Doctoral SPace

Univerzitní značka Doctoral SPace sdružuje aktivity určené studujícím v doktorských studijních programech.

Jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství, přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí: „Rádi bychom pod novým logem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě.“ sdělil prof. Dušan Lužný.

Grémium doktorandek a doktorandů UP

V rámci Doctoral SPace vzniklo v červnu 2021 Grémium doktorandek a doktorandů. Grémium představuje apolitický poradní orgán Oddělení pro doktorské studium a prorektora pro studium. Hlavním posláním Grémia je kritická reflexe doktorského studia, která vychází přímo z řad studentek a studentů jednotlivých fakult. Každá fakulta má v Grémiu dvě místa, která by měla být obsazena ideálně jednou doktorandkou a jedním doktorandem.

„Velmi mě těší, že se nám podařilo do Grémia přilákat aktivní mladé lidi, kteří mají chuť doktorské studium na UP posouvat. Zasedání jsou vždy vedena v přátelském duchu a jejich obsah je pro agendu Oddělení pro doktorské studium velmi podnětný, “ uvedl profesor Dušan Lužný, předseda Grémia.

Setkání Grémia probíhá zpravidla dvakrát za semestr. Představitelé Oddělení pro doktorské studium seznamují Grémium s děním ohledně doktorského studia na Univerzitě Palackého, ale i mimo ni. Představují chystané novinky, připravované kurzy a besedy, zároveň je prostor věnován podnětům z fakult. Své podněty může studující sdělit zástupci své fakulty, nebo je přednést na zasedání Grémia, které je veřejné.

Spolupráce fakultních zástupců a zástupkyň již pomohla k vyřešení některých problémů (např. vyjasnění kolize studentské a zaměstnanecké karty a jejich funkčnosti), v organizaci několik besed „I já jsem byl/a doktorandem/kou …“ a zejména v přípravě a organizaci Doktorandské konference věnované interdisciplinaritě. Proběhly také neformální akce, jejichž účelem bylo vytvořit prostor k setkání doktorandů z jednotlivých fakult, kteří se jinak nemají možnost potkat.

Proběhlé akce

Doktorandská konference

Na našich stránkách jsou k dispozici fotografie a videozáznam z prvního ročníku doktorandské konference.

„I já jsem byla doktorandkou…“

24. 4. 2023, 14:00, Studentský klub ve Zbrojnici

Na sedmé besedě z této série přivítáme paní profesorku Alexandru Bitušíkovou, která v současnosti působí na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a zastává pozici ředitelky Univerzitního centra mezinárodních projektů na UMB. Bude vzpomínat na svá doktorandská studia a nepochybně bude prostor k diskuzi nad směřováním doktorských studií a chystané reformě, neboť několik let působila v Evropské asociaci univerzit (EUA) v Bruselu, kde se reformami doktorského studia v Evropě zabývala. Je také národní delegátkou ve Stálé pracovní skupině pro rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích při Radě Evropské unie – i na toto aktuální téma bude možné se ptát.

Na akci se prosím registrujte.

Výzvy a ozvěny otevřené vědy – panelová diskuze (AFO 58)

26. 4. 2023, od 15:00, Divadelní sál (Umělecké centrum UP)

Rádi bychom vás pozvali na panelovou diskuzi, která proběhne při příležitosti založení komunity otevřené vědy na Univerzitě Palackého. Proč otevřená věda, sousloví, které zaznívá ve vědeckém světě stále častěji a stává se výzvou, se kterou se Univerzita Palackého hodlá poprat? Proč komunita otevřené vědy, mezinárodní koncept, který si klade za cíl akcelerovat využívání otevřené vědy přívětivým způsobem a sdílenou praxí? To vše zazní 26. dubna od 15:00 v Divadelním sále Uměleckého centra UP (Univerzitní 3) jako součást programu Academia Film Olomouc.

V rámci diskuze vystoupí Jiří Marek, manažer otevřené vědy (Masarykova univerzita), Dagmar Hanzlíková, manažerka datové politiky (Karlova univerzita), Karel Berka a Marián Hajdúch, vědci z Univerzity Palackého. Do diskuse se můžete zapojit i vy s vašimi vlastními otázkami.

