Operační programy pro období 2021-2027 jsou klíčovými nástroji pro využívání finančních prostředků z Evropských fondů. Tyto programy se realizují v šestiletých intervalech a pokrývají širokou škálu oblastí, od zaměstnanosti a sociálního začleňování, přes ochranu životního prostředí, až po regionální rozvoj. Každý z nich má své specifické cíle a priority, které jsou navrženy tak, aby podpořily udržitelný rozvoj a zlepšily kvalitu života obyvatel České republiky.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 • Priorita 1 - Výzkum a vývoj - Cílem podpory je rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem.
 • Priorita 2 - Vzdělávání - Cílem je jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. 

Více informací na stránkách OP JAK.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí nové příležitosti podpory podnikání, a to prostřednictvím investic v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Zaměřuje se zejména na malé a střední podniky. U vybraných oblastí a aktivit pak budou podporovány start-upy, velké podniky, výzkumné organizace, kraje, obce, státní organizace a další.

Projekty OP TAK mohou být realizovány na celém území ČR vyjma hl.m. Prahy, na jejímž území může mít žadatel pouze své sídlo.

Více informací na stránkách OP TAK. 

         

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR.

Mezi hlavní obecně stanovené cíle období 2021–2027 patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Ke konkrétním cílům se řadí:

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
 • Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
 • Sanace míst s ekologickou zátěží
 • Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
 • Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
 • Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

Více informací na stránkách OP ŽP.

Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+)

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový nástroj pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost plus pokrývá oblasti:

 • budoucnost práce,
 • sociální začleňování,
 • sociální inovace,
 • materiální pomoc nejchudším osobám.

Více informací na stránkách OP Z+.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace na zlepšení kvality života v regionech. Projekty v IROP 2021-2027 mohou dobíhat až do roku 2029. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů: 

 • eGovernment a kybernetická bezpečnost
 • Integrovaný záchranný systém
 • Zelená infrastruktura měst a obcí
 • Silnice II. třídy
 • Vzdělávací infrastruktura
 • Sociální infrastruktura
 • Infrastruktura ve zdravotnictví
 • Kulturní dědictví a cestovní ruch
 • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
 • Čistá a aktivní mobilita

Více informací na stránkách IROP.

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)

Aktivity podporované z OP  AMIF jsou zaměřeny zejména na podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí. Úspěšné zvládnutí integračního procesu je klíčem úspěšné migrační politiky a program dosažení tohoto cíle napomáhá. V rámci programu jsou dále podporovány aktivity návratové politiky, jako je zajištění účinného a důstojného navracení a reintegrace, a to jak na bázi dobrovolných návratů, tak v nezbytných případech nucených návratů. Podporovanou oblastí je i boj s nelegální migrací včetně aspektů pracovního vykořisťování. V neposlední řadě je z programu podporováno účinné fungování azylového systému.

Mezi možné příjemce patří nevládní neziskové organizace, vyšší územně samosprávné celky, organizační složky státu či mezivládní organizace.

Více informací na stránkách MV ČR.

Operační program Doprava (OP D)

Hlavním cílem podporovaných intervencí Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti.

OPD3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita poté cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí priorita na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Více informací na stránkách OPD3.

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB)

Podporované aktivity z Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB) jsou zaměřeny na:

 • zlepšení a usnadnění výměny informací mezi příslušnými subjekty vnitřní bezpečnosti,
 • zlepšení a zitenzivnění přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů,
 • posilování kapacit v oblasti předcházení závažné trestné činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti nim.

Příjemci programu jsou zejména bezpečnostní sbory, jako je Policie České republiky či Celní správa České republiky, výzkumné organizace a vysoké školy.

Více informací na stránkách MV ČR. 

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV)

Podporované aktivity z Operačního programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV) jsou zaměřeny na ochranu vnějších hranic Evropské unie a podporu společné vízové politiky. Zejména se jedná o podporu rozvoje a provozu rozsáhlých informačních systémů v této oblasti (např. Schengenský informační systém, Systém vstupu a výstupu (tzv. EES) či Evropský systém pro cestovní informace a povolení (tzv. ETIAS, neboli evropská „ESTA“)). Program se dále zaměřuje na posílení složek hraniční kontroly jak po materiální stránce, tak z pohledu lidských zdrojů. V neposlední řadě program cílí na rozvoj provádění společné vízové politiky (tzv. krátkodobá neboli schengenská víza).

Příjemci programu jsou zejména organizační složky státu, jako je Policie České republiky či Ministerstvo zahraničních věcí.

Více informací na stránkách MV ČR.

Operační program Rybářství (OP R)

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Více informací na stránkách MZe ČR.

Operační program Spravedlivá transformace (OP ST)

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Program podporuje celou řadu žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další.

Více informací na stránkách OP ST.

Operační program Technická pomoc (OP TP)

Smyslem Operačního programu Technická pomoc je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OP TP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity.
OP TP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Žadatelé o podporu jsou ústřední orgány zajišťující institucionální zajištění koordinace a řízení Dohody o partnerství v ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nositelé integrovaných strategií ITI, MAS, organizace zajišťující činnosti Regionální stále konference, Magistrát hlavního města Prahy, zastřešující nestátní neziskové organizace (v rámci vyhlášené specifické výzvy).

Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)