Upřesnění k náležitostem „zákazu kontaktní výuky na UP“

Středa 11. březen 2020, 11:20 – Text: OK

Seznamte se s podrobnostmi a náležitostmi zákazu kontaktní výuky na Univerzitě Palackého v Olomouci, který v souvislosti s mimořádným opatřením vlády vstoupil v platnost dne 11. 3. 2020.

Kontaktní výukou na UP se rozumí zejména:

 • přednášky;
 • cvičení;
 • semináře;
 • kurzy;
 • praxe;
 • laboratorní práce;
 • exkurze;
 • konzultace;

a dále též:

 • zápočty;
 • kolokvia;
 • zkoušky (tj. zkoušky, státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, státní rigorózní zkoušky, obhajoby závěrečných kvalifikačních prací, obhajoby rigorózních pracích).

V souvislosti se zákazem kontaktní výuky na UP je v případě studentů jakéhokoliv typu studijního programu nutné důkladně rozlišit činnosti konané v roli „student“ a v roli „zaměstnanec“. Opatření přijaté vedením UP pak cílí pouze na výše zmiňované demonstrativním výčtem vyjmenované formy kontaktní výuky (role „student“). V případě pochybností o oprávněnosti činnosti je nutné se vždy přiklonit k variantě, že se daná činnost realizovat nebude.

Je pak na zvážení vedoucího pracoviště, zda jím přidělená práce konaná zaměstnancem nebo v roli „zaměstnance“ je nezbytně nutná v tuto danou chvíli.

V případě, že student UP vykonává kontaktní výuku a jakoukoliv jinou činnost mimo UP ve spolupráci s jinou organizací (např. AV ČR), pak se řídí pokyny této organizace. UP je oprávněna ovlivňovat činnost a dění pouze na půdě UP.

Upozorňujeme, že uvedené informace mohou být na základě vývoje situace průběžně aktualizovány, sledujte prosím stránky upol.cz/covid-19 opakovaně.

Zpět