Archiv

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2019

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 23.1.2019 týkající se poskytnutí informací o fakultách UP na tvorbu žebříčku nejlepší vysoké školy.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 7.2.2019 poskytnuty informace – viz příloha.

2) Žádost ze dne 24.2.2019 týkající se počtu případů, kdy rektor UP vyslovil rozhodnutím neplatnost státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v kalendářním roce 2017, 2018, 2019 (dle data vydání rozhodnutí).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 5.3.2019 poskytnuty následující informace:

V roce 2017 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

V roce 2018 vyslovil rektor UP neplatnost rozhodnutím vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v 1 případě.

V roce 2019, resp. ke dni 4. 3. 2019 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

3) Žádost ze dne 13.5.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.5.2019 poskytnuty informace  – viz příloha.

4) Žádost ze dne 5.6.2019 týkající se zpřístupnění stanoviska čj. UPOL-58313/9410-2018 ze dne 25.6.2018 a rozhodnutí rektora ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 17.6.2019 částečně poskytnuty informace  – viz příloha 1, příloha 2

5) Žádost ze dne 19.6.2019 týkající se dotazu ohledně nostrifikace zahraničního právního vzdělávání.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 12.7.2019 poskytnuty následující informace:

"UK má za to, že pakliže zahraničnímu absolventovi chybí tzv. "klíčový předmět", kam řadí třeba i římské právo nebo evropské právní dějiny, nelze osvědčení vydat, jelikož tento rozdíl je podstatný ve smyslu§ 89 on. vysokoškolského zákona. MŠMT se k tomuto v mém případě (ale platí to nepochybně obecně) vyjádřilo v tom smyslu, že to je nevyhnutelný rozdíl daný rozdíly v obsahu toho kterého právního řádu, a že je tedy z hlediska nostrifikace nepodstatný. Posouzení UK bylo vyhodnoceno jako diskriminační. To, že je tento systém špatně nastaven a stojí pouze na formalitách, si uvědomuje jak příslušná referentka studijního oddělení, tak děkan PF UK. Mým cílem je to, aby se napříště žadatelé nemuseli s univerzitami přetahovat   a podávat zbytečná odvolání na MŠMT. Případně svou argumentaci rozvedu, bude-li to potřeba.

Přistupuje k tomuto právnická fakulta resp. rektorát Univerzity Palackého v Olomouci obdobně? Jestliže ano, mohl bych se zeptat, zdali si u Vás zahraniční absolventi práv podávají žádosti o uznání zahraničního studia? Popř. kolik jich je a v kolika případech jsou žádosti schváleny/zamítnuty?"

UP není znám pojem "klíčový předmět" a ve svých rozhodnutích neargumentuje chybějícími „klíčovými předměty". UP každou žádost posuzuje individuálně a pokud v řízení dojde k posuzování srovnatelnosti studijních programů, zabývá se UP výhradně posuzováním obsahové shody obou studijních programů, resp. posuzováním znalostí a dovedností absolventů obou studijních programů.

„Schvalujete běžně žádosti o nostrifikace LLB/BCL/LLM z Velké Británie či jiných common law jurisdikcí?"

Není jasné, za jaké období údaje požadujete. Např. v roce 2019 žádnou takovou žádost neevidujeme. Lze tedy říci, že takové žádosti na UP běžně vůbec nechodí.

„A týká se tento problém, tj. zamítání všech či většiny žádostí na úrovní univerzity a jejich schvalování na úrovni ministerstva, i jiných oborů?"

Opět není zřejmé, o jakém období hovoříte. Pokud vezmeme kompletní údaje na rok 2018, pak UP obdržela celkem 121 žádostí o uznání zahraničního VŠ vzdělání. Z toho bylo zamítnuto 45 žádostí. Naproti tomu 59 žádostem bylo vyhověno. Zbývající věci (17) byly vyřízeny jiným způsobem - některé žádosti byly postoupeny jinému  správnímu  orgánu, popř. řízení bylo zastaveno (typicky pro zpětvzetí žádosti, nezaplacení poplatku či neodstranění vad žádosti).

