Hodnocení kvality

Dle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, včetně realizace jejich pravidelného hodnocení.

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Aktivní partnerství univerzity s regionální a globální komunitou přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k jejímu udržitelnému vědeckému, technickému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji.

Univerzita Palackého v Olomouci si zakládá na prostředí umožňujícím svobodné bádání a vzdělávání, rovněž je pro ni klíčová inovace, angažovanost, týmová práce, transparentnost, akademická integrita, svoboda a samospráva, potřebná kontinuita a začlenění se do společnosti. Při zajišťování a hodnocení kvality univerzita respektuje prostředí a specifičnost jednotlivých fakult, jakožto i specifika jednotlivých oborů, resp. programů. Dalšími výchozími principy pro zajišťování a hodnocení kvality je zapojení akademické obce, absolventů, zaměstnavatelů a dalších relevantních aktérů do hodnocení kvality. Hodnocení kvality je založeno na objektivním, věcném, odborném a etickém zhodnocení ověřených údajů ukotvených v daném kontextu, přičemž je dbáno na zveřejňování veškerých informací souvisejících se zajišťováním kvality. Při sběru dat pro kvantitativní část hodnocení jsou maximálně využívány všechny dostupné informační systémy univerzity za účelem minimalizace administrativních úkonů jednotlivých zaměstnanců, především akademických a vědeckých pracovníků, tak aby mohli svůj čas efektivně využít v souladu s hlavní činností univerzity.

Tradice úspěšné univerzity počínající rokem 1573 a její poslání jsou pro celou akademickou obec motivací k udržování a neustálé snaze o navyšování kvality všech jejich činností a instituce jako celku.  V souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a tvůrčí činnosti je podporován rozvoj univerzity na všech úrovních, zejména propojení teorie s praxí, rozvoj a další prohlubování současného poznání a kvalitní pedagogická práce, která se zaměřuje především na rozšiřování a vytříbení kompetencí studentů nejen pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, ale i přípravu pro život v současné dynamicky se rozvíjející společnosti.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství. Výsledkem hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP je zavedení systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a postupné aplikace standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě Palackého v Olomouci. Celý systém včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouci a na něj navazující vnitřní norma Postupy a metody zjišťování kvality na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Celý systém je neustále se rozvíjejícím nástrojem, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající činnosti a zároveň zohledňovat specifika jednotlivých fakult a studijních programů.

Vzdělávací činnost

Kvalita vzdělávací činnosti je na minimální úrovni zabezpečena požadavky uvedenými v zákoně o vysokých školách a jeho prováděcích předpisech, dále směrnicí rektora Akreditace studijních programů, udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP a Standardy pro institucionální akreditaci a standardy studijních programů na UP. Přijímací řízení a studium řádně upravuje Řád přijímacího řízení UP a Studijní a zkušební řád UP a nakonec podmínky získání vyšších akademických hodností upravuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP.

Další úrovně se potom zaměřují na zpětnou vazbu k její činnosti, tj. evaluace studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Nedílnou součástí této úrovně je sledování vývoje zájmu o studium, výsledků přijímacího řízení, studijní (ne)úspěšnosti a uplatnitelnosti absolventů. Zmíněné nástroje jsou uplatňovány v pravidelném hodnocení na několika úrovních, na úrovni předmětu, studijního programu, jednotlivých pracovišť fakulty, fakulty a univerzity jakožto celku. Hodnocení je prováděno ve všech typech a formách studia včetně celoživotního vzdělávání, kde je převážně realizováno formou studentských a absolventských evaluací.

Tvůrčí činnost

Za kvalitu a rozvoj tvůrčí činnosti odpovídají jednotlivá pracoviště součástí univerzity. Při hodnocení výsledků tvůrčí činnosti univerzita plně respektuje Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR, s níž je plně v souladu a na jejímž základě jsou rozdělovány finanční prostředky na jednotlivé fakulty, příp. součásti UP. K rozvoji tvůrčí činnosti je určena i vnitřní grantová soutěž (IGA), která podporuje zejména tvůrčí aktivity studentů, Fond rozvoje UP (FRUP), jež slouží k podpoře výzkumu, nákupu vybavení laboratoří či studijní literatury atd. Pro snazší hodnocení tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků je v současné době na univerzitě implementován informační systém hodnocení akademických pracovníků (IS HAP), který umožňuje jednoduše a efektivně vyhodnotit tvůrčí i vzdělávací činnost zaměstnance v daném období v souladu se specifiky jeho zaměření a zvyklostmi na pracovišti, na němž daný zaměstnanec působí.

