Praktické rady

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny pro plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn či doplněn o další data. Součástí harmonogramu AR je i harmonogram zápisu předmětů.

Informační služby

Evidence publikační činnosti – OBD

Osobní bibliografická databáze (OBD) je určena ke vkládání a evidenci veškeré publikační činnosti zaměstnanců/ zaměstnankyň a studujících Univerzity Palackého. Na Wiki UP naleznete manuál OBD, ve kterém jsou popsány bližší informace k zadávání jednotlivých činností. V případě nejasností kontaktujte vědeckého tajemníka nebo tajemnici katedry, případně fakultního správce OBD.

Knihovna UP

Knihovna Univerzity Palackého se skládá z Ústřední knihovny, ze šesti poboček na fakultách a z Britského centra.

Ústřední knihovna se nachází ve Zbrojnici na Biskupském náměstí a najdete zde mimo jiné osm sálů s více než 313 tisíci knihami. Ve Zbrojnici sídlí také Britské centrum, které se specializuje na anglicky psanou literaturu včetně učebnic Academic English. Kromě toho organizuje Britské centrum zkoušky Cambridge English a pořádá k nim přípravné kurzy a pretesty.

Ústřední knihovna ve Zbrojnici, stejně jako ostatní pobočky na fakultách, nabízí příjemné studijní prostředí. Najdete zde wifi připojení, nápojové automaty, počítačové učebny, klubovny vybavené pohodlnými sedačkami, můžete také využít mikrovlnku nebo si uvařit kávu či čaj. Nonstop režim 24/7 zajišťuje noční studovna se vstupem na ISIC v přízemí.

Ve Zbrojnici a na všech pobočkách univerzitní knihovny máte možnost využít kopírovacích služeb, skenování či tisku. Meziknihovní výpůjční služba pomůže zajistit knihy či články, které nejsou dostupné v Olomouci, a knihovníci z bibliograficko-informačních služeb nabízí pro studenty doktorských studijních programů bezplatné zpracování rešerší. Ty je možné objednat prostřednictvím této žádanky.
Stejně tak nabízí bibliograficko-informační služby poradenství týkající se publikování v odborných časopisech včetně problematiky Open Access. Osobní konzultaci je možné si objednat prostřednictvím tohoto formuláře.

Fakultní pobočky Knihovny UP:

E-zdroje Knihovny UP

Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál EIZ (ezdroje.upol.cz) zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Současní studující, zaměstnankyně a zaměstnanci univerzity je mohou díky předplatnému využívat zdarma. Přístup k těmto zdrojům je umožněn z kteréhokoli počítače v budovách univerzity (napojených na univerzitní síť), připojením se přes bezdrátovou síť Eduroam, případně odjinud s využitím vzdáleného přístupu (tzn. VPN nebo institucionální přihlášení). Jak si nastavit přístup VPN i z vašeho osobního počítače naleznete na Wiki UP.
Na portále e-zdrojů jsou uvedeny také důležité základní informace týkající se publikování a bibliometrie (nástroje Web of Scince a Scopus) či citování. Knihovna UP pravidelně pořádá přednášky a workshopy zaměřené na pomoc při využívání EIZ. Prostřednictvím formuláře si můžete objednat i individuální konzultaci.

Vědecká knihovna

se nachází na Bezručově ulici č.p. 2. Je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou svého druhu v České republice. Rozmanitost a úplnost fondu knihovny je dána především tzv. právem povinného výtisku (neboli zákonnou povinností českých nakladatelů odevzdávat bezplatně do určených knihoven výtisk každého vydaného titulu). Celkem má knihovna ve svých fondech více než 2 000 000 nejrůznějších českých i zahraničních dokumentů. Většina těchto dokumentů je uvedena v on-line katalogu. Pro vstup do knihovny je nutná knihovní registrace, členství je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 200 korun. Vzhledem k tomu, že drtivá většina knih je uložena ve skladu, je doporučeno si tituly objednávat dopředu.

Městská knihovna

se nachází blízko Zbrojnice a rektorátu na náměstí Republiky. Knihovna nabízí přes 100 000 titulů beletrie i naučné literatury a na 200 000 svazků časopisů, novin a dalších periodik. Registrační poplatek je stanoven na 100 korun pro studenty do 26 let, na 300 korun pro dospělé.

