Průvodce zaměstnance

První kroky nového zaměstnance

Právě jste podepsali pracovní smlouvu a mzdový výměr, které vám předaly pracovnice personálního oddělení. Směle se na ně můžete i v budoucnosti obracet ve všech záležitostech souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, rády vám pomohou a poradí vám i v případě nenadálé sociální tísně. Dojde-li během pracovního poměru k jakékoli změně vašich osobních údajů, nahlaste je bez odkladu personálnímu oddělení.

Seznamte se s pravidly bezpečnosti práce

Prošli jste vstupní zdravotní prohlídkou u závodního lékaře a podepsali poučení o bezpečnosti práce. Nejde jen o formální záležitost. Svou práci můžete dobře vykonávat jen tehdy, vyvarujete-li se zbytečných úrazů, poškození zdraví a majetku. Dbejte rovněž pravidel ochrany před požárem a jeho následky. Všechny potřebné formuláře a předpisy najdete v oddíle Bezpečnost práce a požární ochrana.

Představte se kolegům

Při své práci budete spolupracovat s řadou lidí. Požádejte vedoucího svého pracoviště, aby vám zprostředkoval představení všem, s nimiž se budete pracovně i společensky stýkat. Nepočítejte s tím, že si vás všichni hned zapamatují, a buďte připraveni při prvním pracovním kontaktu se znovu představit.

Seznamte se s hierarchií na UP

Statutárním zástupcem univerzity je rektor, fakultu reprezentuje děkan. K insigniím symbolizujícím jim svěřenou moc patří talár, řetěz a žezlo. Je jim projevována úcta patřící jejich osobě i úřadu. Při slavnostních aktech (při promocích, čestných doktorátech, imatrikulacích) je rektor oslovován „Vaše Magnificence“, děkan „Spectabilis“. O ekonomický chod univerzity se stará kvestor, na fakultě tajemník. Kancléř univerzity má na starosti koordinaci univerzitní administrativy. Ve svých žádostech, podáních a návrzích dodržujte hierarchii danou organizačním řádem univerzitní součásti, do níž vaše pracoviště patří. S organizační strukturou univerzity a vedením univerzity se můžete seznámit na webu UP.

Jak je to s pracovní dobou?

Pracovní týden má 40 hodin, denní pracovní doba s půlhodinovým přerušením začíná v 8.00 a končí v 16.30 hodin. Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího. Na konci každého měsíce vyplňte list Evidence docházky a předejte ho k podpisu svému vedoucímu. Formulář najdete v oddíle Šablony a formuláře.

Máte svá práva i povinnosti

Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nároku na dovolenou, o pracovní době, o odměňování aj. obsahuje dokument Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který vám byla předán spolu s pracovní smlouvou a mzdovým výměrem. Další informace najdete v Kolektivní smlouvě UP. Pro akademické a odborné pracovníky je určen Etický kodex. Pro řadu činností a administrativních úkonů byly vydány vnitřní normy, směrnice, metodické pokyny, příkazy a rozhodnutí. Vše najdete v oddíle Předpisy a vnitřní normy. Na UP působí odbory, jejichž posláním je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

Jak je to s vaší mzdou?

Pravidla pro odměňování, tj. zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na úřední desce na webu UP a v oddíle Předpisy a vnitřní normy. Mzda se vyplácí převodem na váš účet. Pro změny se obraťte na mzdové oddělení vašeho organizačního úseku.

Univerzitní počítačová síť vám usnadní práci

Abyste mohli využívat univerzitní síť, potřebujete mít přihlašovací jméno a heslo. S tím vám pomůže správce sítě, na kterého se bez průtahů obraťte. Spolu s veřejným webem univerzity, na kterém se právě nacházíte, budete často používat i Portál UP – portal.upol.cz, určený zaměstnancům a studentům UP. Pro přihlášení na Portál UP a pro úpravu nastavení portálu vám pomůže návod, který najdete na úvodní stránce. Portál obsahuje řadu aplikací pro administrativní úkony na UP, ale využijete je třeba i při objednávání jídla v menze. Součástí Portálu UP je také tzv. Helpdesk, který slouží k nahlášení poruchy (e-mailu, počítačové sítě, webu apod., ale třeba i závad ve vaší kanceláři). Požadavky zasílané přes Helpdesk jsou upřednostňovány.

