Úřední deska

Oznámení

1. 11. 2019

Do druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno 18 návrhů projektů uchazečů ze 4 fakult UP v oblastech: Přírodní vědy, matematika, informatika – 9 projektů; Lékařské vědy a biomedicína – 3 projekty; Humanitní a společenské vědy – 6...

22. 10. 2019

Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci nabízí nebytové prostory k pronájmu ordinace ve VŠ koleji J. L. Fischera, Šmeralova 10, Olomouc – Envelopa, k využití jako ordinace praktického lékaře pro dospělé, s možností...

Vnitřní předpisy UP (registrované na MŠMT)

Číslo normyNázevÚčinnost od
A-10/2011-ÚZ04Studijní a zkušební řád UP (IV. úplné znění ze dne 18. prosince 2018)1. 9. 2019
A-1/2017-UZ03Statut Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění ze dne 2. července 2019)1. 9. 2019
A-10/2011-UZ05Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019)1. 9. 2019
A-1/2017-ÚZ04Statut Univerzity Palackého v Olomouci (IV. úplné znění ze dne 2. srpna 2019)9. 8. 2019
R-A-18/02-ÚZ01Vnitřní mzdový předpis UP (I. úplné znění ze dne 10. června 2019)1. 7. 2019
A-5/2017-ÚZ01Jednací řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 7.8.2018)7. 8. 2018
R-A-18/01Stipendijní řád UP25. 6. 2018
R-A-17/03Řád přezkumné komise UP9. 11. 2017
R-A-17/01Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP19. 10. 2017
A-12/2012Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017)1. 9. 2017
R-A-17/6Řád normotvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci17. 8. 2017
A-4/2017Volební řád Akademického senátu UP28. 5. 2017
A-15/2013-I.ZŘád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017)11. 4. 2017
A-3/2017Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP16. 3. 2017
A-2/2017Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP8. 3. 2017
A-14/2013Jednací řád vědecké rady UP (I. úplné znění ze dne 20.12.2016)21. 12. 2016
A-1/2015Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP27. 11. 2015
A-11/2011Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob3. 8. 2011

Další předpisy UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na http://files.upol.cz  

Seznam vnitřních předpisů najdete také na starých webových stránkách UP.

Akreditované studijní programy

Poplatky spojené se studiem

Habilitační a profesorská řízení

Údaje o zahájených a uskutečněných habilitačních řízeních

Údaje o zahájených a uskutečněných řízeních ke jmenování profesorem

Předpisy a pravidla habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP je vymezen Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předpisem UP Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 1. 3. 2017, předpisem UP Řád přezkumné komise a normou UP Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci.

Vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů se řídí předpisy UP Statut Univerzity Palackého v Olomouci úplné znění a Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouc (článek 31).

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení/řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 6.000,-Kč/9.000,-Kč (B3-17/4-RR). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

Postavení významných zahraničních spolupracovníků UP a postavení významných odborníků z praxe na UP upravuje norma UP Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci.

Žádosti o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh projednávání žádostí o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem je upraven normou UP Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v úplném znění.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

8. 11. 2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pracovní pozice odborný asistent

8. 11. 2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pracovní pozice odborný asistent

8. 11. 2019

Oddělení strategie a kvality Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategie a kvality.

8. 11. 2019

Oddělení strategie a kvality Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka / pracovnici na pozici metodik /metodička řízení kvality (zástup za MD/RD).

8. 11. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace1 asistent s úvazkem...

7. 11. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Ústav molekulární a translační medicíny 1 profesor s úvazkem 0,152 odborné asistenty s...

6. 11. 2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pracovní pozice lektor

6. 11. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Ústav lékařské biofyziky1 odborného asistenta s úvazkem 1,00 Kvalifikační požadavky:...

5. 11. 2019

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, pobočka na Lékařské fakultě přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici odborná knihovnice / odborný knihovník.

5. 11. 2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pracovní pozice docent

21. 10. 2019

Oddělení řízení lidských zdrojů Univerzity Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici mzdový/mzdová účetní.

14. 10. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademických pozic.

14. 10. 2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků.

Poskytování informací na UP

Ve věci poskytování informací a úhrad za poskytování informací Univerzita Palackého v Olomouci postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Směrnice rektora o poskytování informací a ceník

Směrnice rektora B-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ceník je přílohou směrnice.

Licenční smlouvy

UP neposkytuje licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí

Počet podaných žádostí podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:  
rok 2010: čtyři žádosti
rok 2011: dvě žádosti
rok 2012: dvě žádosti
rok 2013: osm žádostí
rok 2014: devět žádostí
rok 2015: šest žádostí
rok 2016: třináct žádostí
rok 2017: deset žádostí
rok 2018: deset žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 
rok 2010: dvakrát žádost odmítnuta zčásti
rok 2011: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta zčásti
rok 2013: jedno odmítnutí části žádosti
rok 2014: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta z části
rok 2015: jedno odmítnutí  žádosti v celém rozsahu
rok 2016: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu
rok 2017: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu, jedno odmítnutí části žádosti
rok 2018: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace

rok 2012: dvě stížnosti
rok 2013: jedna stížnost
rok 2016: jedna stížnost

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách zveřejňuje UP na: https://zakazky.upol.cz 

Doručování veřejnou vyhláškou

Publicita projektů

Archiv úřední desky