Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 12.10.2020 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PARTLOVÁ SILVIE, osobní číslo D190372, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D190372-II/30-06-2020-R/DEO uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.10.2020, oznámení bude sňato dne 27.10.2020