Mgr. Dagmar PITNEROVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635511

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.25 C

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká pedagogická společnost (člen, 2008–)
 • Asociace vysokoškolských poraden (člen, 2009–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2008–)
 • Česká společnost antropologická (člen, 2006–)

Odborná komise

 • Sociální komise děkanky PdF UP Olomouc (člen, 2006–)

Státnicová komise

 • Státní závěrečné zkoušky u oboru USZP magisterské studium (člen, 2006–)
 • Státní závěrečné zkoušky u oboru PEDAGOGIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE , magisterské studium (člen, 2006–)
 • Státní závěrečné zkoušky u oboru PEDAGOGIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE , bakalářské studium (člen, 2011–)

Jiné komise a orgány

 • 5.ročník konference SVUOČ PdF UP Olomouc, sekce učitelských (člen, 2011–)
 • Přijímací komise ke studiu na Pedagogické fakultě UP Olomouc (člen, 2006–)
 • Komise pro posouzení návrhu na udělení Ceny děkanky PdF UP v pedagogických oborech (předseda, 2010–2011)
 • Rada Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Nováková Z., Opletalová A., Pitnerová D. Adaptace a integrace klientů azylových domů do běžného života ve vztahu k základním vědomostem vyplývajících z RVP ZŠ. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Šindlerová P., Kohutová V., Nováková Z., Pitnerová D. Social Pedagogues and their Involvement in Residential Social Services. Grant journal. 2020.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nováková Z., Pitnerová D., Hanáková P. Educational activities for children of mothers as shelter users in the Czech Republic. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Šindlerová P., Kohutová V., Nováková Z., Pitnerová D. Social Pedagogues and their Involvement in Residential Social Services. MMK 2020 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. 2020.
Nováková Z., Pitnerová D. System of preparation and integration of individuals leaving children´s homes. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Jůvová A., Chudý Š., Pitnerová D. Professionelle Kompetenzen von Sozialpädagogen im Bereich Integration in Osteuropa unter Besonderer Berücksichtigung der Tschechischen Republik. In Leonhardt A., Müller K., Truckenbrodt T. (Eds.) Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik. 2015.
Jůvová A. KOREKTNÍ ZPŮSOB KOMUNIKACE ORGANIZACE S DOBROVOLNÍKY JAKO PŘEDPOKLAD KVALITNÍ SPOLUPRÁCE. In PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. (Eds.) MULTIKULTURALITA V SOCIÁLNÍ, EDUKAČNÍ A ZDRAVOTNÍ PRÁCI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH. 2012.
Skarupská H. Chudoba jako sociální jev z hlediska vývoje sociálního státu. In Pitnerová D., Skarupská H. (Eds.) akční pole sociální práce IV. Odlišnost v sociální práci. 2011.
Skarupská H. Chudoba jako sociální jev z hlediska vývoje sociálního státu. In Pitnerová D., Skarupská H. (Eds.) akční pole sociální práce IV. Odlišnost v sociální práci. 2011.
Holá L. Mediace v interetnických konfliktech. In Chudý Š., Jůvová A., Pitnerová D. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. 2011.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
PITNEROVÁ D. SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PŘI HÁJENÍ ZÁJMŮ A PRÁV DĚTÍ OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. In PITNEROVÁ D. (Eds.) AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. ODLIŠNOST V SOCIÁLNÍ PRÁCI: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 2011.
Štěpánková B. ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOSTI. In Pitnerová D. (Eds.) Akční pole sociální práce IV. 2010.
Skarupská H., Pitnerová D. Etika a lidská práva v sociální práci se seniory. Dni sociálnej práce, I. časť. 2009.
PITNEROVÁ D. Pozitivní přístup učitele k syndromu CAN. Socialia 2009. 2009.
PITNEROVÁ D. Sociálně právní ochrana dětí a úloha sociálního pracovníka. Sociální pedagogika ve střední Evropě - současný stav a perspektivy. 2009.
Pitnerová D. Osobnost vedoucího manažera v sociální sféře. Aktuální otázky sociální politiky 2008. 2008.
Pitnerová D. Poslání středisek výchovné péče v rámci sekundární prevence. Akční pole sociální práce II. aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2008.
Pitnerová D. Pozitivní přístup učitelů k syndromu CAN. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
Pitnerová D. Problematika odložených dětí, alternativní péče. Sociální pedagogika v teorii a praxi 2008. 2008.
Pitnerová D. Ústavní výchova jako součást programu péče o dítě v Moravskoslezském kraji. Sborník ze VII. doktorandské konference s mezinárodní účastí "Aplikovaná antropologie 2007". 2007.
KNIHA - CELEK
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., Kašparková S., Řeháčková H., JŮVOVÁ A., Selická D., PITNEROVÁ D. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích. 2010.
Goldmann R., Skarupská H., Knausová I., Pitnerová D., Cichá M., Dorková Z. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pitnerová D. Vybrané metody sociální práce s dětským pacientem. Acta Sociopathologica. 2017.
Pitnerová D., Štěpánková B. Terénní asistenční služba v rodinách ohrožených sociální exkluzí. Pedagogická, sociální a zdravotnická práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., SZOTKOWSKI R., PITNEROVÁ D. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. 2011.
Pitnerová D. Šikana, násilí, násilí na dětech. ŠZŠ a VZŠ CHEB. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chráska M., Vyhnálková P., Nováková Z., Buchtová T., Koribská I., Pitnerová D., Plischke J., Szotkowski R., Šmelová E. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů : „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“. 2023.
Chudý Š., Koribská I., Kropáč J., Balaban V., Vyhnálková P., Buchtová T., Nováková Z., Pitnerová D. Working Academics Value Excellence for International Teachers. 2020.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Pitnerová D. Ohrožené dítě. 2018.
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J., Neumeister P., Pitnerová D., Švrčinová L. The development of soft skills and professional competences for European teachers. 2015.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PITNEROVÁ D. Preference žáků devátých tříd při výběru střední školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
PITNEROVÁ D. RODINA V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTIV POROVNÁNÍ VE MĚSTĚ A NA VESNICI. Oponentský posudek rigorózní ráce. 2011.
