Hodnocení kvality

Dle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, včetně realizace jejich pravidelného hodnocení.

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí, poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Posláním univerzity je rovněž podpora kvalitní vědecké činnosti včetně zapojení studentů do všech oblastí výzkumu. Aktivní partnerství univerzity s regionální a globální komunitou přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k jejímu udržitelnému vědeckému, technickému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji.

Při zajišťování a hodnocení kvality univerzita respektuje prostředí a specifičnost jednotlivých fakult, jakožto i specifika jednotlivých oborů, resp. programů. Dalšími výchozími principy pro zajišťování a hodnocení kvality je zapojení akademické obce, absolventů, zaměstnavatelů a dalších relevantních aktérů do hodnocení kvality. Hodnocení kvality je založeno na objektivním, věcném, odborném a etickém zhodnocení ověřených údajů ukotvených v daném kontextu, přičemž je dbáno na zveřejňování relevantních informací souvisejících se zajišťováním kvality. Při sběru dat pro kvantitativní část hodnocení jsou maximálně využívány všechny dostupné informační systémy univerzity za účelem minimalizace administrativní zátěže jednotlivých zaměstnanců, především akademických a vědeckých pracovníků, tak aby mohli svůj čas efektivně využít v souladu s hlavní činností univerzity.

Tradice úspěšné univerzity počínající rokem 1573 a její poslání jsou pro celou akademickou obec motivací k udržování a neustálé snaze o navyšování kvality všech jejich činností a instituce jako celku.  V souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a tvůrčí činnosti je podporován rozvoj univerzity na všech úrovních, zejména propojení teorie s praxí, rozvoj a další prohlubování současného poznání a kvalitní pedagogická práce, která se zaměřuje především na rozšiřování a vytříbení kompetencí studentů nejen pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, ale i přípravu pro život v současné dynamicky se rozvíjející společnosti.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství. Celý systém včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouci a na něj navazujícími vnitřními normami.

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality všech oblastí činnosti univerzity vychází z praxí ověřených postupů, respektuje aktuální stav univerzity a současně odráží strategické cíle jejího vedení  zakotvené ve Strategickém záměru Univerzity Palackého v Olomouci, ve strategii internacionalizace a dalších strategických dokumentech.

Komplexní výsledky hodnocení kvality univerzity jsou publikovány ve Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP, která je veřejně dostupná na webových stránkách univerzity, a to včetně přílohy této zprávy, ve které jsou vyčísleny vnitřní normou stanovené indikátory kvality.

V rámci vnitřního hodnocení a zajišťování kvality je každý rok vybrána jedna ze součástí, na níž je realizováno komplexní hodnocení kvality všech činností. Hodnocení provádí na základě pravidel definovaných vnitřní normou UP prorektor pro strategii a vnější vztahy společně se skupinou odborníků z Rektorátu UP a vybraným externím odborníkem určeným v závislosti na zaměření dané fakulty.

Speciální pozornost je v systému vnitřního hodnocení a zajišťování kvality věnována akademickým a vědeckým pracovníkům, jejichž činnost je pro kvalitu univerzity ve vzdělávací a tvůrčí oblasti rozhodující.  Pro podporu řízení kvality těchto lidských zdrojů byl na univerzitě vyvinut a je neustále rozvíjen Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP). IS HAP využívá informace z ostatních informačních systémů univerzity i z relevantních externích informačních zdrojů. Informace o realizovaných aktivitách a dosažených výsledcích akademického/vědeckého pracovníka jsou vyhodnocovány sofistikovaným matematickým modelem, poskytujícím výstupy v dobře srozumitelné grafické a verbální podobě. Parametry modelu hodnocení nastavené s využitím výsledků analýz uložených dat umožňují provádět  hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti v souladu se specifiky vědních oborů a studijních programů jednotlivých fakult. IS HAP dává hodnoceným pracovníkům možnost informovat vedoucí o svých plánech pro příští období a sdělovat jim další skutečnosti, které považuje za důležité z hlediska hodnocení. Do IS HAP je zaznamenáváno také finální kvalitativní hodnocení vedoucího, které může zahrnovat i konkrétní úkoly pro příští období. Z dat uložených v IS HAP jsou vytvářena také přehledná manažerská shrnutí dat týkajících se vzdělávacích a tvůrčích aktivit fakult.

