Volby do akademického senátu UP 2020

Vůbec poprvé v historii Univerzity Palackého se volby do Akademického senátu UP uskutečnily výhradně elektronicky. Nové senátory z řad všech fakult na funkční období 2020–2023 si akademická obec volila online ve dnech 19.–25. května na webu nasevolby.upol.cz. Důvodem k tomuto kroku byly okolnosti aktuální situace kolem pandemie Covid-19 a fakt, že prezenčních voleb by se nemohla zúčastnit značná část právoplatných voličů (viz Usnesení Akademického senátu UP ze zasedání dne 29. 4. 2020).

Dle článku 10 Volebního řádu UP může každý člen akademické obce podat hlavní volební komisi nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb písemnou stížnost na průběh voleb. Stížnosti je možno podávat předsedovi hlavní volební komise MUDr. Janu Strojilovi, Ph.D., na e-mailovou adresu jan.strojil@upol.cz či osobně na Ústav farmakologie LF UP, a to nejpozději do půlnoci 28. 5. 2020. Po uplynutí uvedené lhůty budou případné připomínky volební komisí vypořádány a na Úřední desce budou zveřejněny konečné výsledky voleb a složení nového senátu, cestou kanceláře AS UP bude senátu poskytnuta závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích voleb.

Výsledky voleb

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020:

Upravený harmonogram voleb

Upravený harmonogram jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám do AS UP na funkční období 2020–2023:

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 21. 2. 2020
Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 5. 3. 2020
Návrhy kandidátů do AS UP 24. 2. — 5. 3. 2020
Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 13. 3. 2020
Zahájení elektronického hlasování 19. 5. 2020
Ukončení elektronického hlasování 25. 5. 2020
Vyhlášení výsledků voleb do 27. 5. 2020
Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 29. 5. 2020
Termín pro případné opakování voleb do 12. 6. 2020

Kandidátní listiny

Cyrilometodějská teologická fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
doc. Martin Cajthaml, Ph.D. 1971 Katedra filozofie a patrologie
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. 1981 Katedra církevních dějin a církevního práva
Mgr. Monika Menke, Th.D. 1975 Katedra církevních dějin a církevního práva
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Lukáš Janoušek, DiS. 1993 Katolická teologie, 1. ročník

Lékařská fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. 1967 Ústav klinické a molekulární patologie
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. 1977 Hemato-onkologická klinika
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 1966 Ústav mikrobiologie
MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D. 1978 I. chirurgická klinika
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 1951 Klinika zubního lékařství
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Erik Juriš 1996 Všeobecné lékařství, 4. ročník
Anna Holečková 1998 Všeobecné lékařství, 2. ročník

Filozofická fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. 1968 Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. 1961 Katedra germanistiky
Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 1973 Katedra bohemistiky
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 1973 Katedra historie
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. 1971 Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. 1976 Katedra asijských studií
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 1976 Katedra politologie a evropských studií
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. 1974 Katedra romanistiky
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 1980 Katedra psychologie
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. 1957 Katedra anglistiky a amerikanistiky
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Kristýna Bányácská 1999 Politologie a evropská studia, 2. ročník
Bc. Michal Nguyen 1996 Historie, 2. ročník
Amálie Poledníčková 1999 Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia, 2. ročník
Jan Pospíšil 2000 Ekonomicko-manažerská studia, 1. ročník

Přírodovědecká fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. 1982 Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. 1963 Laboratoř růstových regulátorů
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Vzdal se kandidatury 13. 5. 2020
1978 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 1969 Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Vzdal se kandidatury 13. 5. 2020
1966 Katedra optiky
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 1970 Katedra geografie
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. 1971 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Mgr. Jan Belza
Vzdal se kandidatury 11. 5. 2020
1992 DSP Chemie, 2. ročník
Mgr. Martin Broušek 1991 DSP Matematika, 5. ročník
Mgr. Roman Chvátal 1994 DSP Fyzika, 2. ročník
Mgr. Nikola Medová 1990 DSP Mezinárodní rozvojová studia, 3. ročník
Mgr. Aleš Stejskal 1995 DSP Aplikovaná fyzika, 1. ročník
Mgr. Martin Žídek 1987 DSP Geologie, 2. ročník

Pedagogická fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
Mgr. Tomáš Dragon 1992 Katedra technické a informační výchovy
doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. 1966 Ústav pedagogiky a sociálních studií
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. 1974 Katedra technické a informační výchovy
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. 1979 Ústav speciálněpedagogických studií
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 1978 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Mgr. Zdeněk Rechtik 1990 Katedra primární a preprimární pedagogiky
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 1972 Ústav speciálněpedagogických studií
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 1979 Ústav pedagogiky a sociálních studií
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. 1976 Ústav antropologie a zdravovědy
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Mgr. et MgA. David Bartoš 1993 Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné výchovy), 2. ročník
Marie Hervertová 2000 Německý jazyk pro vzdělávání (NJ + ČJ), 1. ročník
Bc. Lucie Hrušková 1996 UAJ - USV, 1. ročník
Mgr. Alžběta Rajsiglová 1993 DSP Pedagogika, 2. ročník
Bc. Dominik Voráč 1994 UČJ - USV, 2. ročník

