Doctoral SPace

Univerzitní značka Doctoral SPace sdružuje aktivity určené studujícím v doktorských studijních programech. Podle slov prof. Dušana Lužného, prorektora pro doktorské studijní programy a projekty, jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství, přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí: „Rádi bychom pod novým logem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě.“ 

V rámci Doctoral SPace vzniklo i Grémium doktorandek a doktorandů. Hlavním posláním tohoto apolitického orgánu složeného vždy z jedné zástupkyně a jednoho zástupce doktorandů jednotlivých fakult, by měla být kritická reflexe doktorského studia, která bude vycházet přímo z řad studentů. Grémium má možnost předávat své podněty a nápady při setkáních s prorektorem. 

Aktuální členky a členové Grémia: Mgr. Daniel Pospíšil (PF), Mgr. Bc. Denisa Coufalová (PF), Mgr. Jan Vindiš (FTK), Mgr. Marek Maráček (FTK), Mgr. Markéta Dančová (FF), Mgr. Jakub Martinec (FF), Mgr. Kamil Kotrle (PřF), Mgr. Ivana Pavlů (PřF), Mgr. Renáta Vavérková (FZV), Mgr. Eva Prušová (FZV), Mgr. Jiří Kameník (PdF), Mgr. Lenka Nosková (PdF), Mgr. Michal Štverák (CMTF), Mgr. Radka Žídková (CMTF), Mgr. Jarmila Stanková (LF).

Připravujeme

Shut up&write, 15. 2. 2023, 15:00–16:20

Workshop pro doktorandky a doktorandy UP

Máš problém s prokrastinací? Neumíš si najít čas na psaní nebo tě pořád něco rozptyluje? Přijď na Shut up&write! Tento workshop je nezávazný formát, který nabízí prostor pro klidnou práci v rámci kolektivu, v přátelském a podpůrném duchu. Vždy na začátku si každý účastník stanoví cíle, které by rád stihl během dvou 30-minutových psacích sekcí. Zakázané jsou sociální sítě, e-maily a jiná rozptýlení. Po první sekci následuje pauza na občerstvení, po druhé zhodnocení výsledků. Pro účast je nutné se registrovat, počet účastníků je omezen.

AURORA Virtual Lecture Series 2023

I v tomto semestru pokračujeme v rámci Aliance Aurora v online přednáškách o Společenských výzvách pro studenty doktorského studia, a to v oblastech Digitalizace a Zdraví.

Přednášejícími jsou špičkový odborníci napříč univerzitami Aurory. Pro studenty/vědce je to skvělá příležitost k networkingu se svými zahraničními kolegy nebo k navázání spolupráce na společném vědecko-výzkumném projektu.

Registrovat se je možné na odkaze zde.

Odkaz na hlavní webové stránky.

Rodičem na univerzitě – jak na to?

Jak sladit rodičovství a pracovní či studentský život na univerzitě? Nevyhnutelná otázka, která nemine žádného z rodičů – ať už současných, nebo budoucích. Chtěli bychom, aby byl právě na naší univerzitě souběh těchto dvou světů co nejjednodušší a nejpřirozenější. Pomozte nám a v důsledku i všem ostatním na UP odbourat co nejvíce překážek a úskalí. Své podněty si nenechávejte pro sebe ani v případě, že děti (zrovna) nemáte. ODKAZ ZDE: Přehledný dotazník je otevřený všem.

Proběhlé akce

Promoce, 12. 12. 2022

Dne 12. prosince proběhly v letošním roce poslední, čtvrté, promoce nových doktorek a doktorů. Slavnostní ceremoniál, který měl dvě části, se konal v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Přítomni byli zástupci čtyř fakult – proděkan Milan Raška (LF), děkan Martin Kubala (PřF), proděkan Stanislav Štěpáník (PdF), proděkan František Chmelík (FTK). V první části ceremoniálu byly předány diplomy dvaceti jedna novým absolventkám a absolventům doktorských studií. Děkovnou řeč za nové doktorky a doktory pronesla Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty. Ve druhé části slavnostního ceremoniálu pak byly předány jmenovací dekrety dvěma novým docentkám Lékařské fakulty a jednomu novému docentovi Přírodovědecké fakulty. Děkovnou řeč za nové docenty pronesla paní doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.