Každý semestr mají studenti možnost evaluovat absolvované předměty, přičemž podoba evaluací má na celé UP jednotnou formu, ale fakulta/katedra má možnost doplnit si specifické vlastní otázky. Rovněž jsou realizována pravidelná dotazníková šetření mezi zaměstnanci zaměřující se na určité aspekty jejich spokojenosti v práci. Výsledky těchto zpětných vazeb jsou diskutovány na kolegiu rektora a předány děkanům jednotlivých fakult, příp. ředitelům univerzitních zařízení, kteří s nimi dále nakládají.

Zpětná vazba kvality činností UP je zajišťována i v rámci dalších vybraných skupin respondentů, např. mezi subjekty spolupracujícími s univerzitou či mezi externisty působícími v akademických orgánech UP. Cílem realizovaných šetření je zjistit, jak tyto skupiny respondentů vnímají nastavenou úroveň vzájemné spolupráce.  Jednotlivé fakulty či univerzitní zařízení pak provádějí šetření mezi svými absolventy  a podle potřeby provádějí  hodnocení poskytovaných služeb za účelem jejich zlepšení a rozšiřování. Informační podpoře řízení kvality univerzity slouží také analýzy klíčových datových řad  zpracovávaných  Oddělením strategie a kvality RUP , které je zveřejňuje na svých webových stránkách .

Celý systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality je neustále se rozvíjejícím nástrojem, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající činnosti a zároveň zohledňovat specifika jednotlivých fakult a studijních programů.

Vzdělávací činnost

Kvalita vzdělávací činnosti je na minimální úrovni zabezpečena požadavky uvedenými v zákoně o vysokých školách a jeho prováděcích předpisech, dále směrnicí rektora Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP, Standardy pro institucionální akreditaci a standardy studijních programů na UP a Garant studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Průběh přijímacího řízení a studia upravuje Řád přijímacího řízení UP a Studijní a zkušební řád UP, podmínky získání vyšších akademických hodností upravuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP.

S cílem zabezpečování a zvyšování kvality vzdělávací činnosti se univerzita zaměřuje na získávání zpětné vazby z realizace vzdělávacích aktivit – evaluací ze strany studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Sledován je také časový vývoj zájmu o studium, výsledků přijímacího řízení, studijní (ne)úspěšnosti a uplatnitelnosti absolventů. Zmíněné nástroje jsou uplatňovány v pravidelném hodnocení na několika úrovních, na úrovni předmětu, studijního programu, jednotlivých pracovišť fakulty, fakulty a univerzity jakožto celku. Hodnocení je prováděno ve všech typech a formách studia včetně celoživotního vzdělávání, kde je převážně realizováno formou studentských a absolventských evaluací.

Tvůrčí činnost

Za kvalitu své tvůrčí činnosti odpovídá každý akademický/vědecký pracovník. Tvůrčí činnost jako neopominutelnou součást pracovních aktivit těchto zaměstnanců univerzity vnímá i model hodnocení používaný v IS HAP; nároky na výstupy tvůrčí činnosti přitom rostou s akademickou pozicí (zohledňováno je zaměření fakulty, na níž pracovník působí). Při výpočtu hodnocení tvůrčí činnosti je v IS HAP kladen velký důraz na excelenci dosaženého výsledku– ať jde o bibliometrizovatelné výsledky základního výzkumu, výsledky aplikovaného výzkumu, zakázky smluvního výzkumu, vedené projekty nebo výstupy umělecké činnosti registrované v RUV.

Fakulty a další součásti univerzity, které vykonávají tvůrčí činnost, mají definována vnitřní pravidla pro hodnocení tvůrčí (vědeckovýzkumné) činnosti svých pracovišť, která využívají  při rozdělování části finančních prostředků na tato pracoviště. Univerzita Palackého ve spolupráci s dalšími výzkumnými univerzitami zpracovala celkovou koncepci vnitřního hodnocení vědeckovýzkumné činnosti na součástech a pracovištích  univerzity a v současné době pracuje na její realizaci.

