doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635880

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.76

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2001 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
 • Proděkan (1. 2. 2006 – 31. 1. 2010)
 • Proděkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Děkan (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)

Vědecká společnost

 • disciplinární komise fakulty (předseda, 2003–2009)

Vědecká rada

 • Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2014–2018)
 • Vědecká rada Pedagofické fakulty UP v Olomouci (předseda, 2014–2018)

Odborná komise

 • Hodnotitel projektů a člen výběrové komise projektů TA ČR (člen, 2013–)
 • člen komisí Národní akreditační úřad pro VŠ (oblast elektrotechnika) (člen, 2017–)
 • člen výběrových komisí a hodnotitel projektů Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (člen, 2016–)
 • členem oborové komise F1 a G1 pro výběrové řízení FRVŠ (člen, 2007–)
 • Zpravodaj komise pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, PO 2 Terciární vzdělávání (člen, 2009–2010)
 • Výběrová komise pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 2 Terciární vzdělávání (člen, 2008–2009)

Mezinárodní organizace

 • IGIP (člen, 2001–)
 • TTNet (člen, 2004–)

Redakční rada

 • mezinárodní redakční rada časopisu Jurnal of Technology and Information Education ISSN 1803-537X. URL: http://jtie.upol.cz. (člen, 2008–)

Oborová rada

 • Oborová rada - studijní program Didaktika informatiky (člen, 2016–)
 • Oborová rada - studijní program Pedagogika (člen, 2001–2011)

Státnicová komise

 • členem zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky v oboru Základy technických věd a informačních technologií. (člen, 2006–)
 • zkušební komise pro rigorózní zkoušky v oboru Technické a informační výchovy (člen, 2006–)
 • SZZ Učitelství technické a informační výchovy pro 2. st ZŠ (člen, 1997–2009)
 • SZZ Učitelství technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ (předseda, 2009–)

Habilitační komise

 • habilitační řízení Mgr. Wojciecha Walata, PhD. (zahájené 11. 12. 2007 na PdF UP Olomouc v oboru Pedagogika) (člen, 2007–2007)

PhD. komise

 • výběrové komise do doktorského studijního programu Pedagogika. (člen, 2001–2009)

