasedání, nebudou projednávány žádosti o schválení SP

20. 10. 2021

do 25. 08. 2021

 

24. 11. 2021

do 29. 09. 2021

 

15. 12. 2021

do 20. 10. 2021