 6) Žádost ze dne 15.7.2019 týkající se zpřístupnění informací o iniciaci odebírání akademických titulů ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 22.7.2019 poskytnuty následující informace:

Ze strany Univerzity Palackého v Olomouci nikdy odebrání akademického titulu iniciováno nebylo. Řízení dle § 47c zákona o vysokých školách bylo doposud zahájeno jediné s výsledkem, že rektor prohlásil neplatnost vykonání součásti státní závěrečné zkoušky.

7) Žádost ze dne 30.7.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018 – dotaz na další opatření ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 2.8.2019 poskytnuty následující informace:

 „Zda univerzita podala proti rozhodnutí krajského soudu opravný prostředek. Pokud ano, poskytněte jeho znění.“

 UP podala proti rozsudku kasační stížnost, jejíž anonymizovanou podobu přikládáme – viz příloha.

 „Zda rektor UPOL znovu projednal uvedený případ, pokud ano s jakým výsledkem (rozhodnutí poskytněte). Pokud ne, sdělte, kdy bude projednáno..“

Zatím po doručení rozsudku krajského soudu rektor věc znovu neprojednal, a tedy není vydáno ani žádné nové rozhodnutí, které bychom Vám mohli poskytnout. Informací, kdy bude projednán případ rektorem znovu, UP aktuálně nedisponuje, a tak Vám ji nemůže poskytnout. Další postup ve věci však lze očekávat po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.

„Sdělte jaká opatření UPOL učinila, aby zamezila opakování situace popsané v uvedeném rozhodnutí rektora (tedy možnost napovídání skrze ukryté zařízení).“

UP se touto otázkou zabývala na poradách rektora, jednáních Pedagogické komise   UP a dalších interních orgánů. Výsledkem byla dvě opatření:

 • Fakulty byly upozorněny na obdobné způsoby podvodného jednání, přičemž byl kladen důraz na prevenci a důsledný monitoring ze strany examinátorů.
 • Byla vyhodnocena technická opatření, která zabrání obdobným případům.

8) Žádost ze dne 15.8.2019 týkající se podmínek přijímacího řízení, testu či protokolu o přijímacím řízení studenta z Mali.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 28.8.2019 částečně poskytnuty informace – podmínky přijímacího řízení - viz příloha.

Podmínky pro přijetí ke studiu programů uskutečňovaných na Právnické fakultě UP, na které dotčený student studuje, schvaluje dle ust. § 27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZoVŠ“), Akademický senát Právnické fakulty UP. Tyto podmínky jsou veřejně dostupné na webových stránkách Akademického senátu Právnické fakulty UP, v části „Zápisy ze zasedání“, konkrétně v zápisu ze zasedání ze dne  26. 6. 2017. Daný zápis ze zasedání lze dohledat na této internetové adrese: https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Dle ust. § 49 ZoVŠ odst. 5 a ve lhůtách tam uvedených dále byly podmínky k přijetí do studijního programu International and European law  zveřejněny na veřejně přístupných webových stránkách Právnické fakulty UP, přičemž na této stránce byly uveřejněny, dokud byly aktuální. S ohledem na to, že se jednalo o příjímací řízení v roce 2017/2018 a právní předpis nestanoví povinnost uchovávat na veřejně přístupných stránkách neaktuální podmínky přijímacího řízení, UP přílohou tohoto rozhodnutí přikládá Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského studijního programu Specialisation in Law, studijního oboru International and European law realizovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/2018 v listinné podobě. 

9) Žádost ze dne 18.11.2019 týkající se studia na UP dcery žadatele.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 3.12.2019 poskytnuty následující informace:

Ke dni 3.12.2019 není jmenovaná studentkou Univerzity Palackého v Olomouci.

10) Žádost ze dne 21.11.2019 týkající se seznamu peněžitých a nepeněžitých darů, které byly poskytnuty UP v roce 2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 částečně poskytnuty informace – viz příloha.

