Uznání zahraničního vzdělání za účelem přijetí ke studiu

Pokud potřebujete posoudit své předchozí zahraniční vzdělání pouze pro splnění podmínky přijetí na Univerzitu Palackého v Olomouci, čtěte informace níže na této stránce. 

Pokud potřebujete své předchozí vzdělání nostrifikovat, navštivte stránku Nostrifikace.

Posuzování středoškolského a vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na UP

Posuzování středoškolského zahraničního vzdělání

Informace pro uchazeče o studium bakalářských a magisterských studijních programů, které nenavazují na bakalářský studijní program

V rámci přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) pro studium v  akademickém roce 2023/2024 budou fakulty UP posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dále jen „zákon o vysokých školách“. Tato podmínka se týká uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč v termínu a na adresu stanovenou fakultou. 

UP je oprávněna požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, který v akademickém roce 2023/2024 činí 873 Kč. Bližší informace k platbě tohoto poplatku obdrží uchazeč ve výzvě, která bude zaslána elektronicky prostřednictvím e-přihlášky.

Důležité upozornění:

V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a bude požadovat dodání úředně ověřené kopie dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů.

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů (tzv. „nostrifikace“)

uchazeč doloží:

 • úředně ověřenou kopii  dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů. Tento doklad vydá Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele v České republice na základě podané žádosti. Poplatek se hradí krajskému úřadu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)
 • více informací zde

Pozn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního studia absolventům Evropské školy podle Úmluvy o statutu Evropských škol
 • Rozhoduje o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které bylo vydané lyceem v Dijonu nebo Nîmes a Gymnáziem Friedricha Shillera v Pirně
 • Je odvolacím správním orgánem v případě zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vzdělání krajským úřadem

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • bez poplatku – automaticky uznávaný doklad
 • Pozn. Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Pozn. Osvědčení o Evropském bakalaureátu je bez dalšího automaticky považováno za doklad rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce. K jeho užití v České republice absolvent Evropské školy nepotřebuje žádný speciální akt správního úřadu České republiky. Vzdělávání ve vyšších ročnících sekundárního stupně Evropských škol (tj. v 5.-7. ročníku sekundárního stupně Evropských škol) je v České republice uznáváno jako vzdělání ve vzdělávacím oboru 79-41-K/410 Gymnázium (viz nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.). Informace o Evropských školách

c) dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný s dokladem o vzdělání vydaným v České republice bez dalšího úředního postupu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu:
  Jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Slovinsku:
  • Slovensko - Vysvedčenie o maturitnej skúške (Gymnázium, Konzervatoř, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště)
  • Polsko - Swiadectwo Dojrzalosci
  • Maďarsko - Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány, Szakközépiskolai Érettségi-Képesítő Bizonyítvány, Érettségi Szakiskolai Bizonyítvány
  • Slovinsko - Splošna Matura, Poklicna Matura
  •  Německo - Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
 • bez poplatku

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vzdělávacím programu na zahraniční škole působící dle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení,
  • nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující originální nebo úředně ověřené podklady:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia
  • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona
  • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program
 • POSUZUJE SE - v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • poplatek ve výši 873 Kč

Důležité upozornění:

 • V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a bude požadovat dodání úředně ověřené kopie dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů.

Důležité informace:

 • Podklady, které nebyly v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
 • Podklady musejí být předloženy v listinné podobě nebo jako PDF dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je výše uvedeno, nebudou akceptovány.
 • Termíny a případné další podrobnosti pro předkládání podkladů stanoví děkan.
 • Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění podkladů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

a. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem

b. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

c. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci -

originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin

Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“. Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl  (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.evision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čile, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Posuzování vysokoškolského zahraničního vzdělání

Informace pro uchazeče o studium navazujících magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a do doktorských studijních programů

V rámci přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP) pro akademický rok 2023/2024 budou fakulty UP posuzovat splnění podmínky dosažení bakalářského vzdělání dle § 48 odst. 1 věta třetí nebo podmínky dosažení magisterského vzdělání dle § 48  odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dále jen „zákon o vysokých školách“. Tato podmínka se týká uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Doklad o splnění podmínky dosažení požadovaného vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč v termínu a na adresu stanovenou fakultou.

UP je oprávněna požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, který v akademickém roce 2023/2024 činí 873 Kč. Bližší informace k platbě tohoto poplatku obdrží uchazeč ve výzvě, která bude zaslána elektronicky prostřednictvím epřihlášky.

Důležité upozornění:

V případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání bude požadovat dodání úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů.

Prokázání splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání dle § 48 odst. 1 věta třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaným podle získaným dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů uchazeč doloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů. Tento doklad vydá veřejná vysoká škola v České republice na základě podané žádosti, popř. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poplatek se hradí příslušné veřejné vysoké škole v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 • více informací zde.
 • Poplatek za úkony spojené s řízením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace popř. správní poplatek je vybírán:
  • veřejnou vysokou školou, pokud rozhoduje o žádosti veřejná vysoká škola,
  • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra, pokud rozhoduje o žádosti příslušné ministerstvo a je vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • V případě podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.
 • Pokud příslušné ministerstvo žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou. Poznámka: na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se zpoplatnění nevztahuje.

b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejich mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
 • bez poplatku – automaticky uznávaný doklad
 •  týká se pouze států, se kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu – Slovensko, Německo, Slovinsko, Maďarsko a Polsko
 • více zde.

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu uchazeč doloží:

 • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
 • ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek vydaného zahraniční vysokou školou.
 • V případě potřeby děkan vyzve uchazeče k doložení těchto podkladů:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v příslušném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  • potvrzení o tom, na území kterého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem, vydané zahraniční vysokou školou, a to v případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015,
  • dalších pokladů, je-li to třeba (např. plná moc pro zastupování uchazeče, ověřená kopie dokladu o změně jména uchazeče).
 • POSUZUJE SE - v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • poplatek ve výši 873 Kč

Důležité upozornění:

 • v případě, že nedojde k úhradě výše uvedeného poplatku, pak UP nebude posuzovat splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání bude požadovat dodání úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice, získaného dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších předpisů.

Důležité informace:

 • Podklady, které nebyly v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
 • Podklady musejí být předloženy v listinné podobě nebo jako PDF dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je výše uvedeno, nebudou akceptovány.
 • Termíny a případné další podrobnosti pro předkládání podkladů stanoví děkan.
 • Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění podkladů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

a. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem

b. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

c. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci -

originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin

Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“. Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.evision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čile, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Formy ověření dokumentů podle států

Požadované ověření podkladů - členěno podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán doklad

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)