GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

Skupiny grantových projektů

Standardní projekty

 • Projekty zaměřené nna základní výzkum.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Určeny pro navrhovatele ve všech fázích vědecké kariéry, bez věkového omezení.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

JUNIOR STAR

 • Podpora excelentního základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
 • Navrhovatel, tj. vedoucí řešitelského týmu, musí splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu; muže jím být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu.
 • Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost.
 • Navrhovatel musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče, odborné schopnosti navrhovatele, kvalita navrhovaného projektu z hlediska jeho zaměření, návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.

Mezinárodní grantové projekty (LA)

 • Tento typ projektů je hodnocen s využitím principu „Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Všichni zapojení navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů jsou 2 nebo 3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • Tento typ výzvy je vyhlašován každý rok, podmínky a termíny se u jednotlivých zahraničních agentur liší. 
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v tomto typu výzvy jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Mezinárodní grantové projekty (bilaterální)

GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

 • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
 • NSTC (National Science and Technology Council), Tchaj-wan (dříve MOST)
 • São Paulo Research Foudation (FAPESP)
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • Hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách.
 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP –  INCOMING

 • Délka trvání projektů je 3 roky na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky a má dlouhodobou zahraniční zkušenost (strávil přinejmenším 2 z posledních 3 let na zahraniční instituci, např. doktorské studium).
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

 • Délka trvání projektů je 3 roky, z toho první dva roky stráví řešitel na libovolné zahraniční instituci a poslední rok na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel působící na instituci v ČR, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky.
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů, kvalita a připravenost zahraniční instituce, na které bude realizována vědecká stáž.

EXPRO projekty

 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.

Více informací na stránkách Grantové agentury České nrepubliky.

Grantová agentura ČR (GAČR)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)