Univerzitní orgány

Vedení Univerzity Palackého

Rektor
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
tel.: 585 631 001
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz

Prorektor pro strategii a vnější vztahy
statutární zástupce rektora
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
e-mail: prorektor.strategie@upol.cz 

 

Prorektor pro studium
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
tel.: 585 631 004, fax: 585 631 012
e-mail: prorektor.studium@upol.cz

Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
e-mail: prorektor.dsp@upol.cz

Prorektor pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
e-mail: prorektor.veda@upol.cz

Prorektorka pro legislativu a organizaci
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
e-mail: prorektor.organizace@upol.cz

Prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
e-mail: prorektor.komunikace@upol.cz

Prorektor pro internacionalizaci
Jiří Stavovčík, B.A., MBA
e-mail: prorektor.internacionalizace@upol.cz

Prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
e-mail: prorektor.it@upol.cz

Kvestorka
Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.: 585 631 008, 733 690 478
e-mail: petra.jungova@upol.cz

Kancléř
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
tel.: 585 631 009
fax: 585 631 012
e-mail: kancler@upol.cz

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP a Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Webové stránky Akademického senátu UP

Vědecká rada

Členy Vědecké rady UP jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Vědecká rada UP:

 • projednává strategický záměr UP,
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP,
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky,
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení,
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“),
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor,
 • schvaluje návrhy žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Členství ve VR UP je čestné a nezastupitelné a pravidla zasedání a způsob jednání VR UP určuje Jednací řád VR UP.

Termíny zasedání: 14. 02. 2022, 23. 05. 2022

Členové Vědecké rady UP

Předseda:                                    
1.   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.; rektor UP; gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství

Interní členové:                               
2.   prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.; PřF UP; matematika;  OV IA: Matematika            
3.   prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; PřF UP; geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi            
4.   prof. RNDr. Dr. Radim Bělohlávek, DSc.; PřF UP; informatika a kybernetika; OV IA: Informatika        
5.   prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.; FF UP; pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
6.   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; LF UP; chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
7.   prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.; PřF UP; optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
8.   doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.; CMTF UP; teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie        
9.   prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
10. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; LF UP; lékařská biofyzika; OV IA: Fyzika                
11. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.; FF UP; muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře        
12. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.; děkan PřF UP; biofyzika; OV IA: Fyzika                
13. prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., MA.; FF UP; historie, politologie; OV IA: Historické vědy + OV IA: Politické vědy
14. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.; děkanka PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
15. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; FF UP; sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie            
16. prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.; FF UP; filozofie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie        
17. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.; CATRIN UP; fyzikální chemie, nanotechnologie; OV IA: Chemie    
18. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.; děkan FF UP; dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie
19. doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
20. doc. Mgr. Lucie Plíhalová; Ph.D.; PřF UP; anorganická chemie, chemická biologie, zemědělská chemie; OV IA: Chemie
21. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.; děkan PF UP; právo Evropské unie; OV IA: Právo        
22. Mgr. Michal Šafář, Ph.D.; děkan FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
23. prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Učitelství                
24. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Vědy o umění a kultuře            
25. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.; děkan CMTF UP; klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie    
26. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.; LF UP; lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie        
27. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.; děkan FZV UP; sociální lékařství, ekonomika a řízení zdravotnictví; OV IA: Zdravotnické obory
28. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
29. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; PřF UP; fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi         
30. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.; děkan LF UP; vnitřní nemoci, nefrologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
31. doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.; FF UP; dějiny výtvarných umění; OV IA: Vědy o umění a kultuře    

Externí členové:
1.  prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.; děkan FSS MU v Brně; politologie; OV IA: Politické vědy
2.  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; rektor MU; neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
3.  prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; FI MU; informatika; OV IA: Informatika
4.  prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.; PdF MU; pedagogika; OV IA: Učitelství
5.  Mgr. Anna Jenčová, DrSc.; Matematický ústav SAV; matematika; OV IA: Matematika
6.  prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.; MFF UK; fyzika kondenzovaných látek; OV IA: Fyzika
7.  prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.; PřF MU; environmentální chemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
8.  PhDr. Eva Kowalská, DrSc.; Historický ústav SAV, historie – slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
9.  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.; rektorka Univerzity obrany; fyzikální chemie; infekční biologie; klinická imunologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
10.  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.; FF MU; dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
11.  Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; ÚPT AV ČR; elektronika a vakuová technika; OV IA: Fyzika
12.  doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.; FSS MU Brno, sociologie; OV IA: Sociologie
13.  doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.; PF MU, občanské právo; OV IA: Právo
14.  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.; PdF UK v Bratislavě; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
15.  prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.; předsedkyně AV ČR; anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
16.  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.; PdF UK v Bratislavě; teorie vyučování matematiky, předškolnía elementární pedagogika; OV IA: Učitelství

(OV IA: oblast vzdělávání - institucionální akreditace)

Usnesení Vědecké rady UP

Správní rada

Správní rada Univerzity Palackého je v zákoně o vysokých školách definovaná především jako dozorčí orgán s některými exekutivními pravomocemi. Jednoznačně definovaným předmětem jejího působení a pravomocí jsou především hospodaření veřejné vysoké školy a činnosti související.

Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu, k výročním zprávám o činnosti a hospodaření, a k výsledkům hodnocení její činnosti.

Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými UP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci a ve vymezených případech i movité věci, k právním úkonům, kterými univerzita hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, ale též k právním úkonům, kterými UP hodlá založit jinou právnickou osobu.
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Univerzita Palackého coby veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci školy.

Členové Správní rady UP

29. 11. 2021

Předseda Správní rady UP

 • Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do srpna 2023)

Místopředsedové Správní rady UP

 • MUDr. Jitka Chalánková, nezávislá senátorka PČR za obvod č. 62 – Prostějov (funkční období do května 2023)
 • Martin Novotný, politik a konzultant v oblasti PR, (funkční období do května 2027)

Členové Správní rady UP 

 • Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, generální ředitel DELL Computer, spol. s r. o. (funkční období do srpna 2023)
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT (funkční období do února 2027)
 • Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do února 2027)   
 • Dr. Ing. Václav John, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, manažer (funkční období do května 2023)
 • RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manažer pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2023)
 • Ing. Pavel Kysilka, CSc., ekonom, předseda správní rady 6D Academy, z.ú. (funkční období do května 2023)
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (funkční období do února 2027)
 • Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj, ředitel územního pracoviště Prostějov (funkční období do května 2027)
 • RNDr. Hana Ripková, Ph.D., výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta, (funkční období do května 2026)
 • plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc (funkční období do října 2027)
 • Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP a.s. (funkční období do května 2025)
 • Ing. Tomáš Uvízl, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc (funkční období do května 2027)

Tajemník Správní rady UP 

 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA,  kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

Statut SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, kancléř, kvestor, předseda akademického senátu a další osoby z UP, jako např. zástupci organizačních úseků.

Složení Kolegia rektora UP

Složení k 29. 11. 2021

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA
 • prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • Mgr. Petra Jungová, LL.M.
 • Ing. Bc. Libor Kolář
 • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
 • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • Mgr. Lenka Murínová
 • Mgr. Michal Nguyen
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • Mgr. Gabriela Pokorná
 • prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
 • Ing. Aleš Prstek
 • Mgr. Helena Sedláčková
 • RNDr. David Skoupil
 • Jiří Stavovčík, B.A., MBA
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
 • Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
 • prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Zápisy z jednání Kolegia rektora UP

Seznam zápisů z jednání Kolegia rektora UP

Rada pro vnitřní hodnocení

Univerzita Palackého v Olomouci v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a na základě čl. 12 vnitřního předpisu Statut Univerzity Palackého v Olomouci zřídila Radu vnitřního hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci. Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým orgánem Univerzity Palackého v Olomouci a jejím posláním je dohlížet a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UP.

Rada dále:

 • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy;
 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • kontroluje a objektivně vyhodnocuje procesy na jednotlivých fakultách UP vedoucí k zajištění a vnitřnímu hodnocení kvality podle „Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dohlížejí na ně;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě;
 • schvaluje zprávu o opatřeních, která povedou k odstranění případných nedostatků v kvalitě činností UP a dohlíží na správnou aplikaci opatření vedoucích k jejich nápravě;
 • schvaluje žádosti o akreditaci studijních programů podle standardů pro akreditaci studijního programu a soulad studijního programu s požadavky kladenými na daný typ, formu a profil, rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů;
 • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu, a to za podmínky, že UP získala v dané oblasti vzdělávání, do níž daný studijní program náleží, institucionální akreditaci
 •  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
 • ověřuje, zda UP plní požadavky standardů pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • sleduje soulad mezi Výroční zprávou UP, Strategickým záměrem UP s důrazem na poslání UP a závěrečnou zprávou o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

Členové Rady pro vnitřní hodnocení UP

(stav k 8. 9. 2021)

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., předseda
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., předseda AS UP
 • Mgr. Petr Černikovský
 • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
 • RNDr. Svatopluk Horák
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
 • doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
 • Mgr. Dominik Voráč
 • Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

  Tajemník RVH UP: Mgr. Pavla Šimáčková, M.Sc.

Termíny jednání

Harmonogram jednání Rady pro vnitřní hodnocení UP s termíny pro podání žádostí o schválení uskutečňovat studijní programy.

Termín jednání 

RVH UP

Termín pro podání žádosti

Poznámka

25. 11. 2021

do 29. 09. 2021

 

15. 12. 2021

do 20. 10. 2021

 

26. 01. 2022

do 01. 12. 2021

16. 02. 2022

do 29. 12. 2021

 

23. 03. 2022

do 26. 01. 2022

27. 04. 2022

do 02. 03. 2022

 

25. 05. 2022

do 30. 03. 2022

 

22. 06. 2022

do 27. 04. 2022

 

14. - 15. 09. 2022

do 15. 06. 2022

(středa-čtvrtek)

 výjezdní zasedání RVH UP,

nebudou projednávány žádosti o schválení SP

19. 10. 2022

do 24. 08. 2022

 

23. 11. 2022

do 28. 09. 2022

 

14. 12. 2022

do 19. 10. 2022