Workshop Proč a jak publikovat v open access

16. 5. 2023, 14:00–15:30, počítačová učebna č. 166, Zbrojnice – přízemí

Publikování v otevřeném přístupu (open access) je již běžnou součástí vědeckého života. S publikováním v open access se nicméně spojuje řada mýtů a kromě výhod (vyšší míra citovanosti) přináší open access i rizika (např. predátorské časopisy). Opena access navíc často není s ohledem na finanční náročnost pro začínající vědce a vědkyně dostupnou alternativou. Cílem workshopu je představit základy publikování v open access (tzv. zlatá, diamantová, zelená cesta, požadavky poskytovatelů grantů, otevřené licence apod.) a ukázat možnosti publikování na UP (časopisy Vydavatelství UP, transformační smlouvy s vydavateli ad.). Lektorem je Mgr. Radomir Sztwiertnia.

Registrujte se prosím zde.

AURORA Virtual Lecture Series 2023

I v tomto semestru pokračujeme v rámci Aliance Aurora v online přednáškách o Společenských výzvách pro studenty doktorského studia, a to v oblastech Digitalizace a Zdraví.

Přednášejícími jsou špičkový odborníci napříč univerzitami Aurory. Pro studenty/vědce je to skvělá příležitost k networkingu se svými zahraničními kolegy nebo k navázání spolupráce na společném vědecko-výzkumném projektu.

Registrovat se je možné na odkaze zde.

Odkaz na hlavní webové stránky.

Proč jít na doktorát?

V pondělí 3. 4. 2023 se ve Studentském klubu ve Zbrojnici uskutečnila beseda pro zájemce a zájemkyně o doktorské studium. Beseda s název Proč jít na doktorát? proběhla již podruhé, loni se zástupci České asociace doktorandů (ČAD), letos byli hosty studující z naší univerzity. Pozvání přijal Mgr. Marek Maráček z fakulty tělesné kultury, Mgr. Jarmila Stanková z lékařské fakulty a Mgr. Dominik Voráč z pedagogické fakulty. Besedu moderoval pan profesor Dušan Lužný, předseda Grémia doktorandek a doktorandů. Přes dvacet zájemců a zájemkyň z pěti fakult si vyslechlo autentické zkušenosti za studia besedujících. Nejprve představili své motivace jít na doktorské studium, které byly velmi pestré – někdo měl...

...jasno v tom, že se chce vydat cestou vědy již od bakalářského studia, někdo získal motivaci díky tomu, co zažil na zahraniční stáži v rámci magisterského studia, zmíněna byla touha prohlubovat své znalosti v daném oboru, spojovat vědecké poznání a praxi a výzva posouvat nově se ustanovující obor.

Účastníci besedy využili možnosti se hostů ptát na to, co je zajímá. Mezi prvními dotazy se přirozeně objevila otázka financí a „přežívání“ s doktorským stipendiem. Všichni tři hosté popsali osobní zkušenosti. Doktorské studium nabízí možnosti jak si „přivydělat“ – fakultní i mezinárodní projekty, výuková činnost na smlouvu, práci v oboru na částečný úvazek. Profesor Lužný uvedl, že v chystané reformě doktorského studia se počítá s navýšením stipendií a zároveň se zvýšením prestiže studia, což bude znamenat přijímání nižšího počtu doktorandů a doktorandek. Všichni se shodli na tom, že finanční otázka je udržitelná a z dlouhodobého hlediska se vyplatí, zmíněná byla praxe na západních univerzitách, kde je doktorské studium placené. Další dotazy se týkaly publikování, výzkumných a studijních výjezdů do zahraničí, výuky a potřebné úrovně angličtiny.

V debatě opakovaně zazníval akcent mezinárodní spolupráce, ať už možnost krátkodobého výjezdu, double degree nebo spolupráce se zahraničními školiteli či konzultanty. Všichni besedující včetně moderátora považují mezinárodní rozměr za přirozenou součást doktorského studia a vědecké práce. Zazněla i motivace studovat doktorát na jiné univerzitě v ČR pro získání většího vědeckého rozhledu a poznání jiné instituce. Řeč byla také o důležité roli školitelů. Hosté zdůraznili nejen vědecké a profesní schopnosti školitele, ale i osobní rozměr, sympatie a porozumění. Školitel je významnou osobou pro doktorské studium, studující je s ním v blízkém kontaktu. Je proto dobré, když v této spolupráci panuje respekt a důvěra.