Jiné komise a orgány

 • odborný a vědecký mezinárodního vědecko-odborného semináře SEKEL (člen, 2004–2004)
 • odborný a vědecký garant mezinárodní vědecko-odborné konference TTV (předseda, 2006–)
 • odborný a vědecký garant mezinárodní vědecko-odborné konference INFOTECH 2007 (člen, 2007–2007)
 • odborný a vědecký garant mezinárodní vědecko-odborné konference SCHOLA (člen, 2009–)
 • předseda rozvrhové komise fakulty (předseda, 1999–2011)
 • výběrové komise pro univerzitní informační a manažérský systém Univerzity Palackého. (člen, 2001–2001)
 • kolejní komise Univerzity Palackého (člen, 2003–2014)
 • Výběrová komise pro univerzitní systém v distančním vzdělávání Univerzity Palackého. (člen, 2004–2004)
 • koordinační rada Informačního centra Univerzity Palackého. (člen, 2004–2006)
 • kolejní komise fakulty (předseda, 2003–2014)
 • kolegium děkana (člen, 2003–2014)
ČLÁNEK
Serafín Č. Constructivism in experimental academic work : How to teach teachers. Journal for Research and Education. 2020.
Serafín Č. Constructivism in Experimental Academic Work. How to Teach Teachers. R & E Source: open online journal for research and education. 2020.
Serafín Č. Illustrative electrical engineering in the primary school. In Titrek O. (Eds.) International Journal of Curriculum and Instruction. 2020.
Serafín Č. ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI. Journal of Technology and Information Education. 2020.
Serafín Č. Teaching electrical engineering or technology in a fun way. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2020.
Serafín Č. Information Science in Technical Education Process in Czech Republic. International Journal of Engineering Pedagogy. 2019.
Serafín Č., Depešová J., Bánesz G. Understanding Digital Competences of Teachers in Czech Republic. European Journal of Science and Theology. 2019.
Serafín Č., Depešová J. Digitalizace a digitální technologie ve školství. Trendy ve vzdělávání. 2018.
Klement M. Ověření taxonomie učitelů z pohledu využívání a postojů k ICT nástrojům. In Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2018.
Serafín Č., Havelka M., Kropáč J. Technical Education in Basic Schools - History and Present. Journal of Technology and Information Education. 2018.
Serafín Č. Příprava učitelů technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě v Olomouci. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
Serafín Č. Analýza možností výuky elektrotechniky na základní škole. Journal of Technology and Information Education. 2016.
Serafín Č. Inovativní koncepce v elektrotechnickém vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Serafín Č. Didaktické zásady v elektrotechnickém vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Serafín Č. Parametry kvality výuky o technice. Journal of Technology and Information Education. 2015.
Serafín Č. Pojetí didaktiky elektrotechniky. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Havelka M., Kropáč J., Serafín Č., Chráska M., Částková P. The Choice of Educational and Professional Path of Basic School Pupils as a Component of the Realisation of the Technical Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Hodaňová J., Nocar D. Geometrické křivky v rovině. In Chráska M., Klement M., Havelka M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2014.
Serafín Č. Reflexe technické výchovy v globalizujícím se světě. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating resources and its use in e-learning. INTE 2013 Proceedings Book. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J. Nástroje metodické podpory učitelů technických předmětů. Media4u Magazine. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Spoločná podpora technického vzdelávania na základných školách na Slovensku a v Čechách. Technológia vzdelávania. 2013.
Kvapil L. Vliv technické výchovy na komunikační dovednosti žáka ZŠ. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2013.
Dostál J., Serafín Č., Havelka M., Minarčík J. Assessment of Quality of Material Educational Tools for Technical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
SERAFÍN Č. Celoživotní učení a konstruktivismus. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2012.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Inovační podnikání & transfer technologií. 2012.
Serafín Č. Electrical construction kits and their influence on teaching. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Metodická podpora učitelů technických předmětů v konstruktivistickém pojetí. Technika a vzdelávanie. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Nástroj metodické podpory učitelů obecně technických předmětů. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Havelka M., Serafín Č., Kropáč J. Příprava učitelů technicky orientovaných předmětů v oblasti experimentální práce. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Havelka M., Serafín Č., Kropáč J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech. Trendy ve vzdělávání. 2012.
