Komise

Ediční komise

Ediční komise UP je poradním orgánem rektora ve věcech ediční činnosti UP realizované prostřednictvím Vydavatelství UP. Jejím posláním je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti. Dále schvaluje ediční plán UP. Členové Ediční komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou předsedové edičních komisí fakult a ředitel Vydavatelství UP. Komise zasedá alespoň dvakrát ročně.

Seznam členů

 • prorektorka VaV – doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
 • ředitel VUP – Ing. Aleš Prstek
 • CMTF – doc. PhDr. Jitka Jonová, Ph.D. 
 • LF – prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
 • FF – doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • PřF – prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • PdF – doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • FTK – Mgr. František Chmelík, Ph.D.
 • PF – JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
 • FZV – doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
 • ředitelka VFFUP Mgr. - Lenka Pořízková, Ph.D.

Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci (PDF), Předmět ediční činnosti Vydavatelsví UP (PDF), Statut ediční řady Paměť (PDF)

Etická komise

Etická komise UP posuzuje případy porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP. Etický kodex shrnuje obecné etické požadavky na činnost akademických pracovníků a dalších zaměstnanců vykonávajících na UP činnost tvůrčí nebo pedagogickou a studentů UP.

Členové Etické komise UP jsou jmenováni rektorem na návrh k tomu oprávněných entit (fakulty, vysokoškolské ústavy, členové Akademického senátu UP volení z řad studentů). Etická komise ze svých řad volí předsedu Etické komise.

Podnět oznamující porušení etického kodexu se od 1. 1. 2024 podává v písemné podobě přímo předsedovi Etické komise UP. Náležitosti podnětu a způsob, jakým jej Etická komise projedná, stanoví Statut Etické komise UP.

Seznam členů

s účinností od 15. 3. 2024 do 30. dubna 2025:

 • doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA - FZV - předseda Etické komise
 • doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - CMTF
 • doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. - LF
 • doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. - FF
 • prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - PřF
 • JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. - PdF
 • MUDr. Renata Vařeková, Ph.D. - FTK
 • JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. - PF
 • Anna Galvasová - studentka FF
 • Mgr. Dominik Voráč - student PdF

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců a studentů UP (účinný od 1. 1. 2024)
Etický kodex zaměstnanců a studentů UP - anglická verze (účinný od 1. 1. 2024)
Etický kodex zaměstnanců a studentů UP (účinný od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Etický kodex zaměstnanců a studentů UP (účinný do 31. 12. 2022)

Statut Etické komise UP

Statut Etické komise UP
Statut Etické komise UP - anglická verze

Jednací řád Etické komise UP (účinný do 31. 12. 2023)

Pedagogická komise

Pedagogická komise UP je poradním orgánem rektora UP pro studijní záležitosti. Komise vytváří a schvaluje zejména návrhy: harmonogramu přijímacího řízení, harmonogramu předzápisů do informačního systému STAG a harmonogramu akademického roku.
Členové Pedagogická komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je vždy prorektor pro studijní záležitosti. Členy komise jsou vždy věcně odpovídající proděkani každé fakulty, a vedoucí studijních oddělení fakult. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí. 

Složení Pedagogické komise UP

Předseda:

 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., prorektor UP pro studium

Ostatní členové:

 • PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., proděkan CMTF
 • prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka LF
 • PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., proděkanka FF
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D., proděkan PřF
 • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., proděkanka PdF
 • doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., proděkan FTK
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., proděkan PF
 • Mgr. Anita Můčková, Ph.D., proděkanka FZV

Statut Pedagogické komise Univerzity Palackého v Olomouci (PDF)

Komise pro kvalitu

Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci slouží jako podpůrná pracovní skupina pro orgán Rada pro vnitřní hodnocení UP. Důvodem vzniku je povinnost vysokých škol implementovat komplexní systém hodnocení kvality v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy je také podmínkou pro udělení institucionální akreditace vysoké škole.

Úkolem Komise pro kvalitu je zabezpečení prostupnosti nastaveného systému hodnocení kvality do úrovně fakult, dále spolupráce při implementaci informačních systémů pro automatizovaný sběr dat (IS HAP, IS HOP, ISK) a interní evaluace jedné fakulty ročně v oblasti kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Komise se také podílí na zpracování Zprávy o hodnocení kvality. Komise pro kvalitu je řízena Úsekem pro strategické plánování a kvalitu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. Předsedou komise je prorektor pro strategické plánování a kvalitu. Členy komise jsou příslušní zástupci každé fakulty. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí.

Složení Komise pro kvalitu UP

(stav od února 2024) 

Předseda: 

 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy 

Členové: 

 • doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D., proděkan CMTF 
 • Mgr. František Chmelík, Ph.D., proděkan FTK 
 • doc. RNDr. Ondřej Holý Ph.D., proděkan FZV 
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., proděkanka FF 
 • doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, LL.M., Ph.D., proděkan LF 
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., proděkan PdF 
 • doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., proděkanka PF 
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., proděkan PřF 

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Statut Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)