Věda a výzkum

Vědecká centra

CATRIN

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN) je vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl integrací vědeckých týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) s cílem úzce propojit vědecké kapacity v oblasti biomedicíny, nanotechnologií, nových materiálů, výzkumu rostlin či biotechnologií a ještě úspěšněji čelit  globálním výzvám současného světa, k nimž patří například dopady klimatických změn, boj s novými typy patogenů, diagnostika a léčba civilizačních onemocnění, odvrácení hrozící potravinové krize, získávání a ukládání „zelené“ energie, zajištění dostatku pitné vody, ochrana životního prostředí a řada dalších.

Ústav molekulární a translační medicíny

Ústav je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

CATRIN – RCPTM je vědecké centrum zaměřené na nanomateriálový a chemický výzkum. Navazuje na zkušenosti a výsledky Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které bylo založeno v roce 2010. CATRIN – RCPTM se zaměřuje na vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro získávání a ukládání energie, environmentální aplikace, katalýzu, pro uplatnění v biomedicíně i biotechnologiích. Výzkum zahrnuje širokou škálu nízkodimenzionálních uhlíkových materiálů, 2D nanostruktur, kvantových teček a materiálů na bázi kovů s unikátními magnetickými, optickými, elektrickými či biologickými vlastnostmi.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

CRH je společným pracovištěm Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Jedna z jeho součástí, spojená s UP, je od roku 2020 součástí vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci – Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN).  Jednou z velkých výzev, na něž zdejší vědci zaměřují svoji pozornost, je zmírnění dopadů klimatických změn a odvrácení hrozící potravinové krize pomocí udržitelného zemědělství. Pomocí moderních metod molekulární biologie a genetického inženýrství proto hledají cesty pro šlechtění zemědělských plodin nejen s vyššími výnosy, ale také větší odolností vůči suchu, výkyvům počasí, chorobám a škůdcům nebo vyšším obsahem zdraví prospěšných látek.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

VTP UP je centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Podporuje vznik start-up a spin-off firem s důrazem na využití potenciálu UP. Zpřístupňuje nové technologie a propojuje firmy se světem UP.

Center of Evidence-based Education & Arts Therapies - A JBI Affiliated Group

Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc vzniklo The Center of Evidence-based Education & Arts Therapies - A JBI Affiliated Group, které se specializuje na vzdělávání, speciální pedagogiku a umělecké terapie. Centrum spolupracuje s Národním centrem pro zdravotnictví založené na důkazech a translaci znalostí v Brně (Cochrane Czech Republic, Czech Evidence-Based Healthcare Centre: Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Masarykova univerzita GRADE Centre).

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (CPRVC) je certifikovaným vysokoškolským pracovištěm zabývajícím se prevencí rizikového chování spojeného s používáním informačních a komunikačních technologií dětmi, zejména kyberšikany, kybergroomingu, kybernetického stalkingu, hoaxu a spamu, sextingu, metod sociálního inženýrství, problematikou sdílení osobních informací prostřednictvím sociálních sítí a dalších nebezpečných komunikačních technik . Realizuje vzdělávací, výzkumnou, preventivní a intervenční činnost. Centrum se také zaměřuje na pozitivní využívání moderních IT technologií dětmi i dospělými.


Další vědecká a výzkumná pracoviště můžete najít zde.

Projekty a granty

Veškeré poradenství a informace k projektům poskytuje Projektový servis Univerzity Palackého. Metodičky a metodici Vám pomohou zorientovat se ve výzvách a pomohou s administrativním a finančním vedením. Projektový servis rovněž pořádá workshopy a školení. V neposlední řadě se na webových stránkách projektového servisu se také dozvíte o aktuálních výzvách. (Projektový servis UP (psup.cz))

Pro doktorandky a doktorandy jsou určeny grantové projekty interní soutěže Univerzity Palackého IGA IGA - grantové projekty | Projektový servis UP (psup.cz). Z externích grantových soutěží mohou doktorandi a doktorandky využít zejména juniorské výzvy Grantové agentury České republiky, Technologické agentura České republiky a vybrané výzvy programu Horizont Evropa.

Zahraniční mobilita a financování

ERASMUS+

ERASMUS+ nabízí kromě samotných zahraničních výjezdů i podpůrné online aktivity. Dále program podporuje spolupráci mezi organizacemi a institucemi. Více.

Zahraniční praktické stáže Aurora

Aurora je jednou ze 41 Evropských univerzitních aliancí a je založená na pevných a velmi dobrých vztazích mezi členskými institucemi. Studujícím nabízí například praktické stáže ve vybraných hostitelských organizacích a krátkodobé studijní pobyty na partnerských univerzitách. Kromě samotných stáží mohou studující doktorských studijních programů využít zimní a letní školy konané na různých místech nebo využít oponenturu dizertace zahraničními školiteli či školitelkami z konsorcia univerzit Aurory. Díky členství Univerzity Palackého v Auroře mohou studující absolvovat vybrané workshopy, semináře nebo školení, které jednotlivé univerzity pořádají a rozhodly se je zpřístupnit. Aktuální nabídky akcí a výzev jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Aurory Univerzity Palackého www.aurora.upol.cz v sekci News.

Stipendijní program UP

V případě zájmu o pracovní stáž v zemích, které nejsou programovými zeměmi ERASMU+, se nabízí možnost využití stipendijního program Univerzity Palackého.
Více.

