Volby rektora 2021

Informace k volbám rektora dle usnesení AS UP

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) na svém zasedání dne 20. ledna 2021 zahajuje v souladu s článkem 25 odst. 12 a článkem 24 odst. 1 Jednacího řádu AS UP řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025.

Volební komise

Pro účely řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP zvolil AS UP ze svých členů komisi ve složení:

 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF UP) – předseda
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP)
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (FF UP)
 • Mgr. Michal Nguyen (FF UP)
 • JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF UP)

Harmonogram voleb

 1. Předkládání písemných návrhů kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP členem akademické obce UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS UP v termínu do 19. února 2021 do 15:00.
 2. Kancelář AS UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátek/kandidátů zvolené zvláštní komisi AS UP v termínu do 22. února 2021.
 3. Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržená kandidátka/navržený kandidát na funkci rektorky/rektora splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 4. března 2021 do 12:00.
 4. Komise sestaví abecední seznam kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP a zveřejní seznam na Úřední desce UP v termínu do 5. března 2021.
 5. Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátek/kandidátů na webových stránkách AS UP – 14. března 2021.
 6. Veřejná prezentace kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP a diskuze členů akademické obce UP s kandidátkami/kandidáty se uskuteční dne 24. března 2021 ve 13:00 v aule Pedagogické fakulty UP.
 7. Prezentace kandidátek/kandidátů na funkci rektorky/rektora UP před AS UP a první, případně druhé a třetí, kolo voleb kandidátky/kandidáta na rektorku/rektora UP se uskuteční dne 31. března 2021.
 8. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora UP včetně podkladů pro jmenování rektorky/rektora postoupí předseda AS UP ministru školství v termínu do 7. dubna 2021.
 9. Pokud se AS UP ani ve třetím kole neusnese, kterou kandidátku/kterého kandidáta navrhne ministrovi ke jmenování rektorkou/rektorem UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem.

Organizační zajištění a konkrétní forma prezentace kandidátů na rektora budou zvoleny s ohledem na aktuální epidemickou situaci a budou oznámeny s dostatečným předstihem.

Podmínky voleb

Všeobecné informace o podmínkách voleb kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2021–2025

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) vyhlašuje podle § 9 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. 

1. Podmínky a postup při volbě kandidátky/kandidáta na rektorku/rektora UP  

Podmínky a postup řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP upravuje Jednací řád AS UP (dále jen „řád) v čl. 24.  
Právo podat návrh na kandidátku/kandidáta na funkci rektorky/rektora UP má každý člen akademické obce UP.  
Návrh musí být podán AS UP písemně prostřednictvím Kanceláře AS UP ve stanoveném termínu, který je uveden v časovém harmonogramu voleb, který schválil AS UP. 

Adresa: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Rektorát – Kancelář AS UP 
(Návrh kandidáta na jmenování rektorem UP) 
Křížkovského 8 
779 00 Olomouc  

Návrh musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, titul(y) a rok narození navrhované osoby, 
 • pracoviště/současnou profesi navrhované osoby, 
 • vyjádření navrhované osoby o hrozícím či nehrozícím střetu zájmů dle čl. 7 Statutu UP, 
 • podpis navrhované osoby stvrzující její souhlas s kandidaturou; podpis může být nahrazen jiným nezpochybnitelným vyjádřením souhlasu, 
 • jméno, příjmení, datum podpisu a podpis navrhovatele. 

Formulář návrhu kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora je ke stažení zde
Komise, kterou zvolil senát, ověří, zda příslušná kandidátka/příslušný kandidát splňuje zákonné náležitosti.  

2. Náležitosti kandidátek/kandidátů na rektora UP 

Podle požadavku odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky musí návrh na jmenování obsahovat:  

 1. životopis kandidátky/kandidáta se základními údaji (životopis dle standardu Europass s doplněním informací o dosavadních akademických, manažerských, jiných řídících zkušenostech a zahraničních zkušenostech, sumární přehled publikační a projektové činnosti.)
 2. osvědčení podle § 9 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (ověřená kopie), 
 3. čestné prohlášení podepsané kandidátkou/kandidátem podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (vzor k dispozici zde).  

Seznam kandidátů na funkci rektora UP

 • prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Prezentace kandidátů na funkci rektora UP

Organizační zajištění a konkrétní forma prezentace kandidátů na rektora budou zvoleny s ohledem na aktuální epidemickou situaci a budou oznámeny s dostatečným předstihem.

Volební teze kandidátů na funkci rektora UP

budou doplněny