11) Žádost ze dne 3.12.2019 týkající se výuky náležitostí lékařské zprávy, jaké konkrétní náležitosti-údaje musí lékařská zpráva obsahovat.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 poskytnuty následující informace:

„Vyučujete na lékařské fakultě, kterou řídíte, obor, předmět nebo v jiné souvislosti, ve které studenty – budoucí lékaře – seznamujete (učíte) jaké konkrétní náležitosti – údaje musí obsahovat lékařská zpráva, kterou při vyšetření pacienta lékař vyplní?“

Ano. Například v rámci výuky předmětů „Sociální lékařství 1“ (4. ročník oboru Všeobecné lékařství) a „Sociální lékařství 2“ (5. ročník oboru Všeobecné lékařství) se zaměřujeme na zdravotnickou legislativu s důrazem na poskytování zdravotních služeb v ČR podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Studenti jsou upozorňováni na legislativní aspekty důsledného vedení zdravotnické dokumentace jak v elektronické, tak písemné podobě (při psaní rukou na čitelnost). Tato problematika je též součástí státní rigorózní zkoušky z „Epidemiologie, práva a sociálního lékařství“. V průběhu praktické výuky klinických oborů jsou pak studenti seznamováni s praktickým vedením dokumentace na akreditovaných klinikách Fakultní nemocnice Olomouc.

„Jaké konkrétní údaje – náležitosti – musí obsahovat lékařská zpráva, vypsaná lékařem po vyšetření pacienta?“

Tato informace je veřejně dohledatelná ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která v příloze č. 1 s názvem Minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace zakotvuje pro zprávu o poskytnutých zdravotních službách následující základní náležitosti:

 1. údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření,
 2. údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ní,
 3. doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb, včetně doporučení v posudkové péči.

V případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva obsahuje údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb. V případě vyžádaných odborných vyšetření spočívajících v laboratorním vyšetření nebo v použití přístrojového vybavení, zejména ekg, ultrazvuk, rentgen, zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje informace podle písmene a).

Právní předpisy lze vyhledat například na webovém odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Text konkrétní zmíněné vyhlášky je mimo jiné dostupný na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-98/zneni-20181101

12) Žádost ze dne 9.12.2019 týkající se seznamu uchazečů pro obor právo a právní věda a právo ve veřejné správě (2019-2020).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 11.12.2019 poskytnuty informace – viz  příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4.

2018

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 22.1.2018 týkající se poskytnutí informací za jednotlivé fakulty UP na počet přihlášek/přijatých studentů, celkový počet vyučujících, zahraniční granty, domácí granty k 30.11.2017.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 6.2.2018 poskytnuty informace – viz příloha

2) Žádost ze dne 9.2.2018 týkající se veřejné zakázky na zakoupení průtokového sytometru – žadatel požadoval poskytnutí protokolu o otevírání obálek s nabídkami a informace o dalších účastnících zadávacího řízení (včetně jejich identifikačních údajů a číselných údajů z nabídek).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 23.2.2018 částečně poskytnuty následující informace:

V části žádosti o poskytnutí informace, kolik nabídek bylo v rámci výše uvedené zakázky podáno, sděluje povinný subjekt informaci, že nabídky byly podány dvě.

Žadatel se proti rozhodnutí o částečném poskytnutí informace dne 24.2.2018 odvolal. Vzhledem k tomu, že mezitím bylo výběrové řízení zrušeno, byla žadateli dne 27.3.2018 informace poskytnuta.

3) Žádost ze dne 4.3.2018 týkající se zaslání elektronické verze Zprávy o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 Právnické fakulty UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 12.3.2018  poskytnuty informace - viz příloha.

4) Žádost ze dne 29.3.2018 týkající se dokumentů vytvořených UP v souvislosti s Nařízením Evropské unie č.2016/679 o GDPR, které jsou vedeny v elektronické podobě.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 11.4.2018 poskytnuty informace – viz příloha.

5) Žádost ze dne 5.10.2018 týkající se probíhajícího studia dcery žadatele.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 10.10.2018 poskytnuty následující informace:

Ke dni 5.10.2018 je jmenovaná studentkou UP, studuje v prezenční formě studia a nemá přerušeno studium.

6) Žádost ze dne 12.11.2018 týkající se poskytnutí dohody mezi Právnickou fakultou UP a společností SCIO o realizaci přijímacího řízení pro magisterský obor Právo v následujícím akademickém roce představeného  na zasedání AS PF UP dne 23.6.2010 a zaslání Koncepce přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016.

 Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.11.2018 poskytnuty informace – viz příloha 1, příloha 2.

