Naposledy se ve svém funkčním období sešel Akademický senát UP

Ilustrační foto:
Vojtěch Duda
Čtvrtek 10. září 2020, 8:39 – Text: (red)

V prodlouženém funkčním období, které stávající Akademický senát UP nabyl s odkazem na koronavirové události, se vrcholný orgán Univerzity Palackého sešel naposledy ve velké zasedací místnosti rektorátu. Na svém devětadvacátém zasedání se věnoval budoucímu ustavení a fungování Etické komise UP, výsledkům interního auditu i novelám vnitřních předpisů a řádu.

Vzhledem k širšímu zájmu akademické obce o jednotlivé body tohoto jednání a s ohledem na zdravotní prevenci před pandemií covid-19 nabídla Univerzita Palackého všem zájemcům přímý přenos jednání na internetu.

V úvodu jednání se senátoři shodli na změně pořadí bodů projednávání, dokument s názvem Novela č. 1 Řádu o nakládání s majetkem UP byl na žádost rektora UP z jednání stažen.

V závěru zasedání se senát zamýšlel také nad budoucím fungováním Konfuciova institutu na UP.

Končícímu senátu, který ve velké zasedací místnosti zasedal v letech 2017–2020, rektor UP Jaroslav Miller na závěr poděkoval za odvedenou práci. Tu zhodnotil i jeho stávající předseda Jiří Langer.

„Stávající senát měl tu čest projít neskutečně náročným obdobím a jsem rád, že jsme jej ustáli. Jsem přesvědčený a také hrdý, že jsme hlasovali zodpovědně, podle svého nejlepšího svědomí. To, jestli naše rozhodnutí byla správná, ukáže čas. Bylo mi ctí tomuto senátu předsedat,“ uvedl.

Příští jednání AS UP, tentokrát již v novém složení, se uskuteční 23. září.

Z jednání vyplynula tato usnesení:

AS UP bere na vědomí informaci o postupu prací na úpravě procesů fungování EK UP a žádá rektora, aby byly věcné záměry Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a Jednacího řádu EK UP předloženy AS UP.

AS UP bere na vědomí informaci o výsledcích interního auditu provedeného na základě podnětu zaměstnanců RCPTM PřF UP a Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu RUP č. 1599 – centra, přičemž všechny podněty byly shledány nedůvodnými, a vyzývá nastupující AS UP, aby se s výsledky auditu seznámil a projednal je na svém nejbližším možném zasedání.

AS UP dále žádá rektora, aby v součinnosti s AS UP co nejdříve podnikl kroky k nápravě zjištěných nedostatků.

AS UP konstatuje, že v současné situaci nelze dokončit proces zřizování VŠÚ CATRIN při dodržení všech požadavků stanovených zákony a vnitřními předpisy jinak, než dohodou mezi vedením UP a vedením PřF, a to i s ohledem na ochranu práv všech dotčených zaměstnanců UP.

AS UP velmi důrazně vyzývá všechny zúčastněné strany, aby do přijetí příslušných vnitřních norem a prováděcích vnitřních norem byl všem zaměstnancům, nezávisle na jejich příslušnosti k PřF UP či CATRIN, zajištěn přístup do pracovních prostor a k výzkumné infrastruktuře jako před organizační změnou tak, aby byly dodrženy podmínky realizace pedagogických aktivit, jednotlivých výzkumných úkolů a projektů a všichni zaměstnanci mohli nadále vykonávat svou vědeckou, administrativní a pedagogickou práci.

AS UP schvaluje nový Řád normotvorby na UP ve znění po jednání LK AS UP.

AS UP schvaluje Novelu č. 1 Volebního řádu AS PF UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

AS UP schvaluje Novelu č. 1 Vnitřního předpisu PF UP k provedení SZŘ UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP ve znění technických změn doporučených LK AS UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)