Programy financované z Evropské unie (EU) jsou iniciativy, které jsou podporovány a financovány z rozpočtu EU, aby podpořily různé cíle a politiky Unie, především posilovat spolupráci mezi členskými státy EU a podporovat společné evropské hodnoty a cíle. Zahrnují širokou škálu oblastí a jsou tedy rozděleny do několika kategorií. Tyto programy jsou realizovány prostřednictvím víceletého finančního rámce na období 2021-2027.

Participant Identification Code (PIC): 999649506

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Cílem programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme je chránit a podporovat práva a hodnoty zakotvené v smlouvách EU a Chartě základních práv. Program se snaží přispět k udržení a dalšímu rozvoji otevřených, na právech založených, demokratických, rovných a inkluzivních společností založených na právním státu. 

Program CERV má čtyři pilíře:

 1. Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti pohlaví) a pokročilé genderové a nediskriminační mainstreaming.
 2. Angažovanost a účast občanů - podpora angažovanosti občanů a účasti na demokratickém životě Unie, výměny mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o společné evropské historii.
 3. Daphne - boj proti násilí, včetně násilí založeného na pohlaví a násilí na dětech. 
 4. Union values - ochrana a podpora hodnot Unie. 

Více informací na stránkách programu CERV.

 

Creative Europe Programme (CREA)

Creative Europe Programme je program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálních sektorů. Konkrétně jsou finanční prostředky poskytovány na kulturní a tvůrčí organizace, kina, filmy.

Cílem programu je:

 • podpora tvorby evropských děl a pomoc kulturním a tvůrčím odvětvím využít příležitostí digitálního věku a globalizace, aby dosáhla svého hospodářského potenciálu a přispěla k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti;
 • podpora konkurenceschopnosti a inovace evropského audiovizuálního průmyslu a pomoc evropským kulturním a mediálním odvětvím v přístupu k novým mezinárodním příležitostem, trhům a publiku;
 • podpora meziodvětvové inovační akce a rozmanitá, nezávislá a pluralitní média.

Program vychází ze struktury předchozího programu a navazuje na ni třemi okruhy - "KULTURA", který pokrývá kulturní a tvůrčí odvětví s výjimkou audiovizuálního sektoru, "MEDIA", který pokrývá audiovizuální sektor, a "CROSS SECTORAL ", který zahrnuje činnosti napříč všemi kulturními a tvůrčími odvětvími.

Více informací na strínkách CREA. 

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Program Digitální Evropa je prvním programem EU, jehož cílem je urychlit obnovu a podpořit digitální transformaci Evropy. Poskytne finanční prostředky na projekty v pěti klíčových oblastech:

 • superpočítače,
 • umělá inteligence,
 • kybernetická bezpečnost,
 • pokročilé digitální dovednosti,
 • zajištění širokého využití digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti.

Program je vyladěn tak, aby vyplnil mezeru mezi výzkumem digitálních technologií a jejich zaváděním a aby přinesl výsledky výzkumu na trh - ve prospěch evropských občanů a podniků, zejména malých a středních podniků. Investice v rámci programu Digitální Evropa podporují dvojí cíl Unie, kterým je ekologický přechod a digitální transformace, a posilují odolnost a strategickou autonomii Unie.

 

Erasmus+ (ERASMUS+)

EU4Health Programme (EU4H)

European Defence Fund (EDF)

European Parliament (EP)

Horizon Europe (HORIZON)

V rámci schématu European Research Council byla otevřena výzva k podání ERC Starting grants 2025 určené pro talentované vědce na začátku kariéry (2-7 let od získání titulu Ph.D.), kteří jsou připraveni pracovat samostatně a mají potenciál stát se vedoucími výzkumnými pracovníky. Maximální výše finanční podpory může činit až 1,5 milionu EUR na období 5 let.

Nejzazší termín pro podání přihlášky je stanoven na 15. října 2024, 17:00 hod. (CET).

Další detailní informace, včetně přístupu k založení projektové žádosti jsou dostupné na EU Funding Tenders Portal.

Programová příručka pro ERC StG. 

Stručná informační videa popisující podání žádosti a evaluační proces.


V případě zájmu o informace ke grantům ERC se můžete obrátit také na kolegu Mgr. Ondřeje Němčáka. Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Ondřej Němčák
 ondrej.nemcak@upol.cz
58 563 1441 | 736 501 763

Zdroj: ERC

 

V rámci schématu European Research Council byla otevřena výzva ERC Synergy Grants 2025. ERC Synergy granty mají za cíl podpořit výzkumné pracovníky, kteří chtějí řešit tak ambiciózní výzkumný problém, že se s ním nemohou vypořádat sami, a proto synergicky ve skupině dvou až maximálně čtyř hlavních řešitelů spolupracují a využívají různé dovednosti a zdroje k řešení ambiciózních výzkumných problémů.

Maximální výše finanční podpory může činnost až 10 milionů EUR na období 6 let. Grant ERC může pokrýt až 100 % celkových způsobilých přímých nákladů na výzkum a 25 % celkových způsobilých nákladů na nepřímé náklady.

Nejzazší termín pro podání přihlášky je stanoven na 6. listopadu 2024, 17:00 hod. (CET).

Další detailní informace, včetně přístupu k založení projektové žádosti jsou dostupné na EU Funding & Tenders Portal.

Programová příručka.

Ke shlédnutí jsou také stručná informační videa popisující podání žádosti a evaluační proces.