Kropáč J., Havelka M., Serafín Č. Žákův obraz techniky a základní poznání dějin techniky. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Serafín Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2011.
PROCHÁZKOVÁ I., SERAFÍN Č. Životní prostředí v kontextu současné výuky. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Serafín Č., Feszterová M. Bezpečnost a ochrana zdraví v systému vzdělávání základní školy. Media4u Magazine. 2010.
Serafín Č. Elektromontážní soupravy v technickém vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Serafín Č. Virtual Electronic Construction Kits in Technical Subjects. Edukacja-Technika-Informatyka. 2010.
Serafín Č. Virtuální stavebnice v technickém vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2010.
Serafín Č. Elektromotor. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2009.
Serafín Č. Humanizace - trend dnešní doby. Journal of Technology and Information Education (online). 2009.
Serafín Č. Kapesní svítilna s diodami. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2009.
Serafín Č. Tester dálkového ovládání. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2009.
Serafín Č. Blikač. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2008.
Serafín Č., Kropáč J. Laboratoř elektrotechniky v novém. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2008.
Serafín Č., Kropáč J., Holoušová D. Pedagogičtí pracovníci a realizace školních vzdělávacích programů na odborných školách. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2008.
Serafín Č. Světlo s LED. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2008.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice ? nástroj rozvoje žáka. Technológia vzdelávania. 2007.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice a jejich místo ve vzdělávání. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2007.
Serafín Č. Spínač světlem. Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ. 2007.
Serafín Č. Vizualizace jako prostředek zvýšení názornosti ve výuce elektrotechniky. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Serafín Č., Kropáč J., Holoušová D., Vašutová J. Vzdělávací potřeby středoškolských učitelů ve vztahu k realizaci školních vzdělávacích programů. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Serafín Č. Zasedali děkani pedagogických fakult. Žurnál UP. 2006.
Serafín Č. Bezpečnost a spolehlivost - určující rys v elektrotechnice. Elektrotechnika v praxi. 2005.
Serafín Č. Hodnocení elektrotechnických stavebnic ve výuce na ZŠ. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2005.
Serafín Č. MODERNÍ POJETÍ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU ELEKTROTECHNIKY. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2004.
Serafín Č. Neznámé Lotyšsko. 2004.
Serafín Č. Kreativní prvek ve výuce - elektronické stavebnice. e-Pedagogium (print). 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice v obecně technických předmětech. Elektrotechnické stavebnice v obecně technických předmětech. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Serafín Č. DIDACTIC PROCESS AND ITS COMPONENTS IN ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION. In . (Eds.) International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI2020. 2020.
Serafín Č. Digital Educational Resources in Technical Education. INTED2020 Proceedings. 2020.
Serafín Č. Budoucnost profesí a učitelství praktického vyučování. XXXII DIDMATTECH 2019. 2019.
Serafín Č. Digitalizace - změna paradigmatu v přípravě učitelů. Schola nova, quo vadis? 2019.
Serafín Č. Safety and Protection of Pupils' Health – Possibilities and Limits. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Serafín Č., Depešová J., Bánesz G., Lukáčová D., Havelka M. Curricular Reform and Information Science. 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Serafín Č. Didactic Aspects of Developing Technical Creativity in Teaching of Elementary School Level. In Titrek O., Zembrzuska A., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Serafín Č. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na základních školách. DIDMATTECH 2018:Education-Technology-IT in Building a Better Future. 2018.
Serafín Č. Educational process and its components in the technical education. In . (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceedings Book. 2016.
Serafín Č. The Re-conceptualization of Cooperative Learning in an Inquiry-oriented Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M. Inquiry-Based Instruction in the Context of Constructivism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Serafín Č. Bezpečnost práce v globalizujícím se světě. Celoživotné vzdelávanie v BOZP. 2014.
Serafín Č. Constructivism in the school of experimental work. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Dostál J., Havelka M., Serafín Č. Inquiry-Based Instruction and its Use in Engineer Training. 1st International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and Technology Education. 2014.
