PhDr. Pavlína ČÁSTKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635808

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.77

odborný asistent

Hodnotící procesy na primární škole, technická výchova v primárním a preprimárním vzdělávání, multikulturní výchova.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká pedagogická společnost (člen, 2013–)

Redakční rada

  • Pedagogická orientace (člen, 2019–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Částková P., Dostál J., Kropáč J., Janu M. Tvůrčí technické činnosti a tvořivost žáků ZŠ z pohledu genderu. In Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education (online). 2019. (ČLÁNEK)
Částková P., Kropáč J. Criteria of pupil´s technical creativity in the focus of the object. ICEEL 2020 Proceedings. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Částková P., Kubrický J., Kropáč J. Possibilities of Technical Creativity Development of a Primary School Teacher through ICT Tools. In L. Gómez Ch., A. López M., I. Candel T. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P. Teacher's Competences for the Use of Web Pages in Teaching as a Part of Technical Education Teacher's ICT Competences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P. Teachers ICT competence and their structure as a means of developing inquiry-based education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Částková P., Kropáč J., Kubrický J. Technical games of pre-school children as a preparation for the instruction about technology. In Chova GL., Martínez, LA., Torres CI. (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P., Provázková Stolinská D., Janská L. The aspects of use of mobile touch devices in the instruction at basic school (ISCED 1, ISCED 2). In Kubrický J. (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Prášilová M., Plevová I., Dostál J., Kubrický J., Rašková M. Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost. 2021. (KNIHA - CELEK)
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Dostál J., Plevová I. Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost. 2021. (SOFTWARE)
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Suchomel P., Smékalová L. Zefektivnění a stabilizace procesů Proof-of-Concept projektů Univerzity Palackého v Olomouci, dílčí projekt EdigUp. VTP UP v Olomouci. 2022. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Klement M. Možnosti a přínosy využití programů pro 3d modelování na základních školách. In Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2023.
Klement M. Přínosy digitalizace vybraného procesu na vysoké škole z pohledu jejich aktérů. In Dostál J., Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2023.
Částková P. Crafts Creativity and its development from the primary school teachers´ perspective. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2022.
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Petrová A., Plevová I., Kubrický J. Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky v předškolním vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2021.
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Petrová A., Plevová I., Kubrický J. Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky v předškolním vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2021.
Dostál J., Částková P., Janu M., Děrda R., Mrázek M., Bučková H. Dílčí výsledky pilotního ověřování nového pojetí technického vzdělávání na základních školách v České republice. Journal of Technology and Information Education. 2020.
Částková P., Provázková Stolinská D. Analýza strukturování hodnotících činností v technické výchově na primární škole. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
Částková P., Provázková Stolinská D. Hodnocení a sebehodnocení žáků primární školy v technické výchově v genderovém kontextu. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Částková P., Kropáč J., Plischke J. Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education (online). 2016.
Kubrický J., Částková P. Approaches to Teaching Information and Communication Technologies in Pre Graduate Teacher Training. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Provázková Stolinská D., Částková P. Inclusive Approach as a Field for Integrating Foreign Pupil into Education at Primary School. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Částková P., Provázková Stolinská D. Mechanisms of Pupil's Self-Assessment Processes at Primary School in the Context of a Polytechnical Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Částková P., Kubrický J., Provázková Stolinská D. Mobilní dotyková zařízení a jejich implementace do výuky na základní škole. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2015.
Částková P., Kropáč J. Možnosti rozvoje sebepojetí žáka v technické výchově na primární škole. Journal of Technology and Information Education. 2015.
