PhDr. Ivona DÖMISCHOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635901

Ústav cizích jazyků

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

5.89

odborný asistent

Výuka didaktiky německého jazyka, jazykových cvičení a didakticky orientovaných disciplín. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projektové vyučování. Absolvovala DSP obor pedagogika na PdF UP v Olomouci. Téma disertační práce: Projektová výuka v ČR a německy mluvících zemích.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2020 – )

Státnicová komise

  • Státnicová komise Katedry německého jazyka-didaktická sekce (ostatní, 2008–)
  • Státnicová komise -za Nj (na Katedře primární pedagogiky) (ostatní, 2009–)
  • Státnicová komise pro obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (člen, 2017–)

Jiné komise a orgány

  • Správní rada JITRO, o.p.s (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sedláčková D., Kantor J., Dömischová I., Kantorová L. Experiences of Mothers of Children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities in the Czech Republic. British Journal of Learning Disabilities. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Zemánek P., Dömischová I. Testování vědomostí v e-learningu. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Dömischová I., Zemánek P. Vybrané aspekty evaluace vysokoškolské výuky. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Dömischová I. Výuka cizích jazyků ve 21. století. e-Pedagogium (online). 2010.
Dömischová I. Demonstrační hodina německého jazyka na Praxishauptschule v Tyrolsku. Československá fyziologie. 2009.
Dömischová I. Evaluace praxí. Česká škola. 2009.
Dömischová I. Jak se učí rakouští prvňáčci matematiku. Moderní vyučování. 2009.
Dömischová I. Možnost jak motivovat nejen ty nejlepší. Česká škola. 2009.
Dömischová I. Propagace studia německého jazyka na PdF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Dömischová I. Student na praxi - budoucí kolega. Cizí jazyky. 2009.
Dömischová I. Ovládají naši žáci umění prezentovat? Moderní vyučování. 2008.
Dömischová I., Kubica P. Spolupráce v rámci projektu Erasmus. Žurnál UP. 2008.
Kubica J., Dömischová I. Spolupráce v rámci projektu Erasmus. e-Pedagogium (online). 2008.
Dömischová I. Spolupráce v rámci projektu Erasmus. e-Pedagogium (online). 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dömischová I. Projektová výuka - moderní strategie v české republice a německy mluvících zemích. In Grecmanová H. (Eds.) Projektová výuka - moderní strategie v české republice a německy mluvících zemích. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hrdinová E., Dömischová I., Anténe P. Ein Ding der Unmöglichkeit?! Die Übersetzung (von Fachsprachen) im Kontext der tschechischen Hochschulpädagogik. Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. 2019.
Dömischová I., Hrdinová E., Sittová B. In den Böhmischen Dörfern böhmisch einkaufen oder zum Ausdruck der Kultur in Bezug auf die Behandlung von Phraseologismen im Unterricht. Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. 2019.
Hrdinová E., Dömischová I., Sittová B., Benninghoff-Lühl S. Aschenbrödel Translationsdidaktik? Phraseologismen im Hochschulunterricht, nicht nur in Wirtschaftstexten. In Březina J. (Eds.) Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – Linguistische und didaktische Aspekte. 2018.
DÖMISCHOVÁ I. Evaluace Power pointových prezentací v jazykové výuce. Tschechien: das Land, in dem Deutsch zu Hause ist. 2012.
Dömischová I. Evaluace projektu ve výuce německého jazyka na základních školách. In Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovensko AL. (Eds.) Cudzie jazyky v premenách času III. 2012.
DÖMISCHOVÁ I. Projektunterricht an tschechischen Grundschulen und seine Reflexion in der DeutschlehrerInnenausbildung. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 2012.
DÖMISCHOVÁ I. Die Realität des Projektunterrichts an tschechischen Grundschulen und ihre Reflexion in der prägradualen Ausbildung der künftigen Lehrer der deutschen Sprache. In . (Eds.) Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Interaktivní cvičení ve výuce německého jazyka. In DOSTÁL J. (Eds.) NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011.
