Kniha za knihou. Katedra teorie práva a právních dějin hlásí publikační boom

Slavnostní křest knihy Filosofie práva se uskutečnil na začátku září. Kmotrou knihy se stala soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Foto: Nugis Finem Publishing
Sobota 31. říjen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

V současnosti je nejúplnějším a nejkomplexnějším pojednáním o právní filosofii na českém knižním trhu. V odborných kruzích tato kniha vzbudila takovou pozornost, že již po dvou měsících od jejího vydání nakladatel rozhodl o dotisku. Tou mimořádnou publikací je kniha Filosofie práva, kterou díky velkorysé finanční podpoře olomoucké právnické fakulty vydala katedra teorie práva a právních dějin.

Propojení publikace a fakulty je mnohem hlubší. Vedoucím autorského kolektivu je člen katedry teorie práva a právních dějin Tomáš Sobek. K tomu hned pod čtyřmi kapitolami jsou podepsaní akademici z PF UP. A aby toho nebylo málo, knihu zpracovalo nakladatelství neziskové organizace Nugis Finem, jejímiž zakladateli a členy jsou dřívější studenti, dnes již absolventi PF UP.

Úspěch knihy Filosofie práva těší Kamilu Bubelovou, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin PF UP. „Tato kniha je nejnovějším publikačním počinem naší katedry a současně pokračováním výjimečného publikačního boomu na naší katedře,“ říká na úvod rozhovoru Kamila Bubelová.

Použila jste spojení publikační boom. Jak dlouho jej na katedře pozorujete?

V téměř třicetileté historii katedry teorie práva a právních dějin dosud nebylo období, které by se v počtu a kvalitě publikačních výstupů vyrovnalo současnému stavu. Kolegové samozřejmě publikovali průběžně po celou dobu existence katedry, ale ještě se nestalo, aby v krátkém období tří let vyšlo tolik monografií. Proto si troufám přeneseně hovořit o publikačním boomu.

Čím si nebývalou publikační aktivitu vysvětlujete? Je to zdravá konkurence na katedře, na fakultě, speciální motivace, nebo nutnost?

Je to nutnost. Jak z hlediska habilitací, tak z hlediska plnění pracovních povinností. Považovala bych za nešťastné, pokud by autoři knih byli k publikování textů nuceni jen povinnostmi, pokud by tak nečinili z vlastní potřeby. Máme velké štěstí, že na naší katedře jsou osobnosti vědeckého typu, pro které je vědecký výzkum a publikování jeho výsledků samozřejmostí.

Zatím posledním knižním počinem spojeným s vaší katedrou je v úvodu zmiňovaná a v odborných kruzích chválená kniha Filosofie práva. V čem je podle vás mimořádná?

Kolega z katedry Tomáš Sobek, autor idey vydání této knihy, je mistr ve výběru spoluautorů. Dokázal to již při své předchozí kolektivní monografii Právní etika, která vyšla vloni a vzbudila zájem odborné veřejnosti i z oborů neprávních, například u lékařů a sociologů. Stejný mezioborový přesah vykazuje zájem o novou kolektivní monografii Filosofie práva.

Rok vydání 2020 má v tiráži uvedený i monografie Nakládání s cizí věcí v soukromém právu, jejímž autorem je Petr Dostalík.

Kolega Dostalík má velkou zásluhu na současném katederním publikačním boomu. Jeho loňská habilitační práce Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení byla již jeho čtvrtou monografií. Letos ještě přidal jmenovanou knihu Nakládání s cizí věcí v soukromém právu. V jeho případě se navíc nejedná pouze o romanistické práce, témata jsou pojata široce a řešení právních problémů směřováno i do současné civilistiky.

Publikační aktivita a habilitační požadavky spolu úzce souvisí. Letos se podařilo vydat habilitační práci hned dvěma členům vaší katedry. Ondřej Horák publikoval kvalifikační práci Brněnská normativní civilistika: postavy, projekty, polemiky a Petr Osina práci Nová teorie přirozeného práva. Jak blízko mají oba tito akademici k titulu docent? 

Oba mají habilitační řízení zahájená, bohužel je zpomaluje epidemie koronaviru. Doufáme, že alespoň kolega Horák si do konce roku bude moci rozšířit své tituly před jménem. Ihned po habilitacích jmenovaných kolegů bychom chtěli požádat o akreditaci nové specializace doktorského programu, kterou v současnosti připravujeme. Specializace by se měla jmenovat Právní dějiny a římské právo.

Pozadu v publikační činnosti nezůstávají ani kolegyně z vaší katedry…

Ano, i dámám se daří. Jana Janišová je nositelka nejlepšího hodnocení vědeckých výstupů podle metodiky RVVI. Má za sebou dva pětileté granty GA ČR a jejich výstupy jsou i v zahraničí považovány za originální a přínosné. Její komentované edice moravských zemských zřízení jsou v oblasti právní historie mimořádným počinem. Olga Rosenkranzová zatím nepůsobí v akademické sféře dlouho, přesto svůj úspěšný vstup již završila monografií o lidské důstojnosti z teoretického hlediska. Mimo to se věnuje rozšíření pedagogických pomůcek pro výuku právní metodologie. Pevně doufám, že další monografie už bude její habilitační prací.

Členové katedry bývají vidět i na každoročním únorovém vyhlašování Cen rektora UP za významné publikace. Máte letos někoho v nominaci?

Rok 2020 je pro naši katedru ojedinělý i v tom, že do soutěže o cenu rektora je přihlášeno pět našich monografií. V předchozích letech uspěli Jana Janišová, Jakub Razim, Petr Dostalík a Jiří Bílý.

Může současný odborný publikační vzestup na katedře ještě pokračovat?

Snad mohu prozradit, že už jsou v tisku nové knihy kolegy Jiřího Bílého, v přípravě monografie Jany Janišové a Jakuba Razima. A uvidíme, jaký skvělý nápad na další kolektivní monografii přednese Tomáš Sobek.

Odborné knihy vydané členy katedry teorie práva a právních dějin v letech 2017-2020

Tomáš Sobek, Martin Hapla: Filosofie práva (Nugis Finem Publishing 2020)
Petr Dostalík: Nakládání s cizí věcí v soukromém právu (Leges 2020)
Ondřej Horák: Brněnská normativní civilistika: postavy, projekty, polemiky (Wolters Kluwer 2020)
Petr Osina: Nová teorie přirozeného práva (Leges 2020)
Olga Rosenkranzová: Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva (Leges 2020)
Tomáš Sobek a kolektiv: Právní etika (Leges 2019)
Petr Dostalík: Condictiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení (Auditorium 2019)
Jana Janišová: Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516–1604 (2 svazky Leges 2018)
Jakub Razim: Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové (Leges 2017)

Zpět