Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632804

Ústav ošetřovatelství

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.004

odborný asistent - proděkan

Vzdělávání nelékařů, kompetence všeobecné sestry, řízení lidských zdrojů, závěrečné práce na vysokých školách, didaktika odborné praxe nelékařských oborů.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 4. 2009 – 1. 5. 2011)
 • Člen AS fakulty (1. 4. 2009 – 1. 11. 2011)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2010 – )
 • Člen AS fakulty (10. 4. 2012 – 28. 2. 2013)
 • Proděkan (8. 3. 2013 – )
 • Člen VR fakulty (28. 6. 2013 – )

Jiné komise a orgány

 • Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice (člen, 2010–)
 • Kolegium děkana FZV (předseda, 2013–)
 • Kolegium děkanky FZV (předseda, 2009–2013)
 • Kolejní komise (člen, 2013–)
 • Pedagogická komise UP (člen, 2013–)
 • Koordinační rada pro distanční a kombinované formy studia na UP (člen, 2010–)
 • Koordinační rada pro CŽV na UP (člen, 2013–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Štrbová P., Macková S., Mikšová Z., Urbánek K. Medication Errors in Intravenous Drug Preparation and Administration: A Brief Review. Journal of Nursing & Care. 2015. (ČLÁNEK)
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Ivanová K. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 2014. (ČLÁNEK)
Štrbová P., Dostálová E., Mikšová Z. Compliance pacientů léčených interferony pro sclerosis multiplex. Klinická farmakologie a farmacie. 2013. (ČLÁNEK)
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Kameníčková J. Dualita kvalifikační přípravy všeobecných sester v ČR. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z. Percepce únavy a hodnocení spánku v kontextu pracovního režimu všeobecných sester. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
Mazalová L., Mikšová Z., Kameníčková J. Validizační studie ošetřovatelské diagnózy Strach u hospitalizovaných dětí. Kontakt. 2013. (ČLÁNEK)
Kala M., Mikšová Z. Amyotrofická laterální skleróza v zařízení paliativní hospicové péče - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
MAZALOVÁ L., MAREČKOVÁ J., MIKŠOVÁ Z., KAMENÍČKOVÁ J. Ošetřovatelská diagnostika strachu u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. (ČLÁNEK)
Šamaj M. Krizový management ve zdravotnictví, management rizik. In Mikšová Z., Madarová K. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
Šamaj M., Mikšová Z. Analýza stavu nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2013. (KNIHA - CELEK)
ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2012. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Mikšová Z., Konečná J., Loudová S., Šaňáková Š., Janout V. Validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy narušené procesy v rodině 00060. Profese on-line. 2020.
Bartoníčková D., Kalánková D., Mikšová Z., Kurucová R., Tomová Š., Žiaková K. The psychometric properties of "hospital survey on patient safety culture" in a czech environment. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2019.
Bartoníčková D., Kalánková D., Mikšová Z., Žiaková K., Tomová Š. Definování jednotlivých dimenzí kultury bezpečnosti pacientů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2018.
Fadrná T., Mikšová Z., Herzig R., Langová K., Ličman L., Školoudík D. Factors influencing quality of life in patients followed in the neurosonology laboratory for carotid stenosis. Health and Quality of Life Outcomes. 2018.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Konstruktová validita jako součást validizace škály partnerů ve zdraví. Profese on-line. 2018.
Mikšová Z., Reiterová E., Buchtíková J., Konečná J., Školoudík D. Sebeřízení (self-management) u pacientů s diabetem mellitem. Profese on-line. 2018.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Vybrané aspekty validity a reliability české verze „Škály partnerů ve zdraví“. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2018.
Mikšová Z., Maňhalová J. Editorial. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2017.
Hůsková J., Juřeníková P., Mikšová Z. Verifikace použití intervencí klasifikace NIC v prevenci ventilátorové pneumonie. Kontakt. 2017.
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Konečná J., Mikšová Z. Dying Care Interventions in the Intensive Care Unit. Journal of Nursing Scholarship. 2016.