Řiháková L., Chmelíčková H. Možnosti interakce laserového záření s nanočásticemi. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2014. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating Resources and its Use in e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Serafín Č. Effectiveness of the Teaching Supported Electrotechnical Construction Sets. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Marešová H., Kropáč J. Evaluation of Technology Including Effects of Using Technology When Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Hiklová H., Schovánek P. Trendy v kontaktním mapování povrchu pevných těles. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Řiháková L., Chmelíčková H., Tomáštík J. Vliv procesních parametrů na řezání některých kovů pulsním Nd:YAG laserem. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Minarčík J., HAVELKA M. KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE II VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
SERAFÍN Č. On-line elektrotechnická laboratoř. In . (Eds.) XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. 2012.
HAVELKA M., SERAFÍN Č., KROPÁČ J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2012.
HAVELKA M., SERAFÍN Č., KROPÁČ J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2012.
Serafín Č. Vzdělávání v digitálním věku - digitální generace. In Stoffová V. (Eds.) Education for information and knowledge based society. 2012.
SERAFÍN Č. Development of advisory services in support of lifelong learning for ICT. Information and Communication Technology in Education. 2011.
KLEMENT M. HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M. Jak hodnotí žáci základních škol využívání interaktivních tabulí? In KLEMENT M., DOSTÁL J., SERAFÍN Č., CHRÁSKA M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
HAVELKA M., SERAFÍN Č. Progresivní výukové metody v přípravě učitelů technických předmětů v konstruktivistickém pojetí. Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
KLEMENT M. PROJEKT „IVOŠ“ FINIŠUJE. In KLEMENT M., HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
KLEMENT M. ROZVOJOVÉ TRENDY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉHO FORMOU E-LEARNINGU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., HAVELKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve Vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
KLEMENT M. TŘI ROKY PROJEKTU „IVOŠ“. In KLEMENT M., DOSTÁL J., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
HAVELKA M. Uplatnění konstruktivistických přístupů v přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce oborové didaktiky. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
HAVELKA M., SERAFÍN Č. Vybrané možnosti uplatnění dataloggingu v technickém experimentu. Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. VYUŽITÍ METOD PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO OVĚŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M., CHRÁSKA M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
MINARČÍK J., HAVELKA M. VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č. Electronic kit in education. In . (Eds.) Education and technology. 2010.
Serafín Č. Elektrotechnická laboratoř - metodologie práce. In . (Eds.) XXVIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2010.
Serafín Č. Virtuální stavebnice v technickém vzdělávání. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2010.
Havelka M., Serafín Č. Conception of teaching effectiveness supported by information technologies. Technika-Informatika-Edukacja. 2009.
Serafín Č. Integrovaný systém vzdělávání v oblasti BOZP a e-learning. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2009.
Serafín Č. Počítačová podpora experimentu. SEKEL 2009. 2009.
Serafín Č. Reforma terciárního vzdělávání v České republice. 9. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2009. 2009.
Serafín Č., Procházková I. Školní vzdělávací program (švp) jako inspirační zdroj inovace výuky předmětů všeobecného technického charakteru. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 2009.
Serafín Č., Havelka M. Učitel v odborném vzdělávání - jeho specifika v kontextu kurikulárních změn. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009.
Serafín Č. Uplatnění absolventů pedagogické fakulty na trhu práce. 6. konference TTNet - Aktuální problémy odborného vzdělávání ČR. 2009.
Serafín Č. Vytváření kompetencí k integrované výuce u učitelů technicky orientovaných předmětů. Sborník příspěvků ze 7. konference partnerství TTnet ČR - Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. 2009.
Serafín Č. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti školství. XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
