Poradenství

Vyskytne-li se při studiu jiný problém než studijní, je třeba jej řešit. V rámci univerzity existuje řada poradenských center, jejichž služeb mohou zdarma využít všichni studenti. Najdete zde zasvěcené odborníky na právo, pedagogiku, psychologii, zdravý životní styl či poradce v duchovní oblasti. Cenné informace a rady zde najdou v centrech také lidé se speciálními vzdělávacími potřebami. Získat můžete i instrukce o studiu v zahraničí. 

Kariéra a uplatnění absolventů

Karierní centrum UP

Chcete-li se hned od prvního ročníku zapojit do poutavých, ale současně i poučných a pro vaši budoucnost přínosných aktivit? Nebo chcete rovnou cíleně pracovat sami na sobě či své budoucí kariéře? Zajděte do Kariérního centra ve Zbrojnici. Je tady pro vás připravena spousta seminářů, workshopů, přednášek i možností najít si brigádu, stáž nebo si vyzkoušet na vlastní kůži pohovor na nečisto.

Kontakt:
Karierní centrum UP
Biskupské náměstí 1, Olomouc
(vstup přes Coffee Library)
tel.: 585 631 054
e-mail: kariernicetrum@upol.cz
web: kariernicentrum.upol.cz

Profesně poradenské centrum FTK

Profesně poradenské centrum FTK nabízí jako součást oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky studentům a zaměstnancům UP služby v těchto oblastech:

 • Studijní poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Profesní poradenství
 • Sportovní poradenství
 • Poradenství pro zpřístupňování studia

Informace podává Bc. Hana Wittková, která taktéž zajišťuje kontakt na vybraného psychologa (dle charakteru problému). Diagnostické, poradenské a terapeutické služby (dle potřeby klienta) zajišťují členové katedry kinantropologie a společenských věd: Mgr. Michal Šafář, Ph.D. a klinická psycholožka PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Kontakt:
Oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky FTK UP
tř. Míru 115, 771 11 Olomouc (budova děkanátu)
tel.: 585 636 366, fax: 585 632 899
e-mail: hana.wittkova@upol.cz  

Poradenství pro studenty a absolventy PřF

Profesně poradenské centrum spolupracuje prioritně se studenty své fakulty a zaměstnavateli přírodovědných oborů. Z největší části se věnuje podpoře realizací odborných praxí a stáží studentů během studia, aby jim usnadnilo získání pracovních zkušeností pro budoucí zaměstnání, pomohlo v orientaci na trhu práce, získat hodnotný řádek do životopisu. Centrum podporuje absolventy při hledání pracovního uplatnění. Je partnerem pro zaměstnavatele, kteří mají zájem nakontaktovat a získat studenty přírodovědných oborů. Všechny níže popsané aktivity jsou s těmito zájmy úzce propojené.

Poskytované služby:

 • Personální a pracovně právní poradenství pro studenty, absolventy a zaměstnance PřF
 • Zprostředkování dlouhodobých a krátkodobých pracovních míst, praxí, stáží, stínování pozic u zaměstnavatelů se specializací na přírodovědné obory fakulty
 • Podpora studentů v získání praxe v oboru během studia i při adaptaci v zaměstnání
 • Spolupráce se zaměstnavateli přírodovědných oborů, databáze zaměstnavatelů, organizace setkání zaměstnavatelů se studenty/budoucími absolventy pod názvem OKNO DO PRAXE, zprostředkování zkušeností absolventů z praxe
 • Předmět BEZ PRAXE DO PRAXE I. a II. s praxí u zaměstnavatelů přírodovědných oborů www.pda.upol.cz
 • Organizace návštěv u zaměstnavatelů spojených s exkurzí pro studenty PřF
 • Zveřejňování poptávek studentů na trhu práce a nabídek zaměstnání pro studenty a absolventy PřF
 • Monitoring trhu práce
 • Systematická práce s absolventy PřF a vedení webové stránky absolventů PřF
 • Realizace dotazníkových šetření studentů a absolventů PřF

Kontakty:
Mgr. Dagmar Petrželová
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
tel.: 585 634 003

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP koncipuje a zajišťuje systém, který pomáhá vyrovnávat příležitosti ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení či znevýhodnění. Našim cílem je zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu.