7) Žádost ze dne 3.12.2018 týkající se poskytnutí znění písemných testů z fyziky, chemie a biologie použitých při přijímacím řízení pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství pro akademický rok 2009/2010 – 2018/2019.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 7.12.2018 poskytnuty následující informace:

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluji, že testové otázky, ze kterých  jsou tvořeny přijímací testy na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého  v  Olomouci, a to včetně správných odpovědí, naleznete v následujících publikacích:

Kolářová H., Dvořáčková S., Chalupová V.: Modelové otázky pro přijímací zkoušky

z fyziky, chemie a biologie. Univerzita Palackého, Olomouc 2017,

Chalupová - Karlovská, V.: Obecná biologie - evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými otázkami. Nakladatelství Olomouc, 2004,

Kolářová H., Kubínek R.: Fyzika stručně a jasně. Přehled fyziky v příkladech a testových otázkách. Vydavatelství UP 2017, 2. vydání,

Dvořáčková S.: Chemie pro každého - rychlokurz chemie. Rubico, Olomouc 2011.

2017

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 19.1.2017 týkající se poskytnutí informace o tom, zda, kdy a jakým způsobem byla žadateli doručena písemnost obsahující Rozhodnutí o stanovení poplatku za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 23.1.2017 poskytnuty následující informace:

Jak je patrno z dokladu o doručení, předmětné rozhodnutí bylo doručováno dne 13.12.2011 na adrese, kterou jste jako tehdejší student uvedl jako adresu pro doručování písemností. Tohoto dne jste provozovatelem poštovních služeb nebyl zastižen a byla Vám zanechána výzva k převzetí zásilky a poučení o následcích nepřevzetí či odepření převzetí zásilky. Zásilku jste si v úložní lhůtě nevyzvednul, a proto je v souladu s poučením brána UP za doručenou dnem 23.12.2011. Totéž stanovil i Statut UP v tehdy účinném znění v čl. 25 odst. 2, a to že písemnost je pak doručena dnem převzetí zásilky, dnem odepření zásilku převzít nebo uplynutím úložní lhůty stanovené držitelem poštovní licence. Podací číslo předmětné zásilky bylo RR183616135CZ. Současně Vám sdělujeme, že je možné, abyste v případě zájmu o ověření sdělených informací po předchozí domluvě nahlédl do svého studijního spisu, který se nachází na oddělení pro studium UP.

2) Žádost ze dne 7.3.2017 týkající se podezření na ovlivnění zákona o zveřejňování smluv v návaznosti na podnět rektora VŠCHT, a to kopii smluv, včetně dodatků, uzavřených v letech 2016-2017 se společností PAN Solutions, spol. s r.o. nebo VŠCHT, odůvodnění účelu smlouvy, plnění ze strany společnosti, informaci o subjektech zahrnutých do vyhodnocení průzkumu trhu před uzavřením smlouvy, informaci o provedené kontrole před vstupem do smluvního závazku, informaci o doposud vyplacených finančních částkách za předmět plnění v roce 2016 a předpokládanou výši v roce 2017.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 13.3.2017 poskytnuty následující informace:  

Sděluji Vám, že k uzavření žádné takovéto smlouvy mezi společností PAN Solutions, spol. s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci ani mezi Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci v letech 2016 a 2017 v návaznosti na výše uvedený podnět rektora VŠCHT ze dne 13.5.2016 nedošlo. K bodům č. 2- 5 Vaší  žádosti o poskytnutí  informace Vám sděluji,  že s ohledem  na skutečnost,  že k uzavření výše uvedené smlouvy nedošlo, nelze tedy odůvodnit účel smlouvy ani plnění ze strany PAN Solutions, spol.s.r.o, neboť účel smlouvy ani plnění v daném případě neexistují. Rovněž nelze poskytnout informaci o subjektech zahrnutých do vyhodnocení průzkumu trhu provedeného před uzavřením smlouvy, neboť průzkum trhu nebyl z důvodu neuzavření výše uvedené smlouvy proveden. Z tohoto důvodu tedy nebyla provedena kontrola před vstupem do smluvního závazku a žádná finanční částka nebyla společnosti Pan Solutions, spol.s.r.o ani Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v letech 2016-2017 v souvislosti s výše uvedeným podnětem vyplacena.

3) Žádost ze dne 22.3.2017 týkající se poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti za rok 2016.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 24.3.2017 poskytnuty informace - viz příloha

4) Žádost ze dne 10.4.2017  týkající se ceny Františka Palackého a spolupráce oslovené univerzity, obcí a emeritních rektorů univerzity na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 1996 – 2013 a 2014 – 2017.

