Univerzitní orgány

Vedení Univerzity Palackého

Rektor
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
tel.: 585 631 001
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz

Prorektor pro strategii a vnější vztahy
statutární zástupce rektora
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
e-mail: prorektor.strategie@upol.cz 

 

Prorektor pro studium
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
tel.: 585 631 004, fax: 585 631 012
e-mail: prorektor.studium@upol.cz

Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
e-mail: prorektorkavav@upol.cz

Prorektorka pro legislativu a organizaci
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
e-mail: prorektor.organizace@upol.cz

Prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti
doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
e-mail: prorektor.komunikace@upol.cz

Prorektor pro internacionalizaci
Jiří Stavovčík, B.A., MBA
e-mail: prorektor.internacionalizace@upol.cz

Kvestorka
Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.: 585 631 008, 733 690 478
e-mail: kvestorka@upol.cz

Kancléř
Mgr. Bc. Martin Tomášek
tel.: 585 631 009
e-mail: kancler@upol.cz

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP a Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Webové stránky Akademického senátu UP

Vědecká rada

Členy Vědecké rady UP jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Vědecká rada UP:

 • projednává strategický záměr UP,
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP,
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky,
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení,
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“),
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor,
 • schvaluje návrhy žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Členství ve VR UP je čestné a nezastupitelné a pravidla zasedání a způsob jednání VR UP určuje Jednací řád VR UP.

Termíny zasedání: 14. 10. 2024 a 02. 12. 2024 od 10.00 hod.

Členové Vědecké rady UP

Předseda:                                    
1.   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.; rektor UP; gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství + OV IA: Zdravotnické obory

Interní členové:                               
2.   prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.; PřF UP; matematika;  OV IA: Matematika            
3.   prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; PřF UP; geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi        
4.   prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.; FF UP; pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
5.   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; LF UP; chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
6.   prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.; PřF UP; optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
7.   doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.; děkan CMTF UP; teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie 
8.   prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.; PřF UP; informatika; OV IA: Informatika    
9.   prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
10. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; děkan LF UP; lékařská mikrobiologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství  11. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; LF UP; lékařská biofyzika; OV IA: Fyzika                
12. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.; FF UP; muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře        
13. prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., MA.; FF UP; historie, politologie; OV IA: Historické vědy + OV IA: Politické vědy  14. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; FF UP; sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie
15.  prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.; FF UP; filozofie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie           
16. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.; CATRIN UP; fyzikální chemie, nanotechnologie; OV IA: Chemie        
17. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.; FF UP; dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie    
18. prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
19. doc. Mgr. Lucie Plíhalová; Ph.D.; PřF UP; anorganická chemie, chemická biologie, zemědělská chemie; OV IA: Chemie    
20. doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.; děkan PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
21. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.; děkan PF UP; právo Evropské unie; OV IA: Právo        
22. doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.; děkan FF UP; historie; OV IA: Historické vědy    
23. Mgr. Michal Šafář, Ph.D.; děkan FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
24. prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Učitelství                
25. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Vědy o umění a kultuře            
26. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.; CMTF UP; klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie    
27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.; LF UP; lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie    
28. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.; děkan FZV UP; sociální lékařství, ekonomika a řízení zdravotnictví; OV IA: Zdravotnické obory
29. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
30. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; PřF UP; fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi         
31. doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.; FF UP; dějiny výtvarných umění; OV IA: Vědy o umění a kultuře    

