PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633173
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.09
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Komise pro spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů (člen, 2014–)
Odborná komise
  • Český komitét slavistů (tajemník, 2009–2013)
Redakční rada
  • redakční rada časopisu Nová čeština doma i ve světě (člen, 2013–)
Státnicová komise
  • Zkušební komise pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku v oboru "Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích" (člen, 2006–)
Jiné komise a orgány
  • Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Českém komitétu slavistů (předseda, 2010–2013)
  • Jazykovědné sdružení ČR (člen, 2004–)
ČLÁNEK
Bláha O. A proč bych já vám měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako... Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2017.
Bláha O., Pustějovská I. Rozhovor – Ondřej Bláha: Čeština nezanikne. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2017.
Bláha O. K etymologii jména olomouckého předměstí Hodolany. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Bláha O. Za Josefem Kolaříkem. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2015.
Bláha O. Budyšínské zasedání komise pro spisovné jazyky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. K etymologii jména olomouckého předměstí Povel. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2014.
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. Morfematika mluvené a psané češtiny. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. Otazníky nad kenaanštinou. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. Specifika českého jazykového obrození. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. Starý český nápis na márnici v Charvátech. Bohemica Olomucensia. 2014.
Bláha O. Ignác Jan Hanuš a lingvistika. Bohemica Olomucensia. 2013.
Bláha O. Miroslav Komárek. Slavia. 2013.
Bláha O. Rozloučení s profesorem Komárkem. Bohemica Olomucensia. 2013.
Bláha O. V řece je zakletý kůň. Forte. 2013.
Bláha O. Za Jaroslavem Bartoškem. Bohemica Olomucensia. 2013.
Bláha O. Edvard Lotko. Slavia. 2012.
Bláha O. Jan Kořenský pětasedmdesátiletý. Bohemica Olomucensia. 2012.
Lotko E. O globalizaci z hlediska lingvistického. In Bláha O. (Eds.) Bohemica Olomucensia. 2012.
Bláha O. Sokolství a čeština. Bohemica Olomucensia. 2012.
Bláha O. Jubileum Oldřicha Uličného. Bohemica Olomucensia. 2011.
Bláha O. Na cestě k nové mluvnici češtiny. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
Bláha O., Malý R. Bohemica Olomucensia na prahu druhého ročníku. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Bláha O. František Kopečný mezi námi. Bohemica Olomucensia. 2010.
Bláha O. Nový česko-polský frazeologický slovník. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Bláha O. Slovesné neologismy v češtině. Bohemica Olomucensia. 2010.
Bláha O. Délka slova v češtině, ruštině a bulharštině. Bohemica Olomucensia. 2009.
Bláha O. Otázky české morfonologie. Bohemica Olomucensia. 2009.
Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2007.
Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Bláha O. K etymologii názvu olomoucké Ztracené ulice. Střední Morava. 2005.
Bláha O. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Bláha O. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Studia Moravica. 2005.
Bláha O. Problematika slovesného vidu v díle Josefa Dobrovského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bláha O. Sém ?lineárního pohybu? a gramatické vlastnosti slovesa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Bohemica IX. 2004.
Bláha O. Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele Františka Vymazala. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bláha O. Z diplomanta doktorand. null. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bláha O. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bláha O. Počátky kulturní češtiny. In Malčík P. (Eds.) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devedaseátinám prof. Radoslava Večerky. 2018.
Bláha O. "Préteritum anticipující" ve slovanských jazycích. Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Sborník příspěvků ze 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Univerzitě Palackého ve dnech 16.-18. května 2005. 2007.
Bláha O. Čeština jako útěcha a naděje: K životu a dílu Františka Dobromysla Trnky. Z paměti literární Olomouce 2. Sborník memoárů, statí a příležitostných textů. 2006.
Bláha O. K opisům budoucího času typu Zítra jedu do Prahy. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
Bláha O. Korelativní nedeterminovaná slovesa typu "vozit" a význam "dvoufázového pohybu". Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
Bláha O. Dobrovský a polabština. Josef Dobrovský ? Fundator studiorum slavicorum. 2004.
KNIHA - CELEK
Bláha O., Dudek P., Heklová K., Horáčková K. Lexikální rusismy v současné češtině. null. 2016.
Bláha O. Jazyky střední Evropy. null. 2015.