Serafín Č. Didaktika technických předmětů a její vztah k tvorbě školského vzdělávacího programu. 2. konference TTNet2006 - Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání. 2008.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice a jejich místo ve vzdělávání. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 2008.
Serafín Č. Inovace studijního oboru základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 2008.
Serafín Č. Kvalita školy je kvalitou studentů. Pedagogická sposobilosť učitelov vysokých škol. 2008.
Serafín Č. Příprava učitelů obecně technicky orientovaných předmětů. Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí. 2008.
Serafín Č., Procházková I. Reflexe RVP v inovaci všeobecného technického. Technické vzdelávanie ako súčast všeobecného vzdelávania. 2008.
Serafín Č. Specifika profese učitele v odborném vzdělávání. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU. 2008.
Serafín Č. Učitel v technickém vzdělávání a kurikulární reforma. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Serafín Č., Kropáč J. Inovace elektrotechnické laboratoře. Sborník příspěvků SEKEL 2007 a PRINCIPIA CYBERNETICA 2007. 2007.
Serafín Č., Kropáč J., Holoušová D., Vašutová J. Příprava koordinátorů ŠVP na SOŠ. XXV International Colloquium. 2007.
Serafín Č., Kropáč J., Holoušová D. Učitel v odborném vzdělávání. Wspólczesne problemy pedeutologii i edukacji nauczycieli. 2007.
Serafín Č. Vizualizace - zvýšení názornosti ve výuce elektrotechniky. Sborník mezinárodní videokonference III. InEduTech 2007. 2007.
Serafín Č. Vysoké školy a národní soustava kvalifikací. 3. konference TTNet2007 - Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? 2007.
Serafín Č. Další vzdělávání pedagogických pracovníku odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů. Odborné vzdelávanie na stredných školách v pomienkach Európskej únie. 2006.
Serafín Č. E-learning a konstruktivismus. Mezinárodní konference Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania. 2006.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice - nástroj moderního vzdělávání. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2006.
Serafín Č. Rámcový vzdělávací program v kontextu středního odborného vzdělávání. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2006.
Serafín Č. Electronics in common technical education o primary school. Dziecko w swiecie wiedzy, informacji i komunikacji. 2005.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice - historie a současnost. Dějiny vědy a techniky 13. 2005.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice a jejich verifikace v obecně technických předmětech. XXIII International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005.
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice na základní škole. Trendy technického vzdělávání. 2005.
Serafín Č. ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ. XVIII. DIDMATTECH 2005. 2005.
Serafín Č. EVALUACE ELEKTROTECHNICKÝCH STAVEBNIC. Technika-informatyka-edukacja. 2005.
Serafín Č. Hodnocení elektrotechnických stavebnic v podmínkách základní školy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2005.
Serafín Č. Uplatnění elektrotechnických stavebnic na základních školách a vymezení oblastí jejich hodnocení. Sborník mezinárodní konference Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania. 2005.
Serafín Č. ELEKTROTECHNICKÁ STAVEBNICE ? PROCES TVORBY UČEBNÍ POMŮCKY. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2004.
Serafín Č. ELEKTROTECHNIKA A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Serafín Č. Elektrotechnika ve vztahu k humanizaci školy. XVII. DIDMATTECH 2004. Technika - Informatyka - Edukacja. 2004.
Serafín Č., Partíková L. Kategorizace elektrotechnických stavebnic ve všeobecném technickém vzdělávání. Univerzita v novém miléniu. 2004.
Serafín Č. RESTRUKTURALIZACE VŠEOBECNĚ TECHNICKY ZAMĚŘENÉHO STUDIJNÍHO OBORU. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Serafín Č., Dostál J. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyšším sekundárním vzdělávání. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004.
Dostál J., Serafín Č. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyšším sekundárním vzdělávání. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2004.
Serafín Č. Tvorba učební pomůcky. SEKEL. 2004.
Serafín Č., Partíková L. Elektroetchnické stavebnice z pohledu dějin. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
Serafín Č. KLÍČOVÉ PODMÍNKY PRO BUDOUCNOST OBECNÉHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S OHLEDEM NA PRAKTICKÉ ČINNOSTI. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
Serafín Č. Nové pojetí v celoživotním učení učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Technické vzdělanie ako súčasť všeobecného vzdělania. 2003.
Serafín Č. Spolehlivost jako určující rys při použití elektrotechnických stavebnic ve výuce. SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO V KONTEXTE EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE. 2003.