Externí členové:
1.   prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.; děkan FSS MU v Brně; politologie; OV IA: Politické vědy
2.   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; rektor MU; neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
3.   prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; FI MU; informatika; OV IA: Informatika
4.   prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.; PdF MU; pedagogika; OV IA: Učitelství+OV IA: Neučitelská pedagogika
5.   prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.; LF OU; ošetřovatelství; OV IA: Zdravotnické obory
6.   Mgr. Anna Jenčová, DrSc.; Matematický ústav SAV; matematika; OV IA: Matematika
7.   prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.; MFF UK; fyzika kondenzovaných látek; OV IA: Fyzika
8.   prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.; PřF MU; environmentální chemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
9.   PhDr. Eva Kowalská, DrSc.; Historický ústav SAV, historie – slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
10.  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.; rektorka Univerzity obrany; fyzikální chemie; infekční biologie; klinická imunologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
11.  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.; FF MU; dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
12.  prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.; PdF OU; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
13.  Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; ÚPT AV ČR; elektronika a vakuová technika; OV IA: Fyzika
14.  doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.; FSS MU Brno, sociologie; OV IA: Sociologie
15.  prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.; PF MU, občanské právo; OV IA: Právo
16.  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.; PdF UK v Bratislavě; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
17.  prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.; předsedkyně AV ČR; anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
18.  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.; PdF UK v Bratislavě; teorie vyučování matematiky, předškolnía elementární pedagogika; OV IA: Učitelství

(OV IA: oblast vzdělávání - institucionální akreditace)

Usnesení Vědecké rady UP

Správní rada

Správní rada Univerzity Palackého je v zákoně o vysokých školách definovaná především jako dozorčí orgán s některými exekutivními pravomocemi. Jednoznačně definovaným předmětem jejího působení a pravomocí jsou především hospodaření veřejné vysoké školy a činnosti související.

Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu, k výročním zprávám o činnosti a hospodaření, a k výsledkům hodnocení její činnosti.

Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými UP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci a ve vymezených případech i movité věci, k právním úkonům, kterými univerzita hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, ale též k právním úkonům, kterými UP hodlá založit jinou právnickou osobu.
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Univerzita Palackého coby veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci školy.

Členové Správní rady UP

25. 9. 2023

Předseda Správní rady UP

 • Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do srpna 2029)

Místopředsedové Správní rady UP

 • RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manažer pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2029)
 • Martin Novotný, politik a konzultant v oblasti PR, (funkční období do května 2027)

Členové Správní rady UP 

 • Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, generální ředitel DELL Computer, spol. s r. o. (funkční období do srpna 2029)
 • MUDr. Jitka Chalánková, nezávislá senátorka PČR za obvod č. 62 – Prostějov (funkční období do května 2029)
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT (funkční období do února 2027)
 • Mons. Jan Graubner,  arcibiskup pražský a primas český (funkční období do února 2027)   
 • Dr. Ing. Václav John, Správa železnic, státní organizace, manažer (funkční období do května 2029)
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (funkční období do února 2027)
 • MUDr. Mgr. Josef Podstata, ředitel regionálních studií Českého rozhlasu v Olomouci, Ostravě, Brně a Zlíně (funkční období do května 2029)
 • Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj, ředitel územního pracoviště Prostějov (funkční období do května 2027)
 • plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc (funkční období do října 2027)
 • Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP a.s. (funkční období do května 2025)
 • Ing. Tomáš Uvízl, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc (funkční období do května 2027)
 • Mgr. et. Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (funkční období do května 2026)

Tajemník Správní rady UP 

 • Bc. Mgr. Martin Tomášek, kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Správní rady UP

Usnesení ze zasedání SR UP

Usnesení ze zasedání SR UP

Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, kancléř, kvestor, předseda akademického senátu a další osoby z UP, jako např. zástupci organizačních úseků.

Složení Kolegia rektora UP

Složení k 7. 11. 2023

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D.
 • Mgr. Petra Jungová, LL.M.
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 • Ing. Bc. Libor Kolář
 • Mgr. Jana Křižanová
 • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
 • Dr. Ing. Petr Kubečka
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • Mgr. Michal Nguyen
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
 • Mgr. Gabriela Pokorná
 • Ing. Aleš Prstek
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • Mgr. Helena Sedláčková
 • RNDr. David Skoupil
 • doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
 • Jiří Stavovčík, B.A., MBA
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Martin Tomášek
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Zápisy z jednání Kolegia rektora UP

Seznam zápisů z jednání Kolegia rektora UP

Rada pro vnitřní hodnocení

Univerzita Palackého v Olomouci v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a na základě čl. 12 vnitřního předpisu Statut Univerzity Palackého v Olomouci zřídila Radu vnitřního hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci. Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým orgánem Univerzity Palackého v Olomouci a jejím posláním je dohlížet a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UP.