Machálková L., Ševčíková B., Mikšová Z. Faktory motivace všeobecných sester v hospicové péči s přesahem České republiky. Psychologie pro praxi. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Significance of family caregivers today. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2016.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L. Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice. Klinická farmakologie a farmacie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Joanovič E., Kisvetrová H. Determinanty pracovní spokojenosti sester poskytujících péči seniorům s demencí. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Burešová J., Žiaková K. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OŠETŘOVATELSKOU DIAGNOSTIKU. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Hamanová A. Kvalita života žen s condylomata accuminata - projekt disertační práce. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M. Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíny pohledem sester. In Kober L., Zrubcová D., Bratová . (Eds.) Ošetrovateĺstvo bez hraníc IV. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š., Mikšová Z. VYUŽITÍ MODELU OBSAHOVÉ VALIDIZACE (DCV) DLE FEHRINGA. In Sikorová L., Bužgová R. (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Mazalová L., Marečková J., Kameníčková J., Mikšová Z. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. 2011.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
ABSTRAKT
Mikšová Z., Gurková E., Labudíková M., Chocholková D. Vztah mezi pracovním prostředím sester a nedokončenou ošetřovatelskou péčí – průřezová korelační studie. In Kudlová P., Pavelková J. (Eds.) Rodina – Zdraví – Nemoc: sborník abstrakt z mezinárodní konference. 2020.
Mikšová Z., Průšová E., Reiterová E., Džurňáková A. Hodnocení self-managementu u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Lepiešová M., Kalánková D., Miertová M., Šáteková L. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. 2019.
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Hodnotenie klinického vzdelávacieho prostredia u študentov ošetrovateľstva. In Boroňová J., Botíková A., Martinková J., Tkáčová Ľ., Zrubcová D. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Validation the czech version of the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale. The 6th International ETNA Conference 2019. 2019.
Mikšová Z. Vybrané otázky ošetřovatelství v ČR – vzdělávání a praxe. Sborník abstrakt, Sympozium intenzívní péče 2019. 2019.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Faktorová analýza jako součást validizace PIH škály. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Mazalová L., Mikšová Z., Šáteková L., Ševčíková B., Gurková E. Hodnocení klinického výukového prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Mikšová Z., Svobodová P., Petrželka D., Drobiličová A. Muži v profesi všeobecné sestry. In Botíková A., Martinková J., Puteková S., Bramušková J., Tkáčová Ľ., Zrubcová D. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve V., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2018.
Džurňáková A., Reiterová E., Mikšová Z., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Prušová E., Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Reiterová E., Mikšová Z. Pilotní studie psychometrické validizace PIH škály. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Zborník z vedeckej konferencie. 2017.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Psychometrické charakteristiky české verze PIH škály aplikované na pacientech s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. Zborník abstraktov Quo vadis zdravotníctvo III. 2017.
Mikšová Z. Vybrané aspekty ošetřovatelských praxí – organizace a hodnocení studentů. Teória, výskum a vzdelávanie V ošetrovateľstve – zborník z vedeckej konferencie. 2017.
Konečná J., Mikšová Z. Algoritmus lingvistické validizace měřícího nástroje. Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Reiterová E. Hodnocení diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy narušené procesy v rodině (00060) z hlediska významnosti a srozumitelnosti. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová E. Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. Zdravotnické listy. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Proces překladu měřícího nástroje. Nové trendy v ošetrovateľstve III. zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2016.
Gurková E., Žiaková K., Mikšová Z. The clinical learning environment in nursing education: Conceptual, methodological and organizational issues. MEFANET 2016, 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER V ČR. Nové trendy v ošetrovateľstve II, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Mikšová Z., Konečná J. Dying Care and Spiritual Support Interventions in End-of-Life Care in Intensive Care Units Patients. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Mazalová L. Obsahová validizace výsledku ošetřovatelské péče v pediatrické péči. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Škorpíková A., Machálková L., Váverková R. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ VÝKONU POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Konečná J., Mikšová Z., Školoudík D. Validation of NIC and NOC for the NANDA „Caregiver Role Strain (00061)“-preresearch. Exploring new horizons in Nursing Science. 2015.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Šaňáková Š. Defining Characteristicsa and Related Factors of the Nursing Diagnosis Interrupted Family Processes (00060) – Pre-Research. Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic. 2014.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M. Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. In Patel ., Al-Halabi ., Bergborn ., Gustafson ., Plos ., Lepp . (Eds.) Conference Guide and Abstract Book. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š., Galuszka J. PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) S POUŽITÍM FEHRINGOVA MODELU – PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ. Sborník vědeckých abstrakt Mezinárodní symposium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Mikšová Z., Šamaj M. STRUKTURA NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KONTEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRAXE V ČR. Sborník mezinárodního sympozia Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š., Galuszka J. VALIDATION OF NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY RESEARCH. Healthy aging – book of abstracts. 2014.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Šaňáková Š. Validizace ošetřovatelské dg. Narušené procesy v rodině (00060) – určující charakteristiky a související faktory. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. 2014.