Na základě písemné žádosti byla dne 24.4.2017 poskytla následující informace:

Na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZoSPI"), ze dne  9.4.2017, v níž v bodě č. 1   požadujete zaslání  kopie rozhodnutí, v němž je doloženo,  že UP se souhlasem obcí, které jsou podporovately Ceny Františka Palackého, schválila změnu pravidel udělení Ceny ze dne 6.5.1996 v podobě, v jaké byla udělena v roce 2016, Vám sděluji, že takovéto rozhodnutí neexistuje, neboť z darovacích smluv uzavřených mezi obcemi a UP nevyplývá, že by tyto obce musely vyjádřit svůj souhlas se změnou pravidel pro udělení Ceny Františka Palackého tak, jak byly nastaveny rozhodnutím rektora UP č. 3/96 o zřízení Ceny Františka Palackého. K  Vašemu  dotazu uvedenému  v bodě č. 2  Vaší žádosti,  v němž požadujete informaci o tom, ,,zda Cena Františka Palackého může být dle původní smlouvy univerzity s obcemi udělována na základě libovůle rektora a jemu věrných  ve  vedení univerzity a na právnické fakultě" Vám sděluji, že z původních  smluv  uzavřených mezi příslušnými obcemi a UP vyplývá prakticky pouze omezení ve smyslu, že dar je poskytován pouze k vytvoření finančních prostředků  pro  udělení  finanční  odměny  spojené s Cenou Františka Palackého, dále, že UP se zavazuje nepoužít dar  k jinému  účelu  a rovněž, že UP  je  povinna  předat  dárci (tedy  obcím)  na  požádání  zprávu o  použití  daru. V bodě č. 3 Vaší žádosti požadujete informaci o tom, ,,zda jsou donátoři  ceny  (obce) o výběru nominovaného kandidáta informovány a mohou vyjádřit nesouhlas, když jde o osobu, která svým jednáním devalvuje jak prestižní cenu, tak obce a UP“. K tomuto bodu  Vám sděluji, že obce o výběru nominovaných kandidátů informovány nejsou, neboť tato povinnost nevyplývá ani z darovacích smluv uzavřených mezi UP a příslušnými obcemi.

5) Žádost ze dne 13.11.2017 týkající se poskytnutí Analýzy problematiky dvojí kvality a složení výrobků prodávaných v rámci Evropské unie z pohledu práva na ochranu spotřebitele, kterou zpracovala Právnická fakulta UP.

Na základě písemné žádosti byl žadateli dne 14.11.2017 zaslán odkaz na požadované informace:

http://www.sehnalova.cz/prilohy/2307/_Dvoji_Kvalita_Studie_FINAL.pdf

6) Žádost ze dne 28.10.2017 týkající se studenta doktorského programu Právnické fakulty UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 13.11.2017 částečně poskytnuty následující informace:

Ve vztahu k dotazu „jaké jsou mimořádné důvody pro prodlužování studia“ sděluji, že zákon o vysokých školách nezná termín „prodlužování studia" v obecném smyslu. Zákon o vysokých školách ve svých ustanoveních § 45 a násl. stanoví rámec pro standardní dobu studia bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Standardní doba studia v konkrétním studijním programu je pak stanovena jeho akreditací.

Z právní úpravy vysokoškolského studia však nevyplývá povinnost řádně ukončit studium v příslušné standardní době studia; naopak zákonodárce předpokládá, že student délku studia v bakalářském a magisterském studiu může překročit (např. v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách).

Doktorské studium však skutečně lze prodloužit, a to: 1) rozhodnutím děkana, 2) na základě žádosti studenta, 3) se souhlasem školitele a 4) se souhlasem předsedy oborové rady. Všechny uvedené podmínky musí být splněny kumulativně - viz čl. 32 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž tento předpis je veřejně dostupný na internetové adrese: https://www.upol.cz/zamestnanci/predpisy/normy-a-vnitrni-predpisy/.