Dömischová I., Havelka M., Čechová J. Interaktivní tabule ve výuce na základní škole. In Dostál J. (Eds.) Moderní vzdělávání. Technika a informační technologie. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Mit Bildern motivieren. In DÖMISCHOVÁ I. (Eds.) Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. 2011.
Kaňovská M. Phraseme mit der Komponente "Hand" im literarischen Text. In DÖMISCHOVÁ I. (Eds.) Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. 2011.
Dömischová I. Brainstorming ve výuce. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2010.
Dömischová I., Szotkowski R. HROZBA DNEŠKA - ŠIKANA. In . (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Dömischová I. Projekte an Tschechischen Schulen. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2010.
Dömischová I. Projektová výuka - možný způsob bourání bariér mezi jednotlivými předměty. In Kusá J., Sláma J. (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Dömischová I. Projektové vyučování. In . (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Fasnerová M. Současná kurikulární reforma v kontextu výuky cizích jazyků. In Dömischová I. (Eds.) Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. 2010.
Dömischová I. Jazykové požadavky kladené na cizince v ČR. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
Dömischová I. Jazykové požadavky kladené na cizince v ČR. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
Dömischová I. Projektunterricht beim Fremdsprachenlernen an den tschechischen Schulen. Internationale Konferenz-Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 2009.
Dömischová I. Interkulturní pojetí výuky reálií německého jazyka. XXVI.mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2008.
Dömischová I., Růžička E. Internet jako komunikační médium v cizojazyčné výuce. XXVI.mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2008.
Dömischová I. Metody a techniky zvyšování motivace ve výuce cizího jazyka na VŠ. Vysokoškolský pedagog: Člověk nebo počítač? aneb Výukové metody na vysokých školách. 2008.
Kaňovská M. Phraseme im Text und im Wörterbuch. Zur Phrasemverwendung in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts. In VOMÁČKOVÁ O., DÖMISCHOVÁ I., KUBICA J. (Eds.) Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. 2008.
Dömischová I. Power Point jako součást výuky cizích jazyků na vysoké škole. Vysokoškolský pedagog: Člověk nebo počítač? aneb Výukové metody na vysokých školách. 2008.
Dömischová I. Power Point-Präsentationen im DaF-Unterricht. Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. 2008.
Dömischová I. Vnímání reálií cizího jazyka pomocí obrazového materiálu. Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie. 2008.
Dömischová I. Interkulturalita ve výuce německého jazyka. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2007.
Růžička E., Růžičková B., Dömischová I. Moderní informační technologie ve výuce. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Růžička E., Růžičková B., Dömischová I. Moderní informační technologie ve výuce. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Dömischová I., Růžičková B., Růžička E. Moderní způsoby komunikace ve výuce cizího jazyka. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Dömischová I. Projektmethode im Fremdsprachenunterricht. In . (Eds.) Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 2007.
KNIHA - CELEK
Dömischová I., Hrdinová E., Fedorko M., Hartmannová L., Kášová M., Paračková J., Pribulová M., Tomášiková S. Matka a dieťa. Trilingválny paralelný nemecko-slovensko-český prekladový slovník. In Kášová M., Petraško L., Džambová A. (Eds.) 2021.
Sedláčková D., Kantor J., Baslerová P., Růžička M., Zahradníková T., Přibylová T., Bohanesová A., Marečková J., Růžičková L., Szokalová L., Dömischová I., Finková D., Krahulcová K., Jeřábková K., Du J. Společné vzdělávání a role rodičů. 2021.
Hrdinová E., Řeřicha V., Mraček D., Kolek V., Sodeyfi H., Kubica J., Stamm U., Benninghoff-Lühl S., Flajšar J., Mračková Vavroušová P., Dömischová I., Kořínková J., Sittová B., Anderson KJ., Valešová L., Duda O., Gregar J., Bartošová M. Kdopak by se překladu bál?! Překlad jako didaktický nástroj pro výuku cizích jazyků II. In Hrdinová E. (Eds.) 2020.
Růžička M., Pastieriková L., Krahulcová K., Finková D., Jeřábková K., Baslerová P., Kozáková Z., Dömischová I., Smolíková M., Sedláčková D., Zahradníková T., Bohanesová A., Vojtová S., Malínková V., Tichá M., Studená G., Miklová A., Krejčík D., Fialová K. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. In Růžička M., Listiakova I. (Eds.) 2020.
