doc. PhDr. Vojtech REGEC, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635001, 585635330, 774239737

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.24

docent - děkan

longitudinální sledování eAccessibility v podmínkách vysokých škol v ČR a SR podle mezinárodních standardů a norem (WCAG, ISO/IEC 40500:2012, WAI-ARIA, ATAG, UAAG, BFW); monitorování přístupnosti webových stránek ve veřejném i privátním sektoru; koordinátor a dlouhodobý řešitel projektu Blind Friendly Web v SR (http://blindfriendly.sk/); odborná participace při tvorbě standardů pro přístupnost webových stránek v ČR (§14 vyhlášky č. 312/2010 Sb. o standardech pro ISVS) ; tvorba a ověřování metodiky hodnocení ratingu přístupnosti webových stránek pro osoby se zdravotním postižením v kontextu právních norem v SR; praktické využití asistenčních technologií pro osoby se zdravotním postižením (Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska, Ústav speciálněpedagogických studií); kompenzační pomůcky, přístroje a moderní asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením špeciálnopedagogické poradenství na bázi ICT; výuková a publikační činnost v oblasti speciálně-pedagogické propedeutiky a speciálně-pedagogického poradenství v jednotlivých bakalářských a magisterských programů (včetně anglického magisterského programu Special Needs Counseling).

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (1. 6. 2012 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)

Vědecká společnost

 • ČPdS - 2017 (člen, 2017–)
 • International Conference on Political Science, International Relations and Sociology (předseda, 2016–2018)
 • International Conference on Lifelong Education and Leadership for All. (člen, 2015–)

Odborná komise

 • Hodnotitel pro oblast Učitelství: Národní akreditační úřad pro vysoké školství (člen, 2017–)
 • Leshan Normal University (poradce, 2014–)

Mezinárodní organizace

 • e-Accesibility expert of the European Commission. Web Accessibility Directive Expert Group of the European Commission. (člen, 2017–)

Redakční rada

 • Multicultural Learning and Teaching (ISSN 2161-2412). (člen, 2015–)
 • Journal of Exceptional People (JEP), ISSN 1805-4978. (člen, 2012–)

Státnicová komise

 • Psychopedie (člen, 2012–)
 • Speciální pedagogika - poradenství (člen, 2012–)
 • Speciální pedagogika (člen, 2011–)

Vedení vědeckého týmu

 • Senior Foreign Cultural and Educational Experts. Project No. GDT20165100007, State Administration of Foreign Experts Affairs, P. R. China (poradce, 2016–2018)

