Vyrozumění dotčených osob v žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pátek 1. prosinec 2023, 13:41

Dne 20. 11. 2023 byla doručena Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) jako povinnému subjektu dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) žádost, která byla žadatelem dne 27. 11. 2023 doplněna. Žadatel se žádostí domáhá poskytnutí sdělení výše mezd všech vedoucích kateder na Filozofické fakultě UP a rovněž na Pedagogické fakultě UP za kalendářní rok 2022, a to včetně osobního ohodnocení, odměn a grantů, tedy celkový roční objem vyplacených mezd za jednotlivé osoby, tak jak bylo realizováno v rámci obdobné žádosti na informace o mzdách vedoucích kateder PřF UP. Nepožaduje tedy personalizovanou informaci. 

Žadatel splnil pravidla podání žádosti, a žádost jsme posoudili tak, že nejde uplatnit žádnou ze zákonných výjimek pro neposkytnutí informace, a zatím máme za to, že jsme povinni požadované informace poskytnout (žádost nenaplňuje jednu ze zákonných výjimek pro neposkytnutí informace). 

Dle § 20 odst. 4 písm. d) InfZ ve spojení s § 4 odst. 4 a § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumíváme o této žádosti dotčené osoby. 

Dotčené osoby se mohou k této žádosti vyjádřit. Předmětem vyjádření může být cokoli, co považuje dotčená osoba za vhodné uvést. Zejména může být obsahem nesouhlas s poskytnutím požadovaných informací žadateli a odůvodnění takového nesouhlasu, případně naopak lze udělit výslovný souhlas s poskytnutím informací, kterými UP disponuje a které se dotčených osob týkají. Lze pochopitelně uvést i jakékoli další relevantní skutečnosti, které by z pohledu dotčené osoby měly být UP známy při rozhodování o tom, zda požadované informace je třeba dle InfZ poskytnout. UP jakožto povinný subjekt není vázán náhledem dotčené osoby na věc, je však povinen ke všemu, co dotčená osoba sdělí, řádně přihlédnout. Pochopitelně platí, že možnost vyjádřit se k uvedeným skutečnostem je právem dotčené osoby, které dle uvážení dotčená osoba můžete a nemusíte realizovat.

Zdvořile tedy žádáme dotčené osoby o případné vyjádření emailem na adresu asistentek Právního oddělení UP do pátku 8. 12. 2023. 

Nad výše uvedené uvádíme, že informace bude poskytnuta v anonymizované podobě. Pokud se jako dotčená osoba chcete seznámit s identitou žadatele, obraťte se prosím na Právní oddělení UP. 

Způsob vyřízení žádosti bude zveřejněn na úřední desce UP v záložce Poskytování informací na UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)