Svoboda P., Dömischová I., Lacková K. Übungen zur Entwicklung des Lesens. 2015.
Dömischová I. Landeskunde Österreichs. 2014.
Dömischová I. Projektunterricht I. 2014.
Skopalová J. Rodinná problematika. In Dömischová I., Zemánek P. (Eds.) 2014.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Dömischová I. Didaktik I. 2013.
Dömischová I. Didaktik I. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Cholodová U., Hrdinová E., Dömischová I., Sittová B. Von der Tante Rose, dem kleinen Gott und dem Johannes-oder vom Umgang mit tabuisierten phraseologischen Bezeichnungen fur mannliche und weibliche Geschlechtsorgane. In . (Eds.) Aktuelle Trends in der phraseologischen und paromiologischen Forschung weltweit. 2022.
Hrdinová E., Dömischová I. Alles nur Kacke oder schon wieder die Fuck Schule ...Und darf man es eigentlich sagen? Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast II. 2020.
Dömischová I. Abbildungen und ihr Potenzial zur Entfaltung der Kreativität der Grundschulschüler in Bezug auf landeskundliches Lernen. Sprachen verbinden: Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016. 2018.
Hrdinová E., Dömischová I., Sittová B. Leben wie Gott im Federbett, oder lieber in Frankreich? Phraseologismen und ihre Translation in der hochschuldidaktischen Praxis. Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra-und interlingualer Sicht Bd. II. 2018.
Dömischová I. Development of creativity and imagination of preschool age children in the background of working with articles of daily use. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
DÖMISCHOVÁ I. Možnosti rozvoje tvořivosti žáků ve výuce cizího jazyka. Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
Dömischová I. Landeskundliche Bilder in den Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 2009.
ABSTRAKT
Růžička E., Dömischová I. Mediální výchova jako průřezové téma rámcového vzdělávacího programu na základní škole. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dömischová I. Bilder als Sprechanlaβ im Grundschulunterricht. Seminář pro uvádějící učitele německého jazyka na základních školách. 2010.
Dömischová I. Aktivierende Methoden im Fremdsprachenunterricht. Pädagogische Hochschule Innsbruck, Rakousko. 2008.
Dömischová I. Deutsche Grundschullehrwerke an tschechischen Grundschulen. Pädagogische Hochschule Innsbruck, Rakousko. 2008.
Dömischová I. Fremdsprachenunterricht an tschechischen Grundschulen. Pädagogische Hochschule Innsbruck, Rakousko. 2008.
Dömischová I. Olomouc als Universitätsstadt. Pädagogische Hochschule Innsbruck, Rakousko. 2008.
Dömischová I. Präsentieren und Bewerten im Unterricht. Pädagogische Hochschule Innsbruck, Rakousko. 2008.
Dömischová I. Spielerische Aktivitäten im Grundschulunterricht. Seminář dalšího vzdělávání uvádějících učitelů. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Kubica J., Vomáčková O., Dömischová I. Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. 2008.
Vomáčková O., Dömischová I., Kubica J. Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Bohuš M., Dömischová I. Einführung in die deutsche für 2 Grundschule für die ersten Teil. Základy němčiny pro 2. stupeň základní školy praktické 1. díl. 2010.
RECENZE
Dömischová I. Klima školy. Pedagogická orientace. 2009.
Dömischová I. Der moderne Unterricht des deutschen als Fremdsprache. Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dömischová I. Brainstorming ve výuce. 2010.
Dömischová I. Mit Bildern motivieren. 2010.
Dömischová I. Projektové vyučování. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dömischová I. Život osamelých matiek a ich detí s postihnutím. Speciální pedagogika. 2020.
Dömischová I. Biologie a nemoci dětí. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Rodinná problematika. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Školní hygiena. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Vybrané kapitoly z první pomoci. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Wortsemantik - Einführung. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Základy zdravotnické psychologie. Oponentský posudek studijní opory. 2014.
Dömischová I. Ausgewählte Werke deutschsprachiger Autorinnen. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Dömischová I. Bilder im Landeskundeunterricht. Bilder im Landeskundeunterricht. 2013.
