Potřebuji vyřídit

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je často žádaným dokumentem, který po tobě chtějí různé úřady či instituce. Od letošního roku pro něj ale už nemusíš chodit osobně na studijní oddělení své fakulty, ale vše vyřídíš na dálku z pohodlí domova.

Jak vyřídit potvrzení?

Pro získání Potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož mají všichni studenti přístup. Potvrzení o studiu najdeš pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF. Potvrzení v textu uvádí, že jsi ke dni vygenerování dokumentu studentem/kou Univerzity Palackého, a obsahuje QR kód, kterým si příjemce potvrzení po načtení může sám ověřit, zda jsi v daný čas opravdu studentem. Díky QR kódu je tak zárukou stále aktuálních informací o tvém studiu. Navíc je mnohem šetrnější k přírodě a také snižuje administrativní zátěž všech, zejména studijních oddělení na fakultách.

K čemu potvrzení slouží?

Potvrzení o studiu využiješ hned pro několik důležitých věcí. Například se jím dokládá, že máš status studenta, a tím pádem i nárok na různé slevy (pouze do věku 26 let), které se týkají studentského života. Jde například o slevu na jízdné či slevu na vlakovou i autobusovou. Dále potvrzení využijí i tvoji rodiče, jeden z nich si totiž může uplatnit roční daňové zvýhodnění. S potvrzením o studiu máš možnost také získat výhodný studentský účet u bank, který je možno využívat až do 30 let věku. To stejné platí často u mobilních operátorů. Pozor ale, u některých bank musíš dokládat nové potvrzení každý rok. A pokud na vysokou nejdeš hned po maturitě nebo jsi předtím chodil/a do práce, potvrzení potřebuješ poslat i úřadu práce a své zdravotní pojišťovně.

Stipendia

Univerzita Palackého poskytuje studentům celou řadu stipendií. Na některá z nich dosáhne většina studentů (ubytovací stipendium), pro jiná je třeba mít vynikající studijní výsledky nebo splňovat konkrétní kritéria. My si je nyní postupně projdeme. Kompletní informace k nim pak najdeš na webu UP pod oddílem Studium.

Ubytovací stipendium

Na podporu ve formě ubytovacího stipendia dosáhne většina našich studentů. Stačí jen splňovat několik podmínek. Předně, ubytovací stipendium je ti přiznáno, pokud jsi ke dni vydání rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia. Dále jsi nepřekročil/a standardní dobu studia v aktuálně studovaném akreditovaném studijním programu a studuješ v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím. A nakonec, nemáš trvalé bydliště na území okresu Olomouc a o přiznání stipendia si sám zažádáš. Splňuješ-li všechny podmínky, na účtu ti třikrát za rok přistane 2 250 Kč. A to se vyplatí.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium ti může udělit děkan tvé fakulty za dosažení konkrétních studijních výsledků, které se posuzují na základě studijního průměru ve standardní době studia. Prospěchové stipendium lez ale přiznat i v případě, že jsi rozhodný úsek studia absolvoval/a na jiných fakultách nebo vysokých školách a tam ti byly předměty uznány děkanem příslušné fakulty. Prospěchové studium lze vyplatit buď ve formě pravidelného příspěvku, nebo jednorázově. Zároveň na prospěchové stipendium nedosáhneš, pokud jsi nedosáhl/a za uplynulé akademické roky alespoň v průměru minimálně 60 kreditů. Bližší podrobnosti, zejména rozhodný úsek, požadovaný studijní průměr či formu výplaty, stanoví směrnicí děkan každé fakulty.

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které může studentovi přiznat děkan příslušné fakulty nebo rektor zejména a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, b) za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací UP, c) za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce, d) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Takové stipendium přiznává děkan příslušné fakulty nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu vedoucího zaměstnance příslušné katedry nebo pracoviště nebo člena akademické obce. Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně. Bližší podrobnosti týkající se mimořádného stipendia stanoví vnitřní normou děkan příslušné fakulty nebo rektor.

Sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok prokáže student tím, že k žádosti o sociální stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost úřadem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.

Doktorské stipendium

Doktorské stipendium přiznává děkan příslušné fakulty studentům prezenční formy doktorských studijních programů s výukou v českém jazyce studujícím ve standardní době studia, přičemž se do doby studia též započtou doby všech předchozích neúspěšných studií doktorských studijních programů.

Stipendium na podporu studia v zahraničí

Toto stipendium je určeno jednak na podporu studia v zahraničí, ale také naopak na podporu studia v České republice. Podmínky pro přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v ČR, podmínky jeho vyplácení a výši stipendia stanoví vnitřní normou děkan příslušné fakulty nebo rektor.