V závěru dali hosté několik doporučení, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost při přijímacím řízení. Každá fakulta a každý obor má trochu jiné požadavky, avšak shoda padla na tom, že pečlivě propracovaný plán disertačního projektu (přestože se v dalších letech může změnit), je klíčový. Uchazeč o doktorské studium musí prokázat dostatečnou znalost v oboru, zdravě sebevědomě představit svůj projekt, který je postavený na odborné literatuře a je metodologicky uchopený. Na mnoha oborech je součástí přijímacího řízení také krátký pohovor v cizím jazyce. Informace k daným doktorským studijním oborům zpravidla naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult, případně se nebojte obrátit na školitele či předsedy oborových rad, na které najdete kontakty také na webu.

Doufáme, že beseda byla pro účastníky přínosná a motivující a těm, kdo se rozhodnout přihlásit se ke studiu, přejeme úspěšné přijímací řízení!

 

Doktorandské promoce, 21. 3. 2023

V úterý 21. března 2023 proběhly promoce nových doktorek a doktorů a jmenování docentek a docentů. Slavnostní ceremoniál se již tradičně konal v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Zúčastnili se ho zástupci tří fakult – proděkan Martin Modrianský (LF), děkan Martin Kubala (PŘF), proděkanka Kristýna Solomon (FF). V první části ceremoniálu byly předány diplomy dvaceti dvěma novým absolventům a absolventkám doktorských studií ze všech tří fakult. Děkovnou řeč za kolegy a kolegyně pronesla MUDr. Martina Spisarová, Ph.D. z Lékařské fakulty, která popsala náročnost doktorského studia nejen po samotné studující, ale i pro jejich blízké.

Výstižně vyjádřila vděčnost svým školitelům a rodinným příslušníkům, neboť akademické úspěchy nevyhnutelně zahrnují podporu a porozumění blízkých osob. „(…) Občas nám docházely síly i motivace, ale díky vám, kteří tu jste dnes s námi, jsme dosáhli cíle. Obrovské díky patří našim školitelům, byli nám oporou a inspirací a nutili nás popadnout dech, když nám docházel. Obrovské díky patří i našim rodinám, díky našim rodičům, kteří v nás věřili od první chvíle a nikdy nepřestali. Díky našim partnerům vydržet s námi v době, kdy opravy článků nebraly konce byl výkon hodný nejvyššího obdivu. Díky našim dětem, že místo omalovánek kreslili na kontingenční tabulky a místo pískoviště čekaly u dveří studijního oddělení.“

Druhá část slavnostního ceremoniálu byla věnována předávání jmenovacích dekretů. Pan rektor předal jmenovací dekrety pěti novým docentkám a docentovi z Lékařské fakulty, mezi nimiž jsou odborníci v endokrinologii, biochemii, neurologii, chirurgii a dětském lékařství. Šestým jmenovaným byl docent z Filozofické fakulty, který se specializuje na problematiku organizovaného zločinu a na oblast Severního Kavkazu. Děkovnou řeč za nové docentky a docenty pronesla paní doc. Mgr. Jana Franková, Ph.D. z Lékařské fakulty.

Videozáznam a fotografie jsou k dispozici ke stažení na stránkách Audiovizuální produkce UP (https://avp.upol.cz/ke-stazeni/).

Doktorandské promoce, 12. 12. 2022

Dne 12. prosince proběhly v letošním roce poslední, čtvrté, promoce nových doktorek a doktorů. Slavnostní ceremoniál, který měl dvě části, se konal v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Přítomni byli zástupci čtyř fakult – proděkan Milan Raška (LF), děkan Martin Kubala (PřF), proděkan Stanislav Štěpáník (PdF), proděkan František Chmelík (FTK). V první části ceremoniálu byly předány diplomy dvaceti jedna novým absolventkám a absolventům doktorských studií. Děkovnou řeč za nové doktorky a doktory pronesla Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty. Ve druhé části slavnostního ceremoniálu pak...