Jiné komise a orgány

 • Zástupce fakulty v Radě vysokých škol (člen, 2018-) (člen, 2018–)
 • Kolegium děkana PdF (člen, 2014–)
 • Komise pro oblast dodržování standardů přístupnosti ve slovenské národní soutěži Zlatý Erb (člen, 2007–)
 • Pracovná skupina pre prístupnosť a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3). Ministerstvo financií Slovenskej republiky (člen, 2008–)
 • Nadační fond Českého rozhlasu (člen, 2015–)
 • Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska (poradce, 2005–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kantor J., Campbell E., Kantorová L., Marečková J., Regec V., Karasová K., Sedláčková D., Klugar M. Exploring Vibroacoustic Therapy in Adults Experiencing Pain: a Scoping Review. BMJ Open. 2022. (ČLÁNEK)
Vavrdová A., Provázková Stolinská D., Šmelová E., Šobáňová P., Finková D., Regec V., Sine van Marion, MPhil. A., Svare, MPhil. MH., Moe J. Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education. In Horáková J., Souralová E., Pareliussen, Ph.D. I. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kantor J., Vilímek Z., Vítězník M., Smrčka P., Campbell E., Bucharová M., Grohmannová J., Špinarová G., Janíčková K., Du J., Li J., Janátová M., Regec V., Krahulcová K., Kantorová L. Effect of Low Frequency Sound Vibration on Acute Stress Response in University Students – Pilot Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology. 2022.
Bednárová L., Karunová H., Cieslar J., Regec V., Flekačová L. Podpora rozvoja osôb s poruchami autistického spektra v rámci Slovenskej republiky. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2020.
Flekačová L., Karunová H., Cieslar J., Regec V., Bednárová L. Unterstützung der Entwicklung von Menschen in Autismus-Spektrum oder von anderen Meschen mit Behinderung in der Tsechischen Republik. Zeitschrift für Heilpädagogik. 2020.
Marečková J., Regec V. Pilot Project: Evidence-Based Methodology in Education of Future Teachers. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2019.
Tománková K., Regec V. Postural stability and postural control in visually and hearing impaired persons. Journal of Exceptional People. 2019.
Tománková K., Karunová H., Švecová V., Regec V. Movement and orthopedic problems based on postural instability in visually and hearing impaired people. Journal of Exceptional People. 2018.
Regec V., Pastieriková L. E-accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Finková D., Ludíková L., Regec V., Růžičková V., Voženílek V., Vondráková A., Němcová Z., Doležal J., Kozáková M. Hypsometry in Tactile Maps. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Regec V. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Regec V. Analysis of Accessibility of the Electronic Graphic Elements and Other Focal Areas in Tertiary Education. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Hanáková A., Kroupová K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil M., Titrek O., Regec V., Zafer Güneş D., Ekşioğlu S., Sezen Gültekin G. (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceeding Book. 2016.
Regec V. Digital Barriers In Educating Students With Visual Impairment. In Minas M. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Pastieriková L., Urbanovská E., Smrčková K. Employing the people with Asperger Syndrome. In Titrek O., Potměšil M., Regec V. (Eds.) ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2016.
Regec V., Pastieriková L. Impaired Visual Perception and Selected Aspects of e-Accessibility at Universities and Colleges. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Hanáková A., Horváthová I., Kučera P., Kunhartová M., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Regec V. e-Accessibility in Educating Students with Visual Impairment. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015.
Regec V. Degree of visual impairment and its influence on the secondary school students’ relationship towards ICTs. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN14 Proceedings. 2014.
Regec V., Regec M. Digital Barriers for Students with Visual Impairments at Universities in the Slovak Republic. In Uslu F. (Eds.) Proceedings of INTCESS14 - International Conference on Education & Social Sciences. 2014.
Regec V. e-Prístupnosť verejnej správy pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím. In Krajčí P., Lezo M., Fuchsová M. (Eds.) Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. 2014.
Regec V. Visual Impairment and Digital Barriers at University and College Web Portals. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2014 Proceedings. 2014.
Pastieriková L., Regec V. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Palackého v Olomouci v kontexte starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní v Českej republike. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Regec V. Digitálna diskriminácia študentov a záujemcov o štúdium so zrakovým postihnutím v podmienkach vysokých škôl. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Regec V. The Use of the Automated Vocal Analysis in Screening Children with Autism Spectrum Disorder. Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference - HASSACC 2013. 2013.
Regec V. Využitie automatickej vokálnej analýzy ako jednej z možností skríningu detí s poruchami autistického spektra. In Hutyrová M. (Eds.) Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Stejskalová K. Efektivní komunikace jako jeden z indikátorů kvality života. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Lacková K. Komunikace s osobami se získaným zrakovým postižením. In Regec V., Růžičková V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Joklíková H. Specifika komunikace s osobami seniorského věku se zrakovým postižením. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Říhová A., Vitásková K., Mlčáková R. Strategie zvyšující efektivitu komunikačního procesu s jedincem s poruchou autistického spektra. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Weilová M. Vliv breptavosti na niterné prožívání komunikace jedince. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Regec V. Vybrané aspekty využitia informačných a komunikačných technológií v teórii a praxi. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Regec V. Hodnotenie prístupnosti webových stránok pre používateľov so zdravotným postihnutím. In . (Eds.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V., Regec V., Voženílek V., Vondráková A. Integration of visually impaired people in the knowledge society. In Růžičková V. (Eds.) First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. 2010.
KNIHA - CELEK
Karunová H., Cieslar J., Flekačová L., Bednárová L., Pazourková L., Regec V. Komunikační mosty v podpoře rozvoje osob s poruchami autistického spektra a jiných skupin jedinců s postižením. 2021.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Ludíková L., Fink M., Horváthová I., Hutyrová M., Kantor J., Majerová H., Regec V., Růžička M., Tomalová P., Gebauerová M., Klusová K., Laštovičková V., Opavová K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. 2013.
Langer J., Regec V., Štencl J. Práce studenta v LMS Unifor. 2013.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Kučera P., Langer J., Regec V. Veselé čtení 4 - čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením (2. díl). 2013.
RŮŽIČKOVÁ V., FINKOVÁ D., Joklíková H., REGEC V., STEJSKALOVÁ K. Basics of special education of persons with visual impairment. 2012.
Hanáková A., Krahulcová K., Martinková E., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E., Vožechová J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012.
Voženílek V., Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Vondráková A., Kozáková M., Doležal J., Regec V. Hmatové mapy technologií 3D tisku. 2010.
Regec V. Evaluation of Web Accessibility in Slovak Republic. Evaluation of Web Accessibility in Slovak Republic. 2009.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 1- Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. 2009.
Regec V. Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Pastieriková L., Regec V. Komunikace a lidé s mentálním postižením. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 2012.
Regec V. Účasť Európskej únie v oblasti riešenia problematiky celoživotného vzdelávania a uplatnenia osôb so špecifickými potrebami. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžička M., Valenta M., Regec V., Chrastina J., Krahulcová K., Gray A., Sampey T. Adiktologická středa II. 2015.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc I. 2014.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc II. 2014.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Tisíc pojmů ze speciální pedagogiky. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
SOURALOVÁ E., LANGER J., REGEC V., KUČERA P., MICHALÍKOVÁ M., PTÁČKOVÁ K. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2011.
Ptáčková K., Souralová E., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Dudek A. (Eds.) Veselé čtení 2. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2010.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V., Dudek A. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2009.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typ A: orientační plán. 2009.
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typu A - Hypsometrie. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Kartogram. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Politická mapa. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Vzorkovník pro tyflomapy typu A. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Regec V. Počítačové hry v životě žáků se sluchovým postižením. Počítačové hry v životě žáků se sluchovým postižením. 2010.
Regec V. Přínos asistenta pedagoga při vzdělávání integrovaného žáka se speciálními potřebami. Přínos asistenta pedagoga při vzdělávání integrovaného žáka se speciálními potřebami. 2010.
Regec V. Návrh metodológie hodnotenia webových sídiel. Návrh metodológie hodnotenia webových sídiel. 2009.
Regec V. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. 2009.
REGEC V. Tvorba prístupných webových stránok. Oponentský posudek. 2008.
Regec V. Tvorba prístupných webových stránok. Tvorba prístupných webových stránok. 2007.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Regec V. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ORIM PDF Special Education 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)