Poradenství

Vyskytne-li se při studiu jiný problém než studijní, je třeba jej řešit. V rámci univerzity existuje řada poradenských center, jejichž služeb mohou zdarma využít všichni studenti. Najdete zde zasvěcené odborníky na právo, pedagogiku, psychologii, zdravý životní styl či poradce v duchovní oblasti. Cenné informace a rady zde najdou v centrech také lidé se speciálními vzdělávacími potřebami. Získat můžete i instrukce o studiu v zahraničí. 

Karierní centrum

Chcete-li se hned od prvního ročníku zapojit do poutavých, ale současně i poučných a pro Vaši budoucnost přínosných aktivit? Nebo chcete rovnou cíleně pracovat sami na sobě či své budoucí kariéře? Zajděte do Kariérního centra ve Zbrojnici. Je tady pro Vás připravena spousta seminářů, workshopů, přednášek i možností najít si brigádu, stáž nebo si vyzkoušet na vlastní kůži pohovor na nečisto. 

Kontakt:
Karierní centrum UP
Biskupské náměstí 1, Olomouc 
e-mail: kariernicetrum@upol.cz 
web: kariernicentrum.upol.cz

Podpora studentů se specifickými potřebami

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP koncipuje a zajišťuje systém, který pomáhá vyrovnávat příležitosti ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení či znevýhodnění. Našim cílem je zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu.

Kontakt:
e-mail: lucia.pastierikova@upol.cz
web: www.cps.upol.cz

Studentská právní poradna

Právní pomoc je poskytována studenty pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat. Právní pomoc je poskytována osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc tj. právní pomoc advokáta. Studentská právní poradna neposkytuje právní pomoc v oblasti trestního a obchodního práva.

Kontakt:
Telefonický kontakt do kanceláře Studentské právní poradny je 585 637 616. Telefonický kontakt lze využít hlavně pro účely informativní! Právní poradenství po telefonu zásadně neposkytujeme. Na úvodní schůzku doporučujeme klientům se objednat.
Kancelář Studentské právní poradny najdete na adrese Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17 listopadu 8, Olomouc, budova A (za vrátnicí vlevo).
Otevírací doba Studentské právní poradny: pondělí až čtvrtek 8:00 — 16:30

Informace pro klienty Studentské právní poradny

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie FF UP: Martin Dolejš, Leona Jochmannová, Marek Kolařík, Martin Kupka, Kateřina Palová, Helena Pipová, Irena Sobotková, Jaroslava Suchá, Matúš Šucha.

Důležité upozornění: Poradna je určena primárně pro studenty filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studenty lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty. Studenti pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách.

Možnost objednání na tel. čísle 585 633 501 nebo přímo u poradců (e-mailem, telefonicky). Poradenství je bezplatné.

Metodika psychologické poradny

Vysokoškolská psychologická poradna

VPP působí při Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP. Terapeuty jsou členové katedry dle volby klienta. V krizové situaci se obracejte přímo na jednotlivé pracovníky katedry.
Kontakt:
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
e-mail: michaela.pugnerova@upol.cz 
tel.: 585 635 211

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Cílem poradny je poskytování standardních i nadstandardních poradenských služeb v oblasti sociálně-právní a úzká spolupráce při řešení problémů s Vysokoškolskou psychologickou poradnou při Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP, primárně pro studenty a zaměstnace PdF UP v Olomouci, pouze výjimečně pro jiné osoby.
Činnost poradny garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií.

Centrum poradenské služby CMTF

Centrum poradenské služby Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF. Více na webových stránkách CMTF. 

Zdraví a zdravý životní styl

Poradnu a konzultační středisko k otázkám zdraví a zdravého životního stylu provozuje Centrum výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci. Cílem je poskytnout studentům Pedagogické fakulty, ale i dalších fakult Univerzity Palackého v Olomouci, odborné konzultace a poradenství v oblastech primární prevence, výživy, poruch příjmu potravy, ochrany reprodukčního zdraví atp. 

