Operační programy pro období 2021-2027 jsou klíčovými nástroji pro využívání finančních prostředků z Evropských fondů. Tyto programy se realizují v šestiletých intervalech a pokrývají širokou škálu oblastí, od zaměstnanosti a sociálního začleňování, přes ochranu životního prostředí, až po regionální rozvoj. Každý z nich má své specifické cíle a priority, které jsou navrženy tak, aby podpořily udržitelný rozvoj a zlepšily kvalitu života obyvatel České republiky.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

  • Priorita 1 - Výzkum a vývoj - Cílem podpory je rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem.
  • Priorita 2 - Vzdělávání - Cílem je jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. 

Více informací na stránkách OP JAK.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí nové příležitosti podpory podnikání, a to prostřednictvím investic v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Zaměřuje se zejména na malé a střední podniky. U vybraných oblastí a aktivit pak budou podporovány start-upy, velké podniky, výzkumné organizace, kraje, obce, státní organizace a další.

Projekty OP TAK mohou být realizovány na celém území ČR vyjma hl.m. Prahy, na jejímž území může mít žadatel pouze své sídlo.

Více informací na stránkách OP TAK. 

         

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Doprava (OP D)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Rybářství (OP R)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Spravedlivá transformace (OP ST)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Operační program Technická pomoc (OP TP)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)