Studijní poplatky

Ačkoliv je v Česku studium na veřejných vysokých školách bezplatné, neznamená to, že se nemůžeš dostat do situace, kdy bys mohl/a za své studium platit. Proto je dobré vědět, kdy se tak může stát, a hlavně, jak pak postupovat. A když už by na poplatky za školu došlo, věz, že si jimi rozpočet nezlepšíme, ale ze zákona vše putuje do stipendijních fondů, a tedy zpět ke studentům. Pokud níže nenajdeš to, co tě zajímá, konkrétní FAQ v souvislosti s poplatky jsou sepsány na webu UP pod oddílem Studium.

Poplatek za přijímací řízení

Jde o poplatek, se kterým ses jistě setkal/a, a to, když jsi hradil/a přihlášku k nám na univerzitu. Tyto poplatky se napříč vysokými školami liší, u nás je momentálně stanoven na 690 Kč za každou jednu přihlášku, kterou dnes hradíš v klidu z domova elektronicky.

Poplatek za delší studium

Na tento typ ne úplně malého poplatku dojde v okamžiku, kdy ti uplyne standardní doba studia navýšená o jeden rok. Například, pokud budeš magisterské studium protahovat o dobu delší, než je jeden rok, bude ti takovýto poplatek vyměřen. Konkrétně se jedná o 20 000 korun za každých dalších započatých šest měsíců studia v nadstandardní době. Důležité je vědět, že do odstudované doby se ti nezapočítává doba, kdy jsi studium např. přerušil/a, nebo evidovaná doba rodičovství. Naopak zde hraje roli to, zda už jsi někde neúspěšně studoval/a, tato doba se ti naopak do odstudované doby započítává. Informaci o tom, kolik času doba ti zbývá do konce standardní doby studia, vidíš u sebe ve STAGu. A ani vyměřený poplatek ještě neznamená konec světa, můžeš totiž využít možnost se proti rozhodnutí odvolat. Zde pak hrají roli zejména vynikající studijní výsledky, zdravotní důvody, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod.

Poplatek za studium v cizím jazyce

Tento poplatek by se tě týkal, pokud by ses rozhodl/a studovat některý ze studijních programů v cizím jazyce (nikoli cizí jazyk!). Kupříkladu jde třeba o medicínu vyučovanou celou dobu v angličtině nebo obory jako Euroculture nebo English Philology. Zde se pak poplatky pohybují od 800 do 12 000 EUR za akademický rok.

Žádosti

Během tvého studia se může naskytnout situace, kdy budeš muset řešit například zanechání studia nebo jeho přerušení. Případně budeš muset vyřizovat žádosti o odepsání či zapsání předmětů, nebo dokonce žádost o uznání doby rodičovství. A právě proto je tady náš rozcestník, který tě po nich provede.

Prohlášení o zanechání studia

V případě, že se rozhodneš své studium ukončit, ať už z jakýchkoli důvodů, je dobré vědět, že tak neučiníš jen tím, že přestaneš chodit na přednášky, ale musíš podat na studijní oddělení své fakulty tzv. Prohlášení o zanechání studia, které najdeš na Portálu UP v sekci Elektronické formuláře (ELF). V případě, že tak neučiníš, bude tvé studium ukončeno fakultou až v okamžiku, kdy nesplníš podmínky pro postup do další části studia. Do té doby ti však „utíkají“ dny studia, které se ti budou následně započítávat do doby studia dalšího, což by byla vážně škoda. Zároveň ale přijdeš o status studenta, takže je jen na tobě, která situace je pro tebe výhodnější. 

Žádost o přerušení studia

Člověk si může plánovat život, jak chce, ale občas to nevyjde zcela podle představ. Nastane-li situace, kdy bys třeba kvůli nemoci, rodinné nebo finanční situaci musel/a studium přerušit, musíš především podat žádost o přerušení studia, kterou najdeš na Portálu UP v sekci Elektronické formuláře (ELF). Zpravidla žádáš o ukončení na konci semestru s tím, že minimálně můžeš požádat o přerušení na jeden semestr. Po podání žádosti obdržíš rozhodnutí, v němž najdeš všechny podrobnosti včetně podmínek opětovného zápisu ke studiu.

Žádost o odepsání/zápis předmětů

Poté, co se uzavře možnost zápisu předmětů do studia, můžeš ve výjimečných případech a ze závažných důvodů podat žádost o dodatečné odepsání některého z předmětů nebo naopak o dodatečný zápis. O takovéto žádosti rozhoduje děkan fakulty a formu podání této žádosti definují vnitřní normy jednotlivých fakult. Tyto žádosti najdeš také v ELFu jako Žádost o dodatečný odzápis předmětů a Žádost o dodatečný zápis předmětů.

Žádost o uznání doby rodičovství

Studijní a zkušební řád UP říká, že student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Důležité je, že tato doba se nezapočítává do celkové doby přerušení studia a ani do maximální doby studia. Možnosti podání žádosti o uznání této doby si definuje každá fakulta na svých webových stránkách.