Videozáznam a fotografie jsou k dispozici ke stažení na stránkách Audiovizuální produkce UP.

Jak a kde úspěšně publikovat (školení WoS a SCO PUS), 8. 11. 2022, 14:00-15:30

Workshop pro doktorandy a doktorandky z modulu Doctoral SPace, který proběl dne 8. listopadu 2022 od 14:00 do 15:30 ve Studentském klubu (Zbrojnice). Workshop nabídl účastníkům jednoduchý návod, jak a kde mohou úspěšně publikovat výsledky své odborné práce. Také byly představeny metody a postupy, jak správně vybrat nejvhodnější odborný časopis pro svůj rukopis. Upozorní na praktiky a postupy tzv. predátorských vydavatelství a nástroje pro ověření jejich kvality. 

Stres, syndrom vyhoření, psychohygiena pro doktorandy, 25. 10. 2022, 14:00 - 16:00, Studentský klub Zbrojnice

Workshop se zaměřil zejména na tato témata:

  • Vymezení, příznaky a příčiny vzniku syndromu vyhoření
  • Oblasti života (rodina, péče o blízkého člověka) a profese, kde se setkáváme nejčastěji s psychickým vyhořením
  • Orientační dotazník na zjišťování syndromu vyhoření (sebezkušenostní)
  • Jaké jsou příznaky toho, že se stav psychického vyhoření začíná objevovat?
  • Jaké jsou příznaky, když psychické vyhoření dosahuje akutní úrovně?
  • Jaké jsou příznaky, když se psychické vyhoření stalo chronickým jevem?
  • Životní podmínky, které napomáhají vzniku syndromu vyhoření
  • Jak zabránit a předcházet vzniku syndromu vyhoření

Akademické konference a kde je najít?

Workshop „Akademické konference a kde je najít?“ Proběhne dne 4. října od 15:00 do 16:30 v českém jazyce a od 17:00 do 18:30 v jazyce anglickém. Kurzem Vás provede Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil., který je mimo jiné absolventem Univesity of Oxford. Na workshopu se dozvíte, jak najít a vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření nebo jak nejlépe využít Vaši účast pro další profesní růst. Workshop bude rozdělen do dvou částí. V první části se podíváme, jaké existují typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Ve druhé, praktické části, se zaměříme na psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice budou mít příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu. Podělíme se o praktické rady z aktivních účastí na konferencích. Akce je vhodná zejména pro studující magisterských a doktorandských humanitních a sociálně-vědních oborů. V případě zájmu o účast na workshopu v českém jazyce se prosím registrujte zde. V případě zájmu o kurz v anglickém jazyce se můžete registrovat zde nejpozději do 3. října 2022 do 12:00.

Workshop: Pravidla a plánování vědecké kariéry – co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, 27. 9. 2022, 14:00 - 17:00, Studentský klub, Zbrojnice

Workshop pro doktorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, kterým provedly Kateřina Cidlinská (FF, UK) a Kateřina Machovcová (AV ČR), byl kombinací interaktivních a přednáškových bloků. Byl tvořen třemi hlavními částmi. Úvodní část byla věnována reflexi formálních a neformálních nároků spojených s akademickou dráhou. Druhá část workshopu byla zaměřena na kritérijní hodnocení akademických pracovníků a postup akademickým kariérním žebříčkem. Hostem této části byl doc. Miroslav Dopita, který hovořil o aktuálních podmínkách pro habilitaci a nově připravovaném kariérním řádu na UP. Třetí část se modelovými příklady věnovala problémům, které mohou během akademické kariéry doktorandek a doktorandů nastat.