V případě zájmu o informace ke grantům ERC se můžete obrátit také na kolegu Mgr. Ondřeje Němčáka. Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Ondřej Němčák
 ondrej.nemcak@upol.cz
58 563 1441 | 736 501 763

Zdroj: ERC

 

Evropská rada pro výzkum (ERC) v rámci své iniciativy FRONTIERS vyhlásila už druhé kolo přihlášek pro vědecké novináře z celého světa na pobyty v evropských výzkumných institucích. Tyto pobyty trvající 3 až 5 měsíců nabízejí jedinečnou příležitost proniknout do hraničního výzkumu v různých oborech, včetně společenských a humanitních věd.

Cílem výzvy je posílit postavení vědeckých novinářů při překonávání propasti mezi složitými vědeckými objevy a porozuměním veřejnosti. V rámci předchozí výzvy bylo podpořeno 10 zájemců. Vybraní zájemci obdrží měsíčně podporu odpovídající jejich kariérnímu stádiu 4 000 - 6 000 EUR.

Uzávěrka výzvy je 25. září 2024 (17:00 CET).

Registrace do databáze hostujících institucí. V případě registrace prosíme o sdělení této informace Mgr. Němčákovi (ondrej.nemcak@upol.cz)

Další podrobnější informace jsou dostupné na webu výzvy.


Zdroj: Frontiers

Od 13. června je možné podávat návrhy do dvou výzev, které byly přidány do aktualizovaného pracovního programu výzkumných infrastruktur 2023 - 2025:

 • HORIZON-INFRA-2024-DEV-02-01: Assessing the state of research infrastructures in Ukraine
 • HORIZON-INFRA-2024-EOSC-02-01: Future Engagement Model for the EOSC Federation

Obě výzvy jsou typem Koordinační a podpůrné akce. Návrhy projektů jsou podávány skrze Funding and tenders Portal Evropské komise.

Uzávěrka výzev je 19. září 2024.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

 

Zdroj: horizontevropa.cz

Evropská komise vyhlásila novou výzvu pro sítě doktorandů v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) programu Horizon Europe. Výzva má celkový finanční rozpočet ve výši 608,6 milionu eur na podporu konsorcií organizací na podporu náboru a školení doktorandů.

Cílem doktorských sítí je proškolit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. Sítě zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Lze volit ze tří druhů sítí:

 • Sítě pro doktorandy – Doctoral Networks 
 • Průmyslové doktoráty – Industrial Doctorates 
 • Společné doktoráty – Joint Doctorates 

Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2024.

Více informací.

Kompletní znění výzvy.

Pracovní program MSCA.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

 

Zdroj: MSCA

Byla otevřena nová výzva ERC Advanced Grants 2024, která je první, v jejímž rámci bude poprvé v grantovém schématu ERC využit rozpočtový princip lump sum modelu.

ERC Advanced granty mají za cíl podpořit mezinárodně uznávané odborníky etablované v oboru, který prokazatelně ovlivnili dosažením výsledků vedoucích k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. Očekávané minimální zapojení hlavního řešitele je 30 % celkového úvazku. Maximální výše finanční podpory může činnost až 2,5 milionu EUR na období pěti let.

Nejzazší termín pro podání přihlášky je stanoven na 29. srpna 2024, 17:00 hod. (CET).

Další detailní informace, včetně přístupu k založení projektové žádosti jsou dostupné na EU Funding & Tenders Portal.

Programovová příručka.

Vzhledem k využití rozpočtového principu lump sum modelu opět upozorňujeme i na plánovaný webinář ERCEA věnující se tomuto tématu, který proběhne už 7. června od 11:00 hod (CET) prostřednictvím YouTube kanálu ERC. Případné dotazy je možné předem zaslat na emailovou adresu ERC-2024-ADG-APPLICANTS@ec.europa.eu.


V případě zájmu o informace ke grantům ERC se můžete obrátit také na kolegu Mgr. Ondřeje Němčáka. Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Ondřej Němčák
 ondrej.nemcak@upol.cz
58 563 1441 | 736 501 763

 

Zdroj: horizontevropa.cz

Justice Programme (JUST)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

Ostatní programy EU

Evropská komise vyhlásila v rámci programu Horizont Evropa výzvu ERA Talents pro rok 2024. Nástroj ERA Talents, doplňující ERA Chairs, Excellence Hubs, ERA Fellowships a MSCA Staff Exchanges, si klade za cíl zvýšit interoperabilitu kariéry výzkumníků i ostatních pracovníků v akademickém i neakademickém sektoru a zlepšit zaměstnatelnost talentů v oblasti výzkumu a inovací napříč sektory, s těžištěm ve Widening zemích. Nástroj ERA Talents podporuje školení a mobilitu výzkumných pracovníků, inovátorů a/nebo dalších talentů v oblasti výzkumu a inovací napříč sektory.

Konsorcium by mělo zahrnovat minimálně tři nezávislé právní subjekty ze třech různých členských států EU nebo ze zemí přidružených k HE, z nichž alespoň dva sídlí v jiné Widening zemi. Koordinátor musí pocházet z Widening země.

Uzávěrka výzvy je 26. září 2024 v 17:00 hod.

Detailní znění výzvy + šablona projektového návrhu - část B.

Výzva ERA Talents 2024 bude představena v rámci akce CZARMA REGON, která se koná dne 5. června 2024 (9:00 - 11:00 hod). v Olomouci a online.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na splupráci!

 

Zdroj: horizontevropa.cz

COST – European Cooperation in Science and Technology otevírá možnost podávat návrhy do akcí COST pro rok 2024.

Návrhy je možno podávat do 23. října 2024, 12:00 SEČ.

Návrhy by měly přispívat k vědeckému, technologickému, ekonomickému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji znalostí v Evropě. Podporovány jsou multioborové návrhy libovolných témat (tzv. „bottom-up“).

Více informací naleznete na stránce Documents and Guidelines a na webové stránce výzvy.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

 

Zdroj: COST

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)