Psychologické a právní poradenství

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie FF UP.
Poradna je určena primárně pro studenty filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studenty lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty. Studenti pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách.

Kontakt:
tel.: 585 633 501
webové stránky

Vysokoškolská psychologická poradna

Poradna působí při Katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP. Terapeuty jsou členové katedry dle volby klienta. V krizové situaci se obracejte přímo na jednotlivé pracovníky katedry.

Kontakt:
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
e-mail: michaela.pugnerova@upol.cz 
tel.: 585 635 211
webové stránky

Vysokoškolská sociálně-právní poradna PdF

Cílem poradny je poskytování standardních i nadstandardních poradenských služeb v oblasti sociálně-právní a úzká spolupráce při řešení problémů s Vysokoškolskou psychologickou poradnou při Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP, primárně pro studenty a zaměstnace Pedagogické fakulty UP, pouze výjimečně pro jiné osoby. Činnost poradny garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF.

Kontakt:
tel.: 585 635 414, 585 635 514
e-mail: zdenka.novakova@upol.cz, dagmar.pitnerova@upol.cz
webové stránky

Centrum poradenské služby CMTF

Centrum poradenské služby Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Poradenské služby se poskytují v těchto oblastech:

 • Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských
 • Poradenství v záležitostech studia na CMTF, volby studijních programů, nostrifikace, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání
 • Informace o možnostech studia v zahraničí

Kontakt:
webové stránky

Studentská právní poradna

Právní pomoc je poskytována studenty pod vedením vyučujících PF UP nebo právníků z praxe. Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat. Studentská právní poradna se zaměřuje na širokou škálu právních problémů, nejčastěji v oblasti občanského práva, rodinného práva, exekucí a insolvencí.

Kontakt:
Kancelář Studentské právní poradny
tř. 17 listopadu 8, Olomouc, budova B
email: studentskapravniporadna@upol.cz
tel.: 585 637 616

Doporučujeme se předem objednat. Objednávat se lze telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.
Studentská právní poradna

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.). Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projektu E-Bezpečí.
E-Bezpečí se věnuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.

Kontakty:
E-mail 1: prvok@upol.cz 
E-mail 2: info@e-bezpeci.cz  
Telefon 1 (mobil): 773 470 997 
Telefon 2 (mobil): 777 146 808
Telefon (pevná): 585 635 601 (út-čt)

Důležité odkazy:
Centrum PRVoK: www.prvok.upol.cz
Projekt E-Bezpečí: www.e-bezpeci.cz
Online poradna: www.napisnam.cz

Zdraví a životní styl

Poradna a konzultace v oblasti zdraví a zdravého životního stylu

Poradnu a konzultační středisko k otázkám zdraví a zdravého životního stylu provozuje Centrum výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci. Cílem je poskytnout studentům Pedagogické fakulty, ale i dalších fakult Univerzity Palackého v Olomouci, odborné konzultace a poradenství v oblastech primární prevence, výživy, poruch příjmu potravy, ochrany reprodukčního zdraví a podobně. 

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,     
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení, prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,     
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,     
 • pohybová aktivita,     
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,     
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu. 

Konzultační den: středa 11:00–12:00 hod.
V jiných termínech je konzultace možná po předchozím objednání. 

Kontaktní místo:
pracovna Centra výzkumu zdravého životního stylu 
Pedagogická fakulta UP v Olomouci 
Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc 
3. poschodí, dveře č. 4.48 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 
tel.: 585 635 512, 777 173 551 
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz

Podpora podnikání a projektů

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zajišťuje transfer technologií mezi univerzitou a komerční sférou. Jeho podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím firmám. Studentům nabízí konzultace diplomových prací z ekonomie nebo příbuzných oborů. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how univerzity za výhodných podmínek.

Kontakt:
Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
tel.: 585 631 420
e-mail: vtp@upol.cz
otevírací doba: po-pá 7:30-16:00
web: www.vtpup.cz

Projektový servis UP

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností. 

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

 • komplexní služby pro předkladatele projektů; 
 • projektové poradenství; 
 • administrativní a finanční vedení projektů; 
 • vzdělávání, lektorování. 

Kontakt:
Projektový servis UP
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 417
email: info@psup.cz

web: www.psup.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)