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,     
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení, prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,     
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,     
 • pohybová aktivita,     
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,     
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu. 

Konzultační den: středa 11,00–12,00 hod.
V jiných termínech je konzultace možná po předchozím objednání. 

Kontaktní místo:
pracovna Centra výzkumu zdravého životního stylu 
Pedagogická fakulta UP v Olomouci 
Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc 
3. poschodí, dveře č. 4.48 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 
tel.: 585 635 512, 777 173 551 
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz

Profesně poradenské centrum FF

Nabízí studentům kreditované praxe, zahraniční pracovní stáže programu Euroculture, spolupracuje se zaměstnavateli za účelem zpracování diplomových prací, spolupracuje na projektech a poskytuje konzultace projektových záměrů. 

Profesně poradenské centrum FTK

Jako součást oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky, nabízí studentům a zaměstnancům UP služby v těchto oblastech:

 • Studijní poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Profesní poradenství
 • Sportovní poradenství
 • Poradenství pro zpřístupňování studia

Informace podává Bc. Hana Wittková, která taktéž zajišťuje kontakt na vybraného psychologa (dle charakteru problému). 

Kontakt:
Oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky FTK UP Olomouc
tř. Míru 115, 771 11 Olomouc (budova děkanátu)
tel.: 585 636 366, fax: 585 632 899
e-mail: hana.wittkova@upol.cz   
Diagnostické, poradenské a terapeutické služby (dle potřeby klienta) zajišťují členové Katedry kinantropologie a společenských věd:
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., klinická psycholožka

Poradenství pro studenty a absolventy PřF

Poskytované služby: 

 • Personální a pracovně právní poradenství pro studenty, absolventy a zaměstnance PřF UP
 • Zprostředkování dlouhodobých a krátkodobých pracovních míst, praxí, stáží, stínování pozic u zaměstnavatelů se specializací na přírodovědné obory fakulty
 • Podpora studentů v získání praxe v oboru během studia i při adaptaci v zaměstnání
 • Spolupráce se zaměstnavateli přírodovědných oborů, databáze zaměstnavatelů, organizace setkání zaměstnavatelů se studenty/budoucími absolventy pod názvem OKNO DO PRAXE, zprostředkování zkušeností absolventů z praxe
 • Předmět BEZ PRAXE DO PRAXE I. a II. s praxí u zaměstnavatelů přírodovědných oborů www.pda.upol.cz
 • Organizace návštěv u zaměstnavatelů spojených s exkurzí pro studenty PřF
 • Zveřejňování poptávek studentů na trhu práce a nabídek zaměstnání pro studenty a absolventy PřF
 • Monitoring trhu práce
 • Systematická práce s absolventy PřF a vedení webové stránky absolventů PřF www.absolventiprf.upol.cz
 • Realizace dotazníkových šetření studentů a absolventů PřF

Kontakty:

Mgr. Dagmar Petrželová
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
tel.: 585 634 003
www.kariernicentrum.upol.cz/text-9

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.). Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí.
E-Bezpečí zabezpečuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.
Důležité odkazy:
Centrum PRVoK (www.prvok.upol.cz)
Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
Online poradna (www.napisnam.cz)
Kontakty:
E-mail 1: prvok@upol.cz 
E-mail 2: info@e-bezpeci.cz  
Telefon 1 (mobil): +420 773 470 997 
Telefon 2 (mobil): +420 777 146 808
Telefon (pevná): +420 585 635 601 (út-čt)

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zajišťuje transfer technologií mezi univerzitou a komerční sférou. Jeho podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím firmám. Studentům nabízí konzultace diplomových prací z ekonomie nebo příbuzných oborů. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity za výhodných podmínek. Více...

Projektový servis UP

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností. 

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

 • komplexní služby pro předkladatele projektů; 
 • projektové poradenství; 
 • administrativní a finanční vedení projektů; 
 • vzdělávání, lektorování. 

Více na www.psup.cz.