Kredit na stravování

Stravovací konto neboli kredit na stravování v menzách a bufetech Fresh UP lze dobíjet online na webu kolejí a menz. Stačí se přihlásit, zvolit Správu účtu, Platby, zadat požadovanou částku a údaje z platební karty (VISA, MasterCard či Maestro). Peníze budou na tvůj účet připsány během několika vteřin po potvrzení z banky. Mimo to si můžeš kredit dobít i v menzách UP, v síti bufetů Fresh UP nebo na vrátnicích kolejí.

Bezobslužný tisk

Systém SafeQ ti umožňuje využívat služeb samoobslužného tisku na tiskárnách nebo kopírkách v prostorách knihoven UP na fakultách i v knihovně ve Zbrojnici. Tisk ze systému SafeQ je možný pouze z počítačů, kde je nainstalovaný klient tohoto systému, což jsou hlavně učebny. Klienta systému SafeQ si však můžeš nainstalovat i do svého počítače prostřednictvím samoinstalačního balíčku, který je ke stažení na portále UP.

Funkce tisku a platby za něj

Vlastní tisk se provádí tak, že se z požadované aplikace zvolí funkce tisku, poté se objeví okno klienta SafeQ, které vyžaduje zadání jména a hesla, poté se úloha odešle a uloží na server SafeQ. Úlohu je možné vytisknout na tiskárně vybavené terminálem SafeQ po přiložení identifikační karty. Tento systém umožnuje také kopírovat na kopírkách v rámci knihovny UP. Platba za tuto službu se provádí z účtu uživatele tzv. kreditem.  Před tiskem je potřeba kredit nabít na dobíjecích místech, která se nacházejí jak v Ústřední knihovně UP, tak na jejích odloučených pracovištích na fakultách.

Poplatek za odpad a za psa

Poplatek za odpad
Tento poplatek nevybírá univerzita, ale statutární město Olomouc a týká se tě jen v případě, že a) máš trvalý pobyt v Olomouci nebo b) jsi cizinec a v Olomouci máš ohlášeno místo pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Z toho pravidla pak máš výjimku ve dvou případech, jednak pokud pobýváš mimo ČR dobu delší než půl roku (například, pokud odjedeš na Erasmus) a jednak bydlíš-li jako cizinec na vysokoškolských kolejích, a ještě ti nebylo 26 let. Pro ilustraci, jsi-li například Slovák a bydlíš na privátě, měl bys poplatek ve výši osmi set korun každoročně platit. Více o poplatcích za odpad najdeš na webu Statutárního města Olomouce.

Poplatek za psa
Na ten dojde v případě, že bys měl/a v Olomouci trvalý pobyt a měl/a jsi domácího mazlíčka. V takovém případě jsi povinen/na zaplatit poplatek tisíc korun ročně.

Průkaz na MHD

V rámci Olomouce máš na výběr 25 autobusových a 8 tramvajových linek. K dispozici jsou ti papírové jízdenky nebo časové kupóny, stejně jako SMS jízdenky či jízdenky v mobilní appce. Prodejny DPMO najdeš na náměstí Hrdinů, na hlavním nádraží a v Ostravské ulici a u Autobusového nádraží. Více informací na webu Dopravního podniku města Olomouce

Vyřízení průkazu

K vyřízení průkazu pro využívání olomoucké městské hromadné dopravy budeš potřebovat občanský průkaz, pasovou fotku a aktuální potvrzení o studiu nebo ISIC kartu. Jízdné tě pak vyjde na 175 korun měsíčně, případně 450 Kč na tři měsíce, 1 350 Kč na deset měsíců a 1 475 Kč na rok. Průkazku pak v klidu vyřídíš buď v prodejnách DPMO nebo taky online na webu dopravního podniku.

Voličský průkaz

Když už člověk jednou je, má koukat, aby volil. A to jde samozřejmě i v Olomouci, i když máš trvalé bydliště někde jinde. Stačí si jen vyřídit voličský průkaz a svůj hlas díky němu odevzdat v jakémkoliv volebním okrsku v Česku. A volit s ním lze i v zahraničí, stačí navštívit náš zastupitelský úřad.

Vyřízení průkazu

Podstatné je o něj včas zažádat. To můžeš na příslušném obecním nebo městském úřadě v místě svého trvalého bydliště, a to buď osobně do 6. října, elektronicky přes datovou schránku do 1. října nebo písemně s úředně ověřeným podpisem s doručením na úřad do 1. října. Průkaz ti následně příslušný úřad vyřídí zdarma a předá ti jej nejdříve patnáct dní před volbami, a to osobně nebo poštou. S tímto průkazem pak můžeš v klidu odvolit i v Olomouci. Více informací najdeš na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)