Personální záležitosti

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů.

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTFSimona Daňková585 637 031simona.dankova@upol.cz
LFJana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FFIng. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřFMgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková
Bc. Markéta Říhová
585 634 003
585 634 033
585 634 032
585 634 059
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
marketa.rihova@upol.cz
PdFMgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTKMgr. Ladislava Meluchová585 636 032ladislava.meluchova@upol.cz
PFBc. Jana Podstatzká
Šárka Jordanová
585 637 531
585 637 531
jana.podstatzka@upol.cz
sarka.jordanova@upol.cz
FZVBarbora Teššinyová 585 632 853barbora.tessinyova@upol.cz
RUPJana Veselá585 631 032jana.vesela@upol.cz
SKMJana Trundová585 638 014jana.trundova@upol.cz

Mzdy

Vaše mzdové zařazení jste měli možnost projít s personalistkou a podepsat již při nástupu do zaměstnání. Veškeré informace k vaší mzdě a jejímu vyplácení najdete na Portálu UP, v sekci Můj profil nebo Výplatní pásky. Mzda se vyplácí pouze převodem na váš účet, v případě změn (např. změna účtu) se obraťte na mzdové oddělení vašeho organizačního úseku. Termíny výplaty (tedy harmonogram mezd na celý kalendářní rok) najdete taktéž pod výše zmíněnými odkazy. Výplatní pásky jsou na UP k dispozici pouze v elektronické podobě, heslo k výplatním lístkům obdržíte na mzdové účtárně příslušné součásti UP.

Pravidla pro odměňování, tj. pro zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků, najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na úřední desce univerzitního webu. Dotazy k možné změně, dalšímu postupu v rámci mzdových tříd a stupňů můžete směřovat na vedoucího své organizační jednotky nebo přímo na mzdové oddělení.

Dovolená

Pracovní týden má 40 hodin. Rozložení pracovní doby v písemné podobě je součástí dokumentů, které po nástupu podepisujete na personálním oddělení. Na konci každého měsíce pak v souladu s tímto rozvržením vyplňujete list Evidence docházky a předáváte jej k podpisu vedoucímu svého pracoviště. Formulář je k dispozici po přihlášení na Portálu UP – dlaždice ELF (Elektronické formuláře). Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího pracoviště.

Akademičtí pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na 8 týdnů dovolené, neakademičtí dle Kolektivní smlouvy UP na 25/28 dní dovolené. Kromě této zákonem dané doby může rektor nebo děkan příslušné fakulty udělit rektorské či děkanské volno. Podmínky čerpání volna jsou stanoveny rozhodnutím rektora/děkana. Pravidla čerpání dovolené na UP jsou uvedené v Metodickém pokynu kvestora (B3-14/11-MPK) nebo vám je poskytne personální oddělení, případně váš uvádějící kolega.

Zdravotní péče a pracovní neschopnost

V případě, že Vás lékař uzná dočasně práce neschopným, 1. až 14. kalendářní den máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele do výše cca 60 procent průměrného hodinového výdělku, 15. a každý další kalendářní den Vám bude vyplácena tzv. nemocenská dávka od státu. Při vzniku pracovní neschopnosti vám váš lékař vystaví tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Jeho třetí díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem) zaneste/zašlete neodkladně na personální oddělení. Po ukončení práce neschopnosti lékařem, odevzdáváte na personální oddělení pátí díl tiskopisu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (s růžovým pruhem). Podrobní postup při nemocenské pro zaměstnance naleznete zde.

Seznam smluvních závodních lékařů UP

Šablony a formuláře

Formuláře k pracovním smlouvám, DPP a DPČ a další najdete v oddíle Předpisy / Šablony a formuláře.