Vydavatelství UP

Vydavatelství Univerzity Palackého naleznete v budově Zbrojnice. Vydavatelství publikuje široké spektrum titulů v tištěné i digitální podobě. Do jeho produkce patří monografie, učební texty, sborníky a odborné časopisy. Redakce vydavatelství provází knihu od předání rukopisu přes sazbu a jazykovou korekturu až po tisk a uvedení na trh. Součástí vydavatelství je také tiskárna, která je zaměřena na malonákladový barevný i černobílý tisk a související knihařské zpracování. V prodejně vydavatelství a skriptárně si mohou studující i veřejnost vybrat z odborné literatury naší i cizojazyčné. Vydané publikace je možno zakoupit také prostřednictvím elektronického obchodu. Ve vydavatelství také provedou celým procesem tisku knihy od prvotního nápadu přes technickou pomoc až po pomoc s financováním a propagací. Nově si můžete ve vydavatelství nechat vytisknout svou disertační práci.

Redakce Žurnálu UP

Žurnál UP je nejkomplexnější publicistická služba na univerzitní půdě. Informuje o budoucích i minulých událostech, komunikuje oficiální stanoviska představitelů univerzity. Žurnál vychází zejména v online podobě, ale i jako tištěný magazín. Kontakt na redakci je zurnal@upol.cz.

UPStream

Na stránkách UPstreamu najdete živé přenosy (např. jednání univerzitních orgánů), ale také archiv mnoha univerzitních projektů jako Pevnost poznání, Udržitelný Palacký, dále také propagační nebo edukační videa.

Vizuální styl UP

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace. Jednotný vizuální styl byl uveden do praxe v roce 2012. Jeho autorkou je grafička Věra Marešová. Grafický Manuál jednotného vizuálního stylu kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu Univerzity Palackého, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci. Ke stažení na stránkách vizual.upol.cz jsou hlavičkové papíry, šablony powerpointových prezentací, logotypy a také komplexní grafický manuál.  Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace. Je důrazně doporučováno při komunikaci studujících, zaměstnanců a zaměstnankyň vně univerzity tento styl dodržovat.

Poradenství

Studentská právní poradna

Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studující PF UP v Olomouci pod vedením vyučujících a praktikujících právniček a právníků řeší reálné případy klientů a klientek, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátí s žádostí o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta. Vzhledem k náročnosti programu je kapacita právní poradny omezena, z toho důvodu se poradna doporučuje vždy objednat.  

Kariérní centrum UP

Kariérní centrum poskytuje poradenství a pomoc v oblasti profesní dráhy studujícím Univerzity Palackého. Realizuje vzdělávací akce, které připravují své zájemce na přechod do praxe. Jejím hlavním záměrem je připravit budoucí absolventy kompetencemi, které se po skončení studií budou hodit. Organizuje semináře, workshopy, přednášky a další aktivity v průběhu celého roku. Pomáhá vyhledat brigádu, stáž nebo si vyzkoušet pohovor na nečisto či stínování úspěšných manažerek a manažerů.

Psychologická poradna katedry psychologie FF UP

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se klientům a klientkám budou věnovat pracovnice a pracovníci Katedry psychologie FF UP. Poradna je určena primárně pro studující filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studující lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty. Studující pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách. Poradenství je bezplatné, není ale určeno k aplikaci akutní krizové intervence. K tomu slouží klinika Fakultní nemocnice v Olomouci.

Podnikatelský inkubátor

Inkubátor pomáhá začínajícím organizacím. Studujícím nabízí konzultace diplomových prací z ekonomie nebo příbuzných oborů. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostorů, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity za výhodných podmínek. V inkubátoru (a obecně s pomocí Vědeckotechnického parku UP) tak můžete své nejen podnikatelské nápady přetavit ve fungující a prosperující společnost.