Používejte univerzitní e-mail

Správce sítě Vám rovněž přidělí univerzitní e-mailovou adresu ve tvaru jméno.příjmení@upol.cz. Pokud máte svou soukromou adresu, používejte ji pro svou soukromou poštu, úřední korespondenci vyřizujte zásadně z přidělené univerzitní adresy. Poštu kontrolujte každý den a odpovídejte co nejdříve. Vaše úřední korespondence, ať už papírová nebo mailová, podléhá pravidlům obsaženým ve Spisovém a skartačním řádu. Další pokyny, jak pracovat s elektronickou poštou a jak ji využívat, najdete v oddíle Administrativa / Návody a nápovědy na Portálu UP.

Váš telefon

Přidělení telefonního čísla Vám zajistí referent energetiky a spojů, kterého najdete na klapce 1081. Na fakultách se obraťte na sekretářky kateder. Po přidělení klapky můžete telefonovat po univerzitě, telefonní spojení vyhledáte v Kontaktech (doplnit odkaz). O zpřístupnění možnosti telefonovat v rámci republiky nebo do zahraničí rozhoduje oprávněný řídící pracovník. Ve zdůvodněných případech ho požádejte o rozšíření okruhu telefonních oprávnění prostřednictvím svého vedoucího.

Smluvní servis provozu  pobočkových ústředen UP:

CellBest s r.o.
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
IČ 28628101
tel. 1172,1101 (585631172, 585631101)
fax.1175 (585631175)
e-mail: info@cellbest.biz

Kancelář:
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Zajišťuje a provádí servisní práce na telefonních stanicích:

  • změny ve jménech a názvech
  • změny oprávnění
  • přeložky
  • zapojení nových
  • prodej tel. přístrojů
  • poskytuje služby mobilního operátora T-mobile včetně zařízení

Vaše elektronická vizitka

Aby údaje o vás byly v aktuální podobě k dispozici i jiným uživatelům sítě UP a bylo je možné vyhledat i na webu UP, je třeba, abyste tyto údaje zavedli do Portálu UP (http://portal.upol.cz). K editaci osobních údajů se dostanete přes tlačítko „Můj portál“ v horizontálním menu. Některé údaje pod svým jménem již budete mít, další, např. alternativní telefonní číslo, musíte doplnit sami. Tento prostor také slouží k doplňování informací o Vašich odborných aktivitách, členství v odborných sdruženích, funkcích apod. Nezapomínejte údaje při jakékoliv změně aktualizovat.

K čemu slouží univerzitní identifikační karta?

Pro využití služeb, které vám univerzita nabízí, potřebujete identifikační kartu zaměstnance. Ta Vám umožní kromě jiného objednávání obědů a jejich vydání. Kartu Vám vydá Centrum výpočetní techniky, které sídlí ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1, ve druhém poschodí. Identifikační karta vám usnadní život. S kartou lze pohodlně využívat výpůjčních služeb knihovny, stravovací systém, karta je nutná pro vstup do některých univerzitních budov a místností. Kartu využijete také ve Vědecké knihovně v Olomouci. S identifikační kartou máte také možnost využít zaměstnanecké benefity u externích smluvních partnerů. Vše o identifikačních kartách na UP najdete na strákách CVT.

Jak si objednat oběd?

