Reakce rektora UP Jaroslava Millera na Memorandum emeritních rektorů

Toto vyjádření je reakcí na Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého.

 

Vážená paní profesorko, vážení páni profesoři,

s úctou jsem si přečetl Vaše memorandum a děkuji Vám za výrazný projev zájmu o dění na univerzitě, jejíž současnost jste spoluutvářeli.

Právě včera proběhlo jednání nejvyššího orgánu Univerzity Palackého v Olomouci, akademického senátu, jenž vyzval akademickou obec k mediální zdrženlivosti a kolegialitě, a já se tedy jeho přáním budu řídit a svoji reakci zformuluji jen velmi krátce. Nemějte mi to, prosím, za zlé.

Všechny problémy, které zmiňujete a z nichž řada má kořeny ve zcela jiných dobách než během mého rektorského působení, jsou procesovány orgány, které jsou k tomu určeny. V následujících měsících bude navržen nový mechanismus hodnocení etických sporů, záležitost vědeckého ústavu je nyní plně v rukou senátní komise, o způsobu řešení aktuálně diskutované kauzy mají rozhodnout nejpovolanější instituce, tedy Vědecká rada UP a Etická komise UP.

Rozumím tomu, že nemáte všechny aktuální a detailní informace o probíhajících sporech, jistě si ale pamatujete na situace, kdy bylo nutné a nezbytné vyslyšet obě strany běžících konfliktů a jednat tak, aby byla zaručena elementární rovnováha. O to nyní usiluji a jinak si ani nelze takto složitá řešení představit.

Dovoluji si upozornit, že se nejnověji zabýváme modernizací procesu řešení etických problémů na UP. Současné mechanismy bohužel nedostačují, ať už kvůli nevymahatelnosti rozhodnutí, či z důvodu kapacitního vytížení EK. Za ideální bych pokládal, aby podání s vyšší mírou závažnosti byla nezávisle posouzena v zahraničí, což by zamezilo vlivu všech zainteresovaných aktérů.

Zřízení vysokoškolského ústavu bylo zevrubně diskutováno a přání pracovat pod jeho záštitou vyjádřilo několik set pracovníků univerzity. V tuto chvíli v garanci AS UP probíhají jednání o vzájemně přijatelné technické dohodě.

Ano, jsem rovněž znepokojen. Mimo jiné i nerespektováním rozhodování univerzitních orgánů či eskalací kauzy za pomoci médií, které pozitivnímu vyústění problémů, s nimiž se Univerzita Palackého potýká, podle mého názoru neprospívají. Jsem vám všem plně k dispozici, rád své kroky osobně vysvětlím, pokusím se vám přiblížit kontext i právě probíhající procesy, které se podařilo úspěšně aktivovat.

Prosím, aby do nich nebylo v tuto chvíli žádným nestandardním způsobem ingerováno, zodpovědné orgány (Akademický senát UP, Vědecká rada UP, interní audit UP, soudy) mají, předpokládám, naši společnou důvěru.

Zároveň konstatuji, že rozvoj univerzity nelze kvůli parciálním sporům zastavit. Za posledních 30 let se UP stala přední výzkumnou a vzdělávací institucí střední Evropy, je mou povinností tento směr udržet i pod jakýmkoliv tlakem.

 

V Olomouci 13. 2. 2020

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.