Rada dále:

 • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy;
 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • kontroluje a objektivně vyhodnocuje procesy na jednotlivých fakultách UP vedoucí k zajištění a vnitřnímu hodnocení kvality podle „Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dohlížejí na ně;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě;
 • schvaluje zprávu o opatřeních, která povedou k odstranění případných nedostatků v kvalitě činností UP a dohlíží na správnou aplikaci opatření vedoucích k jejich nápravě;
 • schvaluje žádosti o akreditaci studijních programů podle standardů pro akreditaci studijního programu a soulad studijního programu s požadavky kladenými na daný typ, formu a profil, rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů;
 • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu, a to za podmínky, že UP získala v dané oblasti vzdělávání, do níž daný studijní program náleží, institucionální akreditaci
 •  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
 • ověřuje, zda UP plní požadavky standardů pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • sleduje soulad mezi Výroční zprávou UP, Strategickým záměrem UP s důrazem na poslání UP a závěrečnou zprávou o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

Členové Rady pro vnitřní hodnocení UP

(stav k lednu 2024)

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., předseda
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda
 • doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., předsedkyně AS UP
 • Mgr. Petr Černikovský
 • doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
 • RNDr. Svatopluk Horák
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
 • Mgr. Dominik Voráč
 • Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

Tajemník RVH UP: Mgr. Pavla Šimáčková, M.Sc. (organizační zabezpečení činnosti RVH UP)
Metodik studijních programů: Mgr. Milan Večerka (pomoc s metodickou/formální stránkou věcí souvisejících se studijními programy, kontrola žádostí)

Termíny jednání

Harmonogram jednání Rady pro vnitřní hodnocení UP s termíny pro podání žádostí o schválení uskutečňovat studijní programy.

Termín jednání RVH UP

Termín pro podání žádosti

Poznámka

24. 01. 2024

do 29. 11. 2023

21. 02. 2024

do 27. 12. 2023

 

20. 03. 2024

do 24. 01. 2024

24. 04. 2024

do 28. 02. 2024

 

23. 05. 2024

do 27. 03. 2024

začátek jednání v 9:00

19. 06. 2024

do 24. 04. 2024

 

3. a 4. 9. 2024

výjezdní zasedání RVH – nebudou projednávány žádosti o schválení SP

16. 10. 2024

do 21. 08. 2024

 

20. 11. 2024

do 25. 09. 2024

 

12. 12. 2024

do 16. 10. 2024

 čtvrtek

Mezinárodní rada

Mezinárodní rada Univerzity Palackého v Olomouci je poradním orgánem rektora, který poskytuje nezávislá stanoviska a doporučení v oblasti vědy a výzkumu.

Rada zejména:

 • poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti hodnocení vědy a výzkumu na UP,
 • poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti financování vědy a výzkumu na UP,
 • vyjadřuje se ke strategickým materiálům souvisejícím s vědeckovýzkumnou činností na UP,
 • vyjadřuje se k dalším záležitostem souvisejícím s vědeckovýzkumnou činností z vlastní iniciativy či na podnět rektora.

Členové Mezinárodní rady UP

 • Prof. Jean-Pierre Gesson, Emeritus professor, Honorary president, University of Poitiers, Francie (předseda),
 • Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
 • Prof. Konrad Banaszek, Centre of New Technologies (on leave from Faculty of Physics), University of Warsaw, Polsko,
 • Prof. Zvezdan Pirtošek, MD, PhD, Faculty of Medicine University of Ljubljana, Slovinsko,
 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien, Institut für Slawistik, Rakousko,
 • Prof. Lisa Radtke Bliss, Georgia State University College of Law, Atlanta, Georgia, USA,
 • Prof. Jim Richards, University of Central Lancashire, Velká Británie,
 • Dr. Cecilia Rokusek, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids, IA, USA.

 

Statut Mezinárodní rady Univerzity Palackého v Olomouci

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)