Pro toto prodloužení doktorského studia však nejsou stanoveny řádné, či naopak ani mimořádné  důvody;  čl.  32  odst.  2   Studijního  a  zkušebního   řádu  Univerzity   Palackého v Olomouci takové důvody nijak nevymezuje, pouze stanoví výše pod body 1) - 4) uvedené předpoklady pro prodloužení studia. Pokud by Vaše otázka směřovala k tzv. přerušení studia či k tzv. zvláštním ustanovením o průběhu studia", dovoluji si Vás odkázat na příslušná ustanovení právních předpisů, tj. na §  54 a §  54a zákona o vysokých školách, případně na účinné znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 20. prosince 2016,  konkrétně  jeho  čl. 19 a 19a, resp. v případě doktorského studia jeho čl. 39. Dle čl. 19 a 19a  výše uvedeného  Studijního  a zkušebního  řádu  Univerzity  Palackého v Olomouci, rozhoduje o přerušení studia na žádost studenta (či ve stanovených případech i bez   jeho   žádosti)   děkan   příslušné   fakulty.   Doba,   po  níž  je  studium   přerušeno,   se nezapočítává do maximální doby studia. Důvody, pro které lze studium přerušit či pro něž je studentovi studium přerušeno, jsou uvedeny ve výše uvedeném studijním a zkušebním řádu. Co se týče doktorského studia, dle čl. 39 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci děkan může po vyjádření školitele studentovi doktorského studia na jeho písemnou žádost studium přerušit, a to z vážných zdravotních nebo jiných důležitých důvodů. Celková doba přerušení studia nesmí překročit dobu tří  let,  přičemž  dle čl. 32 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci platí, že ani do standardní doby doktorského studia ani do maximální doby doktorského studia se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno.

Ve vztahu k dotazu  „kam lze podat podnět na prověření Vámi uváděných „podivných okolností studia studenta" sděluji, že, lze - pokud na podání podnětu i přes výše uvedené informace trváte - doporučit podání podnětu k rukám děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Měla-li byste v úmyslu takový podnět podat, lze doporučit, aby podnět obsahoval relevantní informace o tom, jaké právní předpisy měly být jakým jednáním porušeny. Jak již bylo výše naznačeno, ze skutečnosti, že v určitém roce bylo započato studium, lze jen velmi obtížně vyvozovat, že by studium mělo být k určitému termínu (úspěšně) ukončeno.

7) Žádost ze dne 31.10.2017 týkající se druhu uzavřeného pracovněprávního vztahu (smlouva o pracovním poměru, DPP, DPČ) v souvislosti s festivalem AFO.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 14.11.2017 se souhlasem dotčené osoby částečně poskytnuty informace - viz příloha

8) Žádost ze dne 8.11.2017 týkající se studia dcery žadatele.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 21.11.2017 poskytnuty následující informace:
K dnešnímu dni je jmenovaná studentkou Filozofické fakulty UP, studuje v prezenční formě studia a nemá přerušeno studium.

2016

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 5.1.2016 týkající se rigorózní zkoušky bývalého studenta FF UP (kdo prováděl rigorózní zkoušku, posudek oponenta, protokol z obhajoby, popis průběhu rigorózní zkoušky).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 19.1.2016  informace poskytnuty.

2) Žádost ze dne 29.1.2016 týkající se poskytnutí rozhodnutí rektora, v nichž v letech 2013-2016 rektor UP vyhověl žádosti studenta o snížení, příp. prominutí poplatku za studium, který mu byl vyměřen v souladu s § 58 odst. 3 ZoVŠ.

Na základě písemné žádosti byly žadateli po upřesnění požadavku dne 22.2.2016 poskytnuty následující informace:

Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP") přistupuje ke všem studentům všech fakult stejným způsobem a žádná „náročnost studia" není zohledňována. Dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP, vnitřního předpisu UP č. A-1/2006 jsou důvody pro snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku vyjmenovány pouze demonstrativně, rektor UP tak je oprávněn přihlédnout i k jiným důvodům než jsou ve Statutu UP uvedeny. Zároveň označení jiný vážný důvod (čl. 22 odst. 7 písm. a) Statutu UP) je poměrně široké a je tedy přípustné, aby rektor UP přihlédl například i ke skutečnosti, že student má splněny studijní povinnosti a k absolvování studia mu zbývá pouze vykonání státních zkoušek a příp. obhajoba závěrečné práce. Studijní výsledky studenta jsou vždy posuzovány ukazatelem tzv. váženého studijního průměru za celou dosavadní dobu studia s tím, že jsou stanoveny hranice. Pokud těchto hranic student dosáhne, pak jsou jeho studijní výsledky zohledněny. Další důvody, které jsou UP zohledňovány jsou obsaženy v bodě č. 15 pod uvedeným linkem:

 http://www.upol.cz/skupiny/studentum/studium/poplatky/.