Částková P., Randa J. Multikulturalita neformálně. Školní poradenství v praxi. 2015.
Částková P., Kropáč J. Sebepojetí žáka a hodnocení v badatelsky orientované výuce. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Částková P., Kropáč J. Sebepojetí žáka a hodnocení v badatelsky orientované výuce technické výchovy. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Havelka M., Kropáč J., Serafín Č., Chráska M., Částková P. The Choice of Educational and Professional Path of Basic School Pupils as a Component of the Realisation of the Technical Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Havelka M., Částková P. Využití konstrukčních stavebnic Lego v předškolním vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Částková P., Stolinská D. Sebereflexe žáka v technické výchově na primární škole. Trendy ve vzdělávání. 2014.
NAKLÁDALOVÁ P., STOLINSKÁ D. ANALYSIS OF TEACHING PROCESS AS A MEANS OF POSSIBILITY TO THE DETECTING INTERCULTURAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHER. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2012.
Částková P. Implementace multikulturní výchovy do technické výchovy na primární škole. Journal of Technology and Information Education (online). 2011.
Provázková Stolinská D., Částková P. Reflection of Self-Assessment in Technical Education at the Czech Primary Schools. Journal of Technology and Information Education. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Nakládalová P. Interkulturní vzdělávání učitelů primární školy. In Šmelová E. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mrázek M., Částková P. Implementation of the psychomotor task typology in the teaching of technically oriented subjects at primary and secondary school (ISCED 1, ISCED 2). 2022 IEEE 16th International Scientific Conference on Informatics. 2022.
Dostál J., Děrda R., Částková P., Mrázek M., Kubrický J., Steingartner W., Bučková H., Janu M., Kropáč J. Innovative Concept of STEAM Education at Primary Schools in the Czech Republic - Support for Implementation in School Practice. 2022 IEEE 16th International Scientific Conference on Informatics. 2022.
Mrázek M., Částková P., Kropáč J. Design of a typology of psychomotor tasks as a basis for the development of pupils' creativity in technically oriented subjects at primary schol. 19th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications Proceedings. 2021.
Částková P., Dostál J. Technical Creativity of Pupils in the Gender Context. In Chova LG., A. López M., I. Candel T. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Částková P., Kropáč J. The process of assessment in the technical education at a primary school. In Chova, L. G., Lopéz, A M., Candel, I. T. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Částková P., Kropáč J. Pupil's Self-Concept in Inquiry-based Technical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Částková P., Havelka M., Kropáč J. The concept of teaching technical education at kindergarten. In Sandu A., Frunza A., Ciulei T., Gorghiu G., Petrovici A. (Eds.) 6th International Conference LUMEN 2015. Rethinking Social Action. Core Values. 2015.
Havelka M., Částková P. Analysis of Possibilities of Using the Lego Construction Kits in Preschool Education. Quaesti - Quaesti - Virtual Multidisciplinary Conference. 2014.
Částková P. Multikulturní výchova v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In Dymokurský O., Kasper T. (Eds.) Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání. 2014.
Provázková Stolinská D., Částková P. Řízená sebereflexe žáka jako součást interakce mezi učitelem a žákem. In Poláchová Vašťatková J., Kaněčková E. (Eds.) Pedagogický výzkum : Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. ročníku konfrence České asiciace pedagogického výzkumu. 2014.
Částková P., Stolinská D. Možnosti začleňování žáků-cizinců do vzdělávání na primární škole. In Círus L. (Eds.) Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Nakládalová P., Stolinská D. Educational strategy of multicultural education at primary school and the possibilities of their monitoring. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012.
Nakládalová P., Stolinská D. Intercultural Education - Todays Question. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Evropské pedagogické fórum 2012, Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. 2012.
Stolinská D., Nakládalová P. Interculturally-pedagogical interactions - a tool for acquiring intercultural competence. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2012.
Nakládalová P. Interkulturní kompetence v pregraduální přípravě učitelů: analýza současné nabídky studijních disciplín. In Poláchová Vašťatková J., Bačíková A. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů dotorských studijních programů IX. 2012.
Nakládalová P. Interkulturní vzdělávání učitelů primární školy: výsledky výzkumného šetření. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 2012.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