...byly předány jmenovací dekrety dvěma novým docentkám Lékařské fakulty a jednomu novému docentovi Přírodovědecké fakulty. Děkovnou řeč za nové docenty pronesla paní doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.

Videozáznam a fotografie jsou k dispozici ke stažení na stránkách Audiovizuální produkce UP.

 

Jak a kde úspěšně publikovat (školení WoS a SCOPUS), 8. 11. 2022, 14:00–15:30

Workshop pro doktorandy a doktorandky z modulu Doctoral SPace, který proběl dne 8. listopadu 2022 od 14:00 do 15:30 ve Studentském klubu (Zbrojnice). Workshop nabídl účastníkům jednoduchý návod, jak a kde mohou úspěšně publikovat výsledky své odborné práce. Také byly představeny metody a postupy, jak správně vybrat nejvhodnější odborný časopis pro svůj rukopis. Upozorní na praktiky a postupy tzv. predátorských vydavatelství a nástroje pro ověření jejich kvality. 

Stres, syndrom vyhoření, psychohygiena pro doktorandy, 25. 10. 2022, 14:00–16:00, Studentský klub Zbrojnice

Workshop se zaměřil zejména na tato témata:

  • Vymezení, příznaky a příčiny vzniku syndromu vyhoření
  • Oblasti života (rodina, péče o blízkého člověka) a profese, kde se setkáváme nejčastěji s psychickým vyhořením
  • Orientační dotazník na zjišťování syndromu vyhoření (sebezkušenostní)
  • Jaké jsou příznaky toho, že se stav psychického vyhoření začíná objevovat?
  • Jaké jsou příznaky, když psychické vyhoření dosahuje akutní úrovně?
  • Jaké jsou příznaky, když se psychické vyhoření stalo chronickým jevem?
  • Životní podmínky, které napomáhají vzniku syndromu vyhoření
  • Jak zabránit a předcházet vzniku syndromu vyhoření

Akademické konference a kde je najít?

Workshop „Akademické konference a kde je najít?“ proběhl dne 4. října 2022 od 15:00 do 16:30 v českém jazyce a od 17:00 do 18:30 v jazyce anglickém. Kurzem prováděl Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil., který je mimo jiné absolventem Univesity of Oxford. Na workshopu jste se mohli dovědět, jak najít a vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření nebo jak nejlépe využít Vaši účast pro další profesní růst. Workshop byl rozdělen do dvou částí. První část byla zaměřena na to, jaké existují typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledávání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Ve druhé, praktické části, jsme se zaměřili na psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice měli příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu. Podělili jsme se také o praktické rady z aktivních účastí na konferencích.

Workshop: Pravidla a plánování vědecké kariéry – co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, 27. 9. 2022, 14:00–17:00, Studentský klub, Zbrojnice

Workshop pro doktorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, kterým provedly Kateřina Cidlinská (FF, UK) a Kateřina Machovcová (AV ČR), byl kombinací interaktivních a přednáškových bloků. Byl tvořen třemi hlavními částmi. Úvodní část byla věnována reflexi formálních a neformálních nároků spojených s akademickou dráhou. Druhá část workshopu byla zaměřena na kritérijní hodnocení akademických pracovníků a postup akademickým kariérním žebříčkem. Hostem této části byl doc. Miroslav Dopita, který hovořil o aktuálních podmínkách pro habilitaci a nově připravovaném kariérním řádu na UP. Třetí část se modelovými příklady věnovala problémům, které mohou během akademické kariéry doktorandek a doktorandů nastat.

Setkání předsedajících oborových rad, 7. 6. 2022

V červnu se v Malé aule Pedagogické fakulty sešli předsedové a předsedkyně oborových rad, aby sdíleli zkušenosti s doktorskými studijními programy na svých pracovištích. Setkání zahájil prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný, který hovořil o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Stanislav Štěpaník představil Doktorskou školu na Pedagogické fakultě, o specificích klinických oborů na Lékařské fakultě mluvil Petr Hluštík. Doktorské studium na Filozofické fakultě představil Jiří Špička, za Přírodovědeckou fakultu promluvil proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek.

