Výzva rektora - Postup řešení Nature Communications

Vedení Univerzity Palackého v Olomouci respektuje výsledky externího a nezávislého měření zadaného zahraniční laboratoři v souvislosti s prověřením validity závěrů článku Tuček et al. Nature Comm. 7, 12879, 2016 ve smyslu původního podnětu k Etické komisi UP (EK UP) učiněné děkanem Přírodovědecké fakulty UP v červnu a září 2019. Veškerá provedená měření a experiment dokazují validitu výsledků původního výzkumu a v tomto ohledu je podnět vypořádán a výsledky jsou vyvěšeny na webové stránce UP.

Jelikož byly mezitím ze strany několika členů akademické obce PřF UP nově formulovány jiné výhrady ke správnému postupu autora výzkumu, doporučuje rektor, aby autoři kritiky dodali přesné a úplné formulace svých výhrad včetně stanovení otázek k odbornému posouzení a toto bylo předáno k rukám rektora UP jako podnět pro EK UP. Následně požádá rektor autory článku a v případě, že to bude relevantní, i autory následných měření, která proběhla na půdě UP, o jejich vyjádření k podnětu. Podání ze strany přírodovědecké fakulty očekáváme do 7. 2. 2020. Vyjádření autorů s vědomím obsahu podání do 18. 2. 2020.

Podklady budou dodány EK UP k vyjádření se k procesu projednávání a dále Vědecké radě UP (VR UP), která bude požádána o stanovení dalšího postupu odborného posouzení podnětu, ideálně prostřednictvím externího nezávislého pracoviště ke komparativnímu vyhodnocení obou materiálů a posouzení jejich odborné relevance.

Výsledky budou zpětně postoupeny VR UP a EK UP, dle jejichž rozhodnutí bude postupovat rektor ve smyslu svých pravomocí.

S tímto navrženým postupem bude rovněž seznámen Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci.

prof. Jaroslav Miller