Konečná J., Mikšová Z. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížené pečovatele (00061) – předvýzkumné šetření. In Bóriková I., Farský I., Žiaková K. (Eds.) Sborník z konference Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatel´stve. 10. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š., Mikšová Z. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele (00061) – předvýzkum. In Kašová L. (Eds.) Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. – Ošetřovatelská péče ve 21. století. 2014.
Mikšová Z. VYBRANÉ PROBLÉMY KATEGORIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČR. In Bóriková I., Farský I., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
Šamaj M., Mikšová Z. Strategický koncept k transformaci NLZP v České republice (pohled vzdělávání a kompetencí). Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM. 2013.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L., Urbánek K. Teaching clinical pharmacology in baccalaureate nursing programs in the Czech Republic. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Mikšová Z., Kameníčková J., Pokorná H., Fiurášková P., Šamaj M. Dualita pregraduálního vzdělávání ve vybraných nelékařských profesích ve vztahu k jejich pracovním kompetencím. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Mikšová Z. E-learning education – project POMEZI at Faculty of Health Sciences at Palacky University in Olomouc. 6th international konference of Czech and Slovak fakulties of medicine. 2012.
Škorpíková A., Mikšová Z. STRES A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ U VŠEOBECNÝCH SESTER. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
KISVETROVÁ H., BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. III. Česko-slovenská konference Paliativní medicíny: Abstrakta. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Hodnotenie klinického vzdelávacieho prostredia u študentov ošetrovateľstva. Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Mazalová L., Šáteková L., Mikšová Z., Gurková E., Ševčíková B. The relationship between educational stress, stress coping and the clinical learning experience of nursing students. 2019.
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Validation the czech version of the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale. 2019.
Mikšová Z. Vybrané otázky ošetřovatelství v ČR – vzdělávání a praxe. Sborník abstrakt, Sympozium intenzívní péče 2019. 2019.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Faktorová analýza jako součást validizace PIH škály. 2018.
Mazalová L., Mikšová Z., Šáteková L., Ševčíková B., Gurková E. Hodnocení klinického výukového prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí. 2018.
Mikšová Z., Svobodová P., Petrželka D., Drobiličová A. Muži v profesi všeobecné sestry. 2018.
Prušová E., Mikšová Z., Reiterová E., Džurňáková A. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. 2018.
Mikšová Z., Reiterová E., Mazalová L., Šaňáková Š. Klinická výuka studentů s využitím konceptu student – mentor – tutor – supervizor. 2017.
Mikšová ZM., Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová ER. Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. 2016.
Mikšová Z., Janovská K., Jakubalová S., Nováková Š., Křístek N. Kompetence zdravotní gramotnosti dle jednotlivých věkových kategorií. 2016.
Mikšová Z., Janovská K., Jakubalová S., Křístek N., Nováková Š. Kompetencje do promowania i utrzymania zdrowia. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Proces překladu měřícího nástroje. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER. 2015.
Mikšová Z., Bouzek P., Růžková D., Mazalová L., Reiterová E. NIEMEDYCZNE PRACOWNIK SOCJALNY W ODDZIALE DLA OSÓB STARSZYCH W CZECHY. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. 2015.
Mikšová Z., Jalůvková K., Machálková L., Ševčíková B., Reiterová E. THE PROCESS OF INTEGRATION OF A HEALTHCARE WORKER WITHIN THE PROFESSION OF A REGISTERED NURSE IN THE CZECH REPUBLIC. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M. Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíně pohledem sester. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š., Galuszka J. VALIDATION OF NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY RESEARCH. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š., Mikšová Z. VYUŽITÍ MODELU OBSAHOVÉ VALIDIZACE (DCV) DLE FEHRINGA. 2013.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., ZAPLETALOVÁ J., MIKŠOVÁ Z. Clinical validation of the nursing diagnosis Fear – 00148 in pediatric nursing care. 2012.
Machálková L., Mikšová Z. Tajniki stymulacji bazalnej. 2012.
Machálková L., MAZALOVÁ L., MIKŠOVÁ Z., ŠAMAJ M. VARIABILITA POHYBOVÉ AKTIVITY V PROFESNÍ SKUPINĚ VŠEOBECNÁ SESTRA. 2012.
KISVETROVÁ H., BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. 2011.