Další poradenské služby na UP

Infrastruktura

Správa kolejí a menz UP

Správa kolejí a menz spravuje celkem 12 ubytovacích komplexů a 6 komplexů s nabídkou stravování v menze a dalších 7 bister FreshUP. Ubytování je k dispozici jak celosemestrální/celoroční, tak krátkodobé jak během výukových týdnů semestru, tak během zkouškového období. Ubytování je k dispozici jak studujícím, tak osobám zaměstnaným na UP a jejich hostům. Ve všech prostorách menz a kolejí je k dispozici wifi připojení. K dispozici jsou také prádelny, kolárny, recepce s prodejem např. občerstvení, studovny, společenské místnosti, hudební místnosti atd. Menzy nabízejí bohatou nabídku jídel od klasické české kuchyně po pizzu, salátové bary, polévky i dezerty. Samozřejmostí je v dnešní době i nabídka jídel vegetariánských, veganských nebo třeba bezlepkových. To vše je možné si sníst na místě nebo odnést s sebou.
K objednávání jídel pak slouží vedle samoobslužných kiosků zejména webové stránky nebo mobilní aplikace WebKredit. K rezervaci místa na kolejích slouží rezervační web.

Zdravotní služby

Při UP fungují dle aktuálních možností lékařky a lékaři, specialisté a specialistky jako služba pro studující. Aktuálně je k dispozici dentistka, a to v prostorách kolejí J. L. Fischera, a gynekologická ambulance na stejném místě. V akutních případech by však měli studující navštívit Fakultní nemocnici v Olomouci.

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum je celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studujícím Univerzity Palackého v Olomouci se specifickými potřebami. Posláním centra je zvýšit studijní komfort studentů a studentek se specifickými potřebami a zmírnit případné obtíže při studiu. Zajišťuje podporu téměř 400 studujícím ze všech fakult. Ať již máte problém se zrakovým či sluchovým postižením, máte omezenou hybnost, psychické nesnáze nebo například dyslexii, centrum je zde proto, aby Univerzitu Palackého mohl studovat kdokoli talentovaný a schopný, nehledě na fyzická či psychická omezení.

Dobrovolnické centrum UP

Dobrovolnické centrum UP je prvním českým univerzitním centrem, které sdružuje aktivní studenty a studentky a zprostředkovává jim dobrovolnické příležitosti. Centrum pomáhá studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním UP zorientovat se v nabídce organizací, jež s dobrovolníky a dobrovolnicemi spolupracují a získat tak zkušenosti s koordinovanou pomocí dalším lidem. Co zahrnuje činnost centra? Podporuje dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje a získávání zkušeností, koordinuje poptávku a nabídku dobrovolnických příležitostí pro studující, zaměstnankyně a zaměstnance UP, vzdělává v oblasti odborných, právních a personálních otázek dobrovolnické činnosti nebo eviduje a oceňuje dobrovolnické aktivity studujících a zaměstnanců a zaměstnankyň UP.

Normy a předpisy

Formuláře a žádosti

V rámci postupující digitalizace univerzitní správy je možné mnoho formulářů, předpisů a návodů najít v online podobě (například online potvrzení o studiu).

FAQ

Co dělat, když:

Přerušuji studium

O přerušení studia hovoří článek 19 Studijního a zkušebního řádu UP.  Obecně lze říci, že o umožnění přerušení studia rozhoduje vždy děkan fakulty, na které je student zapsán ke studiu a rozhodne tak na základě žádosti studenta, která musí být řádně odůvodněna (vážné rodinné důvody neumožňující studium, mimořádná pracovní či výzkumná příležitost, zejména v zahraničí apod.). Doba, po kterou bylo studium přerušeno, se nezapočítává do maximální doby studia. Studující má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Studium se přerušuje zásadně na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající část semestru, v němž je studium přerušováno. Celková doba přerušení doktorského studia nesmí překročit dobu tří let.

Ukončuji studium (předčasně)

Studující doktorského studia, který se rozhodne zanechat studia, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost písemně děkanovi. Studující doktorského studia může učinit toto oznámení kdykoliv v průběhu svého studia. Studující, který/á se rozhodne studia zanechat, přestává být studentem nebo studentkou dnem, kdy bylo jeho/její písemné prohlášení o zanechání studia doručeno děkanovi.

