Rovné příležitosti na UP

Univerzita Palackého v Olomouci usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci (Gender Equality Plan, v textu uváděn rovněž jako GEP), který stanovoval pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP. Přijetím dokumentu splnila UP mj. důležitou podmínku pro zapojování instituce do mezinárodních projektů typu Horizon 2020.

Aktuální Plán rovných příležitostí je navržen pro období 2024–2026 a na předchozí GEP přímo navazuje, podrobné zhodnocení prvního Plánu rovných příležitostí a proces tvorby aktuálního plánu jsou popsány v Závěrečné zprávě Plánu rovných příležitostí na UP 2022–2023. Stejně jako v prvním GEP je nadále dodrženo pět tematických os:

 1. slaďování soukromého a pracovního života a organizační kultura, 
 2. genderová vyváženost ve vedení a rozhodování, 
 3. genderová rovnost při náboru a kariérním postupu, 
 4. začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky, 
 5. opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování. 

Konkrétní cíle pro aktuální GEP

 1. Úprava procesů výběrového řízení na UP  
 2. Používání metodiky adaptace na UP 
 3. Revize systému hodnocení zaměstnanců na UP 
 4. Politika benefitů na UP 
 5. Analýza rovného odměňování na UP 
 6. Zveřejňování statistik zastoupení mužů a žen na UP 
 7. Mapování family friendly prostředí na UP  
 8. Podpora politiky slaďování soukromého a pracovního života na UP 
 9. Komunikační strategie pro posilování organizační kultury na UP  
 10. Zavedení tématu Age managementu
 11. Vytvoření Equal Rights Committee
 12. Školení na téma integrace genderové dimenze do výzkumu 
 13. Otevření kurzu pro studentky a studenty se zaměřením na gender a rovné příležitosti 
 14. Zavádění politiky nulové tolerance genderově podmíněného násilí na UP 

Cíle byly vytvořeny na také základě závěrů a doporučení ze dvou dotazníkových šetření:

1) Family Friendly UP 

 • Interní šetření, které cílilo na všechny studující a osoby zaměstnané na UP,  
 • cílem bylo zjistit, co chybí na UP, aby byla vstřícná k rodičům a dětem.  

2) Diverzitní a flexibilní pracovní kultura  

 • Dotazníkové šetření Ministerstva práce a sociálních věcí, které cílilo na všechny osoby zaměstnané na UP, 
 • cílem šetření bylo zmapování situace v oblasti diverzity a flexibility. 

Genderová situace na Univerzitě Palackého v Olomouci

Podíl žen mezi zaměstnanci UP

Rozložení zaměstnanců dle pohlaví

Implementace a koordinace

Aktuální Plán rovných příležitostí je připraven pro období 2024–2026. Za koordinaci naplnění dílčích aktivit je zodpovědné Oddělení řízení lidských zdrojů RUP. Na průběžném plnění všech činností se budou podílet osoby pověřené implementací GEP, které jsou kmenovými zaměstnankyněmi/zaměstnanci UP, kontrolní roli má evaluační panel složený ze zástupkyň/zástupců oddělení a úseků RUP, kterých se jednotlivé tematické osy týkají.

Kontakty

Kontakty:
Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
Mgr. Markéta Šupplerová
marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Veronika Fousková
veronika.fouskova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)