Ceny děkanky pedagogické fakulty za rok 2018 mají své držitele

Foto: Ondřej Moučka
čtvrtek 20. prosinec 2018, 9:24

Dne 4. 12. 2018 se konalo jednání Vědecké rady PdF, které však nepřineslo pouze běžnou agendu tohoto grémia fakulty. Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka PdF, na něm totiž předala Cenu děkanky Pedagogické fakulty, a to hned trojici studentů. Tato cena je děkankou každoročně udělována studentům v prezenční nebo kombinované formě studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu - za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

V kategorii Obory pedagogické specializace cenu získala studentka Učitelství matematiky a přírodopisu se zaměřením na vzdělávání Jana Neckařová. Děkanka ji ocenila za její mimořádně kvalitní bakalářskou práci Analýza současného stavu výuky laboratorních cvičení v přírodopisu na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Olomouckém kraji, která komplexně mapuje problematiku laboratorní výuky přírodopisu v současném kurikulu na úrovni školních vzdělávacích programů. Nechybí ani zhodnocení laboratorní výuky z pohledu učitelů přírodopisu a z pohledu samotných žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obdobný výzkum nebyl dosud v ČR realizován a publikován.

Za Učitelské obory byl oceněn Mgr. Peter Šlesarík, absolvent kombinovaného magisterského studia oboru Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. Ve své diplomové práci Homosexuální orientace a chování pohledem současných středoškoláků prezentoval výsledky svého dotazníkového šetření uskutečněného na sedmi školách. Oceněná práce přispívá k integračním a inkluzivním snahám dnešní společnosti a získaná data lze v praxi využít v pedagogickém procesu, a to jak v rámci pregraduální přípravy budoucích pedagogů, tak ve vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Ocenění získala také doktorandka katedry technické a informační výchovy Mgr. Hana Bučková. Na Cenu děkanky byla navržena za nadstandardní plnění studijních povinností v doktorském studijním programu a za kvalitu dlouhodobě odváděné vědecké práce, jejíž výstupy jsou publikovány i v časopisech a sbornících indexovaných ve Web of Science a SCOPUS. Takovou publikací je i článek Curricular Innovations on the Subject of Computing in the Czech Republic in the Context of Global Changes – Analysis of Teachers´Opinions, který byl sice zpracován jako kolektivní dílo, autorský podíl Mgr. Bučkové však tvoří 90 %.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v profesním i osobním životě!

Jana Mášová, studentka FF UP

Zpět