Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic odborných asistentů na LF UP

Středa 16. září 2020, 11:27

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

Neurologická klinika

  • 1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,50

Ústav farmakologie

  • 2 odborné asistenty nebo asistenty nebo vědecko-pedagogické pracovníky s úvazky 1,00 a 0,20

Kvalifikační požadavky odborný asistent nebo asistent: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené životopisem, osobním dotazníkem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 15. října 2020 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc.

Přečtěte si prosím pozorně následující text v uvedeném odkaze k Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/2019-Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_uchazece_o_zamestnani.docx.

 

V Olomouci dne 16. září 2020

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 
děkan LF UP v Olomouci

Zpět