Rovné příležitosti na UP

Univerzita Palackého v Olomouci usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP. Plán rovných příležitostí je plně v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti UP v Olomouci na období 2021+ a Strategií lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky/HR Award (Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award). Přijetím dokumentu splňuje UP mj. důležitou podmínku pro zapojování instituce do mezinárodních projektů typu Horizon 2020.

Plán rovných příležitostí na UP pro období 2022–2023 byl sestaven „na míru“ naší organizaci a je výsledkem analýzy rovných příležitostí na UP, která probíhala v druhé polovině roku 2021 ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.  

Realizovaná analýza kopírovala doporučený postup pro genderový audit:

 • Sběr a analýza statistických dat,
 • Kvantitativní výzkum (dotazníkové šetření),
 • Kvalitativní výzkum (individuální a skupinové rozhovory),
 • Institucionální analýza (analýza interních dokumentů a procesů).

Hlavní cíle Plánu rovných příležitostí na UP

 1. Genderová rovnost v náboru a kariérním růstu.
 2. Genderová rovnost ve vedení a na rozhodovacích pozicích.
 3. Slaďování práce a osobního života, posilování organizační kultury.
 4. Integrace genderové dimenze do výzkumu a vzdělávacích obsahů.
 5. Preventivní opatření proti genderově podmíněnému násilí.

Tyto hlavní cíle tvoří tematické oblasti, v rámci kterých byla navržena konkrétní dílčí opatření pro období 2022–2023:

 1. Úprava procesů výběrového řízení na UP.
 2. Vytvoření metodiky adaptace na UP.
 3. Revize systému hodnocení zaměstnanců na UP.
 4. Úprava politiky benefitů na UP.
 5. Doplnění Kariérního řádu UP.
 6. Analýza rovného odměňování mužů a žen na UP.
 7. Zveřejňování statistik zastoupení mužů a žen na UP (zejména s ohledem na zastoupení ve vedoucích a rozhodovacích pozicích).
 8. Mapování family friendly prostředí na UP.
 9. Podpora politiky slaďování soukromého a pracovního života na UP.
 10. Vytvoření komunikační strategie pro posilování organizační kultury na UP (kampaň Férová univerzita).
 11. Otevření tématu Age managementu na UP.
 12. Vytvoření Equal Rights Committee (komise pro implementaci Plánu rovných příležitostí na UP a kontrolu plnění akcí).
 13. Příprava a realizace školení na téma integrace genderové dimenze do výzkumu.
 14. Příprava a realizace kurzu pro studentky a studenty se zaměřením na gender a rovné příležitosti.
 15. Zavedení politiky nulové tolerance genderově podmíněného násilí na UP (včetně informační kampaně o nástrojích pomoci, periodických školení vedoucích pracovníků a pracovnic atd.).

Genderová situace na Univerzitě Palackého v Olomouci

V roce 2021 se podíl žen rovnal 54 %. Výraznější rozdíl ve prospěch žen je patrný u centrálních jednotek (včetně Správy kolejí a menz), kde ženy tvoří až 71 % všech zaměstnanců (kategorie ostatní, tj. THP, dělnické a zdravotnické profese). Při porovnání fakult je největší nepoměr mezi zastoupením žen a mužů na Přírodovědecké fakultě, kde podíl mužů činí 57 %.

Další statistiky a grafy z oblasti lidských zdrojů na UP na stránkách Oddělení strategie a kvality.

Implementace a koordinace

Aktuální Plán rovných příležitostí UP je připraven pro období 2022–2023. Koordinací je pověřeno Oddělení řízení lidských zdrojů RUP. Kontrolní role bude vykonávána Komisí pro rovné příležitosti (Equal Rights Committee) v čele s rektorem UP.

Kontakty

Kontakty:
Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
Mgr. Markéta Šupplerová
marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
dana.hellova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)