Promoce, 6. 6. 2022

V aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byly dne 6. 6. 2022 během promočního ceremoniálupředány diplomy třiceti dvěma novým doktorkám a doktorům, pěti docentům a přiznána práva emeritnímu profesorovi Janu Naušovi z Přírodovědecké fakulty. Promoce byly výjimečné svým rozsahem, neboť se týkaly pěti fakult – lékařské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakulty tělesné kultury. Nejpočetněji byla zastoupena lékařská fakulta, jejíž doktory a doktorky přestavil proděkan profesor Modrianský. Součástí ceremonie byl také proslov MUDr. Renáty Aiglové, Ph.D., která jménem všech čerstvých absolventů a...

...absolventek doktorských studijních programů poděkovala školitelům, studijním referentkám UP, ale také rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří na ceremonii dorazili v hojném počtu. Poděkování za jmenované docenty proslovil docent Pavel Pavlíček, který ve svém proslovu zdůraznil význam výuky akademických pracovníků na vysokých školách. Pan děkan docent Kubala v poslední části ceremonie představil profesora Jana Nauše, který se významně zasloužil o založení samostatné katedry Biofyziky na Přírodovědecké fakultě UP.

 

Akademické konference a kde je najít, 31. 5. 2022

Součástí profesního života každého akademického pracovníka včetně doktorandek a doktorandů je mimo jiné účast na konferencích, sympoziích či vědeckých setkáních. Jak najít/ vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření? A jak nejlépe využít svou účast pro další profesní růst?

Na tyto otázky odpověděl Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil. na workshopu Akademické konference a kde je najít. Workshop byl rozdělen do dvou částí. V první části se se probíraly typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Druhá, praktická část, byla zaměřenávna psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice měli příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu.

Beseda z cyklu "I já jsem byla doktorandkou..." s profesorkou Jitkou Ulrichovou, 10. 5. 2022

Hostem šestého setkání byla prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., která je absolventkou biochemie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity v Brně). V roce 1997 obhájila titul docent v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 titul profesor v témže oboru na domácí lékařské fakultě v Olomouci. Hlavní součástí jejích výzkumných aktivit je studium biologických aktivit přírodních látek. Tomuto tématu se věnovala i v rámci své disertační práce.

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu, 4. 5. 2022 online

O tom, k jakým zkreslením může docházet při nezohlednění perspektivy genderu a pohlaví, pojednává přednáška Genderová dimenze ve vědě a výzkumu. Téma začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI bylo představeno za současného vymezení této problematiky v souladu s požadavky programu Horizont Evropa. Součástí výkladu byly i konkrétní příklady užití genderové dimenze a také přínosy začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje. Prezentace z akce je ke stažení zde.

Zajímavé odkazy

Anketa čtenářů: Průmyslové doktoráty a uplatnění doktorandů

O zavádění průmyslových doktorátů diskutovali odborníci v únoru 2023 u kulatého stolu ve Strakově akademii. Portál Vědavýzkum.cz se zeptal svých čtenářů na jejich názor na dovednosti absolventů doktorského studia, a také na to, jak podle nich mohou vysoké školy přispět k větší konkurenceschopnosti absolventů svých doktorských studijních programů.

 

Jaroslav Miller: Průmyslové doktoráty lze zvládnout i bez legislativních změn

Diskuze o zavedení průmyslových doktorátů v Česku byla na začátku letošního února zahájena kulatým stolem, u kterého se setkali zástupci vlády, vysokých škol i průmyslu. Jak se na takzvané průmyslové doktoráty dívá Jaroslav Miller, náměstek člena vlády z MŠMT ČR, který celé setkání inicioval? Přečtěte si v článku na portálu vědavýzkum.cz

 

Jak zlepšit podmínky českých doktorandů? Zavedením doktorských škol

České doktorské vzdělávání potřebuje zásadní změnu. Tou hlavní by měly být doktorské školy. Shodli se na tom čeští i zahraniční odborníci a odbornice v komuniké, které vydali 15. prosince 2022.

 

V hodnocení doktorandů a doktorandek už bude důležitější projevená zvědavost než počet publikovaných článků.

Přečtěte si rozhovor s Alexandrem Hasgallem z Evropské univerzitní asociace, který vyšel v magazínu Universitas.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)