Rektor UP pak zcela individuálně posuzuje jednotlivé žádosti studentů s tím, že dbá rovněž na dodržování základních zásad činnosti správních orgánů zejména, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

3) Žádost ze dne 23.3.2016 týkající se poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 23.3.2016 poskytnuty informace – viz příloha.

4) Žádost ze dne 30.6.2016 týkající se rigorózní práce  bývalé studentky FF UP z důvodu možného porušení autorského zákona.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 26.7.2016  poskytnuty následující informace:

 • 3.1.1. zda nedošlo k úmyslnému kopírování cizího textu a jeho vydávání  za  vlastní   sdělujeme,   že   tato   skutečnost   nebyla v rámci rigorózního řízení prokázána, takto plyne ze spisu vedeného k předmětnému rigoróznímu řízení.
 • 3.1.2. zda nedošlo k nedbalému nebo nepřesnému citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje rovněž sdělujeme, že nebylo v rámci rigorózního řízení shledáno jakékoliv nedbalé či nepřesné citování použité literatury či opomenutí citace využitých zdrojů. Tato skutečnost nebyla v rámci rigorózního řízení prokázána, takto plyne ze spisu vedeného k předmětnému rigoróznímu řízení.
 • 3.1.3. zda nedošlo k užití díla a informací ze specifického a unikátního speciálního projektu společnosti - jiného autora, která zcela jistě nedala souhlas k užití autorského díla v takovémto rozsahu   bez   omezení,   sdělujeme,   že   uchazečka   předložila v rámci předmětného      rigorózního    řízení  souhlas s poskytnutím firemních údajů, kdy tento souhlas zahrnuje jak použití výsledků z firemní analýzy a následného školení pro společnost xxxxxxx, tak souhlas se zveřejněním výsledků z firemní analýzy a údajů společnosti pro potřeby předmětného rigorózního řízení.
 • 3.1.4. zda autor rigorózní práce eviduje souhlas orgánu poskytujícího  dotaci  ze  zdrojů   EU,  tj.  MPSV   ČR   v souladu  s poskytnutými dotačními podmínkami projektu „xxxxxxxxxxxxxxxx",  které xxxx, jako žadatel, musel splnit, sdělujeme, že máme za to, že se jedná čistě o odpovědnost xxxx, jakoukoliv provázanost s autorkou rigorózní práce zde Univerzita Palackého v Olomouci nevidí.
 • 3.1.5. v jakém rozsahu se shoduje rigorózní práce s dílem skutečného autora a kolik činí % podíl s doplněnými informacemi společností  www.napíšemezavas.cz  sdělujeme, že při opoře v proběhlém  rigorózním  řízení  je za skutečného autora z pohledu Univerzity Palackého v Olomouci považována xxxxxxxx. Pro úplnost dodáváme, že nedisponujeme informacemi o tom, proč, na základě čeho a nakolik oprávněně se výše uvedená rigorózní práce xxxxxxxx vyskytuje na stránkách www.napíšemezavas.cz.
 • 3.1.6. zda v souvislosti s možným porušením autorského práva nevznikla i Vaší instituci případná újma na majetkových právech spočívající v získání peněžního bezdůvodného obohacení nebo jiných nepeněžitých příjmů porušitelem, sdělujeme, že Univerzita Palackého v Olomouci nemá informace o tom, že by byl znám „porušitel". Na tomto místě Univerzita Palackého v Olomouci konstatuje, že tato část žádosti se nese v rovině neurčitých a velmi hypotetických tvrzení. Univerzita Palackého v Olomouci nedisponuje ani informacemi o porušení autorského práva, jak je předjímáno v této části žádosti. Za této situace nemůže být hovořeno o újmě na majetkových právech či získání peněžního bezdůvodného obohacení či jiných nepeněžitých příjmů.

