Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

  • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
  • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
  • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách)
  • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P
  • stipendium na podporu studia v zahraniční a na na podporu studia v ČR
  • doktorské stipendium

Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP.

O možnostech přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení fakulty.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium může děkan fakulty přiznat studentovi za podmínek, že student dosáhl vynikajících studijních výsledků. Tyto výsledky se posuzují na základě studijního průměru ve standardní době studia. Kromě toho lze prospěchové stipendium přiznat, jestliže student rozhodný úsek studia absolvoval na jiných fakultách nebo vysokých školách, kde mu byly předměty uznány děkanem příslušné fakulty. Prospěchové studium lze vyplatil buď ve formě pravidelného příspěvku ,nebo jednorázově. Prospěchové stipendium nelze přiznat, pokud student bakalářského či magisterského programu nedosáhl za uplynulé akademické roky alespoň v průměru minimálně 60 kreditů. Bližší podrobnosti, zejména rozhodný úsek, požadovaný studijní průměr, formu výplaty, stanoví směrnicí děkan fakulty.

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost

Výzkum je aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit a interpretovat fakta. Na podporu výzkumu může být studentovi přiznáno stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Stipendium na výzkum je podpora z veřejných prostředků na bádání, které je prováděné studenty v rámci jejich akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programech a má bezprostřední souvislost s jejich vzděláváním. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost může být vypláceno buď formou jednorázového příspěvku, nebo jako pravidelná, opakující se částka.

Sociální stipendium

Sociální stipendia se přiznávají na základě elektronické žádosti těm ze studentů UP, kteří požádají o přídavek na dítě a současně příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Těmto požadavkům student dostojí tím, že k žádosti o zvláštní sociální stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost úřadem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.

Elektronickou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 2. patro, dveře 3.07, paní Janě Podlasové, e-mail: jana.podlasova@upol.cz, tel.: 585 631 180, v úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na adrese stag.upol.cz/portal/studium/moje-studium/moje-udaje.html.

Sociální stipendia v akademickém roce 2023/2024 jsou vyplácena za měsíce září až prosinec v prosinci a za leden až červen vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. dne v měsíci.

 

Informace k sociálnímu stipendiu v akademickém roce 2023/2024

Dle ust. § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) se sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině studenta zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Měsíční výše sociálního stipendia v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách účinnou od 1. 9. 2016 odpovídá  jedné čtvrtině základní sazby minimální mzdy za měsíc,  s tím, že takto určená výše se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

Studenti, kteří chtějí žádat o sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024, si podají elektronickou žádost na Portále UP portal.upol.cz, a to v termínu od 10. října 2023 do 21. listopadu 2023. Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed číslo bankovního účtu (pokud ještě není zadáno) a pak si podají žádost o sociální stipendium. Žádost o sociální stipendium je na téže stránce, kde se zadává číslo bankovního účtu, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Sociální stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o sociální stipendium uložena.

Elektronickou žádost o přiznání sociálního stipendia je nutno doložit potvrzením Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a to za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný Úřad práce, odbor sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 2. patro, dveře č. 3.07, paní Janě Podlasové, email jana.podlasova@upol.cz, tel.: 585 631 180, v úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin, nejpozději do 20. listopadu 2023. Toto potvrzení je platné po celé stipendijní období, není tedy potřeba dodávat potvrzení za další kalendářní čtvrtletí.

Elektronickou žádost o přiznání sociálního stipendia je nutno podávat každoročně. Proto, pokud studenti, kterým již sociální stipendium bylo v předchozím akademickém roce 2022/2023 přiznáno a nadále splňují podmínku pro přiznání tohoto stipendia, pak musí znovu podat elektronickou žádost o sociální stipendium na Portále UP ve výše uvedeném stanoveném termínu a současně musí doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 vydané Úřadem práce. Toto potvrzení není v dalších obdobích studentům zasíláno automaticky, je nutné si jej na Úřadě práce vyžádat.

Informace o přiznání/nepřiznání sociálního stipendia budou studentům zobrazeny po přihlášení do portálu portal.upol.cz na stránce Moje údaje (Po spuštění Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje nebo pomocí rychlého odkazu Moje studium).

Sociální stipendia na období září–prosinec 2023.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který je ke dni vydání rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia. Dále takový student nepřekročil standardní dobu studia v aktuálně studovaném akreditovaném studijním programu a studuje v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím. Dále dotyčný student nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc a o přiznání stipendia osobně zažádal. V případě souběžně studovaných studijních programů student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve.

Informace k ubytovacímu stipendiu v akademickém roce 2023/2024

Studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium (viz Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci), oznámí údaje potřebné pro vydání Rozhodnutí rektora o přiznání ubytovacího stipendia na první stipendijní období, tj. na období od 2. října 2023 do 31. prosince 2023, a pro jeho výplatu prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP http://portal.upol.cz, a to v termínu od 2. října 2023 do 30. listopadu 2023.

Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed bankovní účet (pokud ještě není zadán) a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Žádost o ubytovací stipendium je na téže stránce, kde se zadává účet v bance, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Ubytovací stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!

Studentům, kteří potřebné údaje již oznámili v minulém stipendijním období, doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit.

Vydaná rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia budou studentům odeslány elektronicky informačním systémem a budou dostupná po přihlášení do portálu http://portal.upol.cz v části Studijní dokumenty.

Upozornění pro studenty 1. ročníků:

Pokud jste zapsáni ke studiu na více studiích na jiných VŠ nebo jste zapsáni na více studiích na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) a budete studovat pouze jedno studium na UP, je pro přiznání ubytovacího stipendia na UP potřeba včas ukončit ty studia, které nebude studovat, a to zasláním písemného Oznámení o zanechání studia.  Toto písemné oznámení je nutné poslat v takovém předstihu, aby bylo na studijní oddělení dotyčných vysokých škol/fakult UP doručeno nejpozději do 30. 10. 2023

V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve.

Pokud je v případě souběžných studií student zapsán ke studiu v kombinované formě studia v dřívějším datu než ke studiu v prezenční formě studia, pak mu ubytovací stipendium nemůže být přiznáno!

Pro případné bližší informace kontaktujte: lucie.mouckovagatekova@upol.cz , tel. +420 585 631 184.

Norma Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období říjen–prosinec 2023

Doktorské stipendium

Doktorské stipendium je určeno na podporu studentů studujících v doktorských studijních programech v prezenční formě studia. Pokud student doktorského studia řádně plní své studijní povinnosti podle svého individuálního studijního plánu, může děkan po vyjádření oborové rady toto stipendium přiznat ve vyšší výši.

Měsíční výše doktorského stipendia

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)