Dömischová I. Didaktika ekonomických předmětů. kniha. 2013.
Dömischová I. Islam und Moscheenbau in Deutschland. Islam und Moscheenbau in Deutschland. 2013.
Dömischová I. Motivation im Fremdsprachenunterricht. Motivation im Fremdsprachenunterricht. 2013.
Dömischová I. Werbung im DaF Unterricht. Werbung im DaF Unterricht. 2013.
Dömischová I. Deutsch im Tourismus. Oponentský posudek diplomové práce. 2012.
Dömischová I. Die aktuelle europäische Finanzkriese – Fallbeispiel Griechenland. Oponentský posudek diplomové práce. 2012.
Dömischová I. Kreatives Verfahren im Landeskundeunterricht. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2012.
Dömischová I. Německá terminologie v matematice. Oponentský posudek diplomové práce. 2012.
Dömischová I. Sprachförderung durch Rytmik und Musik im DaF-Unterricht. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2012.
DÖMISCHOVÁ I. Grammatik für Fortgeschrittene. Oponentský posudek studijního materiálu. 2011.
Dömischová I. Deutsch als Fremdsprache für österreichische Migranten im Grundschulalter. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2010.
Dömischová I. Dubová Jarmila: Didaktik der deutschen Sprache: Grammatik. Oponentský posudek studijní opory. 2010.
Dömischová I. Mgr. Hana Jahodová: Funktion von Bildern im FSU. Posudek závěrečné práce (CCV). 2010.
Dömischová I. Mgr. Zuzana Sýkorová: Medien im Deutschunterricht. Posudek závěrečné práce (CCV). 2010.
Dömischová I. Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2010.
Dömischová I. Mgr. Michaela Pražáková: Motivation im Projektunterricht. Posudek závěrečné práce (CCV). 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Dömischová I. Bilder im Landeskundeunterricht. Závěrečná práce (CCV). 2013.
Dömischová I. Feste und Bräuche in Tirol. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Dömischová I. Motivation im Fremdsprachenunterricht. Závěrečná práce (CCV). 2013.
Dömischová I. Stadtbesichtigung der Stadt Salzburg und ihre Verwendung im Deutschunterricht. Magisterská diplomová práce. 2013.
Dömischová I. Werbung im DaF Unterricht. Závěrečná práce. 2013.
Dömischová I. Berlin als Schulprojekt. Magisterská diplomová práce. 2012.
Dömischová I. Drogensucht der Jugendlichen ? Vergleichstudie. Bakalářská diplomová práce. 2012.
DÖMISCHOVÁ I. Berlin als Thema eines Grundschulprojektes. Magisterská diplomová práce. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Die deutschsprachigen Länder in der tschechischen Werbung. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Dömischová I. Die Gewalt an den tschechischen Gymnasien. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Dömischová I. Die Gewalt gegen Frauen. Bakalářská diplomová práce. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Drogensucht der Jugendlichen. Bakalářská diplomová práce. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Kreative Aktivitäten im Landskundeunterricht. Magisterská diplomová práce. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Migrationspolitik der BRD. Bakalářská diplomová práce. 2011.
DÖMISCHOVÁ I. Sprachförderung durch Musik und Rhytmik. Magisterská diplomová práce. 2011.
Dömischová I. Deutsch als Fremdsprache für österreichische Migranten im Grundschulalter. Deutsch als Fremdsprache für österreichische Migranten im Grundschulalter. 2010.
Dömischová I. Deutsche Grammatik diesmal kreativ. Deutsche Grammatik diesmal kreativ. 2010.
Dömischová I. Internet und Interneteinsatz im Deutschunterricht an der Grundschule. Internet und Interneteinsatz im Deutschunterricht an der Grundschule. 2010.
Dömischová I. Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht. Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht. 2010.
Dömischová I. Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht. Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht. 2010.
Dömischová I. Interaktive Tafel im Deutschunterricht an der Grundschule. Interaktive Tafel im Deutschunterricht an der Grundschule. 2009.
Dömischová I. Kommunikative Spiele als Voraussertzung zum Erfolg im Deutschuntericht. Kommunikative Spiele als Voraussertzung zum Erfolg im Deutschuntericht. 2009.
ZPRÁVA
Dömischová I., Kubica J. Spolupráce v rámci projektu Erasmus. Žurnál UP. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)