Fakulta tělesné kultury

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
Mgr. Jan Bělka, Ph.D. 1977 Katedra sportu
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. 1963 Katedra sportu
RNDr. Svatopluk Horák 1956 Katedra společenských věd v kinantropologii
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 1976 Katedra přírodních věd v kinantropologii
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. 1954 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 1980 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Mgr. Petr Reich, Ph.D. 1972 Katedra sportu
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 1979 Katedra přírodních věd v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 1973 Katedra společenských věd v kinantropologii
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. 1985 Katedra rekreologie
Mgr. Michal Vorlíček 1987 Insitut aktivního životního stylu
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Daniela Milotová 1998 TV - ochrana obyvatelstva, 2. ročník
Mgr. Lenka Murínová 1994 DSP Kinantropogie, 1. ročník
Bc. Kristýna Navrátilová 1995 Aplikované pohybové aktivity, 2. ročník

Právnická fakulta

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. 1981 Katedra soukromého práva a civilního procesu
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. 1983 Katedra správního práva a finančního práva
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA. 1973 Katedra mezinárodního a evropského práva
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 1974 Katedra správního práva a finančního práva
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. 1980 Katedra správního práva a finančního práva
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Marek Stratilík 1997 Právo, 4. ročník

Fakulta zdravotnických věd

Kandidáti z řad akademických pracovníků
jméno rok narození pracoviště
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. 1976 Ústav fyzioterapie
Mgr. Renata Hrubá 1973 Ústav porodní asistence
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. 1958 Centrum vědy a výzkumu
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. 1979 Ústav společenských a humanitních věd
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D. 1987 Ústav ošetřovatelství
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Vzdala se kandidatury 14. 5. 2020
1976 Ústav společenských a humanitních věd
Kandidáti z řad studentů
jméno rok narození studijní program, ročník studia
Barbara Balcárková 1999 Porodní asistence, 1. ročník
Simon Matěj Fellner 1999 Zdravotnický záchranář, 1. ročník
Denisa Kočišová 1998 Ošetřovatelství, 2. ročník
Monika Kraiczová 1999 Porodní asistence, 1. ročník
Tereza Marková 1999 Fyzioterapie, 2. ročník
Markéta Pavelková 2000 Ošetřovatelství, 1. ročník
Klára Stejskalová 1999 Ošetřovatelství, 1. ročník
Barbora Švábová 2000 Porodní asistence, 1. ročník
PhDr. et. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. 1976 DSP Ošetřovatelství, 1. ročník

Volební komise

Hlavní volební komise

předseda: MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
místopředsedkyně: Bc. Tereza Poláčková

Dílčí volební komise

CMTF předseda: Jan Koblížek, Th.D. (jan.koblizek@upol.cz)
místopředsedové: ThLic. Michal Umlauf, Anna Popelková (za studenty)
LF předseda: MUDr. Jan Strojil, Ph.D. (jan.strojil@upol.cz)
místopředsedkyně: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
FF předsedkyně: Bc. Tereza Poláčková (tereza.polackova01@upol.cz)
místopředsedkyně: Bc. Kristína Pitoňáková
PřF předseda: doc. Mgr. Ladislav Mišta, PhD. (mista@optics.upol.cz)
místopředseda: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
PdF předsedkyně: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. (zdenka.novakova@upol.cz)
místopředsedkyně: Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.
FTK předseda: PhDr. David Smékal, Ph.D. (david.smekal@upol.cz)
místopředseda: Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
PF předsedkyně: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (kamila.bubelova@upol.cz)
místopředsedkyně: Monika Žváčková
FZV předseda: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. (miroslav.kopecky@upol.cz)
místopředsedkyně: Mgr. Kateřina Janoušková

Volební řád

Volební řád Akademického senátu UP ze dne 23. dubna 2020

Náležitostmi kandidatury a průběhem voleb se zabývají články 5–7. Elektronické volby jsou ošetřeny ustanovením čl. 15a.

Usnesení Akademického senátu UP ze zasedání dne 29. 4. 2020

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 452 ze dne 23. 4. 2020, kterým se s účinností od 24. dubna 2020 nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob a dále v souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020 č. 455, kterým se s účinností od 27. dubna 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, s výjimkami uvedenými v tomto usnesení, a v souvislosti s omezením osobní přítomnosti členů akademické obce UP na vysoké škole z těchto usnesení plynoucích, mění Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS UP) harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 (schválený již dříve, v souladu s čl. 2 odst. 2 a odst. 4 Volebního řádu AS UP, na zasedání AS UP dne 15. 11. 2019 a následně upravený usnesením AS UP ze dne 18. 3. 2020) tak, jak je nový harmonogram voleb stanovený níže v tomto usnesení a dále AS UP mění formu hlasování v těchto volbách, jak je uvedeno níže v tomto usnesení. Důvodem pro změnu formy hlasování a harmonogramu voleb je skutečnost, že v důsledku výše uvedených krizových opatření Vlády České republiky, která dopadají na všechny členy akademické obce UP, by ve svém důsledku byla znemožněna účast všech členů akademické obce UP ve volbách.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 1 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou, účinnou od 24. 4. 2020, proběhne hlasování v rámci řádných voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 výhradně elektronickou formou.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 4 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou, účinnou od 24. 4. 2020, určuje AS UP shodně pro všechna volební místa okamžik zahájení a ukončení elektronického hlasování tak, jak je specifikováno v novém harmonogramu voleb uvedeném níže v tomto usnesení.


Podání návrhu

Návrh kandidáta pro volby do AS UP bylo třeba podat k rukám předsedy dílčí volební komise na příslušné fakultě v období 24. 2. – 5. 3. 2020.

Návrhový lístek kandidáta pro volby do AS UP

Další informace AS UP

Informace Akademického senátu UP (personální složení, zápisy ze zasedání)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)