V menzách jsou umístěny automaty, u nichž si pomocí ID karty můžete objednat oběd. Objednávat můžete i přes internet na Portálu UP nebo na adrese menza.upol.cz. Nejprve však musíte navštívit kancelář hlavní menzy Správy kolejí a menz na tř. 17. listopadu. Tam obdržíte přístupové heslo k přihlášení do systému objednávání jídel. Jídlo si můžete objednávat v různých výdejnách menzy. Dejte přitom pozor, abyste správně určili výdejnu, v níž hodláte v daný den obědvat.

Vzdělávejte se

Univerzita Palackého patří do rodiny vysokých škol, které jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Ať už jste byli přijati na jakoukoliv pozici, svým dílem se budete podílet na vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti nebo pro ni budete zajišťovat zázemí. Univerzita přivítá váš tvůrčí přístup k práci, bude podporovat vaše vzdělávání v oboru a prohlubování osobnostní profilace. S návrhy na účast na školeních a dalším vzdělávání se obracejte na svého vedoucího. Využijte  nabídky tzv. celoživotního a dalšího vzdělávání, které poskytují univerzitní pracoviště. Seznam všech programů a kurzů najdete na czv.upol.cz.

Denně čerstvé informace

Zprávy na univerzitních webových stránkách aktualizujeme denně, důležitým zdrojem o aktivitách na univerzitě je i kalendář akcí. Čerstvé informace přináší i univerzitní Facebook, ať již jde o oficiální facebookovou stránku UP, nebo stránky univerzitních pracovišť a facebookové skupiny. Sledujte také univerzitní kanál Youtube. Kromě čerstvých zpráv z univerzitního prostředí vydává univerzita i reprezentativní tištěný magazín Žurnál UP, který vychází dvakrát ročně. V elektronické podobě je k dispozici ke stažení.

Upozorněte na web UP své známé, kteří se o univerzitu zajímají jako zájemci o studium nebo z jiných důvodů. Jste-li sami absolventy UP, nezapomeňte se podívat, co obsahují stránky určené absolvetům. Uvítáme, přidáte-li kontaktní údaje o sobě na Portál absolventů. Upozorněte i absolventy UP z okruhu vaší rodiny a přátel.

Dárky, suvenýry, propagační předměty a literatura

Chcete někomu udělat radost? V univerzitním obchodě a informačním centru UPoint na Horním náměstí si vyberte z nabídky kvalitních pohlednic, upomínkových předmětů nebo módní kolekce oblečení. V UPointu si také můžete objednat kancelářské potřeby a propagační materiál pro účastníky konferencí nebo pro reprezentaci na zahraničních cestách. Nabídka obchodu zahrnuje i dárkové poukazy. Široký výběr odborné literatury, učebnic a skript poskytuje prodejna Vydavatelství UP ve Zbrojnici. Odbornou literaturu si můžete objednat přes e-shop Vydavatelsví UP.

A co po práci?

Zajišťováním zájmové pohybově-rekreační a sportovní činnosti na UP se zabývá Akademik sport centrum. Koncipuje, nabízí a organizuje jednorázové, pravidelně se opakující a pobytové akce zájmového, pohybově-rekreačního a sportovního charakteru. Sportovní a rekreační programy najdete na webu UP na stránce služeb, které zajišťuje Akademik sport centrum. Využijte také slevy na celoroční předplatné v Aplikačním centru BALUO.

Univerzita Palackého není jen institucí vědeckou a vzdělávací, ale i uměleckou a kulturní. Do každodenního uměleckého života města a regionu se zapisuje významnou měrou zejména Umělecké centrum UP. Olomoučané a turisté sem přijíždějící navštěvují univerzitní kino a divadlo, atraktivní koncertní síň v Kapli Božího Těla, výstavy instalované v rozlehlých chodbách i v galerii Konvikt a představení a koncerty pořádané v atriu a na nádvoří.

Univerzita má uzavřené smlouvy s různými partnery, kteří mohou poskytovat  zaměstnancům UP výhody a slevy při návštěvě sportovních, kulturních či rekreačních zařízení. Sledujte aktuální nabídku.