Fulbrightova komise

Stipendijní programy zaměřené na vzdělávací výměnu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Díky Fulbrightovu stipendiu mohou akademici a akademičky absolvovat nejen vědeckou, ale i pedagogickou stáž ve Spojených státech amerických. Stipendisté a stipendistky žádají o stipendium přímo Fulbrightovu komisi. Nejlepší vizitkou Fulbrightova stipendia je velké množství excelentních vědkyň a vědců, kteří Fulbrightovo stipendium využili. Více na https://iro.upol.cz/dalsi-programy/fulbright/ 

Merillův program 

Semestrální či roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný partnerskými školami v USA a dofinancovaný z dalších zdrojů, např. Erasmus+, UP a v neposlední řadě vlastních zdrojů studenta. 

Možnosti studentů Lékařské a Právnické fakulty UP jsou výrazně omezeny nabídkou programů vybraných amerických škol a vyšší finanční nákladností studia lékařských a právnických oborů. Studium nevede k získání žádného akademického titulu. Garantem Merrillova programu na Univerzitě Palackého je rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Administrací programu je pověřeno Zahraniční oddělení UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP.

Aktuální informace k výzvě naleznete zde Zahraniční oddělení: Merrillův program: Zahraniční oddělení (upol.cz).

Další instituce podporující zahraniční mobility

Dům zahraniční spolupráce

Je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Mezi hlavní cíle organizace patří usnadnění mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a podpora zapojení co nejobsáhlejšího spektra jedinců a institucí do mezinárodních aktivit. Dům zahraniční spolupráce je tedy zejména informační, poradenskou a analytickou institucí, poskytující služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání.  DZS spravuje za ČR dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR - Rakousko, Barrandův stipendijní program, CEEPUS, Fondy EHP a mnoho dalších.

AIA

Akademická informační agentura, která podává informace o nabídkách MŠMT vztahujících se k stipendijním pobytům v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty/ky a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty/ky středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí. Každoročně také vydává katalog stipendijních nabídek s popisem jednotlivých druhů pobytů.

Výjezdy a pobyty AKTION

Program AKTION poskytuje stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomových, disertačních nebo habilitačních prací, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studujícími (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Barrandův stipendijní program

Barrandův stipendijní program zprostředkovává krátkodobé stáž i pro studenty/ky pod dvojím vedením, tzv. cotutelle, a to ve všech vědních oborech. Program rozšiřuje dosavadní program výzkumných pobytů pro české studenty doktorského studia do Francie a za stejných podmínek nově nabízí možnost studia v Česku i francouzským studentům a studentkám.  Hlavním posláním programu je podpora spolupráce českých a francouzských vysokých škol a vědeckých pracovišť, umožnit týmům a studujícím sdílet dobrou praxi a podpořit vzájemnou spolupráci. 

CEEPUS            

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Do programu jsou aktuálně zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Program je určen pro pregraduální studující od ukončeného druhého semestru, postgraduální studující a akademické pracovníky. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Více informací naleznete zde.

Kontakty na referentky na zahraničních odděleních jednotlivých fakult

Cyrilometodějská teologická fakulta
Mgr. Petra Hubená
Univerzitní 22, dveře č. 3.09
Na Hradě 5, dveře č. 3.07 (po domluvě)
tel.: 585 637 340
email: petra.hubena@upol.cz

Lékařská fakulta
Ing. Petra Nakládalová - Erasmus+: petra.nakladalova@upol.cz 
Hněvotínská 3, dveře č. 2.094

Jana Osmani - ostatní: jana.osmani@upol.cz
Hněvotínská 3, dveře č. 2.094
tel.: 585 632 015, 585 632 017

Filozofická fakulta
Mgr. Jana Hořáková
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
(mezinárodní smlouvy, incoming exchange students)
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 496
e-mail: simona.cerna@upol.cz 

Přírodovědecká fakulta
Dana Gronychová
17. listopadu 12, dveře č. 1.005
tel.: 585 634 058
e-mail: dana.gronychova@upol.cz

Pedagogická fakulta
Mgr. Jana Dostálová
Žižkovo nám. 5, dveře č. 2.45C
tel.: 585 635 007
e-mail: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
Žižkovo nám. 5, dveře č. 3.43
tel.: 585 635 907
e-mail: dagmar.zdrahalova@upol.cz 

Fakulta tělesné kultury
Mgr. Sabina Kubisová (vyjíždějící studenti & zaměstnanci)
tř. Míru 117, dveře č. 3.18
tel.: 585 636 352
e-mail: sabina.kubisova@upol.cz 

Mgr. Tereza Havlová (přijíždějící studenti & zaměstnanci)
tř. Míru 117, dveře č. 4.06
tel.: 585 636 046
e-mail: tereza.havlova@upol.cz 

Právnická fakulta
Mgr. Radana Kuncová
Tř. 17. listopadu 8, dveře č. 2.13
tel.: 585 637 675
e-mail: radana.kuncova@upol.cz

Mgr. Tetiana Arkhangelska Ph.D.
Třída 17. listopadu 8, dveře č. 2.13
tel.: +420 585 637 514
e-mail: tetiana.arkhangelska@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd
Ing. Irena Jedličková
Hněvotínská 3, dveře č. 2.020
tel.: 585 632 857
e-mail: irena.jedlickova@upol.cz 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)