Související činnosti

I další činnosti mají významný vliv na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity a jejich pravidelné hodnocení je nedílnou součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Palackého v Olomouci. Patří mezi ně například správa a řízení univerzity, podpůrná infrastruktura a informační systémy, služby knihoven, vydavatelská a ediční činnost, informační a poradenské služby, služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, služby kolejí a menz či zázemí pro sportovní činnost. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb, výroční zprávy o činnosti vybraných součástí či formou analýzy příslušných dat.

Organizační a personální zajištění

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je z velké části ponechán ve správě jednotlivým fakultám a součástem s metodickým vedením a podporou příslušných útvarů rektorátu univerzity.

Garantem systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení, jež je složena z význačných akademických pracovníků zastupujících všechny fakulty univerzity včetně studentského zastoupení. Rada pro vnitřní hodnocení dohlíží, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve vzdělávacích programech a provádí její hodnocení. Dále spravuje oblast akreditací, připravuje a schvaluje pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality v rámci specifik jednotlivých oblastí a vědních disciplín. Schvaluje související metodické materiály a zaměřuje se na další rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Palackého v Olomouci. Její činnost vymezuje zákon o vysokých školách, dále Statut Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení, její pravidelná činnost je zveřejněna na webových stránkách univerzity prostřednictvím zápisů z jednání. Dalším rozvojem a hodnocením kvality tvůrčí činnosti univerzity se zabývá Vědecká rada. K výsledkům hodnocení činnosti UP se vyjadřuje také Správní rada, a to zejména v oblasti hospodaření univerzity a souvisejících činností či v rámci projednávání dlouhodobých záměrů či výročních zpráv. Veškeré klíčové dokumenty související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality univerzity jsou projednávány Akademickým senátem.

 

Koordinátorkou v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je prorektorka pro strategické plánování a kvalitu. Podpůrné zázemí vytváří Komise pro kvalitu UP, Oddělení strategie a kvality UP a příslušná pracoviště rektorátu, jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult a dalších součástí univerzity.

 

Nezastupitelnou roli má v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality garant studijního programu (příp. ve specifických případech ještě garant studijního oboru). Tento akademický pracovník ručí a dbá o obsahovou a metodickou kvalitu garantovaného studijního programu a řádné uskutečňování výuky dle platné akreditace. Za tuto činnost zodpovídá vedoucímu příslušné katedry, děkanovi fakulty, pod níž spadá jeho pracoviště, a samozřejmě univerzitě v tomto případě zastoupené Radou pro vnitřní hodnocení.

Vnitřní hodnocení kvality

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z praxí ověřených postupů, které zahrnují oblasti činnosti univerzity a jejíž předpoklady dalšího rozvoje byly zpracovány ve Strategickém záměru Univerzity Palackého v Olomouci na období 2016-2020. Vedle komplexních analýz, kterými jsou Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a Sebehodnotící zpráva, si jednotlivé fakulty či univerzitní zařízení zpracovávají například zprávy o studentském hodnocení výuky (každoročně), provádí šetření mezi absolventy (v delším časovém horizontu) či se zajímají o hodnocení svých služeb v rámci jejich zlepšení a rozšiřování (dle potřeby).

Každý rok je vybrána jedna z fakult, na níž je realizováno hodnocení kvality činností. Hodnocení provádí prorektorka pro strategické plánování a kvalitu společně se skupinou odborníků z Rektorátu UP a vybraným externím odborníkem v závislosti na zaměření dané fakulty.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce v závislosti na svém statutu. Na přelomu roku 2017 a 2018 prošla Univerzita Palackého v Olomouci externí evaluací ze strany Asociace evropských univerzit (EUA).

Rada pro vnitřní hodnocení UP

Komise pro kvalitu

Oddělení strategie a kvality UP