PITNEROVÁ D. tázky uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Pitnerová D. HISTORICKÉ PROMĚNY NEZAMĚSTNANOSTI. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. HODNOTOVÁ ORIENTACE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. MEZINÁRODNÍ ROZVOD MANŽELSTVÍ A JEHO DOPAD NA ŽIVOT DÍTĚTE. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PRACOVNÍ MOTIVACE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. VLIV ŽIVOTOSPRÁVY NA VÝSLEDKY UČENÍ. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A JEJICH SCHOPNOST VYJADŘOVAT SE. OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
PROJEKT
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
Chudý Š., Grecmanová H., Tichá Z., Neumeister P., Pitnerová D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. Grantová agentura ČR. 2010.
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
PITNEROVÁ D. Agresivita dětí v dětských domovech a možnosti její prevence. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Dárcovství krve v Olomouci. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Denní stacionář o.s. Jitro v systému sociálních služeb. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Dětský domov - systém péče o děti v dětském domově. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Domácí násilí a služby sociální prevence. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Humanitární činnost pro děti z dětských domovů. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Individuální plánování v Domově pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Kompetence sociální pracovnice v prevenci syndromu CAN na Prostějovsku. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Kvalita života klientů Sdružení Práh v Brně. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Mládež a poskytování předlékařské první pomoci. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Návaznost zdravotní a sociální péče na neonatálním oddělení. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Poradenství Úřadu práce v Olomouci zaměřené na matky s dětmi. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Rodina v hmotmé nouzi. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Služby pro uživatele Domova seniorů v Hranicích. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Služby sociální prevence pro děti a mládež na Jesenicku. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Středisko výchovné péče Strakonice. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Systém péče v domovech pro seniory. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Systém pomoci rodině se zdravotně znevýhodněným dítětem. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Terénní sociální práce v Krnově. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Úloha rodiče v oblasti prevence drogové závislosti u dětí. Magisterská diplomová práce. 2011.
PITNEROVÁ D. Výroční zvyky na Valašsku očima různých generací. Magisterská diplomová práce. 2011.
Pitnerová D. Analýza životních příběhu matek pěstounek v SOS Dětské vesničce Medlánky. Analýza životních příběhu matek pěstounek v SOS Dětské vesničce Medlánky. 2010.
Pitnerová D. DĚTSKÁ KRIZOVÁ CENTRA V BRNĚ. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. DŮSLEDKY ALKOHOLISMU V RODINĚ NA VIZOVICKU. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. DŮSLEDKY ALKOHOLISMU V RODINĚ NA VIZOVICKU. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. DYSFUNKČNÍ RODINA A JEJÍ VLIV NA DALŠÍ VÝVOJ DÍTĚTE. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. DYSFUNKČNÍ RODINA A JEJÍ VLIV NA DALŠÍ VÝVOJ DÍTĚTE. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. DYSFUNKČNÍ RODINA A JEJÍ VLIV NA DALŠÍ VÝVOJ DÍTĚTE. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Bradáčová D. Integrace mladých lidí z vybraných dětských domovů( Přerov, Hranice,. In Pitnerová D. (Eds.) diplomová práce. 2010.
Pitnerová D. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ V ČESKÉ KAMENICI. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ V ČESKÉ KAMENICI. VEDOUCÍ BKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. LIDÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V PŘEROVĚ. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V OLOMOUCI. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. NOVÉ TRENDY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. OSOBNOST VEDOUCÍHO MANAŽERA V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉM CENTRU ČTYŘLÍSTEK - OPAVA. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. POSTOJE MLÁDEŽE K DĚTEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. POSTOJE MLÁDEŽE K DĚTEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PRÁVA DÍTĚTE Z POHLEDU DĚTÍ A DOSPĚLÝCH. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PREVENCE SYNDROMU CAN. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PREVENCE ŠIKANY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA ROSICKU. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PREVENCE TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PREVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKLÁCH NA PŘEROVSKU. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. Projekt "CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBCI SVOBODNÉ HEŘMANICE". Magisterská diplomová práce. 2010.
Pitnerová D. PROJEKT SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. PSYCHICKÉ A FYZICKÉ TÝRÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY NA VÝVOJ DÍTĚTE. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. RIZIKOVÁ MLÁDEŽ NA UNIČOVSKU. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE V ČESKÉM DOMOVĚ. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ V LIPNÍKU NAD BEČVOU. VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. SYNDROM CAN A HÁJENÍ PRÁVA DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. ÚLOHA UČITELE Z HLEDISKA PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ NA DĚTECH. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. VLIV VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NA UTVÁŘENÍ VZTAHUMEZI RODIČI A DĚTMI. VEDENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. ZMÍRNĚNÍ PORUCH CHOVÁNÍ U DĚTÍ V SVP NA MORAVĚ. VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 2010.
Pitnerová D. Kompetence sociálního pracovníka v rámci výchovných opatření. Kompetence sociálního pracovníka v rámci výchovných opatření. 2009.
Pitnerová D. Zahraniční mise zdravotní služby AČR - ISAF 2007. Zahraniční mise zdravotní služby AČR - ISAF 2007. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)