Neuropatolog František Koukolík hovořil o nenápadně probíhající neurovědecké revoluci

Úterý 27. listopad 2018, 8:35 – Text: OK

Olomouc (26. listopadu 2018) Na vývoj a fungování lidského mozku, jeho rozvoj v prenatálním období, studium lidského jednání a rozhodování i na novinky v neurovědeckém výzkumu byla zaměřena výroční přednáška k poctě J. L. Fischera, kterou dnes v zaplněné Kapli Božího těla Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci pronesl uznávaný neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík.

Neuropatologa Františka Koukolíka přivítal při zahájení pětadvacáté Fischerovské přednášky rektor Jaroslav Miller. Poté ho v laudátiu představil děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, který vyzdvihl nejen jeho přínos lékařství a vědě, ale i jeho mezioborový přesah. „Často tím, co nás při řešení problémů posune dále, je pohled na věc z jiné strany. František Koukolík svým působením pomohl rozvinout i mnohé jiné obory než ten svůj,“ řekl Kubala.

František Koukolík, který je absolventem Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, svou přednášku nazval Funkční systém lidského mozku. Hovořil o nenápadně probíhající neurovědecké revoluci i konektomice, která se snaží podrobně zmapovat, jak jsou vzájemně pospojovány neurony v mozkové kůře. „Prvky nebo pilíři té revoluce jsou zejména funkční zobrazovací metody a zavedení konektomiky, konektomické neurovědy a celá matematická analýza, která je s tím spjata, zejména užití teorie grafů. Pokusil jsem se popsat, jak se tyto metody užívají ve výzkumu normy lidského myšlení a ve výzkumu některých větví lidské patologie s přesahem do věd, které jsou už stranou,“ uvedl František Koukolík.

František Koukolík v přednášce zmínil i neuroekonomii, což je obor, který se zabývá studiem lidského jednání a rozhodování, schopností výběru mezi více alternativami a volbou optimálního postupu v určité situaci z pohledu mozkové činnosti.

Od roku 1983 do roku 2013 byl František Koukolík primářem oddělení patologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. Získal cenu Akademie věd ČR za popularizaci vědy, Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti a ocenění Čestné uznání mu udělila i Mensa České republiky. V roce 2018 byl jmenován Rytířem lékařského stavu. V současné době se František Koukolík věnuje zejména popularizaci svého oboru, a to se značným přesahem do společenských otázek.

Výroční přednášku Univerzita Palackého organizuje zpravidla jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti svého profesora Josefa Ludvíka Fischera. Tradice výroční přednášky se odvíjí od roku 1994, kdy ji při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity přednesl prezident Katolické univerzity v Eichstättu Mikuláš Lobkowicz. František Koukolik byl pětadvacátým hostem Fischerovské přednášky.

Kontaktní osoba:
Šárka Chovancová | redaktorka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz| M: 776 095 547

Zpět