Práva a povinnosti studenta

Normy týkající se práv a povinností studentů najdete na Úřední desce UP, níže uvádíme výběr nejdůležitějších norem a některé speciální informace.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Více...

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP (PDF) stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně odvolacího řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia.

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a odvolací řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování discilinárních komisí.

Stipendijní řád

Stipendijní řád UP upravuje poskytování stipendií studentům UP, popisuje řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí o jejich přidělení a způsobu jejich doručení. Stanovuje podmínky odnětí stipendia a odvolací řízení.

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách)
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P
 • příspěvek na studium v zahraničí

O možnostech přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení fakulty.

Organizace studia v kreditovém systému

Kredity jsou body vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu. Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, kolokvium nebo zápočet. Klasifikace zkoušky neovlivňuje počet získaných kreditů. Podstata kreditového systému spočívá v oceňování povinných (předměty kategorie „A“), povinně volitelných (kategorie „B“) a volitelných předmětů (kategorie „C“) body – kredity. Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. Počty kreditů jsou uvedeny v Seznamu přednášek. Pravidla kreditového systému jsou dána Studijním a zkušebním řádem.

Pokyny k závěrečným pracím

Tento příkaz rektora určuje způsob zadávání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práci a definuje způsob jejich zveřejnění. Uvedená norma obsahuje i postup, jak zadat závěrečnou práci do univerzitního informačního systému.

Zákon o vysokých školách

Zákon o vysokých školách je základní právní dokument pro fungování vysokých škol v České republice. Definuje úlohu vysokých škol, popisuje základní typy vzdělávací činnosti, akademické svobody a akademická práva. Mimo jiné určuje, jaké orgány má veřejná vysoká škola mít, a jaké mají plnit funkce. Pojednává o vnitřních předpisech, pravidlech rozpočtu a hospodaření a dalších povinnostech. Definuje také pravidla studia na vysoké škole a přijímání ke studiu, ale také práva a povinnosti studentů a akademických pracovníků. Práva a povinnosti studentů upravují § 62 a 63 zákona. Důsledky porušení povinností studenta jsou upraveny v § 64 až § 69 zákona.

Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy, MŠMT ČR

Uznaná doba rodičovství

Dne 1. dubna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, která přiznává některá nová práva studentům - rodičům, konkrétně studentkám na mateřské a rodičovské dovolené a studentům na rodičovské dovolené. Studenti - rodiče mají po dobu uznaného rodičovství právo na přerušení studia a prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností.

Jedná se o tyto změny:

 1. Právo studentů na přerušení studia po celou uznanou dobu rodičovství (tzn. období mateřské dovolené + období rodičovské dovolené). Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Uznaná doba rodičovství začíná nejdříve osm týdnů před plánovaným termínem porodu a končí nejpozději dosažením 3 let věku dítěte.
   
 2. Právo studentů na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, ovšem pouze pokud studium v této době nepřeruší.
   
 3. Uznaná doba rodičovství se studentům odečte od celkové doby studia, což má vliv na případné vyměření či nevyměření poplatku za delší studium.

Aby výše uvedená práva mohla být studentům přiznána, musí o ně student Univerzity Palackého v Olomouci požádat a podložit tuto žádost příslušnými doklady, které dokládají rozhodné skutečnosti např. těhotenský průkaz, rodný list, rozhodnutí o přiznání příslušných dávek či přehled o vyplacených dávkách.

Žádat je nutno písemně, s přiložením příslušných listin na studijním oddělení příslušné fakulty, přičemž obdobně je nutné hlásit i změny údajů pro evidenci uznané doby rodičovství.

Při následném posouzení rozhodných skutečností v žádosti (oznámení) studenta bude bráno v potaz datum účinnosti novely zákona o vysokých školách a datum kdy student výše uvedené skutečnosti Univerzitě Palackého v Olomouci sdělí.

Související právní předpisy:

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Související normy Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Statut Univerzity Palackého v Olomouci
 • Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Studentům, kteří jsou prokazatelně v důsledku svého zdravotního postižení výrazně znevýhodněni při plnění studijních povinností určitého typu, může děkan fakulty na základě jejich písemné žádosti umožnit vykonání některé studijní povinnosti v jiné formě, než jaká je v daném předmětu standardně vyžadována. Takovou pomoc poskytujeme studentům se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, specifických poruch učení, případně studentům s chronickým somatickým či psychickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností nebo s poruchou autistického spektra.

Směrnice rektora Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)