5) Žádost ze dne 4.8.2016 týkající se poskytnutí informací ve věci realizace stavební zakázky „Dostavba Teoretických ústavů LF UP“ (1. smlouvu o dílo, 2. zda bylo dílo realizováno více dodavateli, 3. zda bylo realizováno pomocí subdodavatelů a 4. odkazy na jejich zveřejněné seznamy, 5. smlouvu o výkonu inženýrské činnosti).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 9.8.2016  poskytnuty následující informace:

Dotaz č. 1,3,5 -  Vámi požadované dokumenty naleznete v úschovně na tomto odkazu - ww w.uschovna.cz/ zasilka/ KG H5UEART8 LE9FMS-9VY , kam byly umístěny z důvodu jejich obsáhlosti,

Dotaz č. 2 - sděluji, že dílo nebylo realizováno více dodavateli, a proto Vám Univerzita Palackého v Olomouci nemůže poskytnout žádnou smlouvu s více dodavateli,

Dotaz č. 4 - sděluji, že § 147a ZVZ v době realizace veřejné zakázky Dostavba Teoretických ústavů LF UP neplatil, tudíž Univerzita Palackého v Olomouci neměla povinnost jej dodržovat, a tudíž Vám nemůže poskytnout žádné odkazy na zveřejněné seznamy subdodavatelů.

6) Žádost ze dne 16.11.2016 týkající se udělení ceny Františka Palackého osobě důvodně podezřelé z krytí a napomáhání organizovaného zločinu.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 21.11.2016 částečně poskytnuty následující informace:

Na základě Vaší žádosti o informaci, v níž požadujete informaci o tom, kterému orgánu Univerzity Palackého v Olomouci se podává návrh na odvolání rektora UP, Vám sděluji, že dle čl. 20 odst. 2  písm. a) Volebního a  jednacího  řádu Akademického  senátu Univerzity  Palackého  v Olomouci se o návrhu  na jmenování  a  odvolání  rektora usnáší Akademický  senát  UP.  Pokud jde o udělování Ceny F. Palackého sděluji, že v současné době je praxe taková, že Výbor pro udělení Ceny Františka Palackého není zřizován, přičemž návrh na udělení Ceny Františka Palackého předkládá Vědecké radě UP po diskusi s děkany  fakult UP rektor UP. Z tohoto důvodu tedy není možné zaslání seznamu a  funkce osob určených do Výboru pro udělení Ceny Františka Palackého. Dále Vám sděluji, že udělení Ceny Františka Palackého je spojeno s finanční odměnou 50 000 Kč, na kterou přispívá Obecní úřad v Hodslavicích a Městský úřad v Neratovicích. Důvody, pro které byla jmenovanému udělena Cena Františka Palackého, jsou uveřejněny na internetových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci a současně byl žadatel vyzván k upřesnění části žádosti. Ve zbytku byla žádost odložena.

7) Žádost ze dne 23.12.2016 týkající se financování kurzů PdF UP – pedagogika a speciální pedagogika (sdělení přímých zdrojů financování kurzů, platby účastníků, dotace a příspěvky MŠMT, státní dotace, granty).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 4.1.2017 poskytnuty následující informace:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí prostřednictvím svého Centra celoživotního vzdělávání další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných a dalších zařízení a institucí. Celoživotní vzdělávání je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o  změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a  s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVŠ"). Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  je akreditovanou a certifikovanou vzdělávací institucí. Centrum nabízí programy celoživotního vzdělávání, stejně jako různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy. Jedněmi z mnoha jsou také kurzy, které jsou v žádosti zmíněny, tedy kurzy určené k prohlubování znalostí z oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky.

Financování kurzů a programů v rámci celoživotního vzdělávání se realizuje podle ust. § 60 ZVŠ - v tomto konkrétním případě jako studium za úplatu, kdy možnost zpoplatnění studia je zakotvena v ust. §  60 odst. 1  ZVŠ.  Pro úplnost dodáváme,  že dle  ust. §  60 odst.  3  ZVŠ vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle ZVŠ. Každý účastník si tak platí studium sám, případně je mu studium hrazeno plně nebo částečně zaměstnavatelem. Další variantou úhrady školného přináší různé grantové tituly (dle specifických podmínek daných výzvami), zpravidla vyhlašované MŠMT. Počty účastníků nemají na financování Univerzity Palackého v Olomouci žádný vliv.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)