Serafín Č., Partíková L. Význam a úloha stavebnice v technicky orientovaných předmětech na ZŠ. Technické vzdělanie ako súčast všeobecného vzdělania. 2003.
Serafín Č. Vzdělávání pro mistry odborného výcviku. Výchova a tradice evropského myšlení. 2003.
Serafín Č. VZDĚLÁVÁNÍ PRO MISTRY ODBORNÉHO VÝCVIKU. Výchova a tradice evropského myšlení. 2003.
Serafín Č. Bezpečnostní tématika v technickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Techniké vzdelavanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2002.
Serafín Č. Budoucnost technologií ve vzdělávání. Sborník XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2002.
Serafín Č. "BYTOVÝ ROZVOD" - ELEKTROTECHNICKÁ STAVEBNICE. Sborník z mezinárodního odborného semináře SEKEL 02. 2002.
Serafín Č. Elektromagnetismus. Sborník mezinárodní konference Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Serafín Č. Elektronika součástky a obvody, principy a příklady. Sborník mezinárodní konference Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Serafín Č. Internet-součást výuky v technicky orientovaných předmětech. Sborník - Vplyv technickej výchovy na rozvoj žiaka. 2002.
Serafín Č. Katedra technické a informační výchovy na přelomu 21. století. Sborník mezinárodní konference Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Serafín Č. Stavebnice "Bytové rozvody pro II. st.ZŠ". Sborník 5 .th International symposium on Mechatronics Mechatronika 2002. 2002.
Serafín Č. Využití výpočetní techniky v laboratorní výuce elektrotechnických předmětů. Sborník XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2002.
Procházková I., Serafín Č. Bezpečnostní problematika hmotné kultury v technické výchově. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2001.
Serafín Č., Procházková I. Design v elektrotechnice. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Část III). 2001.
Serafín Č. Elektrické stavebnice - kreativní prvek výuky. Sekel 2001 - zborník z medzinárodného odborného seminára. 2001.
Serafín Č. Internet při elektrotechnickém vzdělávání. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2001.
Serafín Č. Measure and computer technique. XIV Didmattech 2001. 2001.
Serafín Č. Modernizace laboratoře elektrotechniky. XIII. Didmattech 2000 Časť II. 2001.
Serafín Č. Trvale udržitelný rozvoj ve vztahu k elektrotechnice. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Serafín Č. Trvale udržitelný rozvoj ve vztahu k elektrotechnice. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Část III). 2001.
Serafín Č. VIRTUAL LABORATORY OF ELECTRICITY. CO-MAT-TECH 2001. 2001.
Serafín Č. Výpočetní technika pro měření. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2001.
Serafín Č. Vzdělávání pro mistry odborného výcviku. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Serafín Č. Elektrotechnická laboratoř a modernizace. Trendy Technického Vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2000.
Serafín Č. Laboratoř v počítači. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2000.
Serafín Č. Projekční činnost v laboratorní elektrotechnické přípravě. In . (Eds.) XII. Didmattech '99 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Serafín Č. Teaching electrical technology subjects in process technical education. APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA 2000 - APPLIED ELECTRONICS 2000 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Serafín Č. Technické vzdělávání na prahu nového tisíciletí. Výchova a vzdělání ve věku techniky - sborník mezinárodní konference. 2000.
Serafín Č. Výuka elektrotechniky a Internet. XVII. Mezinárodní Kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků mezinárodní konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Serafín Č. Illustrative electrical engineering in the primary school curriculum. In Petříková E., Dziková H., Bánesz G., Honzíková J. (Eds.) 2018.
Serafín Č., Bánesz G., Havelka M., Lukáčová D., Kropáč J. Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. In Beisetzer P., Friedmann Z. (Eds.) 2016.
Serafín Č., Pecina J., Pecina P., Janovec J. Design a konstruování. Praktické náměty pro výuku tematického okruhu Design a konstruování. In Fišar J. (Eds.) 2012.
HAVELKA M., SERAFÍN Č. Elektrotechnické stavebnice. 2011.
Serafín Č. Elektronika (digitální část). Elektronika (digitální část). 2009.
Feszterová M., Serafín Č., Jenisová Z. Chemické laboratórium a ochrana zdravia pri práci. Chemické laboratórium a ochrana zdravia pri práci. 2009.
Serafín Č. Bezpečnost a hygiena práce. Bezpečnost a hygiena práce. 2008.
Serafín Č. Elektronika (analogová část). Elektronika (analogová část). 2008.
Serafín Č. Elektrotechnika II. Elektrotechnika II. 2008.
Kropáč J., Serafín Č. Teoretické základy technických předmětů I. Teoretické základy technických předmětů I. 2008.
Klement M., Serafín Č. Práce s počítačem 1. Úvod do hardware a software. Práce s počítačem 1. Úvod do hardware a software. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2005.
