Horizon Europe

Participant Identification Code (PIC):  999649506

Horizont Evropa (HE) je rámcovým programem Evropské komise (EK) zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 a běží od roku 2021 do roku 2027, časově se tedy bude v prvních letech překrývat s ještě řešenými projekty H2020.

Rámcový program HE si klade tři základní cíle:

 1. posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a potažmo i evropských výzkumných a technologických základen,
 2. oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a pracovního trhu
 3. zaměření na priority občanů EU a podporu evropských hodnot.

Rozpočet je rozdělen mezi tři hlavní pilíře a jednu průřezovou oblast programu.

Důležitým akcentem pro Českou republiku by měly být projekty, které jsou součástí sekce rozšiřování účasti posílení ERA. EK chápe rozšiřování účasti jakožto příležitost pro státy EU-13, aby se mohly co nejvíce zapojit do projektů RP Horizont Evropa, a upevnit tím svoji pozici v ERA. Hlavními nástroji jsou především TEAMING, TWINNING, ERA Chairs.

Novinkou programu jsou mise, které jsou navázány na tematické klastry ve druhém pilíři. Mise jsou definovány jako portfolia projektů s odvážnými a zároveň měřitelnými cíli.

Kromě misí se s klastry pojí také Evropská partnerství, což jsou iniciativy, které Evropská komise implementuje ve spolupráci s partnery z veřejné nebo soukromé sféry.

Významnou roli v programu získává také Evropská rada pro inovace, jejíž projekty byly pilotně otestovány již v programu Horizont 2020 a která se nově stává nedílnou součástí třetího pilíře.

Velký důraz je kladen na otevřenost vědyOtevřený přístup k publikacím a výzkumným datům se stává standardním požadavkem. Otvírají se také nové možnosti pro zapojení zemí s dobrou vědeckou, inovační a technologickou kapacitou.

Dvěma klíčovými legislativními akty jsou Pravidla pro účast a šíření výsledků a Strategický plán.

První pilíř - Excelentní věda

První pilíř programu Horizont Evropa je zaměřený na podporu excelentního výzkumu a vytváření podmínek pro jeho provozování.Zejména se věnuje podpoře vynikajících projektů špičkového badatelského výzkumu, mobilitě vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktuře. Cílem tohoto pilíře je posílit vědeckotechnickou základnu EU a podpořit rozvoj vysoce kvalitních znalostí a dovedností.

Priorita je rozdělena do tří velkých oblastí:

Evropská rada pro výzkum (ERC) - hlavním cílem je financování špičkového badatelského výzkumu ve všech vědních oborech. Tento výzkum, známý jako “frontier research”, směřuje za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti. ERC podporuje projekty individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit. Žádat o ERC grant mohou jednotlivci z celého světa za předpokladu, že si zvolí hostující instituci v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU. ERC financuje pět typů grantů:

 1. ERC Starting granty
 2. ERC Consolidator granty
 3. ERC Advanced granty
 4. ERC Synergy granty
 5. Proof-of-Concept granty (pouze pro hlavní řešitele ERC grantů)

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) - jsou zaměřeny na podporu výzkumných pracovníků na všech úrovních jejich kariéry. MSCA podporují mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci formou mobilit výzkumných pracovníků, poskytují granty pro doktorské studium a výzkumné projekty a podporují výzkumné týmy. Cílem MSCA je posílit excelenci, podpořit kariérní možnosti a rozšířit dovednosti výzkumných pracovníků.Rozlišujeme pět typů grantů:

 1. MSCA sítě pro doktorandy (MSCA Doctoral Networks, DN)
 2. MSCA individuální granty pro postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships, PF)
 3. MSCA výměnné pobyty (MSCA Staff Exchanges, SE)
 4. Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (MSCA COFUND)
 5. MSCA a občané (MSCA and Citizens)

Evropské výzkumné infrastruktury - v rámci programu Horizont Evropa je podpora evropských výzkumných infrastruktur zaměřena na pět hlavních oblastí: 

 1. Celistvá a efektivně fungující krajina výzkumných infrastruktur.
 2. Dobudování operativního, otevřeného a FAIR EOSC (European Open Science Cloud) ekosystému pro uchovávání, sdílení a znovuvyužívání dat.
 3. Poskytování služeb podporujících zdravotnický výzkum, služby urychlující zelenou a digitální transformaci a posunující vpřed hranice našeho poznání. 
 4. Další generace vědeckých přístrojů, nástrojů a metod a pokročilých digitálních řešení.
 5. Síťové propojení EU mezi členskými státy i s ostatními světadíly.

Evropská komise doporučuje, aby se výzkumné infrastruktury zapojovaly rovněž do projektů realizovaných v rámci klastrů druhého pilíře. 

Druhý pilíř - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Klastry druhého pilíře podporují systémové změny společnosti a ekonomiky. Výrazně přispívají k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů nebo strategií a politik v oblasti průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity či zemědělství. Na klastry navazují výzkumné mise s jasně stanovenými cíli a očekávanými dopady, a také nově definovaná evropská partnerství.

Klastr 1 - Zdraví 
Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost
Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír
Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita
Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska

Třetí pilíř - Inovativní Evropa

Inovace ve všech podobách jsou pro EU jedním z klíčových faktorů, které jí umožňují nadále zajišťovat svým obyvatelům prosperitu a čelit budoucím výzvám. Jejich zavedení vyžaduje systémový, průřezový a mnohostranný přístup. Inovace musejí být zodpovědné, etické a udržitelné.

Pilíř „Inovativní Evropa“ obsahuje 3 základní prvky:

 1. Evropská rada pro inovace
 2. Evropské inovační ekosystémy
 3. Evropský inovační a technologický institut

 

Zdroj: Portál Horizont Evropa

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)