Stanovisko vedení Univerzity Palackého v Olomouci ke spekulacím ohledně obhajoby doktorské práce RNDr. Čeňka Gregora

Thursday 15 August 2019, 12:12

Vedení Univerzity Palackého v Olomouci po rešerši dostupných materiálů a vyjádření zainteresovaných aktérů konstatuje, že případ obou obhajob RNDr. Čeňka Gregora z 18. května 2012 a 10. června 2013 je považován za uzavřený. Po prostudování všech souvisejících dokumentů a seznámení se se všemi relevantními stanovisky neshledáváme žádné odborné ani morální pochybení v konání komise pro SDZ, které předsedal prof. Pavel Hobza.

Nutnost vyjádřit veřejně a s definitivní platností postoj vedení Univerzity Palackého plyne z bezprecedentních útoků, jimž jsou aktéři kauzy v posledních týdnech vystaveni a které jsou vedeny formou dezinformačních kampaní, prostřednictvím falešných novinářských či vědeckých identit, anonymních udání a spamů s jasnou snahou poškodit jména a vědecké práce konkrétních osob, především pak významných členů akademické obce Univerzity Palackého. Tyto metody napadají samu podstatu řízení univerzit i akademickou autonomii a v případě, že budou legitimizovány, může dojít k jejich dalšímu šíření v rámci celého systému a relativizaci. Vůči podobným útokům a nekolegiálnímu jednání se již dříve jednoznačně ohradilo širší vedení Univerzity Palackého, její akademický senát i studentská komora AS.

Žádáme všechny relevantní instituce a média, aby čerpaly informace o dění na Univerzitě Palackého z oficiálních kanálů a prostřednictvím k tomu pověřených osob a odlišovaly účelově motivované, či dokonce nelegitimní vstupy do diskuze, které jsou mnohdy vedeny ze stran mimo Univerzitu Palackého.

Za nezbytné považujeme také zdůraznit, že k diskutované události došlo v letech 2012 a 2013, tedy za děkanského působení prof. Juraje Ševčíka a během rektorského působení kandidáta Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nemůže být tedy pochyb o tom, že ze strany fakulty i univerzity byly v daném období k dispozici veškeré postupy a nástroje k případnému okamžitému řešení situace, pokud by to situace vyžadovala.  

Zdůvodnění:

Ze zápisu první neúspěšné obhajoby disertační práce RNDr. Čeňka Gregora nevyplývá, že by v jejím průběhu dne 18. května 2012 doktorand upozornil na jakoukoliv manipulaci s daty. K tomuto upozornění došlo až na druhé obhajobě dne 10. června 2013, jak plyne ze standardního zápisu. Z tohoto dokumentu je též zřejmé, že předseda komise požádal doktoranda, aby upřesnil a konkretizoval svá tvrzení, což doktorand bohužel neučinil. Nicméně celá tato skutečnost byla zaznamenána do protokolu, který „byl následně odeslán děkanovi PřF, prof. J. Ševčíkovi,“ jak uvedl ve společném vyjádření komise pro SDZ ze dne 5. srpna 2019 její předseda prof. Hobza. Zdůraznil také, že: „z tvrzení pana Gregora nebylo možné přesně dovodit, o jakých datech hovoří. Členové komise se i přes opakované dotazy nedozvěděli, která data a kým byla podle jeho tvrzení manipulována. Komise tedy považovala toto obvinění za nepodložené.“ Informace o neadresném podezření byla zanesena do záznamu o průběhu obhajoby a ten byl postoupen děkanovi, nelze proto ani hypoteticky hovořit o nečinnosti kteréhokoliv z členů komise či vedoucího práce.

Nelze přitom a priori znevažovat institut presumpce neviny. Prohlášení předsedy zkušební komise prof. Hobzy, členů komise i hostů, kteří se obhajoby zúčastnili, nezavdává důvody, proč by bylo na místě se domnívat, že někdo z přítomných nejednal eticky. V takto exponovaných situacích, jakou je neúspěšná obhajoba práce, mohou vzniknout domněnky. Pokud ale neexistuje žádný důvod a důkaz, nelze si zahrávat s pochybnostmi o odborné a morální kvalitě děkanem jmenovaných členů komise. 

De iure pak komisionální hodnocení nemůže děkan ani rektor přezkoumávat. Na základě žádosti se lze v daném čase zabývat pouze procesní stránkou. Pakliže však žádný podnět nebyl v roce 2013 děkanovi PřF ani rektorovi UP adresován, nelze v roce 2019 tehdejší rozhodnutí děkana ani procesní průběh obhajoby nově přezkoumat. K tomu současného děkana PřF ani rektora UP platná legislativa neopravňuje.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
prorektor pro studium

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prorektorka pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
prorektor pro zahraničí

prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
prorektor pro organizaci a rozvoj

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
prorektor pro strategii vědy a výzkumu

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
prorektorka pro strategické plánování a kvalitu

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)