Uličný O., Bláha O., Pacovská J., Hájková E., Schneiderová S., Bordag D., Dittmann R., Martinec I., Stranjik H., Bořkovcová M., Macurová A., Vasiljev I., Mitter P., Petkevič V., Palková Z., Štěpánková B., Kaderka P., Prošek M., Beneš M., Smejkalová M., Ziková M., Křivan J., Vondráček M., Lábus V., Škodová S. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. In Uličný O., Kurdíková M. (Eds.) null. 2015.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. null. 2013.
Bláha O. Funkční stratifikace češtiny. Funkční stratifikace češtiny. 2009.
Bláha O. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Bláha O. Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století. Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských spisovných jazykov. 2017.
Bláha O. Původ jména Kroměříž. Umělecké památky Kroměříže: průvodce. 2015.
Bláha O. Televize a spisovný jazyk. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow: Słowjanske spisowne rěče a medije. 2015.
Bláha O. František Řehoř Giannini a tzv. Liber hibernicus. Mezi východem a západem : Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
Bláha O. Jazykové stopy předcyrilometodějských křesťanských misií v Panonii a na Moravě. Mezi východem a západem : Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
Bláha O. Čeština po r. 1989. Dějiny českého jazyka. 2012.
Bláha O. Čeština za socialismu. Dějiny českého jazyka. 2012.
Bláha O. Úvodem. Dějiny českého jazyka. 2012.
Bláha O. Artymovyč, Agenor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Barnet, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Baudiš, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bečka, Josef Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bednaříková, Božena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Běličová, Helena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bešta, Teodor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Blažek, Matyáš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Bogoczová, Irena. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Brábek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Čechová, Marie. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Damborský, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daneš, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daňhelka, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Daňkovský, Řehoř Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. David, Jiří (Georgius). In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Dokulil, Miloš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Dostál, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Durdík, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Ertl, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Fic, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Flajšhans, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Frček, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Frekvence slovních druhů v češtině, ruštině a bulharštině. In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Bláha O. Geitler, Leopold Václav (Lavoslav). In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Giger, Markus. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Gladkova, Hana. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Grünwald, Moritz. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hádek, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Haller, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hanuš, Ignác Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Heřman, Sáva. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hlavinka, Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hoskovec, Tomáš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hošek, Ignác. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hrabě, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hronek, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hujer, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Chládek, Abrahám ben Azriel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Isačenko, Alexandr Vasiljevič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Jahn, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Janko, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kampelík, František Cyril. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Karcevskij, Sergej Josifovič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
Bláha O. Klimeš, Lumír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Komárek, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Komárek, Miroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Konopásek, Jaroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kopeckij, Leontij Vasiljevič. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kořenský, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kořínek, Josef Miloslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kosina, Jan Evangelista. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kosta, Peter. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kovář, Emanuel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kurz, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kyas, Vladimír. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Kyselo, Karel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Lego, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Leška, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Liewehr, Ferdinand. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Łysohorsky, Óndra. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Malý, Jakub. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mareš, František Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mikeš, František Otakar. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Mrázek, Roman. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Niederle, Jindřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Noha, Miloš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Osička, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Paňkevyč, Ivan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Pastrnek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Páta, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Patera, Adolf. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Polívka, Jiří. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Prasek, Vincenc. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Profous, Antonín. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Ryšánek, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Řeháček, Luboš. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Salzmann, Zdeněk. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Sedláček, Jan. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Schwarz, Ernst. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Simovyč, Vasyl. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Skrbinšek, Jožef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Slavíčková, Eleonora. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Smetánka, Emil. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Spina, Franz. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Stach, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Stich, Alexandr. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Straková, Vlasta. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Špachta, Dominik Alois. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Těšitelová, Marie. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Trnka, František Dobromysl. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Týn, Emanuel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Uhlířová, Ludmila. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Uličný, Oldřich. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Váša, Pavel. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vážný, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vintr, Josef. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vodička, Theodor. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Vymazal, František. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Zikmund, Václav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Zima, Jaroslav. In Černý J., Holeš J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Bláha O. Hošek je vaše gramatika. In Bartoš L. (Eds.) Kleňme se svou vzdělaností jako duha. 2007.
Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia Bohemica 10. 2007.
Bláha O. Profesor Miroslav Komárek. Studie z diachronní lingvistiky. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bláha O., Svobodová J., Uličný O. Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku. null. 2016.
Bednaříková B., Bláha O. Sondy pod povrch jazyka. null. 2009.