Machálková L., MIKŠOVÁ Z. Tajniki stymulacji bazalnej. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J., Ševčíková B., Pěrůžková R., Svobodová P., Filipčíková R., Pistulková J. Profesionalita v ošetřovatelství III, konference s mezinárodní účastí v rámci 10. výročí založení FZV. 2018.
Váverková R., Mikšová Z., Kisvetrová H., Mazalová L. GUIDELINES in nursing research and palliative care. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Mazalová L., Machálková L., Kisvetrová H., Váverková R., Růžková D., Danosová M., Vašková M., Konečná J., Galuszka J. PROFESIONALITA V OŠETŘOVATELSTVÍ II. 2015.
Špirudová L., Žiaková K., Fetisovová Ž., Zrníková H., Šamaj M., Mikšová Z. Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
SBORNÍK - CELEK
RECENZE
Gurková E., Zeleníková R. Klinické prostredie v pregraduálnej príprave sestier. Organizácia, stratégie výučby, hodnotenie. In Mikšová Z. (Eds.) Klinické prostredie v pregraduálnej príprave sestier. Organizácia, stratégie výučby, hodnotenie. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mikšová Z. Edukace pro zdraví. 2013.
Mikšová Z. Kompetence členů ošetřovatelského týmu a problémy s jejich implementací v praxi zdravotnických institucí v ČR. Teória, výskum a edukácia v ošetrovatelstve v Slovensko-nórskom kontexte. 2010.
Mikšová Z. Opieka paliatowa w studiów FZV UP v Olomouci. Opieka paliatiwna i hospicyjna wczoraj i dis- w aspekte medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, spolecznym i dydaktycznym. 2010.
Mikšová Z. Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi. Teória, výskum a edukácia v ošetrovatelstve v Slovensko-nórskom kontexte. 2010.
Mikšová Z., Machálková L. Tajniki stymulacji bazalnej. Opieka paliatiwna i hospicyjna wczoraj i dis- w aspekte medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, spolecznym i dydaktycznym. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Škopík D. Masmédia ve výchově ke zdraví. In Mikšová Z., Kozáková R. (Eds.) Masmédia ve výchově ke zdraví. 2018.
Škařupová A. Profesionální spolupráce všeobecné sestry s lékařem v oblasti péče směrem k pacientovi: překážky a návody k jejich zlepšení. In Mikšová Z., Mihál V. (Eds.) Profesionální spolupráce všeobecné sestry s lékařem v oblasti péče směrem k pacientovi: překážky a návody k jejich zlepšení. 2018.
Džurňáková A. Psychometrická validizácia PIH škály u pacientov s chronickým kardiovaskulárnym ochorením. In Mikšová Z., Reiterová E. (Eds.) Psychometrická validizácia PIH škály u pacientov s chronickým kardiovaskulárnym ochorením. 2018.
PROJEKT
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. FZV UP. 2018.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2017.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Reiterová E., Šamaj M. Inovace předmětů vědy a výzkumu, odborných ošetřovatelských předmětů a předmětů organizace a řízení ve studijním oboru ošetřovatelská péče v interních oborech, včetně přípravy výukových materiálů. FRUP – Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Kisvetrová H., Machálková L., Konečná J., Danosová M., Merz L., Vašková M. INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ROZVOJE TVŮRČÍ, VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ FZV UP. UP v Olomouci. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU HODNOCENÍ SELF-MANAGEMENTU U OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM. UP v Olomouci. 2015.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š., Galuszka J. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele a uplatnění NIC, NOC komponent v komunitní péči. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Galuszka J., Konečná J., Klugarová J. Zdravé stárnutí a kvalita života seniorů (HAQOLE). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
Lujková A. Fytoterapie v péči o pacienta s diabetem mellitem. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Podsedník A. Nefarmakologické přístupy v péči o pacienta s insomnií. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Topič P. Předčasný porod a krvácení při porodu v přednemocniční neodkladné péči. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Lujcová H. Syndrom vyhoření u zdravotnického záchranáře. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Niklová A. Zdravotní gramotnost adolescentů a mladých dospělých v oblasti rizikového sexuálního chování. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Tauerová I. Zdravotní gramotnost dospělé populace a její subvence všeobecnou sestrou. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Abrahamová P. Faktory ovlivňující stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků. In Mikšová Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Petrtýlová L. Kompetence ošetřovatelského zdravotnického personálu. In Mikšová Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Szotkowská K. Nefarmakologické přístupy tišení menstruačních bolestí v ošetřovatelské péči. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Kalužová K. Negativní chování sester ke studentům ošetřovatelství v průběhu klinické výuky. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Možíšová S. Vedení a řízení ošetřovatelského týmu. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Španihelová N. Zdravotní gramotnost ve vztahu k infekci HPV a rakovině děložního čípku. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Zedníčková M. Jazykové kompetence všeobecných sester pro práci v zahraničí. In Mikšová Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Deylová S. Kvalita péče v souvislosti se vzděláním všeobecné sestry. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Foldynová K. Mentorování v ošetřovatelské praxi. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Petrželka D. Problematika mužů na pozici všeobecné sestry. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Kadlčíková S. Sebepéče u osob s chronickým srdečním selháním. In Mikšová Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Prušová E. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mikšová Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Kamarádová P. Vzdělávání všeobecných sester a kvalita ošetřovatelské péče. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Machalová H. Fluktuace všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Boroňová G. Zdravotná gramotnosť mladších dospelých v oblasti zdravotnej starostlivosti. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Tomečková M. Zdravotní gramotnost u dospělých. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Volcová V. Zdravotní gramotnost v kontextu ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Krmelová J. Canisterapie v péči o seniory a děti. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Tomčalová N. Naplňování kompetencí všeobecných sester z hlediska řízení času. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Czyžová M. Poranění jehlou u všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Lišková A. Příčiny fluktuace sester. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2016.
Kulhavá M. Self image všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2016.
Oteová V. Self management u pacientů s diabetem mellitem. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Žmolová D. Self management u pacientů s chronickou obstrukční pulmonální nemocí. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Petlachová M. Syndrom vyhoření u všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2016.
Jalůvková K. ADAPTAČNÍ PROCES V POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2015.
Vaverčáková P. HYGIENA RUKOU ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Frydryšková M. KOMPETENCE ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Podmanická I. POŠKOZENÍ PACIENTA VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Otrubová P. PREVENCE NEJČASTĚJŠÍCH NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Hrudová P. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PROFESI VŠEOBECNÝCH SESTER V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Pilátová .. Analýza kompetencí radiologických asistentů pro radiodiagnostiku. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Winklerová L. Deskripce stavu edukace v psychiatrických léčebnách v České republice. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Nevtípilová M. Management péče o pacienta při operačním výkonu v celkové anestezii. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Souralová .. Medikační pochybení v ošetřovatelské péči. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Škarková Z. Prevalence kouření u všeobecných sester ve Fakultní nemocnici Olomouc. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Škorpíková A. Psychická pracovní zátěž u všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Tomášková O. Syndrom vyhoření v profesi všeobecné sestry. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Štěrba J. Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich dodržování. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2013.
Janíčková K. Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Kutílková P. Profesní image a self-image všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Effenbergerová D. Řízení času a problematika rovnováhy v životě všeobecných sester. In Mikšová Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Baťková A. Zdravotnický asistent a jeho implementace do ošetřovatelského týmu. In Mikšová Z. (Eds.) Diplomová práce. 2013.
FIURÁŠKOVÁ P. Kompetence členů ošetřovatelského týmu v praxi zdravotnických institucí. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Musilová L. Management rozvoje optometrie. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Konečná D. Motivační, demotivační faktory a spokojenost v práci všeobecných sester. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Šestáková L. Ošetřovatelská péče u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Petřeková J. Péče o pacienta s invazivní léčbou při akutním koronárním syndromu. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Kereková E. Periferní žilní vstupy v kontextu bezpečné péče. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Škorpíková A. Příčiny, příznaky a zvládání stresu u všeobecných sester. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Krejčířová L. Vliv nepřetržitého provozu na životní styl všeobecných sester. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Horníčková L. Vybrané aspekty péče o pacientky s karcinomem děložního hrdla. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Poučinská Z. Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Smitalová E. Kompetence všeobecných sester. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Šamaj M. Motivační systémy ve zdravotnictv. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
ŠAMAJ M. Motivační systémy ve zdravotnictví. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
Winklerová L. Ošetřovatelský tým jako funkční prvek v poskytování zdravotnické péče. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Randýsková L. Spokojenost rodiček a informovanost všeobecných sester o epidurální analgezii. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Dušátková L. Užití teorie deficitu sebepéče u klienta s popáleninami po autotransplantaci. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
Hrbáčková K. Výživa pacientů na JIP a ARO. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KONEČNÁ FZV Ošetřovatelství 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.