Volby do akademického senátu UP

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 215 ze dne 15. 3. 2020, kterým byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, dále v souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 201, kterým se zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, a v návaznosti na informace MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s uložením výše uvedeného zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a z něj plynoucího zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole a dále vzhledem k panující obavě z prodloužení opatření zákazu volného pohybu osob, mění Akademický senát UP již dříve, v souladu s čl. 2 odst. 2 a odst. 4 Volebního řádu AS UP, schválený harmonogram voleb do AS UP na funkční období 20202023 schválený na zasedání AS UP dne 15. 11. 2019, a to v rozsahu intervalu konání voleb, vyhlášení výsledků voleb a lhůty pro podávání stížností na průběh voleb.

Důvodem pro změnu harmonogramu voleb je skutečnost, že z důvodu výše uvedeného zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu, který je, na rozdíl od zákazu volného pohybu osob, časově neomezený, se studenti nebudou zdržovat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci a neměli by tedy možnost se voleb do AS UP zúčastnit; dalším důvodem je obava z prodloužení zákazu volného pohybu osob, která dopadá na všechny členy akademické obce UP, čímž by ve svém důsledku byla znemožněna účast všech členů akademické obce UP ve volbách. AS UP si je vědom nezbytnosti tohoto postupu s ohledem na potřebu chránit veřejný zájem na ochraně veřejného zdraví i přes porušení některých ustanovení Volebního řádu AS UP.

Výše uvedenou změnou harmonogramu voleb se ruší původní termíny konání voleb do AS UP na jednotlivých fakultách.

AS UP vyzývá akademické senáty fakult, aby nejpozději do 24. 4. 2020 podle čl. 2 odst. 6 Volebního řádu AS UP stanovily termíny hlasování (tj. lokalizace volebních místností, hodin zahájení a ukončení hlasování pro každý den voleb a každou volební místnost zvlášť) tak, aby součet dob, po které jsou volební místnosti na dané fakultě otevřeny, nebyl nižší než šestnáct hodin.

AS UP rovněž upozorňuje, že v případě pokračování mimořádných opatření, jejichž důsledkem by bylo znemožnění akademické obci účastnit se voleb, bude nucen přistoupit k opětovné změně harmonogramu konání voleb nebo ke změně formy voleb.

(Usnesení Akademického senátu UP ze zasedání dne 18. 3. 2020)

Upravený harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023

Upravený harmonogram jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám do AS UP na funkční období 2020–2023:

1.

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů

do 21. 2. 2020

2.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách

do 5. 3. 2020

3.

Návrhy kandidátů do AS UP

24. 2. – 5. 3. 2020

4.

Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí

do 13. 3. 2020

5.

Zahájení voleb

11. 5. 2020

6.

Ukončení voleb

22. 5. 2020

7.

Vyhlášení výsledků voleb

do 26. 5. 2020

8.

Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb

do 28. 5. 2020

9.

Termín pro případné opakování voleb

do 12. 6. 2020

Volební řád Akademického senátu UP

Volební řád Akademického senátu UP ze dne 25. května 2017

Náležitostmi kandidatury a průběhem voleb se zabývají články 5–7.

Podání návrhu

Návrh kandidáta pro volby do AS UP je třeba podat k rukám předsedy dílčí volební komise na příslušné fakultě v období 24. 2. – 5. 3. 2020.

Návrhový lístek kandidáta pro volby do AS UP

Volební komise

Hlavní volební komise

předseda: MUDr. Jan Strojil, Ph.D.,
místopředsedkyně: Bc. Tereza Poláčková

Dílčí volební komise

CMTF předseda: Jan Koblížek, Th.D. (jan.koblizek@upol.cz)
místopředsedové: ThLic. Michal Umlauf, Anna Popelková (za studenty)
PF předsedkyně: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (kamila.bubelova@upol.cz)
místopředsedkyně: Monika Žváčková
FZV předseda: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. (miroslav.kopecky@upol.cz)
místopředsedkyně: Mgr. Kateřina Janoušková
PřF předseda: doc. Mgr. Ladislav Mišta, PhD. (mista@optics.upol.cz)
místopředseda: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
FF předsedkyně: Bc. Tereza Poláčková (tereza.polackova01@upol.cz)
místopředsedkyně: Bc. Kristína Pitoňáková
FTK předseda: PhDr. David Smékal, Ph.D. (david.smekal@upol.cz)
místopředseda: Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
LF předseda: MUDr. Jan Strojil, Ph.D. (jan.strojil@upol.cz)
místopředsedkyně: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
PdF předsedkyně JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. (zdenka.novakova@upol.cz
místopředsedkyně Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

Další informace AS UP

Informace Akademického senátu UP (personální složení, zápisy ze zasedání)