Velká pozornost je na univerzitě věnována zapojení studentů, zejména doktorandů, do výzkumu. Jedním z nástrojů pro podporu tvůrčí činnosti studentů je vnitřní grantová soutěž (IGA). Významné studentské projekty mají možnost získat podporu formou příspěvku Nadačního fondu UP. Od roku 2018 je rektorem vyhlašována soutěž o udělení  Juniorského  grantu  UP, jejímž cílem  je  podpořit  excelentní  výzkum mladých  akademických  a  vědeckých  pracovníků  do  37  let  se  zahraničními zkušenostmi  z postdoktorandské stáže  při zakládání  nových  vědeckých  skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu.

Související činnosti

I další činnosti, jako například správa a řízení univerzity, služby knihoven, poradenské služby, podpůrná infrastruktura či informační systémy, mají významný vliv na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity,  a proto je jejich pravidelné hodnocení nedílnou součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Palackého v Olomouci. Hodnocení těchto činností probíhá pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby získané od uživatelů příslušných služeb, výročních zpráv o činnosti vybraných součástí či formou analýzy příslušných dat.

Organizační a personální zajištění

zajišťování a hodnocení kvality probíhající v rámci systému vnitřního hodnocení jsou z převážné části personálně zabezpečovány pracovníky fakult a dalších součástí; metodické vedení a podporu zabezpečují příslušné útvary rektorátu univerzity.

Garantem systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení, jež je složena z význačných akademických pracovníků zastupujících všechny fakulty univerzity včetně studentského zastoupení. Rada pro vnitřní hodnocení dohlíží, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve vzdělávacích programech a provádí její hodnocení. Dále spravuje oblast akreditací, připravuje a schvaluje pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality v rámci specifik jednotlivých oblastí a vědních disciplín. Schvaluje související metodické materiály a zaměřuje se na další rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Palackého v Olomouci. Její činnost vymezuje zákon o vysokých školách, dále Statut Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení, výstupy z její pravidelné činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity prostřednictvím zápisů z jednání. Dalším rozvojem a hodnocením kvality tvůrčí činnosti univerzity se zabývá Vědecká rada. K výsledkům hodnocení činnosti UP se vyjadřuje také Správní rada, a to zejména v oblasti hospodaření univerzity a souvisejících činností či v rámci projednávání dlouhodobých záměrů či výročních zpráv. Veškeré klíčové dokumenty související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality univerzity jsou projednávány Radou pro vnitřní hodnocení a Akademickým senátem.

Koordinátorem v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je prorektor pro strategii a vnější vztahy. Podpůrné zázemí pro řízení kvality na UP a práci Rady pro vnitřní hodnocení UP vytváří Komise pro kvalitu UP, vedená prorektorem pro strategii a vnější vztahy, která je složená se zástupců vedení všech fakult. Oddělení strategie a kvality UP a příslušná pracoviště rektorátu, jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult a dalšími součástmi univerzity, kterým zároveň poskytují metodickou podporu.

O opatřeních v souvislosti se zajišťováním systému hodnocení kvality jsou pravidelně informováni všichni zaměstnanci UP, a to prostřednictvím čtvrtletního newsletteru Oddělení strategie a kvality UP, který je přístupný online. Tím je zajišťována informovanost zaměstnanců až do úrovně jednotlivých pracovišť.

Nezastupitelnou roli v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality má garant studijního programu (příp. ve specifických případech ještě garant studijního oboru). Tento akademický pracovník ručí a dbá o obsahovou a metodickou kvalitu garantovaného studijního programu a řádné uskutečňování výuky dle platné akreditace. Za tuto činnost zodpovídá vedoucímu příslušné katedry, děkanovi fakulty, pod níž spadá jeho pracoviště, a samozřejmě univerzitě – v tomto případě zastoupené Radou pro vnitřní hodnocení.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce v závislosti na svém statutu.

Jako vnější hodnocení kvality jsou vnímány i výsledky mezinárodních hodnocení v rámci mezinárodních žebříčků a univerzitou získaná ocenění kvality.

Výstupy vnějšího hodnocení kvality

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)