Serafín Č. Role elektrotechnických stavebnic v obecně technickém vzdělávání. Role elektrotechnických stavebnic v obecně technickém vzdělávání. 2005.
Procházková I., Stoffa J., Chráska M., Jedličková I., Kropáč J., Serafín Č. Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. 2005.
Serafín Č. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. 2003.
Serafín Č., Havelka M. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. 2003.
Havelka M., Serafín Č. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Chrappán M., Dostál J., Gunčaga J., Havelka M., Buda M., Chráska M., Nagy Z., Klement M., Kropáč J., Serafín Č. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. Comparative Research on Teacher Education. 2014.
Serafín Č. Efektivnost projektové výuky s elektrotechnickými stavebnicemi. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. 2011.
Serafín Č. Teaching Model Integration of Information Technology and Communication. In Stoffová V., Mastalerz E., Noga H. (Eds.) Problems in Teachers Education. 2011.
Serafín Č. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KONTEXTU SOUČASNÉ VÝUKY TECHNICKÉ VÝCHOVY A KONSTRUKTIVISTICKÉHO PŘÍSTUPU. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. 2011.
Serafín Č., Procházková I. Profesní aspekty základního technického vzdělávání. Problemy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2009.
Serafín Č. Stavebnice jako nástroj simulace vybraných celků ve výuce obecně technického předmětu. Problemy Doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2009.
Serafín Č., Procházková I. Aspekty inovované přípravy učitelů pro oblast technické a informační výchovy na ZŠ. IKT v technickom vzdelávaní. 2007.
Serafín Č. E-LEARNING PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BOZP. Monografie XIX.DIDMATTECH 2006. 2007.
Serafín Č., Kropáč J. Inovace laboratoře elektrotechniky a elektroniky na pedagogické fakultě. IKT v technickom vzdelávaní. 2007.
ABSTRAKT
Serafín Č. Bezpečnostní tematika v technickém vzdělávání. XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Klement M., Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2013. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2013.
Serafín Č., Klement M., Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2013. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2013.
Chráska M., Havelka M., Klement M., Serafín Č. Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č., Havelka M. Logit Datalogging in Education. 2010.
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Chráska M. Trendy ve vzdělávání 2012. In Havelka M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2012.
Serafín Č., Klement M., Chráska M. Trendy ve vzdělávání. In Havelka M., Chráska M. (Eds.) 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice historie a současnost. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004.
Serafín Č., Partíková L. Elektrotechnické stavebnice z pohledu dějin. htttp://cesky-jazyk.upol.cz/dk/text.php3?ID=7. 2003.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Voženílek V., Vondráková A., Serafín Č., Doležal J. Zvuková tyflomapa typ C – Analytická mapa. 2010.
Voženílek V., Vondráková A., Serafín Č., Doležal J. Zvuková tyflomapa typ C – Hypsometrie. 2010.
Voženílek V., Vondráková A., Serafín Č., Doležal J. Zvuková tyflomapa typ C – Kartogram. 2010.
Voženílek V., Vondráková A., Serafín Č., Doležal J. Zvuková tyflomapa typ C – Politická mapa. 2010.
RECENZE
Serafín Č. Elektrotechnické stavebnice. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Serafín Č. Plasty v pracovní výchově. Trendy ve vzdělávání. 2008.
Serafín Č. Úvod do studia učitelství. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Serafín Č. RECENZE VÝZNAMNÉ PUBLIKACE Z OBLASTI OBOROVÉ DIDAKTIKY. Trendy technického vzdělávání. 2005.
Serafín Č. Recenze učebního textu Pedagogické fakulty UK v Praze. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Serafín Č. Aktivní systémy termoemise energie slunečního záření v zemědělství. XII. Didmattech '99 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Serafín Č. Energetika na prahu 21. století. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. 2012.
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
Serafín Č., Bocáková M. Rozvoj přístrojové základny vybraných pracovišť PdF UP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
VEDENÍ PRÁCE
Serafín Č. Komunikační technologie a jejich využití žáky základních škol. Komunikační technologie a jejich využití žáky základních škol. 2009.
Serafín Č. Příprava a realizace uživatelsky přívětivých programů pro zpracování výsledků laboratorních prací. Příprava a realizace uživatelsky přívětivých programů pro zpracování výsledků laboratorních prací. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jiří DOSTÁL PDF Pedagogika 2006
Lenka PARTÍKOVÁ PDF Pedagogika 2006
Jiří NEVIMA PDF Pedagogika 2007
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.