NAKLÁDALOVÁ P., STOLINSKÁ D. ANALYSIS OF TEACHING PROCESS AS A MEANS OF POSSIBILITY TO THE DETECTING. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogikcé fórum 2011: Současná společnost a profese učitele. 2011.
STOLINSKÁ D., NAKLÁDALOVÁ P. Monitoring specifics of teacher-pupil interaction in multicultural education at primary school. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2011.
Nakládalová P. Rozvoj interkulturních kompetencí učitele na primární škole. In Bajtoš J. (Eds.) Integrácie teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. 2010.
Nakládalová P. Učitel v multikulturní třídě. In Nelešovská A. (Eds.) Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. 2010.
Nakládalová P. Sociokulturně znevýhodněné děti - děti imigrantů. In Poláchová Vašťatková J., Kaněčková E. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2009.
KNIHA - CELEK
Dostál J., Hašková A., Kožuchová M., Kropáč J., Ďuriš M., Honzíková J., Částková P., Žilková K., Stebila J., Uhrinová M., Bendík M., Fadrhonc J. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Havelka M., Částková P. Možnosti aplikace stavebnic Lego pro rozvoj dítěte v předškolním věku. In Provázková Stolinská D. (Eds.) Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Provázková Stolinská D., Částková P. Možnosti sebehodnocení dítěte předškolního věku v technické výchově. In Provázková Stolinská D. (Eds.) Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
STOLINSKÁ D., NAKLÁDALOVÁ P. Aktualizace náplně studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v oblasti komunikativní kompetencí studentů v kontextu současných trendů vzdělávací politiky. Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů. 2011.
VAVRDOVÁ A., NAKLÁDALOVÁ P. Inovativní přístupy k multikulturní výchově v profesní přípravě učitelů primární školy. Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů. 2011.
NAKLÁDALOVÁ P. Klíčové vědomosti, dovednosti a postoje učitelů primární školy ve výuce žáka-cizince. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
ABSTRAKT
Mrázek M., Kučerka D. Dovednosti jako součást klíčových kompetencí - komparativní evaluace výzkumného nástroja. In Klement M., Částková P., Sedláček M., Dostál J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2024.
Kubrický J., Částková P. SCRUM jako možná inovace ve výuce informatických a technických disciplín v pregraduální přípravě učitelů. In Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2020.
Stolinská D., Částková P. Řízená sebereflexe žáka jako součást interakce mezi učitelem a žákem. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
NAKLÁDALOVÁ P. Možnosti zjišťování úrovně interkulturních kompetencí. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
ZOWADOVÁ I., NAKLÁDALOVÁ P. Tvorba a ověření nástrojů pro zjišťování úrovně vybraných sociálních dovedností u dětí předškolního věku. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
NAKLÁDALOVÁ P. Využití metody SEIQoL v problematicke vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Čermák I. (Eds.) Kvalitativní výzkum a vzdělávání. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2024 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2024.
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2023 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2023.
Klement M. Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022 – sborník abstraktů. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. (Eds.) 2022.
Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. Trendy ve vzdělávání 2021 - sborník abstraktů mezinárodní konference. 2021.
Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
RECENZE
Částková P. Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2015.
Nakládalová P. Jak se učí učitelé : Tipy a triky pro každodenní život učitelů. Československá fyziologie. 2010.
Nakládalová P. Multi kulti: menšiny v ČR. Československá fyziologie. 2010.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dostál J., Částková P., Mrázek M., Janu M., Děrda R., Bučková H. Soubor učebních situací. 2023.
Dostál J., Mrázek M., Janu M., Děrda R., Částková P. Učební pomůcky pro materiální zajištění výuky. 2023.
PROJEKT
Kadlčíková K., Zowadová I., Švrčinová V., Nakládalová P., Rašková M. Analýza implementace sexuální výchovy do výuky na ZŠ. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
ZOWADOVÁ I., ŠMELOVÁ E., Stránská E., DVOŘÁK O., NAKLÁDALOVÁ P., ŠVRČINOVÁ V., KADLČÍKOVÁ K. Kniha jako jeden z prostředků rozvoje sociálních dovedností. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
ZOWADOVÁ I., ŠMELOVÁ E., STOLINSKÁ D., NAKLÁDALOVÁ P., ÚTLÁ L. Tvorba a ověření nástrojů pro zjišťování úrovně vybraných sociálních dovedností u dětí předškolního věku. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)