Ukončuji studium (v řádné či prodloužené době)

Dnem řádného ukončení doktorského studia (a tudíž i posledním dnem řádného studia) je den, kdy byla úspěšně vykonána státní doktorská zkouška nebo obhájena disertační práce, podle toho, který termín je pozdější. Ke státní doktorské zkoušce se doktorand/ka musí speciálně přihlásit. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce opatřenou vyjádřením školitele nebo školitelky podává studující doktorského studia po splnění všech studijních povinností svého individuálního studijního plánu děkanovi prostřednictvím příslušného oddělení fakulty. Pokud vnitřní norma fakulty nestanoví jinak, na základě návrhu předsedy oborové rady rozhodne děkan/ka o konání státní doktorské zkoušky. Rozhodnutí děkana nebo děkanky se v tomto případě oznámí do 30 dnů ode dne podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce předsedovi oborové rady, školiteli nebo školitelce a studentce nebo studentovi doktorského studia

Jdu na mateřskou/rodičovskou (Uznaná doba rodičovství)

Zákon o vysokých školách (ustanovení § 21 odst. 1 písm. f, § 54 odst. 2–4, § 58 odst. 3) umožňuje studujícím, kteří se stali rodiči, požádat v rámci studia o zaevidování doby rodičovství, a tím uplatnit v průběhu uznané doby rodičovství tyto výhody:

  • přerušení studia (v případě přerušení se evidovaná doba rodičovství nezapočítává do doby přerušení studia a do celkové doby studia)
  • pro matky odklad plnění studijních povinností (pouze po dobu trvání mateřské dovolené, tj. 28 týdnů).

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. O evidenci uznané doby rodičovství fakultou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte. Pokud chce matka/otec v souvislosti s uznanou dobou rodičovství požádat také o přerušení studia, podá zároveň žádost o přerušení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství.

Jsem dlouhodobě nemocný/á

Pokud je student nebo studentka dlouhodobě nemocný/á, záleží na charakteru nemoci. Pokud nemoc neumožňuje v plné míře si plnit povinnosti studenta nebo studenty v prezenčním doktorském programu, je například možné přejít do studia kombinovaného. Pokud by ani toto „rozvolnění“ neumožňovalo naplňovat obsah studijního programu, může studující studium přerušit (viz výše) do doby, než bude opět možné povinnosti si plnit. Pokud studující ví, že ani přerušení studia nevyřeší situaci, nezbývá nic jiného než studium předčasně ukončit.

Informace o: daních, odvodech, právech a povinnostech, vzniku + kombinacích pracovních úvazků

  • Zdravotní pojištění: Stát je plátcem zdravotního pojištění za studující doktorského studia bez ohledu na jejich věk. Pojištěné mohou být pouze osoby studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo zaměstnankyněmi nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Studující má povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně do 8 dnů – doloží potvrzení o studiu a aktualizovaný evidenční list pojištěnce.
  • Sociální pojištění: Pokud doktorandka nebo doktorand nemá na univerzitě (nebo kdekoli jinde) uzavřenou pracovní smlouvu (se standardními výjimkami dle zákona jako např. DPP do 10 000 korun/měsíc apod.), je stále studentem/studentkou a jako takový nemusí sociální pojištění platit. To také ale znamená, že se doba doktorského studia nezapočítává do tzv. odpracovaných let (důležité vzhledem ke stanovení termínu možnosti odchodu do důchodu). Naopak po dobu, kdy je studium přerušeno z důvodu mateřské či rodičovské dovolené a stejně tak po dobu mezi řádným ukončením studia a nastoupením do dalšího studia (ne však delší než 3 měsíce), je studující (tedy i doktorand/ka) osvobozen/a z odvodu do sociálního pojištění. Sociální pojištění během této doby za studující odvádí stát.
  • Pracovní úvazky: Veškeré podrobnosti k situaci, pokud se doktorand/ka zároveň stane zaměstnancem nebo zaměstnankyní univerzity v oddíle Zaměstnanci / Průvodce zaměstnance
  • Standardní a maximální doba studia
    Dle akreditace je délka studia v daném studijním doktorském programu stanovena zpravidla na 3 nebo 4 roky standardní doby + jeden rok nestandardní doby studia. Celková doba studia se však může změnit na základě doby přerušení, např. z důvodu rodičovství.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)