Setkání předsedajících oborových rad, 7. 6. 2022

V červnu se v Malé aule Pedagogické fakulty sešli předsedové a předsedkyně oborových rad, aby sdíleli zkušenosti s doktorskými studijními programy na svých pracovištích. Setkání zahájil prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný, který hovořil o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Stanislav Štěpaník představil Doktorskou školu na Pedagogické fakultě, o specificích klinických oborů na Lékařské fakultě mluvil Petr Hluštík. Doktorské studium na Filozofické fakultě představil Jiří Špička, za Přírodovědeckou fakultu promluvil proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek.

Promoce, 6. 6. 2022

V aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byly dne 6. 6. 2022 během promočního ceremoniálupředány diplomy třiceti dvěma novým doktorkám a doktorům, pěti docentům a přiznána práva emeritnímu profesorovi Janu Naušovi z Přírodovědecké fakulty. Promoce byly výjimečné svým rozsahem, neboť se týkaly pěti fakult – lékařské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakulty tělesné kultury. Nejpočetněji byla zastoupena lékařská fakulta, jejíž doktory a doktorky přestavil proděkan profesor Modrianský. Součástí ceremonie byl také proslov MUDr. Renáty Aiglové, Ph.D., která jménem všech čerstvých absolventů a absolventek doktorských studijních programů poděkovala školitelům, studijním referentkám UP, ale také rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří na ceremonii dorazili v hojném počtu. Poděkování za jmenované docenty proslovil docent Pavel Pavlíček, který ve svém proslovu zdůraznil význam výuky akademických pracovníků na vysokých školách. Pan děkan docent Kubala v poslední části ceremonie představil profesora Jana Nauše, který se významně zasloužil o založení samostatné katedry Biofyziky na Přírodovědecké fakultě UP.

Akademické konference a kde je najít, 31. 5. 2022

Součástí profesního života každého akademického pracovníka včetně doktorandek a doktorandů je mimo jiné účast na konferencích, sympoziích či vědeckých setkáních. Jak najít/ vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření? A jak nejlépe využít svou účast pro další profesní růst?

Na tyto otázky odpověděl Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil. na workshopu Akademické konference a kde je najít. Workshop byl rozdělen do dvou částí. V první části se se probíraly typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Druhá, praktická část, byla zaměřenávna psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice měli příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu.

Beseda z cyklu "I já jsem byla doktorandkou..." s profesorkou Jitkou Ulrichovou, 10. 5. 2022

Hostem šestého setkání byla prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., která je absolventkou biochemie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity v Brně). V roce 1997 obhájila titul docent v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 titul profesor v témže oboru na domácí lékařské fakultě v Olomouci. Hlavní součástí jejích výzkumných aktivit je studium biologických aktivit přírodních látek. Tomuto tématu se věnovala i v rámci své disertační práce.

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu, 4. 5. 2022 online

O tom, k jakým zkreslením může docházet při nezohlednění perspektivy genderu a pohlaví, pojednává přednáška Genderová dimenze ve vědě a výzkumu. Téma začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI bylo představeno za současného vymezení této problematiky v souladu s požadavky programu Horizont Evropa. Součástí výkladu byly i konkrétní příklady užití genderové dimenze a také přínosy začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje. Prezentace z akce je ke stažení zde.

Zajímavé odkazy

Jak zlepšit podmínky českých doktorandů? Zavedením doktorských škol

České doktorské vzdělávání potřebuje zásadní změnu. Tou hlavní by měly být doktorské školy. Shodli se na tom čeští i zahraniční odborníci a odbornice v komuniké, které vydali 15. prosince 2022.

 

V hodnocení doktorandů a doktorandek už bude důležitější projevená zvědavost než počet publikovaných článků.

Přečtěte si rozhovor s Alexandrem Hasgallem z Evropské univerzitní asociace, který vyšel v magazínu Universitas.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)