Komise

Ediční komise

Ediční komise UP je poradním orgánem rektora ve věcech ediční činnosti UP realizované prostřednictvím Vydavatelství UP. Jejím posláním je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti. Dále schvaluje ediční plán UP. Členové Ediční komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou předsedové edičních komisí fakult a ředitel Vydavatelství UP. Komise zasedá alespoň dvakrát ročně.

Seznam členů

prorektorka pro vědu a výzkum - prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
ředitelka VUP - RNDr. Hana Dziková
CMTF - PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.
LF - prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
FF - doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., M.A.
PřF - prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
PdF - prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
FTK - Mgr. František Chmelík, Ph.D.
PF - doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
FZV - Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
ředitelka VFF - Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci (PDF), Předmět ediční činnosti Vydavatelsví UP (PDF), Statut ediční řady Paměť (PDF)

Etická komise

Etická komise UP je poradním orgánem rektora, která posuzuje případy porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků UP. Etický kodex shrnuje obecné etické požadavky na pedagogickou, vědeckou, uměleckou a tvůrčí práci akademických a odborných pracovníků. Oznámení o porušení Etického kodexu se podávají přímo rektoru univerzity, podněty se dále zabývá komise.
Členové Etické komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je rektorem jmenovaný člen komise. Členy komise jsou zástupci jednotlivých fakult.

Seznam členů

s účinností od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. - FF, předseda komise
doc. Martin Cajthaml, Ph.D. - CMTF
MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. - LF (od 19. 10. 2015)
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - PřF (od 25. 4. 2014)
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. - PdF (od 16. 10. 2014)
MUDr. Renata Vařeková, Ph.D. - FTK (od 8. 10. 2015)
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. - PF
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - FZV (od 23. 10. 2014)

Etický kodex zaměstnanců a studentů UP
Jednací řád Etické komise UP

Pedagogická komise

Pedagogická komise UP je poradním orgánem rektora UP pro studijní záležitosti. Komise vytváří a schvaluje zejména návrhy: harmonogramu přijímacího řízení, harmonogramu předzápisů do informačního systému STAG a harmonogramu akademického roku.
Členové Pedagogická komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je vždy prorektor pro studijní záležitosti. Členy komise jsou vždy věcně odpovídající proděkani každé fakulty, a vedoucí studijních oddělení fakult. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí. 

Složení Pedagogické komise UP (stav k 24. 6. 2016)

Předseda:

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., prorektor pro studium UP

Členové:

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., proděkanka FZV

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., proděkanka FF

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., proděkan PřF

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan PdF

RNDr. Svatopluk Horák, proděkan FTK

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., proděkan PF

doc. Petr Chalupa, Th.D, proděkan CMTF

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka LF UP

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., koordinátor IS STAG

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Statut Pedagogické komise Univerzity Palackého v Olomouci (PDF)

Kolejní komise

Kolejní komise UP řídí ubytovací řízení a zodpovídá za jeho regulérní průběh. Zejména stanovuje kritéria pro poskytování ubytování a jejich bodové hodnocení, sestavuje harmonogram ubytovacího řízení, určuje pravidla pro rozdělení ubytovací kapacity.
Členové Kolejní komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou zástupci jednotlivých fakult; vždy jeden akademický funkcionář a jeden student. Rektor může jmenovat do komise i další osoby, jejichž pracovní činnost souvisí s přípravou a realizací ubytovacího řízení.

Složení Kolejní komise UP (stav k 24. 6. 16)

Předseda:

Prof.. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., prorektor pro studium UP 

Členové:

Bc. Leona Elsnerová, referentka studijního odd. CMTF        

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., proděkanka FZV

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka LF  

Ing. Pavlína Grigárková, ved. studijního odd.  FF      

doc. RNDr. Roman Kubínek,CSc.  proděkan PřF     

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. proděkanka PdF  

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., proděkanka FTK    

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., proděkan PF

Ing. Josef Suchánek,  ředitel SKM 

Ing. Petr Jasný, SKM 

Zástupci studentů:

Pozn. probíhá aktualizace jmen studentů – členů Kolejní komise UP

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Ubytovací řízení na UP (PDF)

 

 

Komise pro kvalitu

Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci slouží jako podpůrná pracovní skupina pro orgán Rada pro vnitřní hodnocení UP. Důvodem vzniku je povinnost vysokých škol implementovat komplexní systém hodnocení kvality v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy je také podmínkou pro udělení institucionální akreditace vysoké škole.

Úkolem Komise pro kvalitu je zabezpečení prostupnosti nastaveného systému hodnocení kvality do úrovně fakult, dále spolupráce při implementaci informačních systémů pro automatizovaný sběr dat (IS HAP, IS HOP, IS KVAL) a interní evaluace jedné fakulty ročně v oblasti kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Komise se také podílí na zpracování Zprávy o hodnocení kvality. Komise pro kvalitu je řízena Úsekem pro strategické plánování a kvalitu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. Předsedou komise je prorektor pro strategické plánování a kvalitu. Členy komise jsou věcně odpovídající proděkani každé fakulty. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí.

Složení Komise pro kvalitu UP (stav k 13. 2. 2018)

Předseda:

  • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu

Členové:

  • doc. Vít Hušek, Th.D., proděkan CMTF
  • Mgr. František Chmelík, Ph.D., proděkan FTK
  • Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., proděkanka FZV
  • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D., proděkan FF
  • prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., proděkan LF
  • doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D., proděkan PdF
  • doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., proděkanka PF
  • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., proděkan PřF

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Statut Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci (PDF)