Bláha O., Kořenský J. Strukturalismus dnes. null. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Bláha O. Ad hoc. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Bodrý, decimovat, disperzní, doyen. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Bohemismy v „sudetoněmeckých“ dialektech. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Budoucnost češtiny 1. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Budoucnost češtiny 2. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Co je na češtině nejtěžší. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Česká příjmení ve Vídni. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Česká příjmení ve Vídni 2. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Daleko víc potřebnější. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Dopad. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Edukace, eklekticismus, estakáda, epesní. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Handicap, handicapovat, handicapovaný. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Japanismy v češtině. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Jazyk Rybovy České mše vánoční. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Jsou to opět domácí, kdo jde do vedení. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Kladívkový papír, lepenka a papundekl. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Koleda a kalendář. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Legrace a koupání. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Mít filipa. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Následovně a následující. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Nečekané germanismy v češtině. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Nesklonné podoby křestních jmen. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Oblíbenost křestních jmen dříve a nyní. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Odkdy existuje slovo dálnice? Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Olomoučan a Olomoučák. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Podmazat někoho. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Poúnorová čeština. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Prozvoň mě. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Přikvačit a propásnout. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Původ jména Morava. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Původ jména Morava 2. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Rusismy v „socialistické“ češtině. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. S tím, že. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Sraz, spich, scuk a rande. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Stáj Ferrari. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Švanda, junda, chláma a prča. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Valčík a tango. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Vězeňský slang. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Vězeňský slang 2. Okolo češtiny. 2013.
Bláha O. Citoslovce wow. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Česko-moravské rozdíly v lexiku 1. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Česko-moravské rozdíly v lexiku 2. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Čeština na Hlučínsku. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Duplo mašinka. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Hubnout, chudnout, spadávat se. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. IKEA, ČEZ a Četka. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Jakého rodu je ZOO? Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Jan Hus a čeština. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Jazyk Boženy Němcové. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Jazyk dětských knih od Josefa Lady. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Lyže, brusle a hokej. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Mám za jedna. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Novinářská kachna. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Pexeso. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Počešťování přejatých slov. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Počty uživatelů češtiny kdysi a nyní. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Pokus vraždy. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Poledne, dopoledne, odpoledne. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Propiska, tužka a fixka. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Přízvuk a hranice mezi slovy. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Punč. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Richter, nebo Richtr? Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Řádově kolem třiceti. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Řekni to Dáše, nebo Dáši? Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Saturovat. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Škodný versus škodní. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Škrtit peníze. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Tablo. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Tímto se zrušuje předchozí vyhláška. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Vánoce. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Vulgarismy v politice a médiích 1. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Vulgarismy v politice a médiích 2. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Vývojové tendence u českých číslovek. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Významy slova ocas. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Zkratky jako společenský jev. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Zvláštnosti jazyka J. A. Komenského. Okolo češtiny. 2012.
Bláha O. Advent, konvence, eventuální. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Co znamená "mluvit správně"? Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Čeština za socialismu. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Golgota. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Handrkování a kontroverze. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Handrkování a kontroverze. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Chrousti a brouci. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Jak zní čeština. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Jak zní čeština. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Jazyková manipulace v protektorátním tisku. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Jazykové stopy protektorátu v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Je tam zima, až to kvičí. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Je tam zima, až to kvičí. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Je to jasné jako facka. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Ještě jednou o pokémonské češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Ještě k lexiku socialistické češtiny. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Ještě o velkých a malých písmenech. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Ještě o zvuku češtiny. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Ještě o zvuku češtiny. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Kompozita v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Miroslav Tyrš a čeština. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Nečekaná malá písmena. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Nicméně. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Nicméně. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. O brusičích češtiny v 19. století. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. O telefonování. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Občanka a řidičák. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Oslovení v dopisech a mailech. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Petrklíč a narcis. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Pleonasmy v novinářské češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Pokémonská čeština. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Polonismy v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Polonismy v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Poslouchat. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Préteritum místo kondicionálu. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Přání, přítel a frajer. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. S Dubanami, nebo s Dubany? Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Skloňování přejatých jmen v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Sponzor a kmotr. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Sponzor a kmotr. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Světlo. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Tendr. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Tři králové. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Tulipán a pampeliška. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Veš a blecha v jazyce. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Zarezervovat. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Zdvojené konsonanty v češtině. Okolo češtiny. 2011.
Bláha O. Okolo češtiny. cyklus jazykových okének Okolo češtiny. 2005.
Bláha O. Okolo češtiny. cyklus jazykových okének Okolo češtiny. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.