Motivující pracovní prostředí je priorita, potvrdil dotazník. Univerzita spouští „férový web“

Wednesday 28 June 2023, 13:16 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Reprezentativní vzorek 1 237 respondentů z řad pracujících na UP se v jarním průzkumu podělil o radosti i strasti svého působení na olomoucké univerzitě. Její vedení se nyní výsledky dotazníku zabývá. Souběžně oddělení řízení lidských zdrojů připravilo nový web pro snazší orientaci v personálních procesech. Rovné příležitosti, sociální bezpečí či slaďování rodinného a soukromého života jsou pak na UP zastřešeny pod značkou Férová univerzita.

Dotazník, šířený pod názvem „Chodíte rádi do práce?“, připravilo MPSV jako součást výzvy „Diverzitní a flexibilní pracovní kultura“. Zabýval se tím, jak se zaměstnancům daří sladit osobní a pracovní život, zda panuje důvěra mezi zaměstnanci a nadřízenými nebo jak se pracujícím vrací na univerzitu po rodičovské dovolené.

výsledků dotazníku je například patrný zájem o využívání flexibilních forem práce. Ačkoliv Univerzita Palackého nabízí hned tři možné formy, část zaměstnanců o nich nemá dostatečně povědomí. Dále vyšlo najevo, že většina zaměstnanců přesně neví, jak postupovat v případě, že se setká s diskriminací či znevýhodňováním na pracovišti, přestože UP má pro tyto situace zavedeny postupy. Posílen by měl být dle respondentů také mentoring pro nové zaměstnance a zaměstnankyně.

„Chtěli bychom zaměstnankyním a zaměstnancům ještě jednou velmi poděkovat za účast v tomto šetření, veškeré podněty bereme velmi vážně. Řadu problematických oblastí známe a řešíme dlouhodobě a budeme pokračovat v nastavování funkčních nástrojů k jejich vylepšení,“ uvedla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu UP Markéta Šupplerová.

Dotazník během března a dubna tohoto roku vyplnilo 1 029 řadových pracujících, 160 vedoucích pracovníků a pracovnic, 33 osob ze středního/vyššího managmentu a 15 zástupců a zástupkyň nejvyššího managmentu univerzity a fakult. Zhruba polovina odpovědí pocházela od akademiček a akademiků.

Z dotazníku také vyplývá, že jednou z klíčových oblastí, které je potřeba zlepšit, je důsledná informovanost zaměstnankyň a zaměstnanců nejen o jejich povinnostech, ale také o jejich právech a možnostech, které jim Univerzita Palackého jako zaměstnavatel poskytuje.

„Tady se ale neobejdeme bez podpory přímých vedoucích pracovníků a pracovnic. Pro jejich snazší orientaci v povinnostech vůči podřízeným spouštíme nový web oddělení řízení lidských zdrojů, kde přehledně shrnujeme maximum potřebných informací, návodů a pokynů,“ doplnila Šupplerová.

Web pro snazší orientaci v personálních procesech

Nový web oddělení řízení lidských zdrojů je aktuálně připraven zejména pro personalistky či personalisty a vedoucí pracovníky a pracovnice.

„Účelem stránek je poskytnout na jednom místě informace o personálních procesech a užitečných nástrojích pro práci se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Zcela nový je obsah určený vedoucím pracovnicím a pracovníkům, kteří mohou na stránkách čerpat informace o jednotlivých krocích spojených s pracovním cyklem zaměstnance, mají zde přístup k formulářům, normám a předpisům platným na UP a k metodickým pokynům,“ vyjmenovala Šupplerová s tím, že na webu brzy najdou podpůrné materiály k adaptačnímu procesu a orientaci na novém pracovišti také lidé nově nastupující na UP. Stávající zaměstnaní pak na stránkách naleznou informace o benefitech, možnostech vzdělávání či hodnocení.

„Tyto dvě části stránek jsou v aktuální chvíli ve výstavbě, zaměstnanci a nově nastupující mohou zatím využívat již existující zdroje, jako je Průvodce nového zaměstnance nebo web UP pro zaměstnance,“ doplnila.

Férová univerzita

S celou řadou výstupů šetření koresponduje také značka Férové univerzity, na jejímž novém webu najdou zaměstnankyně a zaměstnanci aktuálně například metodiku pro řešení šikany na pracovišti.

„Další manuály a metodiky k řešení nejen nežádoucího chování budou na web postupně doplňovány. Pracující, ale i studující na něm naleznou také informace k rovným příležitostem, sociálnímu bezpečí a ke slaďování rodinného a soukromého života pod hlavičkou Family friendly UP,“ přiblížila Veronika Fousková z oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu. Na webu Férové univerzity návštěvníci najdou také informace o probíhajících i připravovaných akcích a v neposlední řadě i odkazy na zajímavé články a weby.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)